GlobeNewswire by notified

Kallelse till extra bolagsstämma den 23 november 2021

Dela

Aktieägarna i AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 23 november 2021 för beslut om indragning av från Handelsbanken erhållna Industrivärdenaktier.


På grund av det alltjämt osäkra läget kring spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 november 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

dels   vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 15 november 2021,

dels   ha anmält sitt deltagande senast måndagen den 22 november 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 15 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 17 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma/2021 Extra bolagsstämma. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 22 november 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till AB Industrivärden, "Extra bolagsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast måndagen den 22 november 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma/2021 Extra bolagsstämma. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.


Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före stämman, dvs. senast lördagen den 13 november 2021, till AB Industrivärden c/o Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller via e-post till legal@industrivarden.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma/2021 Extra bolagsstämma och på bolagets huvudkontor, Storgatan 10, 114 84 Stockholm, senast torsdagen den 18 november 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.


Behandling av personuppgifter

För information om Industrivärdens behandling av personuppgifter i samband med stämman, vänligen se integritetspolicy på bolagets webbplats, www.industrivarden.se.


Styrelsens förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av justeringsmän

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.  Styrelsens förslag till beslut om:

a. minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, och

b. ökning av aktiekapitalet genom fondemission.


Förslag till beslut

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

L E Lundbergföretagen föreslår Sven Unger som ordförande vid stämman eller vid förhinder för honom, Patrik Marcelius.

Punkt 2 Val av justeringsmän

L E Lundbergföretagen föreslår Erik Brändström (Spiltan Aktiefond Investmentbolag) och Mikael Schmidt (SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl) att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Vid förhinder för någon av dem eller båda, föreslås i första hand Jörgen Wärmlöv (Spiltan Aktiefond Investmentbolag) och i andra hand Jan Carlson (SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl) att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Punkt 6 Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Bakgrund

Den 21 oktober 2021 beslutade en extra bolagsstämma i Svenska Handelsbanken AB (”Handelsbanken”) om en utdelning av totalt 30 461 977 A-aktier i AB Industrivärden (”Industrivärden”) till Handelsbankens aktieägare i förhållande till det antal aktier de äger i Handelsbanken på avstämningsdagen för utdelningen den 25 oktober 2021, varvid innehav av varje 65:e aktie i Handelsbanken (oberoende av aktieslag) medför rätt till en A-aktie i Industrivärden. Andelar av aktier som uppkommer till följd av att aktieägarnas innehav inte ger rätt till ett helt antal A-aktier i Industrivärden kommer att säljas genom Handelsbankens försorg.

Industrivärdens helägda dotterföretag, Industrivärden Invest AB (publ) (”Invest”), innehar 215 200 000 aktier i Handelsbanken, motsvarande omkring 10,9 procent av totalt antal aktier och 11,0 procent av totalt antal röster i Handelsbanken. Genom den extra utdelningen i Handelsbanken kommer Invest att inneha 3 310 769 A-aktier i Industrivärden.

Industrivärdens styrelse har utvärderat olika alternativ för att dess aktieägare ska kunna tillgodogöra sig värdet av mottagna Industrivärdenaktier på bästa sätt. Utifrån dessa överväganden, som bland annat innefattar att Industrivärdens A-aktie handlas till rabatt mot det underliggande substansvärdet, bedöms en indragning av de mottagna aktierna vara det mest lämpliga alternativet för Industrivärden och dess aktieägare.

6 a) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av A-aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman ska besluta om minskning av Industrivärdens aktiekapital med ett belopp om 8 276 922,50 kronor genom indragning av de 3 310 769 A-aktier i Industrivärden som Invest kommer att inneha efter genomförd utdelning i Handelsbanken. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.

6 b) Styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av aktier

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet under punkt 6 a) ovan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman ska besluta att genom fondemission öka Industrivärdens aktiekapital med ett belopp om 8 276 922,50 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Beslutet om minskning av bolagets aktiekapital kan genomföras utan inhämtande av tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol eftersom styrelsens förslag innebär att Industrivärden samtidigt genomför en fondemission, varigenom bolagets aktiekapital ökas med 8 276 922,50 kronor genom överföring från fritt eget kapital, vilket medför att varken Industrivärdens bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 088 024 692,50 kronor fördelat på totalt 431 899 108 aktier.

