GlobeNewswire by notified

Kallelse till årsstämma i Bilia AB

Dela


Aktieägarna i Bilia AB, org.nr. 556112-5690, kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 14:00 på Haga Norra, Torfredsplatsen 1. Inregistrering börjar kl. 13:00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bilia AB:s bolagsordning.

Förutsättningar för deltagande

  A. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2023,
  • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 20 april 2023.

  B. Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2023,
  • dels anmäla sig hos bolaget senast den 20 april 2023 under adress Computershare AB, ”Bilia AB årsstämma 2023”, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se, via bolagets hemsida www.bilia.com eller per telefon 0771-24 64 00 (vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00). Vid anmälan, som helst är skriftlig, uppges namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 18 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande genom närvaro i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt B) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i lokalen.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten insändas till ovan angiven adress före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller annan behörighetshandling bifogas.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.bilia.com.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bilia genom Computershare AB tillhanda senast den 20 april 2023. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”Bilia AB årstämma 2023”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Bilias hemsida, www.bilia.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justerare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisions­berättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över totalresultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per 31 december 2022
9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman
12. Fastställande av arvode till styrelsen
13. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
14. Fastställande av revisionsarvode och val av revisor
15. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
17a. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
17b. Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet
17c. Beslut om aktieswapavtal med tredje part med anledning av aktiesparprogrammet
17d. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier med anledning av aktiesparprogrammet

Valberedningens förslag till beslut (punkterna 2 samt 11-14)
I valberedningen ingår Tim Floderus (Investment AB Öresund, ordförande), Sofia Steinwall (Anna Engebretsen med familj), Mats Qviberg (styrelseordförande i Bilia AB), Emilie Westholm (Folksam). Valberedningen föreslår följande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Mats Qviberg föreslås som ordförande vid årsstämman.

Punkt 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman
Det föreslås att styrelsen utgörs av 8 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12- Fastställande av arvode till styrelsen
Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 460 000 kronor och till vice ordförande med 460 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås erhålla 285 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 160 000 kronor samt att ledamöterna i revisionsutskottet 80 000 kronor vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 50 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla 25 000 kronor vardera. 

Ovanstående förslag till styrelsearvode innebär en höjning av arvodet med 20 000 kronor vardera för styrelsens ordförande och vice ordförande och med 15 000 kronor för övriga styrelseledamöter jämfört med föregående år. Förslaget innebär vidare en höjning av arvodet till revisionsutskottets ordförande med 10 000 kronor och med 5 000 kronor för övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ett oförändrat arvode för ersättningsutskottets ordförande och för övriga ledamöter i ersättningsutskottet. 

Arvode till arbetstagarrepresentanterna i styrelsen föreslås utgå med 38 000 kronor och till arbetstagarsuppleanterna i styrelsen med 23 000 kronor. Arvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
Det föreslås omval av Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg, Jon Risfelt och Caroline af Ugglas. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.bilia.com.

Det föreslås att Mats Qviberg omvals till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande. 

Punkt 14 - Fastställande av revisionsarvode och val av revisor
Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvals till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 3 - Val av en eller två justerare
Styrelsen föreslår att en justerare utses, och att Emilie Westholm (Folksam) väljs, eller, vid förhinder för henne, annan person som föreslås av styrelsen. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, mottagna poströster, samt anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen.  

Punkt 9 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 8,80 kronor (8) per aktie, uppdelat på fyra utbetalningstillfällen om vardera 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdagar förslås tisdagen den 2 maj 2023, tisdagen den 11 juli 2023, måndagen den 9 oktober 2023 och tisdagen den 9 januari 2024. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning ske fredagen den 5 maj 2023, fredagen den 14 juli 2023, torsdagen den 12 oktober 2023 och fredagen den 12 januari 2024.

Punkt 15 - Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner den av styrelsen framlagda rapporten över utbetald och innestående ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på Bilias hemsida, www.bilia.com.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur eller om så bedöms lämpligt möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier eller öka likviditeten i bolagets aktie. Styrelsen anser att egna aktier kan vara ett ur aktieägarnas synvinkel lämpligt betalningsmedel (helt eller delvis) i samband med företagsförvärv, varvid aktieägarnas företrädesrätt av uppenbara skäl måste frångås. Styrelsens förslag innebär följande:

Förvärv: Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024 kunna besluta om förvärv av högst så många aktier att bolagets egna innehav aldrig kan komma att överstiga 1/10 av antalet vid var tid utgivna aktier i bolaget. Ersättning för aktierna ska vara marknadsmässig och återköp ska kunna ske genom kontantköp på Nasdaq Stockholm till vid varje tillfälle registrerat kursintervall och i övrigt enligt gällande regelverk.

