GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan till stämman
Aktieägare som genom poströstning önskar delta på årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021;
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget, genom Computershare AB, tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.formpipe.se och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon 0771-24 64 00. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, att: ”Formpipe AB:s Årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm och måste vara Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på Bolagets webbplats, www.formpipe.se, eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Fullmakt & behörighetshandlingar
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.formpipe.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 53 463 907 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 7. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
 12. Fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen
 13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
 16. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)
Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Malin Ruijsenaars, representant för AB Grenspecialisten, Louise Hedberg, representant för SEB Investment Management och Veronica Sandman, representant för en ägargruppering bestående av Martin Bjäringer och Carl Rosvall. Bo Nordlander har, i egenskap av styrelseordförande i Bolaget, varit adjungerad till valberedningen.

Valberedningen föreslår att advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå, eller den som valberedningen anvisar vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Malin Ruijsenaars, representant för AB Grenspecialisten, och Louise Hedberg, representant för SEB Investment Management, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Styrelsens förslag till beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 0,66 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020 samt att avstämningsdag ska vara den 30 april 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 5 maj 2021.

Valberedningens förslag till val av styrelse, styrelseordförande, revisor, arvoden samt principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen (punkterna 9-12)
Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9 – Att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10 – Att arvodet fastställs till 380 000 kronor till styrelseordföranden och 190 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Inget ytterligare arvode utgår för arbete i Revisions- och Ersättningsutskotten då styrelsen i sin helhet utgör dessa utskott. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 330 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Peter Lindström, Erik Syrén och Bo Nordlander. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bo Nordlander.

Att årsstämman beslutar, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2022. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Erik Bergh.

Punkt 12– Att följande principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen antas av årsstämman att gälla till dess annan princip och instruktion antas.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i september under innevarande år och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Dokumenterat aktieägande via pensions- eller kapitalförsäkring kan tas i beaktande. Dessa aktieägare utser vardera en representant som ska utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen kan även besluta att adjungera styrelsens ordförande till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

För det fallet att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts enligt ovan, men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sju ledamöter.

Instruktion till valberedningen
Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, val av Bolagets revisorer, arvode för Bolagets revisor samt vid behov nya principer för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2021. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.

Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning ska erläggas kontant.

Överlåtelse av aktier får ske dels på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i Bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med Bolagets egna aktier. I det senare fallet ska Bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till de anställda i Bolaget enligt följande.

Styrelsen för Bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom Bolaget.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2021/2024 beräknas uppgå till högst cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner 2021/2024 till anställda

Emissionen, vilken omfattar högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

1.   Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

2.   Teckningsrätt och tilldelning
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma samtliga anställda i Bolaget.

Tilldelning ska ske enligt följande:

 • Anställda i Bolaget ska vara garanterade en tilldelning om minst 1 800 teckningsoptioner per tecknare. 
 • Efter tilldelning av de garanterade teckningsoptionerna till respektive tecknare ska de återstående teckningsoptionerna tilldelas samtliga tecknare som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner pro rata i förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner. Vid beräkningen av pro rata fördelningen ska det användas en viktning som innebär en begränsning till ett maximalt antal om 20 000 teckningsoptioner per anställd. Det ska noteras att de angivna begränsningarna endast används vid pro rata-beräkningen och inte utgör en maximigräns för den slutliga tilldelningen.
 • Slutlig avstämning av antalet tecknade teckningsoptioner enligt ovan ska göras av Bolagets styrelse vid teckningstidens utgång, varvid nödvändiga avrundningar ska göras enligt styrelsens beslut. 

3.   Emissionskurs
Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 30 april 2021 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 26 april 2021 till och med 30 april 2021.

