GlobeNewswire by notified

Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs onsdagen den 27 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman genom poströstning har den som;

 1. dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 19 april 2022,
 2. dels har anmält sitt deltagande i stämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.

Vänligen observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 19 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 21 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Klövern AB, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e‑post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 26 april 2022.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör, och
 4. avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Omval av

 1. Patrik Essehorn
 2. Christina Tillman
 3. Fredrik Rapp
 4. Katarina Klingspor
 5. Magnus Uggla

Nyval av

 1. Christian Roos

Omval av

 1. Patrik Essehorn (styrelseordförande)
 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
 2. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman, punkt 1

Styrelsen föreslår Patrik Essehorn som ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän, punkt 3

Styrelsen föreslår Eva Landén, som representerar Corem Property Group AB (publ), eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Vinstutdelning, punkt 7b) och d)

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 20,00 kronor per preferensaktie. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning ska lämnas på stamaktier av serie A respektive serie B.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier föreslås;

 1. torsdagen den 30 juni 2022 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 5 juli 2022,
 2. fredagen den 30 september 2022 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 5 oktober 2022,
 3. fredagen den 30 december 2022 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 4 januari 2023, och
 4. fredagen den 31 mars 2023 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 5 april 2023.

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av styrelse och revisorer, punkterna 811

Bolagets majoritetsägare Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska utökas från fem till sex ledamöter. Corem föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor och Magnus Uggla samt nyval av Christian Roos. Corem föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Christian Roos, född 1972. Utbildning: Magisterexamen ekonomi. Andra uppdrag: Christian är rådgivande rörande europeiska fastighetsaktier på Bell Rock Capital och tidigare på Thames River Capital och Pramerica Real Estate Investors. Christian har även bakgrund som fastighetsanalytiker på Alfred Berg och Handelsbanken.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.klovern.se.

Corem föreslår vidare att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, för det fall revisionsbolaget väljs, kommer auktoriserade revisorn Katrine Söderberg fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Corem föreslår att årsstämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen, punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra punkt 1 i bolagsordningen enligt nedan varigenom bolagets företagsnamn ändras till Corem Kelly AB.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Klövern AB. Bolaget är publikt (publ).
1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Corem Kelly AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att införa en ny punkt i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Eftersom det föreslås att punkten läggs in som en ny punkt 12 föreslås även omnumrering av efterföljande punkter i bolagsordningen så att de tidigare punkterna 12 – 13 blir punkterna 13 – 14.

Föreslagen lydelse
12 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.klovern.se.

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten, punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Klövern senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 17 april 2022, till adress Klövern AB, ”Årsstämma”, Box 1024, 611 29 Nyköping eller via e-post till info@klovern.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Klöverns webbplats, www.klovern.se, och på Klöverns kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping, senast fem dagar innan årsstämman, d.v.s. senast den 22 april 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping och på bolagets webbplats, www.klovern.se, senast tre veckor före årsstämman. Information om föreslagna ledamöter och revisor med därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget på kontoret på Spelhagsvägen 13 i Nyköping och på bolagets webbplats. Handlingarna framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats enligt ovan. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2022

Klövern AB (publ)

StyrelsenFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Klövern AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

US Foods Partners With Vertical Farming Innovator Kalera® to Expand Its Local and Sustainable Fresh Produce Portfolio18.5.2022 09:00:00 CEST | Press release

National Vertical Farming Partnership for US Foods Brings Consistent Year-Round Availability of High-Quality Leafy Greens to Customers ROSEMONT, Ill., May 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) today announced a strategic agreement with Kalera®, one of the world’s leading hydroponic indoor vertical farming companies. This is US Foods’ largest vertical farming relationship to date. The agreement underscores US Foods’ commitment to bringing foodservice operators a broad assortment of high-quality produce, year-round. It will also expand the portfolio of local farms that US Foods is sourcing from in various markets in support of its growing Serve Local program. As part of the agreement, Kalera and its wholly owned seed technology business Vindara, will work closely with US Foods to develop and launch new products to US Foods customers in markets across the country. Kalera will bring consistently fresh, sustainable produce year-round to US Foods through its networ

