GlobeNewswire by notified

Kallelse till årsstämma i Saniona AB

Dela

PRESSMEDDELANDE

25 april 2022

Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 25 maj 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2022; och
  • ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 24 maj 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 19 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.saniona.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Saniona AB, Smedeland 26B, DK-2600 Glostrup, Danmark. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till CLO@saniona.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.saniona.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

0.         Stämmans öppnande.

1.        Val av ordförande vid stämman.

2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.   

3.        Godkännande av dagordning.

4.        Val av en eller två justeringspersoner.

5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

7.    Beslut om

        (a)        fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

        (b)        dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

        (c)        ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.         Fastställande av

        (a)        antalet styrelseledamöter.

        (b)        antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9.         Fastställande av

        (a)        styrelsearvoden.

        (b)        revisorsarvoden.

10.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

        (a)        Jørgen Drejer (omval).

        (b)        Anna Ljung (omval).

        (c)        Carl Johan Sundberg (omval).

        (d)        Styrelseordförande: Jørgen Drejer (nyval).

11.        Val av revisionsbolag eller revisorer.

12.        Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.

13.        Beslut om arvode till valberedningen för arbete inför årsstämman 2023.

14.        Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

15.        Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

16.        Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Søren Skjærbæk, representerande Jørgen Drejer, John Haurum, representerande Pontifax Venture Capital, samt styrelsens ordförande, J. Donald deBethizy, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås John Haurum, representerande Pontifax Venture Capital, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 (a): Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8 (b): Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 9 (a): Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden (400 000 kronor föregående år) och med 200 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd av Saniona eller något av dess dotterbolag (250 000 kronor föregående år). Vidare föreslås att arvode för ut-skottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet (120 000 kronor föregående år), med 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet (60 000 kronor föregående år) och med 30 000 kronor till varje ledamot i ersättningsutskottet (60 000 kronor föregående år), dock att arvode för utskottsarbete inte ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av Saniona eller något av dess dotterbolag.

Punkt 9 (b): Fastställande av revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Jørgen Drejer, Anna Ljung och Carl Johan Sundberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Jørgen Drejer väljs som styrelseordförande. De befintliga styrelseledamöterna J. Donald deBethizy, Robert E. Hoffman och Edward C. Saltzman har avböjt omval.

Punkt 11: Val av revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår, efter revisionsutskottets rekommendation, omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Med ”två största aktieägarna” avses det registrerade ägarförhållandet eller på annat sätt kända aktieägare per utgången av september. Om någon av de två största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den tredje största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.

Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de två största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de två största aktieägarna.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Punkt 13:Beslut om arvode till valberedningen för arbete inför årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att arvode till ledamöterna i valberedningen, för arbete fram till och med årsstämman 2023, ska utgå med 30 000 kronor till varje ledamot som inte också är styrelseledamot.

Punkt 14: Beslut om godännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom gränserna för bolagets bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 15 596 420, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Aktieägares rätt till information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av punkter på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till CLO@saniona.com eller via post till Saniona AB, Smedeland 26B, DK-2600 Glostrup, Danmark, senast söndagen den 15 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast fredagen den 20 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför årsstämman framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Smedeland 26B, DK-2600 Glostrup, Danmark och på bolagets hemsida (www.saniona.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 62 385 677. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Malmö i april 2022

Saniona AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, tillträdande verkställande direktör, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 18.15.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas med uppdrag att utnyttja sin expertis inom jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolagets mest avancerade produktkandidat, Tesomet™, har utvecklats till kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störningar av metaboliska funktioner och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier är frivilligt pausade på grund av finansieringsbegränsningar och Saniona undersöker aktivt samarbetsmöjligheter. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Genom sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 befinner sig i klinisk fas 1 och är utvecklad för behandling av neuropatiska smärttillstånd, och SAN903 befinner sig i preklinisk utveckling mot sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamnsområdet och är listat på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Sweegen Wins Stevia Reb M Patent Lawsuit Against PureCircle24.5.2022 11:04:00 CEST | Press release

Rancho Santa Margarita, Calif., May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sweegen, the global pioneer in wellness ingredient technologies and innovations, announced its victory against PureCircle in a stevia Rebaudioside M (Reb M) patent lawsuit. "Today's judgment vindicates Sweegen and affirms the company's position as an industry leader in innovative sweetener solutions," said Steven Chen, CEO of Sweegen. PureCircle, acquired by Ingredion in 2020, had filed the 2018 lawsuit against Sweegen in the U.S. District Court for the Central District of California, accusing Sweegen of infringing two PureCircle patents covering the manufacture of Reb M. The legal tide turned on PureCircle when Sweegen obtained a summary judgment that both of PureCircle's asserted patents are invalid. Since it is impossible to infringe an invalid patent, the court's invalidation of the asserted patents ends the infringement case against Sweegen at the U.S. District Court. "As a holder of core proprietary technologies of

Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities24.5.2022 11:00:00 CEST | Press release

Company Announcement No. 38/2022 Copenhagen, 24 May 2022 Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities 1. Information on the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Anders Obel 2. Reason for the notification a) Position/title Member of the Board of Directors b) Initial notification/amendment Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI code 5299003KG4JS99TRML67 4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Shares DK0060696300 – STG b) Nature of the transaction Sale of shares c) Price(s) and volume(s) Price(s)Volume(s)DKK 147.6 7,

Disclosure of voting rights for Chairman of the Board24.5.2022 10:44:47 CEST | Press release

Oslo, 24 May 2022. PCI Biotech Holding ASA ("PCI Biotech" or the "Company") issue this notification on behalf of its chairman, Hans Peter Bøhn. Hans Peter Bøhn is chairman of PCI Biotech and shall open the annual general meeting of the Company on 25 May 2022. Mr. Bøhn holds 123,662 shares, representing 0.3 per cent of the share capital of PCI Biotech. Mr. Bøhn has received powers of attorney to represent and vote for 7,234,249 additional shares. In total, Mr. Bøhn will represent and vote for 19.7 per cent of the share capital. A major part of the powers of attorney are without voting instructions. The powers of attorney are only valid at the annual general meeting on 25 May 2022. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 4 -3, cf. section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Contact information: PCI Biotech Holding ASA, Ullernchausséen 64, N-0379 Oslo Ronny Skuggedal, CFO, rs@pcibiotech.no, Mobile: +47 9400 5757

PRESS RELEASE: NQX has been certified by NCSA-FI for security level TL III24.5.2022 10:15:00 CEST | Press release

NQX has been certified by NCSA-FI for security level TL III SSH announced today that it has received a TL III-level security certification for its NQX quantum line encryption software version 2.2 from the Finnish National Cyber Security Center (NCSA). The certification enables the solution to be used to secure networks requiring TL III level encryption for the transmission of confidential and sensitive information. The certified NQX 2.2 includes central management functionality that enables convenient remote management of network nodes. NQX central manager simplifies and automates the management and maintenance of Public Key Infrastructures (PKI) and certifications of nodes and connections regardless of their location. Because of its intuitive user interface, NQX central manager is easy to use and administrators can perform critical management tasks with minimal human effort. NQX's capability to support various network deployment approaches is enhanced with an isolated management chann