GlobeNewswire

Kallelse till Elanders årsstämma 2021

Dela

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls onsdagen den 28 april 2021, kl. 15.00.

Av hänsyn till den pågående pandemin har Elanders styrelse beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman på det sättet att deltagare endast kommer att delta i stämman på distans via dator eller annan internetansluten enhet eller genom att poströsta på sätt som närmare beskrivs nedan. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 april 2021. Dessutom måste aktieägare anmäla sitt deltagande till årsstämman enligt nedan.

 • Den som väljer att delta i, och rösta på, årsstämman online (dvs. elektroniskt deltagande) måste anmäla sig till stämman senast torsdagen den 22 april 2021.
 • Den som väljer att förhandsrösta anmäler sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Poströstning” nedan så att förhandsrösten är Elanders tillhanda senast tisdag 27 april 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 22 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Elanders finns totalt 35 357 751 aktier, varav 1 814 813 A-aktier med tio röster per aktie och 33 542 938 B-aktier med en röst per aktie. Aktierna berättigar till sammanlagt 51 691 068 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN
Den som önskar delta i stämman ska anmäla sig till stämman på något av följande sätt:

 • genom inlämnande av poströstningsformulär, se nedan för mer information,
 • via Elanders hemsida www.elanders.com,
 • skriftligen per post till Elanders AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller
 • per telefon till 08-402 91 33.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett deltagarkort med uppgifter för att kunna delta digitalt på distans.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.elanders.com och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

POSTRÖSTNING
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand via poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på www.elanders.com. Vid behov kan detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som så önskar. Separat anmälan behöver inte göras vid enbart poströstning utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt postas i original till Elanders AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Elanders tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Formuläret kan också skrivas under elektroniskt med BankID på webbplatsen https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. För att gälla som anmälan måste elektronisk underskrift vara registrerad senast tisdagen den 27 april 2021.

Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret skrivas under av behörig firmatecknare. Registreringsbevis eller annan behörighetshandling ska biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se mer under ”Anmälan” ovan).

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

DIGITAL NÄRVARO
Aktieägare som vill delta digitalt måste anmäla detta senast torsdagen den 22 april 2021. För aktieägare som vill företrädas av ombud som deltar digitalt ska detta anmälas inom motsvarande tid och på det sätt som anges ovan. Deltagarkort kommer att skickas ut löpande per post till aktieägare och ombud efter mottagen anmälan om digital närvaro (och eventuella tillhörande behörighetshandlingar). På deltagarkortet finns instruktioner om hur inloggning sker till stämman och hur aktieägare kan göra inlägg och rösta. Aktieägare som är fysiska personer kan välja att istället få deltagarkortet via e-post genom att anmäla sig via hemsidan https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, identifiera sig med BankID och uppge sin e-postadress.

Deltagande via digitalt förfarande administreras av Euroclear Sweden och dess underleverantör Lumi. För att möjliggöra att stämman hålls genom elektronisk uppkoppling har styrelsen med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman.

För att delta i stämman, gå in på Lumis webbplats https://web.lumiagm.com. Denna webbplats kan nås genom de flesta webbläsare, till exempel Internet Explorer (version 11), Edge, Google Chrome, Firefox och Safari från en dator, laptop eller annan internetansluten enhet som surfplatta eller smartphone. Deltagare kan även använda Lumis årsstämmoapp (”Lumi AGM” tillgänglig via Apple App Store eller Google Play Store).

Vid inloggning ska mötes-ID 147-384-315 anges. Därefter ska deltagaren uppge det användarnamn och lösenord som finns på deltagarkortet. Åtkomst till stämman via webbplatsen och appen är tillgänglig från kl 14.30 den 28 april 2021. Deltagare måste ha loggat in till årsstämman senast kl 15.00 den 28 april 2021 för att delta i och rösta vid stämman. Mer detaljerad information om hur deltagande på distans fungerar, innefattande bland annat röstningsförfarandet finns tillgänglig på www.elanders.com.

För att delta i stämman på distans måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela årsstämman. Elanders har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning online. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Om så sker kommer stämman att genomföras med bortseende från röster online som annars hade avgivits och även om deltagande online i övrigt inte fungerade som avsett. Det är därför viktigt att observera att den som vill vara helt säker på att kunna rösta på årsstämman bör välja att förhandsrösta. Se ytterligare information under ”Poströstning” ovan.