Bemyndiganden

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta sådana justeringar i besluten enligt punkterna 6 a) och 6 b) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Villkor och majoritetskrav

Besluten under punkterna 6 a) och 6 b) ovan ska vara villkorade av varandra.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkten 6 a) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Övrig information avseende den extra bolagsstämman

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen framgår ovan. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § tredje punkten aktiebolagslagen samt revisorns yttranden enligt 12 kap. 7 § fjärde punkten respektive 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga senast den 2 november 2021 hos bolaget och på bolagets webbplats, www.industrivarden.se. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. De skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget på dess huvudkontor, Storgatan 10, 114 84 Stockholm.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 435 209 877, varav 264 111 711 A-aktier och 171 098 166 C-aktier. A-aktien har en röst och C-aktien har en tiondels röst. Det totala antalet röster är 281 221 527,60. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas. Genom den extra utdelningen i Handelsbanken kommer Invest vid tidpunkten för stämman att inneha 3 310 769 A-aktier i Industrivärden. Dessa A-aktier i Industrivärden kan inte företrädas vid stämman.


Stockholm i oktober 2021


AB Industrivärden (publ)

Styrelsen


Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2021 klockan 18:30 (CET).

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Information on the total number of voting rights and shares26.11.2021 22:30:00 CET | Press release

REGULATED INFORMATION Information on the total number of voting rights and shares Mont-Saint-Guibert (Belgium), November 26, 2021, 10:30 pm CET / 4:30 pm ET – In accordance with article 15 of the Law of 2 May 2007 on the disclosure of large shareholdings, Nyxoah SA(Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publishes the belowinformation following the exercise of subscription rights and the issue of new shares. Share capital: EUR 4,427,369.69 Total number of securities carrying voting rights: 25,772,359 (all ordinary shares) Total number of voting rights (= denominator): 25,772,359 (all relating to ordinary shares) Number of rights to subscribe to securities carrying voting rights not yet issued: 105 “2016 ESOP Warrants” issued on November 3, 2016, entitling their holders to subscribe to a total number of 52,500 securities carrying voting rights (all ordinary shares); 100 “2018 ESOP Warrants” issued on December 12, 2018, entitling their holders to subscribe to a total number of 50,000 securit

Fobi to Host Shareholder Update and Earnings Webinar26.11.2021 17:57:56 CET | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fobi AI Inc. (FOBI:TSXV) (FOBIF:OTCQB) (the “Company” or “Fobi”), a leading data intelligence company using artificial intelligence to help clients turn real-time data into actionable insights and personalized customer engagement, is pleased to announce that Fobi will host a virtual-only shareholder update webinar on Thursday, December 2, 2021, from 9-10am PST (12-1pm EST). The shareholder update webinar will be facilitated by Rob Anson, CEO and Mark Lotz, CFO, who will review the company's most recent reporting period as well as discuss milestones, financial strength, M&A and the outlook for the remainder of the fiscal year. Fobi CEO Rob Anson and CFO Mark Lotz will facilitate pre-submitted and live-chat questions and answers. The company will answer pre-submitted and live questions at the conclusion of prepared remarks. Investors are asked to submit their questions to ir@fobi.ai. To register for this webinar, please visit

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Purchase of shares by NAT board member Alexander Hansson (DUPLICATE)26.11.2021 16:25:26 CET | Press release

Friday, November 26, 2021 Dear Shareholders and Investors, Alexander Hansson, Board member in Nordic American Tankers Ltd and son of Herbjorn Hansson, the NAT Founder, Chairman and CEO, has today bought 50,000 share in NAT at $1.8564 per share. Following the transaction, Alexander Hansson privately owns 1,035,000 shares in Nordic American Tankers Ltd. As in the past, the Hansson family is the largest private shareholder in NAT. Alexander Hansson commented: “Uncertain times are normally good for our tankers. The recent set-back in stock markets is a good opportunity to accumulate shares” Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective i

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-03BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 Bid date2021-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-07Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01BillsSWEDISH T-BILL: SE0017084494. 2022-02-16 SWEDISH T-BILL: SE0015659529, 2022-03-16 Bid date2021-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0015659529: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK per bid SE0015659529: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-03Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms an

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-11-30BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: G23, XS1897258098, 2023-06-01 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-11-30Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK +/-400 mln SEK 2505: 500 mln SEK +/-250 mln SEK G23: 250 mln SEK +/-150 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK per bid 2505: 500 mln SEK per bid G23: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases o

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2022-06-01 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-11-19 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-12-01Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s