Vid ett antagande om att värdet på Bolagets aktie vid tidpunkten för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 30,00 kronor, att teckningskursen vid utnyttjandet av teckningsoptionerna uppgår till 36,00 kronor, en löptid om 3 år, en riskfri ränta om 0,00 procent, en volatilitet om 25 procent samt och en genomsnittlig förväntad utdelning om 3 procent under löptiden blir värdet per teckningsoption 2,07 kronor. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

4.   Tid för teckning
Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 3 maj 2021 till och med den 17 maj 2021 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5.   Tid för utnyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024.

6.   Teckningskurs
Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 26 april 2021 till och med 30 april 2021, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.

7.   Tilldelningsbeslut och Betalning
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare på eller omkring den 24 maj 2021. Betalning för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 14 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

8.   Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 50 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett i enlighet med de fullständiga villkoren för incitamentsprogram 2021/2024).

9.   Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.

10.   Bemyndigande
Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

11.   Bolagsordning
Bolagets bolagsordning hålls tillgänglig för tecknarna på Bolagets adress i Stockholm.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 50 000 kronor genom utgivande av högst 500 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt de fullständiga teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier respektive röster i Bolaget före sådan emission.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2018 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 250 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 17,90 kr per aktie under perioden från och med den 10 maj 2021 till och med den 21 maj 2021.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket ska grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2019 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 250 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 25,79 kr per aktie under perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 20 maj 2022.

Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan ska vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier. Överteckning kan således inte ske. Exempel: Om optionsinnehavaren önskar få 50 procent av innehavda teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja resterande 50 procent för nyteckning av aktier. Om optionsinnehavaren i stället önskar få 25 procent av sina teckningsoptioner återköpta måste denne utnyttja minst 25 procent av det totala antalet innehavda teckningsoptioner för nyteckning av aktier.

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om de närmare villkoren för genomförandet samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av detta beslut.

Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktie samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner ska hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Formpipe Software AB, Årsstämma 2021, Box 23131, 104 35 Stockholm eller via e-post till: stamman@formpipe.com senast söndagen den 18 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats, www.formpipe.se, senast fredagen den 23 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, ersättningsrapporten, revisors yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-17 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.formpipe.se senast från och med onsdagen den 7 april 2021. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Formpipe Software AB (publ)
Stockholm i mars 2021
Styrelsen

___________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 klockan 16:00 CET.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

REC Silicon - Notice of Annual General Meeting20.4.2021 15:12:01 CEST | Press release

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Lysaker, Norway - April 20, 2021: Notice is hereby given that the Annual General Meeting of REC Silicon ASA (REC) will be held at the offices of Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo, Norway on May 11, 2021 at 4.00 pm CET. Please find attached Notice of the General Meeting and the Recommendation of the Nomination Committee. All documents are available at https://www.recsilicon.com/investors/agm/ Due to the extraordinary situation with Covid-19, and in light of prevailing travel and meeting recommendations and restrictions, the Board urges shareholders to vote through submission of proxy forms prior to the meeting and not attend the meeting in person. For further information, please contact: James A. May II, Chief Financial Officer Phone: +1 509 989 1023 Email: james.may@recsilicon.com Nils O. Kjerstad, IR Contact Phone: +47 9135 6659 Email: nils.kjerstad@crux.no About REC

Årsredovisning 2020 är nu publicerad20.4.2021 15:00:00 CEST | Pressemelding

2021-04-20 PRESSRELEASE Årsredovisning 2020är nu publicerad Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se) För mer information om bolaget besök www.arcoma.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Arcomas VD Sanna Rydbe

Skyharbour’s Partner Company Valor Completes Airborne Survey at Hook Lake Uranium Project, Saskatchewan20.4.2021 14:00:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, April 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) (OTCQB: SYHBF) (Frankfurt: SC1P) (the “Company”) is pleased to announce that partner company Valor Resources Limited (“Valor”) entered into a contract with Precision GeoSurveys Inc. through TerraLogic Exploration Inc. (“TerraLogic”), the Company’s geological consultants, to undertake a detailed airborne survey over the Hook Lake Project (previously North Falcon Point). The survey commenced in early April 2021 and is now complete. TerraLogic designed the low-level airborne magnetic and VLF-EM survey to cover the entire Hook Lake claim area, using a fixed-wing aircraft, at 75m line-spacing totaling 5,100 line-km. Final data processing, data interpretation, target selection and recommendations for follow-up ground-based exploration and drilling programs will also be handled by TerraLogic. This process is expected to take approximately six weeks, followed immediately by the recommended fi

