GlobeNewswire by notified

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2022 kl. 10:00.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Den som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per torsdagen den 12 maj 2022, dels ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken POSTRÖSTNING nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2022.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 16 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägare utövar sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska det formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.stockwik.se/bolagsstamma. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret ska skickas till bolaget per brev till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna eller per e-post till info@stockwik.se och måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2022.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.stockwik.se/bolagsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

AKTIEÄGARES RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tisdagen den 10 maj 2022, till per brev till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna eller per e-post till info@stockwik.se. Upplysningarna hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.stockwik.se/bolagsstamma och hos bolaget på ovan angiven adress senast söndagen den 15 maj 2022. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begär det och som uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, ersättningsrapporten samt revisorsyttrande avseende hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Godkännande av ersättningsrapport för 2021
 16. Beslut om instruktion för valberedningen
 17. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025 (LTI 2022/2025), emission och överlåtelse av teckningsoptioner
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 21. Beslut om ändring av bolagsordningen
 22. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman, eller vid dennes förhinder, person som valberedningen anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår aktieägaren Andreas Nordgren, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till justeringsman. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
Valberedningen föreslår;

 • att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450.000 kronor för kommande mandatperiod,
 • att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 225.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
 • att inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete, samt
 • att revisionsbolaget erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår, för tiden intill dess nästa årsstämma har avhållits;

 • att Rune Rinnan, Oskar Lindström, Olof Nordberg omväljs till styrelseledamöter,
 • att Ewa Linsäter och Ulrika Malmberg Livijn väljs till nya styrelseledamöter, samt
 • att Rune Rinnan omväljs till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.stockwik.se/styrelse/.

Punkt 14 - Val av revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits. Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB har underrättat om att Tobias Stråhle fortsättningsvis ska vara huvudansvarig revisor.

Det noteras att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisionsbolag första gången vid årsstämman 2008 samt att revisionsbolaget meddelade att ny huvudansvarig revisor utsågs i samband med årsstämman den 27 april 2018.

Punkt 15 - Godkännande av ersättningsrapport för 2021
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 - Beslut om instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande ska gälla som instruktion för ny valberedning inför ordinarie årsstämma.

Valberedningen ska bestå av en representant från envar av de tre största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti. Styrelsen ska senast den 30 september sammankalla valberedningen för konstituering. Valberedningens sammansättning ska redovisas på bolagets hemsida, varvid uppgift också ska lämnas hur förslag kan lämnas till valberedningen. För det fall att det uppstår väsentliga förändringar i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med dessa väsentliga förändringar. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägaregruppering i storleksordning (mätt i procentuell andel av det totala antalet röster) beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen.

Valberedningen skall själva utse en ordförande i valberedningen, men om valberedningen inte kan komma överens så ska den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren eller kända aktieägargrupperingen vara ordförande i valberedningen. Till sin hjälp har valberedningens ordförande möjlighet att nyttja bolagets bolagsjuridiska funktion i administrativa åtgärder såsom förande av protokoll, sammankallande till möten med mera. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot i valberedningen, för övrigt gäller för valberedningen vad som anges i 2.1-2.7 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Mandatperioden för valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje ordinarie årsstämma på bolagets hemsida.

Arvode ska inte utgå för arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 17 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025 (LTI 2022/2025), emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Bolaget har tidigare emitterat teckningsoptioner till ledande befattningshavare verksamma i bolagets koncern enligt nedan.

 • Vid årsstämman den 3 maj 2019 emitterades sammanlagt 160.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av två (2) ledande befattningshavare - verkställande direktör och ekonomichefen - och sju (7) nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 6 maj 2022 till och med den 6 november 2022. Efter sedvanlig omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ger dessa teckningsoptioner rätt att teckna 165.382 aktier till en teckningskurs om 22,70 kronor
 • Vid årsstämman den 8 maj 2020 emitterades sammanlagt 90.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av två (2) ledande befattningshavare - verkställande direktör och ekonomichefen - och tre (3) nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 10 maj 2023 till och med den 10 november 2023. Efter sedvanlig omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ger dessa teckningsoptioner rätt att teckna 93.027 aktier till en teckningskurs om 54,70 kronor
 • Vid årsstämman den 14 maj 2021 emitterades sammanlagt 100.000 teckningsoptioner. Inga av dessa teckningsoptioner har överlåtits till ledande befattningshavare och/eller nyckelpersoner.

Utöver ovan har bolaget inte emitterat några teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner där tiden för teckning inte löpt ut.

Styrelsen bedömer att långsiktigt incitamentsprogram är av betydelse för att bl.a. bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare samt nyckelpersoner till Stockwikkoncernen, erbjuda en konkurrenskraftig ersättning till sådana personer samt förena sådana personers intressen med aktieägarnas. Mot denna bakgrund har styrelsen uppdragit åt ersättningsutskottet att bereda ett förslag till incitamentsprogram anpassat för att tjäna koncernens långsiktiga tillväxtstrategi på ett för koncernen kostnadseffektivt sätt.

