GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

Dela

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 28 april 2021, dels anmält sig till stämman senast onsdagen den 5 maj 2021 genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 30 april 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I bolaget finns totalt 28.552.000 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på JLT:s hemsida under Investerarinformation www.jltmobile.com (www.jltmobile.com/sv/investerarinformation). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Ifyllt formulär skickas till JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till george.oguz@jltmobile.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på JLT:s hemsida under Investerarinformation www.jltmobile.com (www.jltmobile.com/sv/investerarinformation). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 12. Val av styrelse och revisor

a) omval av Ola Blomberg,
b) omval av Jan Olofsson,
c) omval av Jan Sjövall,
d) omval av Jessica Svenmar,
e) omval av Per Ädelroth,
f) nyval av Karl Hill,
g) omval av Ola Blomberg som styrelsens ordförande,
h) omval av KPMG AB som bolagets revisor

 1. Förslag till beslut om valberedning
 2. Styrelsens förslag till beslut om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner
 3. Beslut om ändring av bolagsordningen
 4. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

JUSTERINGSMÄN (PUNKT 2)
Till justeringsmän föreslås Jan Olofsson och Larne Wallisson, eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.  

RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

UTDELNING (PUNKT 8)
Styrelsen föreslår att årets disponibla resultat disponeras så att 0,27 kronor per aktie, totalt 7.709.040 kronor, utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 10 maj 2021. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 14 maj 2021.

STYRELSE OCH REVISOR M M (PUNKTERNA 1 och 10-12)
Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 44 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja valberedningens förslag: att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ola Blomberg eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjövall, Jessica Svenmar och Per Ädelroth omväljs samt att Karl Hill väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ola Blomberg omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 640.000 kronor, varav 190.000 kronor till styrelsens ordförande samt 90.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter, att KPMG AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Upplysningar om styrelseledamot som föreslås för nyval
Karl Hill, född 1986, är sedan 2012 anställd hos Axis Communications AB med ett flertal roller inom affärsutveckling och produktledning. Idag ansvarar Karl Hill för strategi- och affärsutveckling för Axis New Business. Karl Hill är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi och M.Sc. med inriktning på innovationsekonomi från Chalmers, med kompletterande kurser från Stanford University och UC Berkeley.

VALBEREDNING (PUNKT 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera bolagets styrelseordförande. Valberedningen ska, inför årsstämman 2022, konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i september månad 2021 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse ledamöter istället. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

 • förslag till ordförande på stämman;
 • förslag till styrelse;
 • förslag till styrelseordförande;
 • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete;
 • förslag till revisor;
 • förslag till arvode till bolagets revisor; samt
 • förslag till valberedning inför årsstämman 2023.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV VIDAREÖVERLÅTELSE DÄRAV (PUNKT 14)
Incitamentsprogrammet i sammandrag
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram under vilket bolaget erbjuder upp till 20 personer inom JLT-koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma verkställande direktör, ledande befattningshavare samt övriga nyckelpersoner. Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman fattar beslut om (i) en riktad emission av högst 1.000.000 teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag samt (ii) att godkänna att det helägda dotterbolaget som tecknat teckningsoptionerna överlåter dessa till deltagarna i incitamentsprogrammet mot marknadsmässigt vederlag.

Motiv för incitamentsprogrammet
Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram.

Villkor för incitamentsprogrammet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utgivande av högst 1.000.000 teckningsoptioner 2021/2024, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 1.000.000 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB, för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet i enlighet med styrelsens instruktioner. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Överteckning kan inte ske. Överlåtelse till deltagare i programmet ska i Sverige ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell och vid överlåtelse i utlandet i enlighet med sedvanliga villkor för optionserbjudanden till mottagare i respektive land.

Teckningsoptionerna har en löptid på tre år. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 juni - 30 juni 2024 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till det högsta av 8,00 kronor eller 130 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2021. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

Fördelning av teckningsoptioner
Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst 20 ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i JLT-koncernen. Ledande befattningshavare får tilldelas högst 300.000 teckningsoptioner vardera. Övriga nyckelpersoner i koncernen som omfattas av incitamentsprogrammet får tilldelas högst 50.000 teckningsoptioner vardera. Det maximala antalet teckningsoptioner som tilldelas deltagarna får dock inte överstiga 1.000.000 teckningsoptioner.

Omfattning och kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal
Eftersom incitamentsprogrammet baseras på teckningsoptioner, vilka vid utnyttjandet medför en utspädning av aktiekapitalet, innebär programmet inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet. Programmet förväntas endast ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Utspädningseffekt
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 1.000.000, vilket motsvarar cirka 3,4 procent av antalet aktier och röster. Utestående optionsprogram finns i enlighet med årsstämmans beslut den 8 maj 2018, omfattande 1.200.000 teckningsoptioner. Total utspädning från 2018 års program och det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 7,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Beredning av förslaget
Teckningsoptionsprogrammet 2021/2024 har utarbetats av bolagets styrelse baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram och rådande marknadspraxis. Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsens ersättningsutskott och behandlats av styrelsen vid sammanträden i början av 2021. Förslaget stöds av bolagets större aktieägare.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.
För en beskrivning av bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram (2018/2021) hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020.

