GlobeNewswire by notified

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I DLABORATORY SWEDEN AB (PUBL)

Dela

Aktieägarna i Dlaboratory Sweden AB, org.nr 556829-7013 ("Bolaget"), kallas härmed till bolagsstämma den 5 maj 2022 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2022 (Avstämningsdagen). Av praktiska skäl ber vi de aktieägare som avser att delta i stämman att vänligen anmäla detta till Bolaget senast den 29 april 2022 under adress Dlaboratory Sweden AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund eller via e post claes.petren@dlaboratory.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappers­institut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 25 april 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Dlaboratory Sweden AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund. Fullmakt får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
 4. Val av revisor
 5. Beslut om att emittera teckningsoptioner
 6. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13)
Valberedningen som bestått av Fredrik Akke, representerande eget mandat, Alex Molvin, representerande Almi Invest Syd AB och Almi Invest AB, Gunnar Bergstedt, representerade en ägargrupp som har ägande via b.la. Alpcot AB, och Tove Janzon, ordförande har utarbetat följande förslag:
att Tove Janzon väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter
att en revisor ska utses utan suppleanter
att styrelsearvode ska utgå med 625 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda anställd i bolaget,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkända räkningar,

att omval sker av Fredrik Akke, Gunnar Bergstedt, Tove Janzon, Jessica Fredson och Stefan K Persson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Tove Janzon omväljs till styrelseordförande,

att revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) väljs till revisor i bolaget (Ernst & Young AB har upplyst att auktoriserade revisorn Pär Henrik Rosengren kommer vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2021.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på underlaget som tillhanda­hålls av Euroclear Sweden AB per Avstämningsdagen på uppdrag av Dlaboratory Sweden AB, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Erik Severin eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolags­stämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Beslut om att emittera teckningsoptioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 525 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till VD i Dlaboratory Sweden AB (publ), org.nr 556829-7013, (’’Bolaget’’) och anställda nyckelpersoner i Bolaget eller, i förekommande fall, annat bolag i samma koncern som Bolaget (”Koncernen”), enligt villkor i ”Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP2022”.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga 10 procent av på stämmodagen utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 391 357. Dlaboratory Sweden AB innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens och valberedningens förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Dlaboratory Sweden, Ideongatan 3A, 223 62 Lund eller via e post claes.petren@dlaboratory.com, senast den 25 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Dlaboratory Sweden AB, Ideongatan 3A, 22362 Lund, och på www.dlaboratory.com, senast den 29 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

______________

Lund i april 2022

Dlaboratory Sweden AB (publ)

Styrelsen


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Sinch resolves on an in-kind issue of shares to the sellers of Pathwire26.5.2022 10:00:00 CEST | Press release

Stockholm, Sweden – 26 May 2022 – Sinch AB (publ) (the “Company” or “Sinch”), a global leader in cloud communications for mobile customer engagement, today announces that the board of directors, in accordance with what was communicated on 7 December 2021, has resolved on an in-kind share issue of 25.5 million shares to the sellers of Pathwire. On 30 September 2021, Sinch disclosed that it had entered into an agreement to acquire Pathwire and the acquisition was completed on 7 December 2021. In addition to the cash consideration, Sinch shall issue an aggregate of 51 million shares in the Company as consideration to the sellers, of which the first 25.5 million shares were issued in February 2022. The board of directors has today resolved to issue the remaining 25.5 million of these shares. The payment of the shares consists of a receivable, under the agreement for the acquisition of Pathwire, against two of the company’s subsidiaries. The contributed receivable amounts to the remaining U

Sinch beslutar om apportemission av aktier till säljarna av Pathwire26.5.2022 10:00:00 CEST | Pressemelding

Stockholm, Sverige – 26 maj 2022 – Sinch AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sinch”), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att styrelsen, i enlighet med vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 7 december 2021, har beslutat om apportemission av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire. Sinch offentliggjorde den 30 september 2021 att avtal om att förvärva Pathwire hade ingåtts och förvärvet slutfördes den 7 december 2021. I tillägg till den kontanta köpeskillingen ska Sinch emittera sammanlagt 51 miljoner nya aktier i Sinch som del av vederlaget till säljarna, varav de första 25,5 miljoner aktierna emitterades i februari 2022. Styrelsen har idag beslutat att emittera de resterande 25,5 miljoner aktierna. Betalningen har skett genom apport av en fordran enligt avtalet avseende förvärvet av Pathwire, på två av Bolagets dotterbolag, om de återstående 500 miljoner USD (den initiala delen av fordran om 500 miljoner USD tillfördes i

Nokia and Taiwan Mobile strengthen partnership with energy-efficient 5G coverage expansion deal26.5.2022 07:00:00 CEST | Press release

Press Release Nokia and Taiwan Mobile strengthen partnership with energy-efficient 5G coverage expansion deal New deal will see delivery of enhanced country-wide 5G coverage; Nokia’s energy-efficient AirScale portfolio will support TWM’s sustainability commitments Expansion of 5G Standalone Core includes slicing and low-latency edge cloud for enterprise, and Voice over New Radio (VoNR) 26 May 2022 Espoo, Finland – Nokia today announced that it has been selected by Taiwan Mobile (TWM) in an expansion deal to enhance the operator’s 5G coverage across the country. Under the deal, Nokia will provide its latest energy-efficient AirScale portfolio supporting TWM’s commitments to RE100 and reaching 100 percent renewable energy by 2040. It will also provide a smooth network evolution path following the completion of the proposed merger with Taiwan Star. Nokia will provide equipment from its AirScale portfolio, including base stations and massive MIMO antennas to boost network performance and c

Mandalay Resources Corporation Announces the Results of Its Annual General Meeting of Shareholders25.5.2022 23:32:49 CEST | Press release

TORONTO, May 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" or the "Company") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) is pleased to announce the results of its Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) held today virtually. All the resolutions presented at the Meeting were approved by the shareholders, with the votes cast by proxy representing 67.63% of the total shares outstanding as of the record date. Election of Directors The number of directors was fixed at seven members and each of the seven nominees listed in the Company’s Management Information Circular dated April 14, 2022, were re-elected to the Company’s Board of Directors. Abraham Jonker remains the lead independent director and Bradford Mills continues as Chair. Results of the votes cast by proxy are set out below. ResolutionVotes Cast by Proxy For% ForVotes Cast by Proxy Withheld% WithheldBradford A. Mills61,552,12099.95329,1930.047Abraham Jonker61,551,31399.95130,0000.049Amy Freedman61,547,53899.94

Galapagos to showcase commitment to rheumatoid arthritis care at the upcoming European League Against Rheumatism congress25.5.2022 22:01:00 CEST | Press release

Celebrating EULAR’s 75thanniversary with focus on a new era of rheumatoid arthritis care Mechelen, Belgium;25 May 2022, 22.01CET;Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) will present 11 abstracts at the European League Against Rheumatism (EULAR) congress 2022, 01-04 June, taking place in Copenhagen, Denmark. The broad range of abstracts include trial data analyses supporting the efficacy and safety profile of filgotinib andreal-world clinical data around alignment of prescribing between physicians and rheumatoid arthritis (RA) patients. Galapagos is also hosting a hybrid symposium: “Evolving patient care in RA: Can JAK inhibitors meet patient and physician expectations for RA treatment?”, which will include a discussion focused on aligning physician and patient treatment goals, looking at what is meant by ‘comprehensive care’ and how to ensure that people living with RA are part of treatment and care goal setting. A meet-the-expert session, “Patient-centred care in RA: cutting through th