Aktieägare som så önskar kan poströsta och delta digitalt på distans (utan att rösta) under stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 10. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 12. Beslut om
  a) fastställande av arvoden till styrelsen
  b) fastställande av arvoden till revisorn
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  a) omval av Carl Bennet;
  b) omval av Dan Frohm;
  c) omval av Erik Gabrielson;
  d) omval av Cecilia Lager;
  e) omval av Anne Lenerius;
  f) omval av Magnus Nilsson;
  g) omval av Johan Stern;
  h) omval av Caroline Sundewall;
  i) nyval av Eva Elmstedt; och
  j) omval av Carl Bennet som styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut avseende valberedning
 16. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 17. Stämmans avslutande

RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt digitalt närvarande aktieägare, ombud och biträden, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

UTDELNING (PUNKT 10 b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2020 om 3,10 (0) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 30 april 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 5 maj 2021. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är onsdagen den 28 april 2021.

STYRELSE M M (PUNKT 2 och 11 – 14)
Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Hans Hedström (Carnegie Fonder), Carl Gustafsson (Didner & Gerge Fonder) samt Fredrik Karlsson (Svolder), föreslår:

 • att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
 • att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter,
 • att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 4 119 000 kronor (4 322 000 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 760 000 kronor (730 000) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 380 000 kronor (365 000) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 154 000 kronor (148 000), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 77 000 kronor (74 000) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 80 000 kronor (76 000) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 40 000 kronor (38 000) per ledamot,
 • att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Johan Stern och Caroline Sundewall samt att nyval sker av Eva Elmstedt. Pam Fredman och Linus Karlsson har avböjt omval,
 • att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet,
 • att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
 • att omval sker av bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB.

Ledamot som föreslås för nyval

Eva Elmstedt, f. 1960
Kandidatexamen i både ekonomi och datavetenskap från Handelshögskolan i Stockholm samt USA.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group samt ledamot i styrelserna för Addtech, Arjo, Semcon och Smart Eye.
Aktieinnehav (eget och närståendes): 1 500 B-aktier.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

VALBEREDNING (PUNKT 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att:

 • uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2021,
 • uppdra åt styrelsens ordförande att, i samråd med representanterna för bolagets fyra största aktieägare, avgöra om någon representant i valberedningen för de mindre aktieägarna ska utses,
 • för det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
 • för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
 • för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
 • valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

HANDLINGAR
Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget på Flöjelbergsgatan 1C i Mölndal och på dess hemsida, www.elanders.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på adress enligt ovan.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Elanders har organisationsnummer 556008-1621 och säte i Mölndals kommun.

Mölndal i mars 2021

Styrelsen för Elanders AB (publ)

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sampo plc: Disclosure Under Chapter 9 Section 5 of the Securities Market Act (BlackRock, Inc.)12.4.2021 15:30:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 12 April 2021 at 4:30 pm Disclosure Under Chapter 9 Section 5 of the Securities Market Act (BlackRock, Inc.) Sampo plc (business code 0142213-3) has received a disclosure under Chapter 9, Section 5 of the Securities Markets Act, according to which the number of Sampo A shares (ISIN: FI009003305) owned directly or indirectly by BlackRock, Inc. (USA tax ID 32-0174421) and its funds decreased on 9 April 2021 below five (5) per cent Sampo plc's total stock. Sampo's share capital comprises 555,351,850 shares, of which 554,151,850 are A shares and 1,200,000 are B shares. Each A share entitles its holder to one (1) vote and each B share to five (5) votes. Thus, the total number of votes is 560,151,850. Total positions of BlackRock, Inc and its funds subject to the notification: % of shares and voting rights (total of A)% of shares and voting rights through financial instruments (total of B)Total of both in % (A+B) Resulting situation on the date on which thres

Vertex Welcomes Dynamic Leader Yvette C. Burton, Ph.D. As Chief People Innovation Officer12.4.2021 14:47:00 CEST | Press release

Executive Leadership to Advance Company’s Global Workforce Strategy KING OF PRUSSIA, Pa., April 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) (“Vertex” or the “Company”), a global provider of tax technology solutions, is honored to welcome Yvette C. Burton, Ph.D. as its first Chief People Innovation Officer, effective immediately. Dr. Burton is responsible for shaping the company’s global strategic workforce planning efforts and leading organizational programs to advance inclusion and diversity. Burton comes to Vertex from Columbia University, where she was the academic director of the school’s Human Capital Management Program. She will draw on her executive expertise, including over 20 years in high-impact human capital strategies for the media, consumer, industrial product, and defense industries, to lead and engage employees worldwide. Burton was also named to Crain's New York inaugural list of Notable LGBTQ Leaders and Executives in 2020. “We welcome Yvette and her rare c

Industry Leading SAFR Facial Recognition for Live Video Integrated with Geutebrück VMS12.4.2021 13:00:00 CEST | Press release