Överlåtelse: Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2024 kunna besluta om överlåtelse av samtliga eller del av de egna aktierna som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse ska kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris som motsvarar gällande börskurs, eller motsvarande ett genomsnitt av gällande börskurs för en period om maximalt 10 handelsdagar i anslutning till överlåtelsen, och med en avvikelse om maximalt 10 procent. Aktierna får överlåtas på Nasdaq Stockholm alternativt får aktierna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 17a- Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt konkurrenskraftigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen (”Programmet”). Beslutet enligt denna punkt 17 (a) ska vara villkorat av att årsstämman beslutar om säkringsåtgärder med anledning av Programmet, antingen i enlighet med förslaget under punkten 17 (b) nedan eller i enlighet med förslaget under punkten 17 (c) nedan.

Syftet med Programmet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta nyckelpersoner i Bilia-koncernen, att attrahera nya medarbetare samt höja motivationen för att nå och överträffa Bilias finansiella mål och hållbarhetsmål. Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen är aktieägare i Bilia. Deltagande i Programmet kräver att deltagaren har bidragit med privat investering Programmet premierar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bilia. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av Programmet kommer att få en positiv effekt på Bilia-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både Bilia och dess aktieägare.

Programmet föreslås omfatta sammanlagt cirka sextio (60) nyckelpersoner i Bilia-koncernen (”Deltagare”) ungefärligt fördelade enligt följande:

  • 45 Deltagare i Sverige,
  • 14 Deltagare i Norge, samt
  • 3 Deltagare totalt i Luxemburg och Belgien.
  • Deltagarna i Programmet måste ha investerat i koncernen genom förvärv av aktier i Bilia AB (publ) (”Sparaktier”). Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för Programmet (”Prestationsaktier”), enligt de villkor som anges nedan (”Rättigheterna”).

Deltagarna i Programmet är indelade i två kategorier. Den första kategorin omfattar Bilias koncernledning (9 personer) inklusive Verkställande direktör (VD), den andra kategorin omfattar övriga nyckelpersoner (53 personer) som i sin tur är indelade i tre undergrupper A, B och C.

För att kunna delta i Programmet krävs att Deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av Sparaktier. Sparaktierna kommer att förvärvas av Aktieinvest till marknadspris för deltagarnas räkning, under delar eller hela förvärvsperioden som löper mellan den 27 april och den 16 maj 2023, i syfte att allokeras till Programmet.

En Deltagare kan investera i Bilia-aktier upp till det maximala antal aktier i varje kategori, plus eventuell övertilldelning. Deltagare kan ansöka om högst 50 % övertilldelning om Programmet inte får fullt deltagande, varvid tilldelning sker pro rata. Det högsta antalet Sparaktier som kan allokeras till Programmet för de två deltagarkategorierna framgår nedan.

Kategori 1
Koncernledning (9 personer) - Maximalt 1 750 Sparaktier

Kategori 2
- undergrupp A (cirka 13 personer) - Maximalt 1 000 Sparaktier
- undergrupp B (cirka 20 personer) - Maximalt 750 Sparaktier
- undergrupp C (cirka 20 personer) – Maximalt 500 Sparaktier

Det lägsta antalet Sparaktier som en Deltagare måste förvärva för att deltaga i Programmet ska motsvara ett marknadsvärde om minst tjugofem tusen (25 000) kronor. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Programmet kommer Bilia att tilldela Deltagare totalt 4,5 Rättigheter vilka innebär att Deltagaren under förutsättning att prestationsmålen uppfylls till fullo kommer att tilldelas 4,5 Prestationsaktier.

Övergripande villkor

- Tilldelning av Prestationsaktier sker förutsatt att Deltagaren från starten av Programmet till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för januari-mars 2026  (”Intjänandeperioden”) har behållit sina ursprungliga Sparaktier och att Deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Bilia-koncernen. Programmet ska starta så snart praktiskt möjligt efter det att årsstämman har antagit styrelsens förslag härom.

- Vederlagsfri tilldelning av Prestationsaktier är, förutom vad som anges i punkten ovan, villkorad av att de av styrelsen fastställda prestationsmålen är uppnådda. Tilldelningen per Deltagare sker lika för samtliga Deltagare. Det maximala antalet Prestationsaktier som tilldelas inom ramen för Programmet uppgår till 242 000. För maximal tilldelning av Prestationsaktier krävs att av styrelsen fastställda mål avseende totalavkastning på Bilias aktier och ökad vinst per aktie uppfylls samt att målen för kundnöjdhet och jämställdhet infrias. Tilldelning av Prestationsaktier per Sparaktie kan ske enligt följande

- en (1) Prestationsaktie tilldelas om totalavkastningen på Bilias aktier har varit positiv under Programmets löptid. Beräkningen av totalavkastningen ska ta sin utgångspunkt i Biliaaktiens genomsnittliga stängningskurs under handelsdagarna i mars 2023 vilken ska jämföras med Biliaaktiens genomsnittliga stängningskurs under handelsdagarna i mars 2026, justerad för lämnade utdelningar under Programmets löptid.

- En (1) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren om vinsten per aktie år 2025 har ökat med 10 % jämfört med vinsten per aktie år 2022.

- en (1) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren om vinsten per aktie år 2025 har ökat med 20 % jämfört med vinsten per aktie år 2022.

- en (1) Prestationsaktie tilldelas Deltagaren om Bilias genomsnittliga kundnöjdhet under perioden överstiger benchmark (konkurrenters kundnöjdhet per bilmärke) med 2 procentenheter. Kundnöjdheten baseras på de verksamheter fanns per den 31 december 2022 (exklusive uppsagda verksamheter).

- Slutligen tilldelas en halv (0,5) Prestationsaktie om andelen kvinnor i försäljningsverksamheten är 22% eller högre 2025 (förvärvsjusterat).

Villkor för Rättigheterna

För Rättigheterna under Programmet ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

Deltagaren måste göra en kontant insättning till Aktieinvest som täcker det antal Sparaktier önskas förvärvas i programmet, senast den 16 maj 2023, eller ett senare datum om styrelsen senarelägger förvärvsperioden. 

Rättigheterna intjänas under Intjänandeperioden. Rättigheter kan inte överlåtas eller pantsättas.

4,5 Rättigheter ger Deltagaren rätt att under förutsättning att prestationsmålen uppnås till fullo vederlagsfritt erhålla 4,5 Prestationsaktier, efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning att Deltagaren, med vissa undantag, har varit anställd i Bilia under Intjänandeperioden och har kvar sina Sparaktier.

Om enligt styrelsens bedömning villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, med hänsyn till exempelvis betydande förändringar i Bilia-koncernen eller på marknaden ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar av Programmet.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet.

Programmet omfattar högst 242 000 aktier (exklusive 68 000 aktier som krävs för säkring av sociala avgifter för Programmet enligt nedan) baserat på ett antagande om full investering. Därutöver kan till säkring av sociala avgifter för programmet ytterligare 68 000 aktier komma att säljas på marknaden.

Antalet Prestationsaktier ska räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning, företrädesemission eller andra liknande händelser inträffar i Bilia under Intjänandeperioden.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med Programmet

För att kunna genomföra Programmet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med Programmet. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara att säkra leverans genom överlåtelse av egna aktier vilka Bilia innehar. Styrelsen föreslår därför att årsstämman som huvudalternativ, i enlighet med punkt 17 (b) nedan, beslutar om överlåtelse av egna aktier.

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 17 (b) nedan inte kan uppnås föreslår styrelsen att det beslutas att Bilia ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 17 (c) nedan.

Kostnader för Programmet

Kostnader för Programmet är beräknade enligt IFRS 2 och redovisas över resultaträkningen. Kostnaden redovisas över Intjänandeperioden. Nedan visas en exemplifiering av kostnaderna.

Baserat på antagandena att Programmet fulltecknas, att samtliga Deltagare investerar maximalt antal Sparaktier, att aktiekursen uppgår till 132,50 kronor vid investeringstillfället, med antagande om en årlig personalomsättning om 10% i deltagargruppen samt kvarvarande Deltagarna fortfarande äger samtliga Sparaktier vid Intjänandeperiodens slut, att vinsten per aktie år 2025 har ökat med 10 % (men inte 20%) jämfört med vinsten per aktie år 2022, samt att Prestationsmålen i övrigt uppnås till fullo, innebär detta en IFRS 2 kostnad för Programmet om cirka 14,0 miljoner kronor. Om samtliga Prestationsmål uppnås en IFRS 2 kostnad för Programmet om cirka 18,2 miljoner kronor.

Därutöver tillkommer sociala avgifter som uppskattas utgå med en viktad nominell procentsats om 28%, baserat på att deltagarna är bosatta och har skatterättslig hemvist i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien. Med en antagen årlig ökning av aktiekursen om 10% under Intjänandeperioden kronor och i övrigt med förutsättningar enligt ovan beräknas de sociala avgifterna uppgå till [cirka 6,8 miljoner kronor] respektive [cirka 8,7 miljoner kronor] om samtliga Prestationsmål uppnås.

Programmets effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Programmet omfattar sammanlagt högst 242 000 aktier, exklusive säkringsåtgärder för sociala avgifterna, vilket motsvarar cirka 0,25% av Bilias totala antal utestående aktier.

Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga incitamentsprogram uppgår till cirka 0,1% av Bilias totala antal utestående aktier. Befintliga incitamentsprogram inklusive Programmets påverkan på betydelsefulla nyckeltal är endast marginell. För en beskrivning av Bilias övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2022 samt till bolagets webbplats, www.bilia.com

Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå årsstämman att fatta beslut om godkännande av Programmet enligt ovan fattades per capsulam på styrelsemöte den 21 mars 2023. Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott i samråd med styrelsen och med stöd av externa rådgivare.

Punkt 17b - Förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier till Deltagare i Programmet

Styrelsen föreslår, för att säkerställa leverans av Prestationsaktier, att årsstämman beslutar att högst 242 000 aktier som Bilia tidigare förvärvat och nu innehar kan överlåtas till Deltagarna inom ramen för Programmet.

Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Punkt 17c - Aktieswapavtal med tredje part

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 17 (b) ovan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra genom att Bilia på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Bilia till Deltagarna.

Punkt 17d - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier för täckande av sociala avgifter för Programmet

I syfte att täcka sociala avgifter som uppkommer i samband med överlåtelser av aktier till Deltagarna under Programmet föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande villkor:

- Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm (”Börsen”).

- Överlåtelse kan ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2024 av högst 68 000 aktier som innehas av Bilia.

 - Överlåtelse av aktier på Börsen kan endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

 - Överlåtelse kan endast ske mot kontant betalning.

- Antalet aktier som maximalt kan överlåtas på Börsen enligt ovan kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i Bilia, alternativt om annan händelse inträffar vilken föranlett omräkning av antalet aktier som ska överlåtas till Deltagarna under Programmet.

Styrelsen avser att, även på kommande årsstämmor, föreslå att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på Börsen för att täcka sociala avgifter som uppkommer under Programmet.

Villkor

Styrelsens förslag till beslut om införande av Programmet är villkorat av att stämman därutöver beslutar om säkringsåtgärder i enlighet med ovan. Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier är på motsvarande sätt villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om Programmet och bemyndigande för överlåtelse av egna aktier för täckande av sociala avgifter.

Majoritetskrav för beslut

Giltigt beslut för punkten 17a ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften (1/2) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut för punkten 17b ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut för förslaget enligt punkten 17c ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften (1/2) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut för förslaget enligt punkten 17d ovan fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Ytterligare information

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till koncernledningen, styrelsen förslag för långsiktigt aktiesparprogram samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga hos Bilia AB på Norra Långebergsgatan 3 i Göteborg samt på www.bilia.com (se avsnitt Om oss och rubriken Bolagsstyrning, Bolagsstämma) senast den 5 april 2023 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 96 299 952. Per mars 2023 innehar Bilia 4 315 709 egna aktier.

Göteborg i mars 2023

Bilia AB
Styrelsen

För information vänligen kontakta:


Carl Fredrik Ewetz, Investor Relations, 010-497 07 73, carl.fredrik.ewetz@bilia.se
Frode Hebnes, VD på Bilia Norge AS, +47 53025150, Frode.Hebnes@bilia.no
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har cirka 150 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt två auktionssajter, en i Sverige och en i Norge. Bilia omsatte cirka 35 mdkr år 2021 och hade cirka 5 300 anställda.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Bilia erbjuder tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer, däckhotell, fälgrenovering, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person, transport och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Land Rover, Xpeng, Renault, Dacia och Alpine samt transportbilar av märket Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan och Renault och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt i Sverige.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Reporting of transactions made by persons discharging managerial responsibilities, and persons closely associated with them, in NTG's shares6.6.2023 11:39:07 CEST | Press release

Company announcement no. 23 - 23 6 June 2023 Reporting of transactions made by persons discharging managerial responsibilities, and persons closely associated with them, in NTG's shares In accordance with section 19 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation), NTG Nordic Transport Group A/S (“NTG”), CVR no. 12546106, hereby announces receipt of the following notification from persons discharging managerial responsibilities in NTG, and persons closely associated with them, in NTG's shares and other financial instruments linked thereto: Eivind Drachmann Kolding (Chairman of the Board of Directors) Eivind Drachmann Kolding, Chairman of the Board of Directors of NTG, has on 2 June 2023 sold a total of 8,900 shares in NTG of nominally DKK 20 each at a price of DKK 439.63 per share. Reference is made to the attached notification. Additional information For additional information, please contact: Inves

AKVA group ASA: New Land Based contract signed6.6.2023 11:08:00 CEST | Press release

AKVA is pleased to announce the award of a new RAS contract with Cermaq Norway for the 12 million post smolt facility at Sørøya in Finnmark. The estimated contract value is minimum EUR 60 million. Engineering and design work will start immediately. Knut Nesse, CEO of AKVA: “This contract with Cermaq Norway represents for AKVA the largest contract in Norway ever, and will support the activity level in our Land Based business for the next few years”. Dated: 6 June 2023 AKVA group ASA Web: www.akvagroup.com CONTACTS: Knut Nesse Chief Executive OfficerPhone:+47 51 77 85 00Mobile:+47 91 37 62 20E-mail:knesse@akvagroup.com Ronny MeinkøhnChief Financial OfficerPhone:+47 51 77 85 00Mobile:+47 98 20 67 76E-mail:rmeinkohn@akvagroup.com *** This information is considered to be inside information pursuant to the EU Market Abuse Regulation and is subject to the disclosure requirements according to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. The information was submitted for publication by

DSV, 1037 - SHARE BUYBACK IN DSV A/S6.6.2023 11:01:53 CEST | Press release

Company Announcement No. 1037 On 27 April 2023, we initiated a share buyback programme, as described in Company Announcement No. 1031. According to the programme, the company will in the period from 27 April 2023 until 24 July 2023 purchase own shares up to a maximum value of DKK 4,500 million, and no more than 5,000,000 shares, corresponding to 2.28% of the share capital at commencement of the programme. The programme has been implemented in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (“MAR”) (save for the rules on share buyback programmes set out in MAR article 5) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Trading dayNumber of shares bought backAverage transaction priceAmount DKKAccumulated trading for days 1-19937,6391,310.771,229,030,13420:30 May 202361,5321,350.7083,111,23521:31 May 202361,0971,343.4182,078,38922:1 June 202380,7471,343.36108,472,20123:2 June 202380,7101,362

Transactions in connection with share buyback programme6.6.2023 11:00:00 CEST | Press release

On 27 April 2022, Tryg A/S (“Tryg”) announced that a share buyback programme of DKK 5.0 billion had been initiated as a result of the sale of Codan Denmark. The share buyback programme is executed in accordance with EU Market Abuse Regulation, EU Regulation no. 596/2014 of 16 April 2014 and the provisions of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (the “Safe Harbour Regulation”). The share buyback programme will end no later than 03 July 2023. Transactions made under the share buyback programme will be announced through Nasdaq Copenhagen on a weekly basis. The following transactions have been executed in the period 30 May 2023 to 02 June 2023: Number of sharesAvg. purchase price, DKKTransaction value, DKK30 May 2023 40,000 159.74 6,389,60031 May 2023 50,000 158.86 7,943,00001 June 2023 50,000 157.98 7,899,00002 June 2023 70,000 157.74 11,041,800Accumulated for the period210,000-33,273,400Accumulated under the programme30,434,000-4,861,506,740 Detailed information

Kitron: Ny aksjekapital registrert6.6.2023 10:58:43 CEST | Pressemelding

(2023-06-06) Det vises til børsmelding fra Kitron ASA 1. juni 2023 vedrørende utstedelse av 526 081 nye aksjer under Selskapets aksjeinsentivprogram. Kapitalforhøyelsen i forbindelse med aksjeinsentivprogrammet har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret. Registrert aksjekapital i Kitron ASA etter registreringen er NOK 19 821 713,40 fordelt på 198 217 134 aksjer hver pålydende NOK 0.10. Hver aksje gir én stemme på Selskapets generalforsamling. Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Kitron har rundt 3 200 ansatte, og driftsinntektene var EUR 641 million i 2022. www.kitron.com (http://www.kitron.com) Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.