GlobeNewswire by notified

Kallelse till årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

Dela

Växjö, Sverige, 6:e april2022 * * * Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 16:00 på PM & Vänner Hotell, Västergatan 10 i Växjö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 27 april 2022, dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 29 april 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I bolaget finns totalt 28 712 000 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till george.oguz@jltmobile.com eller per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9:00–16:00). Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelse och revisor
  1. omval av Ola Blomberg,
  2. omval av Jan Olofsson,
  3. omval av Jan Sjöwall,
  4. omval av Jessica Svenmar,
  5. omval av Per Ädelroth,
  6. omval av Karl Hill,
  7. omval av Ola Blomberg som styrelsens ordförande,
  8. omval av KPMG AB som bolagets revisor
 12. Förslag till beslut om valberedning
 13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 14. Stämmans avslutande

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årets disponibla resultat disponeras så att 0,27 kronor per aktie, totalt 7 752 240 kronor, utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 9 maj 2022. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 12 maj 2022.

Styrelse och revisor med mera (punkterna 2, 9-11)

Bolagets valberedning, som består av Emil Hjalmarsson (AB Grenspecialisten), ordförande, Jan Olofsson (eget innehav) och Wilhelm Gruvberg (Alcur Fonder), föreslår:

 • att till ordförande vid stämman väljs Ola Blomberg, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar,
 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter,
 • att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
 • att styrelsearvodet bestäms till totalt 640 000 kronor, varav 190 000 kronor till styrelsens ordförande samt 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter,
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
 • att styrelseledamöterna Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjöwall, Jessica Svenmar, Per Ädelroth och Karl Hill omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
 • att Ola Blomberg omväljs som styrelsens ordförande, samt
 • att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid Emil Andersson avses vara huvudansvarig revisor.

Valberedning (punkt 12)

Aktieägare som representerar cirka 48 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera bolagets styrelseordförande.

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i september månad 2022 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt. Bolagets ordförande kallar till ett konstituerande möte för valberedningen när ägarstatistik finns tillgängligt. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tre aktieägare i turordning tillfrågas.

Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut:

 • förslag till ordförande på stämman;
 • förslag till styrelse;
 • förslag till styrelseordförande;
 • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete;
 • förslag till revisor;
 • förslag till arvode till bolagets revisor; samt
 • förslag till instruktion för valberedning inför årsstämman 2024.

Emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4 306 800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att göra de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Dokumentation med mera

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Bolagets organisationsnummer är 556239-4071 och bolaget har sitt säte i Växjö.

Växjö, april 2022

Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

Förfrågningar JLT Mobile Computers Group
Per Holmberg, VD Stefan Käck, vVD
Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 470 53 03 21
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com
stefan.kack@jltmobile.comwww.jltmobile.com


PresskontaktCertified Adviser
PRismaPR Eminova Fondkommission AB
Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10
Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se
monika@prismapr.com
www.prismapr.com
www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Cool Company Ltd. – Q1 2022 Business Update call16.5.2022 23:04:27 CEST | Press release

Cool Company Ltd will hold a Q1 2022 business update call for investors at 10am Oslo time on Tuesday May 31. Prior to the start of the call a presentation will be made available in the Investors section of the Cool Company Ltd. website www.coolcoltd.com We recommend that participants join the conference call via the listen-only live webcast link provided. Sell-side analysts interested in raising a question during the Q&A session that will immediately follow the presentation should access the event via the conference call dial-in information below. Please dial in 10 minutes prior to the start time to allow time for call handling. Information on how to ask questions will be given at the beginning of the Q&A session. There will be a limit of two questions per participant. a. Listen-only live webcastlink Go to the Investors section at www.coolcoltd.com and click on the link to "Webcast". To listen to the conference call from the web, you need to have installed Windows Media Player, and you

Golar releases its 2021 Environmental, Social and Governance report16.5.2022 22:53:05 CEST | Press release

Golar LNG Limited (“Golar”) is pleased to announce that it has issued its 2021 Environmental, Social and Governance (“ESG”) report. This comprehensive report describes Golar’s important role in advancing the global energy transition to a lower carbon future - championing LNG as a transition fuel in partnership with renewables, and as a reliable alternative for those in need of energy security today. As part of our target to further reduce emissions from our operations Golar has invested in a carbon capture technology company that has developed and achieved proof of concept for a CO2 capture and separation membrane technology. Subject to successful completion of a commercial pilot project with another industrial user, the technology could be used in future FLNG projects. Our 2021 ESG report is attached and will also be posted to our website. Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements (as defined in Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934

Inventiva reports 2022 First Quarter Financial Information and provides clinical development update16.5.2022 22:00:00 CEST | Press release

Cash position2 at €80.5m as of March 31, 2022The Group did not generate any revenue in Q1 2022Signature of a €50 million bullet credit facility agreement with the European Investment BankUpdate on lanifibranor recruitment timing for Phase III trial in patients with NASH, as well as for the two Phase II trials in patients with NAFLD and type 2 diabetes, and in combination with empagliflozine Daix (France), Long Island City (New York, United States), May 16, 2022 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (the “Company”), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of oral small molecule therapies for the treatment of patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and other diseases with significant unmet medical needs, today reported its cash position as of March 31, 2022 and its revenues for the first quarter of 20221, and provided an update on its clinical programs. Cash Position As of March 31, 2022, Inventiva’s cash position stood at €80.5 million com

ASM INTERNATIONAL N.V. ANNOUNCES VOTING RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS16.5.2022 21:00:00 CEST | Press release

Almere, the Netherlands May 16, 2022 ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today announces the voting results of its Annual General Meeting of Shareholders held on May 16, 2022, at the Van der Valk Hotel in Almere, the Netherlands. The shareholders approved all resolutions as proposed to the Annual General Meeting of Shareholders. The main approved resolutions include the following: Mr. Hichem M’Saad was appointed as a member of the Management Board and as the CTO. The Remuneration Policy for the Management Board and for the Supervisory Board were approved. Also Mr. Marc de Jong was reappointed as member of the Supervisory Board. Furthermore the financial statements for the year 2021 were adopted, the shareholders discharged the members of the Management Board and Supervisory Board from liability in relation to the exercise of their duties in the financial year 2021, and the shareholders also voted in favor of a regular dividend payment of €2.50 per common share. About ASM I

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission16.5.2022 18:00:00 CEST | Pressemelding

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-16 Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) (”Electra” eller ”Bolaget”), offentliggör idag det prospekt som upprättats inför upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm med anledning av den apportemission genom vilken Electra förvärvar samtliga aktier i Elon Group AB (”Elon”) (”Transaktionen”). Transaktionen beskrivs närmare i Electras pressmeddelande daterat den 7 december 2021. På Electras årsstämma den 28 mars 2022 bemyndigades styrelsen att besluta om apportemissionen för att genomföra Transaktionen. Den 13 maj 2022 beslutade Electras styrelse om apportemission av 9 659 223 aktier till Elon Group Holding. Prospektet som har upprättats med anledning av upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i samb