GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma 2020

Dela

AB Industrivärden (publ) håller årsstämma den 24 april 2020 klockan 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering börjar klockan 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 20 april 2020.

Anmälan görs per post till AB Industrivärden, ”Årsstämma 2020”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 86 eller per elektroniskt formulär på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt antalet eventuella biträden (högst två).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 20 april 2020. Fullmakt måste uppvisas i original och får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på webbplatsen www.industrivarden.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, utöver att anmäla sitt deltagande, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken per avstämningsdagen. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Vänligen notera att eftersom avstämningsdagen den 18 april 2020 är en lördag måste aktieägare som vill delta i årsstämman vara införd och direktregistrerad i aktieboken fredagen den 17 april 2020. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör därför underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 april 2020.

För information om Industrivärdens behandling av personuppgifter i samband med årsstämman 2020 se integritetspolicy på bolagets webbplats www.industrivarden.se.

Information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras, att bolagspresentationer från innehavsbolag kommer att utgå, att sedvanliga anföranden kommer att minimeras, samt att vissa begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Industrivärden uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Industrivärden följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av:

a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,

c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning,

d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter

11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningens förslag:

a. Pär Boman (omval)

b. Christian Caspar (omval)

c. Marika Fredriksson (nyval)

d. Bengt Kjell (omval)

e. Fredrik Lundberg (omval)

f. Annika Lundius (omval)

g. Lars Pettersson (omval)

h. Helena Stjernholm (omval)

i. Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval)

13. Beslut om antal revisorer

14. Beslut om arvode till revisor

15. Val av revisor

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

18. Beslut om aktieägare Thorwald Arvidssons förslag att årsstämman ska besluta:

a. att i bolagsordningens § 5 måtte införas ett andra stycke av följande innehåll: Alla aktier äga lika rätt.

b. att § 6 skall upphöra att gälla m.u.a. Mom.2.

c. att uppdra åt styrelsen att verka för att möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering avskaffas i den svenska aktiebolagslagen, i första hand genom hänvändelse till regeringen samt vidare

d. att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2021 (eller möjligen dessförinnan inträffande extra bolagsstämma) för beslut. I uppdraget skall vidare ingå att verka för att det nationella regelsystemet ändras på motsvarande sätt, i första hand genom hänvändelse till regeringen.

19. Stämmans avslutande

Styrelsens övriga förslag

Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 28 april 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 4 maj 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna omfattar Industrivärdens verkställande direktör och övriga i bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas ej.

Jämfört med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2019 har förslaget nedan uppdaterats för att tillgodose kraven med anledning av genomförandet av EU:s aktieägarrättighetsdirektiv.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsidé, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsidé är att vara en långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag. Affärsidé, mål och strategi presenteras vidare på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se.

Ett framgångsrikt och hållbart genomförande av bolagets affärsidé, mål och strategi i syfte att tillvarata bolagets långsiktiga intressen förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Riktlinjerna bidrar till detta genom att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning som står i relation till ansvar och befogenheter.

Formerna av ersättning m m

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och stå i relation till såväl individuella prestationer som bolagets utveckling. Ersättningen får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, kortfristig rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Kortfristig rörlig kontantersättning får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ersättningen ska vara kopplad till uppfyllelse av individuella kriterier som fastställs årligen och som utvärderas utifrån befattningshavarens arbetsinsats och prestation. Kriterierna kan vara finansiella eller icke-finansiella, eller utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de har en tydlig koppling till värdeskapande för bolaget och främja bolagets affärsidé och ett hållbart genomförande av bolagets långsiktiga intressen. 

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av kortfristig rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. Ersättningsutskottet ansvarar för att bedöma i vilken utsträckning kriterierna för utbetalning av kortfristig rörlig kontantersättning till verkställande direktören uppfyllts. Styrelsen fastställer därefter ersättningen till verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen av uppfyllelse av kriterierna för kortfristig rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare. Kortfristig rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som må följa därav, helt eller delvis återkräva rörlig kontantersättning som utbetalas på felaktiga grunder.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, såvida inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser, samt ge rätt att erhålla pension från 60 eller 65 år beroende av befattning. Premier och andra kostnader i anledning av premiebestämda pensionsförmåner får för verkställande direktören och annan ledande befattningshavare sammanlagt uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga kontantlönen, beroende av befattning.