Featuring real-time, automated, low-bias identification of opt-in staff and persons of interest SEATTLE, April 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAFR from RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) today announced that its SAFR facial recognition system for live video is now integrated with the Geutebrück G-Core VMS (Video Management System). SAFR for Geutebrück is an AI layer that runs on top of the G-Core VMS which provides advanced video analytics that save time and increase efficiency of surveillance operations. The best-in-class integration features live video overlays that display event details, streamlined enrollment of individuals appearing on the Geutebrück VMS directly into the SAFR identity database, and custom alarms and notifications that notify security personnel of SAFR events directly within the VMS. With so many cameras deployed, it’s impossible for security staff to monitor them effectively. SAFR matches faces appearing in live video feeds against watchlist images more effectively

Rockridge Stakes Additional Ground at the Knife Lake Copper Project, Saskatchewan12.4.2021 13:00:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, April 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rockridge Resources Ltd. (TSX-V: ROCK) (OTCQB: RRRLF) (Frankfurt: RR0) (“Rockridge” or the “Company”) is pleased to announce that it has recently acquired additional mineral rights through staking at its Knife Lake Copper Project located in Saskatchewan, Canada (the “Knife Lake Project” or “Property”). The Knife Lake Project, now consisting of 81 dispositions totaling 55,471 hectares (137,069 acres), is an advanced-stage copper, silver, zinc and cobalt exploration property in Saskatchewan. With the recent staking, the Company has increased the project area by 70% from 32,663 hectares (80,712 acres). Knife Lake Claims Map: https://www.rockridgeresourcesltd.com/_resources/images/Knife-Lake-Region-20210331-003.jpg Based on encouraging observations made during the current drill program the newly acquired claims are considered to be highly prospective for VMS mineralization. The staking completed has added to the land package s

Signify share repurchase periodic update12.4.2021 13:00:00 CEST | Press release

Press Release April 12, 2021 Signify share repurchase periodic update Eindhoven, the Netherlands –Signify (Euronext: LIGHT), the world leader in lighting, today announced that it has repurchased 131,684 shares in the period April 6 to April 9, 2021. The shares were repurchased at an average price of EUR 44.36 per share and an aggregate amount of EUR 5.8 million. These repurchases were made as part of the company’s repurchase program, which was announced on February 25, 2021. Signify will use the shares to cover obligations arising from its long-term incentive performance share plan and other employee share plans. The total number of shares repurchased under this program to date is 968,157 shares for a total consideration of EUR 39.3 million. Details on the share buyback transactions can be found here. --- END --- For further information, please contact: Signify Investor Relations Thelke Gerdes Tel: +31 6 1801 7131 E-mail: thelke.gerdes@signify.com Signify Corporate Communications Elco

Effnet licenses its ASN.1 5G Toolset and 5G gNB CU-UP software components12.4.2021 12:07:15 CEST | Press release

Luleå, 2021-04-12 -- Effnet, a subsidiary of Effnetplattformen AB and a leading provider of 5G protocol stack software for terminals and containerized 5G RAN software as well as Header Compression software, announces today that it has licensed its ASN.1 5G Toolset and 5G gNB CU-UP software components to a leading provider of open and cloud-native 4G and 5G RAN software solutions. Effnet ASN.1 5G Toolset uses modern C++. It is portable, robust and provides high performance. It currently has support for ASN.1 in 3GPP Release 15 (RRC, F1AP, E1AP, NGAP, XnAP and NRPPa) specifications and the O-RAN E2AP specification. For more information, visit http://www.effnet.com/products/asn1/. Effnet 5G gNB CU-UP is a high quality and high-performance user plane software solution used in the Central Unit (CU) of a 5G gNB. Together with the Effnet DU software, this is a critical component to deliver data traffic (user plane) at exceedingly high rates. The software can deliver better radio resource effi

Statkraft bygger tre vindparker i Chile – verdens sørligste land12.4.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

(Santiago/Oslo, 12. april 2021) Statkraft skal for første gang bygge vindkraftverk i Chile, og øker dermed sin produksjonskapasitet for fornybar energi i det søramerikanske landet, hvor etterspørselen etter vann-, vind- og solkraft er stigende. Sammen med selskapets eksisterende vannkraftportefølje i Chile, vil Statkraft nå en produksjonskapasitet på 366 megawatt (MW) innen utgangen av 2023. Det 102 MW store vindprosjektet Torsa består av tre vindparker, med til sammen 19 turbiner fra den tyske produsenten Nordex. Samlet forventes vindparkene å produsere mer enn 300 GWh med fornybar energi i året – nok til å forsyne 100.000 gjennomsnittlige chilenske hjem. Prosjektet ligger i O’Higgins-regionen, 124 kilometer sør for hovedstaden Santiago. - Disse tre vindparkene øker ikke bare vår produksjonskapasitet i Chile; de utvider vår fornybarportefølje til å for første gang omfatte vindkraft. Framover planlegger vi også å inkludere solkraft i produksjonsmiksen vår, sier Statkrafts konserndirekt