Acarix publicerar årsredovisningen för 202020.4.2021 13:00:00 CEST | Pressemelding

Pressmeddelande Malmö, 20 april 2021 Acarix publicerar årsredovisningen för 2020 Idag, tisdagen den 20 april, publicerar Acarix sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.acarix.com. Årsredovisningen finns även bifogad i pressreleasen. För mer information, vänligen kontakta: Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire. Om Acarix Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CAD-score på skärmen. Presentation av mätresul

Acarix publishes the annual report for 202020.4.2021 13:00:00 CEST | Press release

Press release Malmö, Sweden, April 20, 2021 Acarix publishes the annual report for 2020 Today, Tuesday April 20, Acarix is publishing its Annual Report for 2020 on the company website www.acarix.com. The Annual Report is also attached to this press release. For further information, please contact: Per Persson, CEO, E-mail: per.persson@acarix.com, Phone: +46 73 600 59 90 The information was provided, through the agency of the above contact person, for publication at the time specified by the company's news distributor, GlobeNewswire. About Acarix: Acarix was established in 2009 and is listed on Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix’s CADScor®System uses an advanced sensor placed on the skin above the heart to listen to the sounds of cardiac contraction movement and turbulent flow. It has been designed to be an all-in-one system in the sense that the heart signal will be recorded, processed, and displayed as a patient specific score, the CAD-score, on the devi

GW Pharmaceuticals receives European Commission approval for EPIDYOLEX® (cannabidiol) for the treatment of seizures associated with tuberous sclerosis complex20.4.2021 12:30:00 CEST | Press release

– Tuberous sclerosis complex (TSC) represents a third indication for GW’s cannabidiol in Europe – – TSC causes epilepsy in up to 85% of patients, and up to 60% of those patients do not respond to standard anti-epileptic medicines1,2,3– LONDON, April 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GW Pharmaceuticals plc (Nasdaq: GWPH) (“GW”, “the Company” or “the Group”), a world leader in discovering, developing and delivering regulatory approved cannabis-based medicines, today announces that the European Commission (EC) has approved the Type II variation application for EPIDYOLEX® (cannabidiol) as an adjunctive treatment of seizures associated with TSC, for patients two years of age and older. This approval, which represents the third indication for GW’s cannabidiol in Europe, paves the way for the expanded launch of the medicine across Europe. “This is an exciting moment for patients, and their families, who are affected by this debilitating disease and may benefit from this treatment. This approval is

Fingerprint Cards AB: invitation to the first quarter 2021 results presentation20.4.2021 11:30:00 CEST | Press release

Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) will host a telephone conference and webcast presentation of its first quarter 2021 results, on April21, 2021 at 09:00 CEST. Fingerprints’ CEO Christian Fredrikson will present the report together with CFO Per Sundqvist in a combined webcast and telephone conference. The presentation will be held in English. Time: Wednesday, April 21, 2021 at 09:00 am CEST. Location: combined webcast and telephone conference. The report is available at https://www.fingerprints.com/ The webcast and the presentation material can be accessed through https://edge.media-server.com/mmc/p/5dpwm66j where it is also possible to ask questions. For media and analysts: The telephone conference dial-in is +44 (0) 2071 928000 (international participants) or 08-506 921 80 (Swedish participants). Please state conference ID 9862978. About Fingerprints Fingerprint Cards AB (Fingerprints) – the world’s leading biometrics company, with its roots in Sweden. We believe in a secure and se