Syftet med förslaget till långsiktigt incitamentsprogram, vilket också är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att;

 • skapa förutsättningar för att bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Stockwikkoncernen,
 • tillhandahålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning,
 • skapa långsiktig intressegemenskap mellan ledande befattningshavare/ nyckelpersoner och bolagets aktieägare,
 • ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska kunna ta del av och verka för en långsiktig värdeutveckling, samt
 • möjliggöra för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att genom egen investering öka sitt aktieägande i bolaget.

Bolaget kommer inte att kompensera de teckningsberättigade för den investering som erläggande av premie, vid förvärv av teckningsoptionerna, innebär.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor.

 1. Högst 120.000 teckningsoptioner ska ges ut
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Stockwik Fastighetsservice AB, org. nr 556974-0318, varefter Stockwik Fastighetsservice AB äger rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till upp till som mest tjugofem (25) ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Överteckning kan således inte ske
 3. Teckning av emitterade teckningsoptioner ska ske senast den 3 juni 2022
 4. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag
 5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget
 6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 60.000 kronor
 7. Den teckningskurs, till vilken teckning av aktie kan ske, ska uppgå till 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NASDAQ Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 20 maj 2022. I det fallet sådan kurs inte kan fastställas ska i stället teckning av aktie ske till 120 procent av 149 kronor. Teckningskursen ska lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid utnyttjandetillfället
 8. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden
 9. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktie från och med den 9 maj 2025 till och med den 7 november 2025. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället
 10. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden
 11. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner kräver inte att bestämmelserna i bolagets bolagsordning ändras
 12. Årsstämman godkänner vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med de riktlinjer som anges nedan

Deltagarnas rätt till förvärv av emitterade teckningsoptioner ska differentieras med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Deltagarna kommer på grund härav att delas in i fyra (4) olika kategorier enligt nedan.

 • Kategori 1; Den verkställande direktören,
 • Kategori 2; Ekonomichefen och operativa chefen,
 • Kategori 3; Portföljbolagschefer,
 • Kategori 4; Nyckelpersoner.

Endast de personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner.

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna ska vara enligt nedan.

 • Kategori 1 ska tilldelas 12,5 procent av antalet teckningsoptioner
 • Kategori 2 ska tilldelas 25,0 procent av antalet teckningsoptioner
 • Kategori 3 ska tilldelas 37,5 procent av antalet teckningsoptioner
 • Kategori 4 ska tilldelas 25,0 procent av antalet teckningsoptioner

De angivna relationerna mellan olika kategoriers tilldelning är inte exakta utan beskriver endast principerna för tilldelning. Vid eventuell utjämning ska deltagarna i respektive kategori ha rätt till förvärv av samma antal teckningsoptioner.

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjar sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner ska övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudas att förvärva återstående teckningsoptioner. Om det högsta antalet teckningsoptioner, som emitterats enligt detta förslag, inte medger att samtliga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, kan förvärva så många teckningsoptioner som deras anmälan omfattar ska teckningsoptionerna fördelas pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner sådana deltagare primärt erbjudits att förvärva och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.

 1. Deltagarna ska förvärva teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärde beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som Stockwik Fastighetsservice AB överlåter till deltagarna ska deltagarna således betala en premie per teckningsoption, vilken motsvarar marknadsvärdet för teckningsoption per förvärvsdatum enligt Black&Scholes optionsvärderingsmodell
 2. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2022/2025 i Stockwik Förvaltning AB (publ)”
 3. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som eventuellt blir erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förevarande förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) innebär en utspädning om högst 1,91 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter aktuell emission. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämmorna 2019, 2020 och 2021 blir utspädningen i stället högst 1,8 procent.

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget.

Utnyttjande av teckningsoptioner tillför bolagets kassa likvida medel motsvarande den totala emissionslikviden för tecknade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effektiv på bolagets soliditet.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

 • Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
 • Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget
 • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant
 • Syftet med bemyndigandet är dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv
 • Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärv av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
 • Överlåtelse får ske av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut
 • Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor
 • Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
 • Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare
 • Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelse av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 20 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska vid emission av aktier och/eller konvertibler ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och besluta att betalning ska kunna ske genom apport eller kvittning eller med andra villkor.

Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Syftet med bemyndigandet är att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av företag eller verksamheter, inklusive att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar, samt att anskaffa kapital på ett effektivt och flexibelt sätt.

Utgångspunkten för emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 21 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att § 2 får följande lydelse.

§ 2 SÄTE OCH ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagets säte skall vara Solna kommun.

Bolagsstämma kan även hållas i Stockholms kommun.”

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

ÖVRIGT
Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning jämte revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande avseende hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, motiverat yttrande enligt kap. 19 § 22 aktiebolagslagen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under tre (3) veckor före årsstämman, d.v.s. senast från och med den 29 april 2022.

Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.stockwik.se/bolagsstamma under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 6.156.334 aktier med lika många röster. Vid samma tidpunkt äger bolaget inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf.