Majoritetskrav
Beslutet, innefattande även godkännande av JLT Mobile Computers Sweden AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman, på grund av lagändringar, beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firma skall vara JLT Mobile Computers AB (publ). §1 Bolagets företagsnamn är JLT Mobile Computers AB (publ).
§ 11 En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan)

§11 En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan).
§ 12 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. § 12 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 16)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4.282.800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att göra de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen samt bolagets förhållande till andra koncernbolag. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till george.oguz@jltmobile.com eller via post till JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast måndagen den 26 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.jltmobile.com senast lördagen den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

DOKUMENTATION M M
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida under Investerarinformation www.jltmobile.com (www.jltmobile.com/sv/investerarinformation), senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Bolagets organisationsnummer är 556239-4071 och bolaget har sitt säte i Växjö.

Växjö i april 2021

Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ)

OM JLT MOBILE COMPUTERS

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

NEP’s Solution for Aurora, North One and Extreme E Tests Its Metal In Some of the World’s Harshest Conditions13.4.2021 19:21:56 CEST | Press release

SHOWCASING CUTTING EDGE TECHNOLOGY & SUSTAINABILITY WORKING TOGETHER LONDON, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Last weekend marked the first event for Extreme E, a new all-electric off-road racing series designed to highlight the climate crisis. NEP Group, the leading technical partner for content producers around the globe, worked with Extreme E and host broadcaster Aurora Media Worldwide and North One, to create a cutting-edge, sustainable broadcast solution that brought the first race, in AlUla, Saudi Arabia, into homes in 180 countries around the globe. Designed to mirror Extreme E’s goals of marrying the latest technology with sustainability and building solutions to meet the rigors of the world’s harshest conditions, NEP’s innovative broadcast services will be used by Aurora and North One at races in Senegal, Greenland, Brazil and Patagonia as the series continues. NEP’s complete end-to-end broadcast package includes a custom IP flypack, remote production solutions, crewing, sat

Annual General Meeting 2021: Tecan shareholders endorse all motions proposed by the Board of Directors13.4.2021 17:45:00 CEST | Press release

Votes cast exclusively through the independent proxy in line with COVID-19 Ordinance 3 of the Swiss government to combat the pandemicIncrease in the dividend from CHF 2.20 to CHF 2.30 per share Lukas Braunschweiler, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg and Daniel R. Marshak re-elected as members of the Board of DirectorsLukas Braunschweiler confirmed by shareholders as Chairman of the BoardChrista Kreuzburg, Oliver Fetzer and Daniel R. Marshak confirmed as members of the Compensation CommitteeAll proposals relating to compensation approved Männedorf, Switzerland, April 13, 2021 – The Annual General Meeting of the Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) endorsed all motions proposed by the Board of Directors on April 13, 2021. The Annual General Meeting was held at the headquarters of the company, without personal attendance by shareholders. Voting rights could only be exercised through the independent proxy in line with the Federal Act on the Statutory Pri

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier13.4.2021 17:31:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget avser att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2020. Stockwik har gett Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom

Stockwik announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares13.4.2021 17:31:00 CEST | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” or the ”Company”) hereby announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares directed to Swedish and international institutional investors (the “Directed New Share Issue”). The Company intends to carry out the Directed New Share Issue with deviation from the shareholders' preferential rights pursuant to the authorization granted by the annual general meeting on 8 May 2020. Stockwik has engaged Pareto Securities AB (“Pareto Securities”) to investigate the conditions to carry out the Directed New Shar

Norsk Hydro: Innkalling til generalforsamling 202113.4.2021 16:27:22 CEST | Pressemelding

Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles til ordinær Generalforsamling torsdag 6. mai 2021 kl. 10:00. Generalforsamlingen vil i år gjennomføres digitalt med elektronisk stemmegivning som følge av Covid-19 situasjonen. Se vedlagt guide for online deltakelse. Det er også mulig å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Fullstendig innkalling, agenda og vedlegg er vedlagt. Alle relevante dokumenter ligger på www.hydro.com/generalforsamling Investorkontakt Line Haugetraa +47 41406376 Line.haugetraa@hydro.com Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Vedlegg Arsberetning og arsregnskap 2020Guide for digital deltakelseHydros lonnspolitikkInnkalling til ordinaer generalforsamling 2021Innstilling fra Valgkomiteen 2021Moteseddel

Norsk Hydro: Notice of Annual General Meeting 202113.4.2021 16:27:22 CEST | Press release

Notice is given that the Annual General Meeting of Norsk Hydro ASA will be held on Thursday 6 May 2021 at 10:00 (CEST). Please be informed that the Annual General Meeting will be held as a digital meeting with electronic voting due to the Covid-19 situation. Please refer to the attached guide for online participation. It is also possible to vote in advance or attend the meeting by proxy. The full notice, agenda and appendices are attached. All relevant documents can be found on www.hydro.com/generalmeeting Investor contact: Line Haugetraa +47 41406376 Line.haugetraa@hydro.com This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments Financial Statements and Board of Directors report 2020Guideline for online participationHydro remuneration policyNotice of General Meeting 2021Recommendation from the Nomination Committee 2021Voting instructions

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)13.4.2021 16:00:00 CEST | Pressemelding

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 maj 2021 kl. 10:00. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE Den som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per onsdagen den 5 maj 2021, dels ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken POSTRÖSTNING nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021. För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktie