GlobeNewswire by notified

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)

Dela

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälanm.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 maj 2022, och
 • dels senast fredagen den 20 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen ir@ainohealth.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ainohealth.com, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 20 maj 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistreradeaktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 17 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ainohealth.com.

Förslag tilldagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
 2. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler
 5. Stämmans avslutande

Punkt 1 – Val av ordförande vidstämman

Thorbjörn Wennerholm föreslås som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom den Thorbjörn Wennerholm anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringsmannen

Punkt 3 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Tanja Ilic, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antaletrevisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter. Styrelsen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen ochrevisor

Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2022 fram till årsstämman 2023 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget samt att revisorsarvode skall utgå med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samtrevisor

Det föreslås av ett urval av de större aktieägarna att omval sker av styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob, Klas Bonde, Troy Suda och nyval av Roland Norberg. Vidare föreslås att Tanja Ilic omväljs till styrelsens ordförande.

För en presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats,  www.ainohealth.com.

Det föreslås att revisionsbolaget Mazars AB omväljs till revisor. Mazars AB har meddelat att Helene Sjöström kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Mazars AB utses till revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Begäran om upplysningar 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen ir@ainohealth.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.ainohealth.com och på Bolagets kontor med adress Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 42 285 771 aktier, motsvarande sammanlagt 42 285 771 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Tillhandahållande avhandlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Aino Health AB, c/o Hermelin & Friends Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen ir@ainohealth.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Stockholm i april 2022

Aino Health AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS24.5.2022 11:30:00 CEST | Press release

AuctionAuction resultsAuction date2022-05-24Maturity2025Tendered volume, SEK mln500 +/- 500Offered volume, SEK mln994Volume bought, SEK mln0Number of bids4Number of accepted bids0 QuarterQuarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4Offered volume, SEK mln34450000Volume bought, SEK mln0000Number of bids2100Number of accepted bids0000Average yield, %----Lowest accepted yield, %----Highest yield, %----Accepted at lowest yield, %---- QuarterQuarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4Offered volume, SEK mln150000Volume bought, SEK mln0000Number of bids1000Number of accepted bids0000Average yield, %----Lowest accepted yield, %----Highest yield, %----Accepted at lowest yield, %----

Nexstim Receives an Order for Two NBS Systems from a Finnish University Hospital24.5.2022 11:30:00 CEST | Press release

Press release, Helsinki, 24 May 2022 at 12:30 PM (EEST) Nexstim Receives an Order for Two NBS Systems from a Finnish University Hospital Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") has received an order for two NBS 5 systems from a university hospital in Finland. The customer is an experienced user of the Nexstim NBS 4 system, now acquiring the two new systems to replace the old system and to increase capacity. Nexstim’s NBS (Navigated Brain Stimulation) system is used, for example, in planning neurosurgery or radiation therapy after a patient has had a diagnosis of a brain tumor or other disorder. When the lesion is predicted to be close to functional areas of the brain—such as those responsible for speech production and limb movement —the brain maps generated with NBS can be invaluable when deciding the best, personalized treatment option for the patient. These specific NBS systems also include the software of an NBT® (Navigated Brain Therapy) system, allowing the sys

Sweegen Wins Stevia Reb M Patent Lawsuit Against PureCircle24.5.2022 11:04:00 CEST | Press release

Rancho Santa Margarita, Calif., May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sweegen, the global pioneer in wellness ingredient technologies and innovations, announced its victory against PureCircle in a stevia Rebaudioside M (Reb M) patent lawsuit. "Today's judgment vindicates Sweegen and affirms the company's position as an industry leader in innovative sweetener solutions," said Steven Chen, CEO of Sweegen. PureCircle, acquired by Ingredion in 2020, had filed the 2018 lawsuit against Sweegen in the U.S. District Court for the Central District of California, accusing Sweegen of infringing two PureCircle patents covering the manufacture of Reb M. The legal tide turned on PureCircle when Sweegen obtained a summary judgment that both of PureCircle's asserted patents are invalid. Since it is impossible to infringe an invalid patent, the court's invalidation of the asserted patents ends the infringement case against Sweegen at the U.S. District Court. "As a holder of core proprietary technologies of

Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities24.5.2022 11:00:00 CEST | Press release

Company Announcement No. 38/2022 Copenhagen, 24 May 2022 Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities 1. Information on the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Anders Obel 2. Reason for the notification a) Position/title Member of the Board of Directors b) Initial notification/amendment Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI code 5299003KG4JS99TRML67 4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Shares DK0060696300 – STG b) Nature of the transaction Sale of shares c) Price(s) and volume(s) Price(s)Volume(s)DKK 147.6 7,

Disclosure of voting rights for Chairman of the Board24.5.2022 10:44:47 CEST | Press release

Oslo, 24 May 2022. PCI Biotech Holding ASA ("PCI Biotech" or the "Company") issue this notification on behalf of its chairman, Hans Peter Bøhn. Hans Peter Bøhn is chairman of PCI Biotech and shall open the annual general meeting of the Company on 25 May 2022. Mr. Bøhn holds 123,662 shares, representing 0.3 per cent of the share capital of PCI Biotech. Mr. Bøhn has received powers of attorney to represent and vote for 7,234,249 additional shares. In total, Mr. Bøhn will represent and vote for 19.7 per cent of the share capital. A major part of the powers of attorney are without voting instructions. The powers of attorney are only valid at the annual general meeting on 25 May 2022. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 4 -3, cf. section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Contact information: PCI Biotech Holding ASA, Ullernchausséen 64, N-0379 Oslo Ronny Skuggedal, CFO, rs@pcibiotech.no, Mobile: +47 9400 5757