* * * * * *

Solna, april 2022
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2022 kl. 18:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Mandalay Resources Corporation Announces the Results of Its Annual General Meeting of Shareholders25.5.2022 23:32:49 CEST | Press release

TORONTO, May 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" or the "Company") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) is pleased to announce the results of its Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) held today virtually. All the resolutions presented at the Meeting were approved by the shareholders, with the votes cast by proxy representing 67.63% of the total shares outstanding as of the record date. Election of Directors The number of directors was fixed at seven members and each of the seven nominees listed in the Company’s Management Information Circular dated April 14, 2022, were re-elected to the Company’s Board of Directors. Abraham Jonker remains the lead independent director and Bradford Mills continues as Chair. Results of the votes cast by proxy are set out below. ResolutionVotes Cast by Proxy For% ForVotes Cast by Proxy Withheld% WithheldBradford A. Mills61,552,12099.95329,1930.047Abraham Jonker61,551,31399.95130,0000.049Amy Freedman61,547,53899.94

Galapagos to showcase commitment to rheumatoid arthritis care at the upcoming European League Against Rheumatism congress25.5.2022 22:01:00 CEST | Press release

Celebrating EULAR’s 75thanniversary with focus on a new era of rheumatoid arthritis care Mechelen, Belgium;25 May 2022, 22.01CET;Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) will present 11 abstracts at the European League Against Rheumatism (EULAR) congress 2022, 01-04 June, taking place in Copenhagen, Denmark. The broad range of abstracts include trial data analyses supporting the efficacy and safety profile of filgotinib andreal-world clinical data around alignment of prescribing between physicians and rheumatoid arthritis (RA) patients. Galapagos is also hosting a hybrid symposium: “Evolving patient care in RA: Can JAK inhibitors meet patient and physician expectations for RA treatment?”, which will include a discussion focused on aligning physician and patient treatment goals, looking at what is meant by ‘comprehensive care’ and how to ensure that people living with RA are part of treatment and care goal setting. A meet-the-expert session, “Patient-centred care in RA: cutting through th

trivago N.V. Announces Annual General Meeting of Shareholders25.5.2022 21:39:06 CEST | Press release

trivago N.V. (NASDAQ: TRVG) announced today that its annual general meeting of shareholders will be held on June 30, 2022 at the offices of NautaDutilh N.V., Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam, the Netherlands. The meeting will start at 3:00 p.m. CEST. The convening notice and explanatory notes for the general meeting are available free of charge in the Investor Relations section of trivago N.V.'s corporate website at ir.trivago.com. About trivago N.V. trivago is a leading global hotel search platform focused on reshaping the way travelers search for and compare hotels and alternative accommodations. Incorporated in 2005 in Düsseldorf, Germany, the platform allows travelers to make informed decisions by personalizing their hotel search and providing them access to a deep supply of hotel information and prices. trivago enables its advertisers to grow their businesses by providing access to a broad audience of travelers via its websites and apps. As of March 31, 2022, trivago has est

Correction: Changes in Nokia Corporation's own shares25.5.2022 19:20:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 25 May 2022 at 20:20 EEST Correction: Changes in Nokia Corporation's own shares Espoo, Finland – This is a correction to "Changes in Nokia Corporation's own shares" stock exchange release that was published today at 19:30 EEST. A total of 183 965 Nokia shares (NOKIA) held by the company were today transferred without consideration to participants of Nokia's equity-based incentive plans in accordance with the rules of the plans. The transfer is based on the resolution of the Board of Directors to issue shares held by the company to settle its commitments to participants of the plans as announced on 3 February 2022. The number of own shares held by Nokia Corporation following the transfer is 61 262 561. This version is otherwise identical but now includes an updated total number of Nokia shares transferred (incorrect number was 188 636). About Nokia At Nokia, we create technology that helps the world act together. As a trusted partner for critical

Ultimovacs’ Clinical Data in Journal for ImmunoTherapy of Cancer Show Long-term Dynamic T Cell Responses with UV1 and Checkpoint Inhibitor Synergy25.5.2022 18:45:00 CEST | Press release

Data from three trials of UV1 show dynamic T cell responses, lasting up to 7.5 years UV1-specific immune responses associated with longer clinical survivalSynergy between UV1 vaccination and checkpoint inhibition Oslo, 25 May2022: Ultimovacs ASA ("Ultimovacs") (OSE ULTI), a clinical stage leader in immune stimulatory vaccines for cancer, announced the publication of long-term follow-up data on UV1 in the Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC). The data show that dynamic UV1 specific immune responses last up to 7.5 years, are associated with longer survival and are enhanced when UV1 is used in combinations with checkpoint inhibitors. “It is important to be able to share this validating data with our research and clinical colleagues through JITC. The data demonstrate highly durable UV1-induced immune responses that are associated with substantially longer overall survival and boosted by checkpoint inhibitors. This is strong support for Ultimovacs’ broad Phase II program combining UV1