Eolus Vind AB Interim Report 1 January–31 March 202218.5.2022 08:30:00 CEST | Press release

1 January–31 March 2022 Net sales amounted to 432 (242) MSEK.EBIT amounted to -158 (-29) MSEK. Profit before tax amounted to -159 (-21) MSEK.Net profit amounted to -138 (-17) MSEK.Earnings per share, before and after dilution equaled -5.55 (-0.67) SEK.During the period, energy facilities with a total installed capacity of 0 (0) MW were taken into operations and handed over to customer.At the end of the period Eolus had 914 (874) MW under asset management. Significant events during the period Previously communicated delays for Öyfjellet have continued to affect the project and impaired the profitability forecast.Financial goals were communicated based on the business plan for 2022–2024.Eolus placed order for 16 wind turbines with Siemens Gamesa for the projects Skallberget/Utterberget and Tjärnäs in Sweden.Magnus Axelsson was recruited as new Chief Operating Officer.Karin Wittsell Heydl was recruited as Head of Communications, Sustainability and IT. Significant events after the balance

Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 202218.5.2022 08:30:00 CEST | Pressemelding

Hässleholm den 18 maj 2022 1 januari–31 mars 2022 Nettoomsättningen uppgick till 432 (242) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till -158 (-29) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -159 (-21) MSEK.Periodens resultat efter skatt uppgick till -138 (-17) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,55 (-0,67) SEK.Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (874) MW. Väsentliga händelser under perioden Tidigare kommunicerade förseningar för Öyfjellet har fortsatt påverka projektet och försämrat lönsamhetsprognosen.Finansiella målsättningar kommunicerades baserade på affärsplan 2022–2024.Eolus lade en order på 16 vindkraftverk hos Siemens Gamesa till projekten Skallberget/Utterberget och Tjärnäs.Magnus Axelsson anställdes som operativ chef och vice VD i moderbolaget.Karin Wittsell Heydl anställdes som chef för kommunikation, hållbarhet och IT.

Snam and Golar LNG sign agreement for an FSRU to supply Sardinia with energy18.5.2022 08:15:00 CEST | Press release

San Donato Milanese (Milan), Bermuda – May, 18, 2022 – Snam and Golar LNG Limited (“Golar”) signed a contract through which Golar will deliver the existing LNG Carrier “Golar Arctic” as a floating storage and regasification unit (FSRU) that Snam will install in the port area of Portovesme, in Sardinia, as part of a project to supply the island with energy. The contract, for a total consideration of 269 million euros, includes the vessel and the capex for Golar to convert the Golar Arctic into an FSRU with storage capacity for up to 140,000 cubic meters. Further to the full conversion of the vessel, the FSRU will be sold to the Snam Group. Start of activities for the conversion of the ship into an FSRU and related fulfillments are subject to Snam’s issuance of a Notice-to-Proceed (NTP) and further to that the conversion is expected to take about two years for the Golar Arctic to be delivered. Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements (as defined i

Sampo completes its share buyback programme18.5.2022 08:15:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 18 May 2022 at 9:15 am Sampo completes its share buyback programme Sampo plc has now completed its share buyback programme. The repurchases of shares began on 31 March 2022 and ended on 17 May 2022. During that period, Sampo repurchased 4,961,994 of its own shares at an average price per share of EUR 45.85. The amount corresponds to 0.9 per cent of all Sampo plc’s shares. The repurchase of own shares has reduced the company's unrestricted equity by approximately EUR 228 million. The purpose of the buyback programme was to return excess capital to shareholders by reducing Sampo plc’s capital, as the repurchased shares will be cancelled. Management intends to propose to the Board that a new share buyback programme is launched after the Annual General Meeting on 18 May 2022, subject to the AGM renewing the Board authorisation on share repurchases. The Board will make a decision on the proposal at the next regular meeting, which takes place on 9 June 2022.