Andra förmåner får innefatta bl a livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, bilförmån och friskvårdsbidrag. Sådana förmåner får för verkställande direktören sammanlagt uppgå till högst en (1) procent av den fasta årliga kontantlönen och för annan ledande befattningshavare till högst fyra (4) procent av den fasta årliga kontantlönen, beroende på befattning.

Bolagsstämman kan utöver ovan – oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Bolaget har sedan 2012 inrättat av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentprogram, av vilka programmen för 2017–2019 löper. Programmen omfattar samtliga anställda och kräver en egen investering och innehavstid om tre (3) år. Utfallet bedöms bl a utifrån prestationsmål som relaterar till Industrivärdens långsiktiga aktiekursutveckling. Beslutade aktierelaterade incitamentsprogram presenteras närmare på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se.

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst två (2) år. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två (2) år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex (6) månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande. 

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Långsiktigt aktiesparprogram

Bakgrund

Sedan 2012 har årsstämmorna beslutat om långsiktiga aktiesparprogram till bolagets anställda. Villkoren för det aktiesparprogram (”Programmet”) som styrelsen nu föreslår för årsstämman 2020 följer samma grundstruktur som det program som antogs av årsstämman 2019, men har justerats i syfte att (i) öka inslaget av prestationsmål i programmet, och (ii) åstadkomma en större differentiering och ett utökat utfallsrum för tilldelning av aktier mellan Programmets olika kategorier av deltagare.

Programmet innebär att den anställde efter tre år, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, erhåller s k prestationsaktier, under förutsättning att den anställde investerat en viss del av sin fasta lön i Industrivärdenaktier och att den anställdes anställning inte har sagts upp av endera parten vid tillfället för tilldelningen.

Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka, dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Prestationsvillkoren, vilka är baserade på totalavkastningen för Industrivärdens aktie under Programmets löptid, bedöms öka deltagarnas långsiktiga engagemang och intressegemenskapen mellan aktieägare och de anställda i Industrivärden. Programmet avses vara årligen återkommande och utgöra formen för långsiktig rörlig lön.

Styrelsen föreslår således att årsstämman 2020 beslutar om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 20 anställda i Industrivärden.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Programmet baserat på nedan angivna villkor.

a. Programmet riktas dels till VD och högst 4 personer i Industrivärdens övriga bolagsledning (”VD” respektive ”Ledningen”), dels till högst 6 nyckelpersoner anställda i Industrivärden (”Nyckelpersoner”), dels till övriga fast anställda i Industrivärden (”Anställda”), dock sammanlagt maximalt 20 personer fast anställda i Industrivärden. 

b. Programmet innebär att VD, Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie C i Industrivärden (”Sparaktier”) under Förvärvsperioden (definierad i punkt c nedan), vid Inlåsningsperiodens slut (definierad i punkt d nedan) av anvisad tredje part vederlagsfritt tilldelas aktier, enligt följande:

(i)   Förutsatt att totalavkastningen för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden är lika med eller överstiger 10 procent kan samtliga deltagare tilldelas 0,5 aktie av serie C i Industrivärden (”Prestationsaktie”) per Sparaktie,

(ii) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden är lika med eller överstiger SIXRX under samma period kan VD och Ledningen tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie, Nyckelpersoner tilldelas ytterligare 0,5 Prestationsaktie och Anställda tilldelas ytterligare 0,5 Prestationsaktie per Sparaktie,

(iii) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX under samma period med 2 procentenheter kan VD och Ledningen tilldelas ytterligare 1,5 Prestationsaktie och Nyckelpersoner tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie per Sparaktie, 

(iv) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX under samma period med 3 procentenheter kan VD tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie per Sparaktie.

Totalt innebär således Programmet att VD kan tilldelas 4 Prestationsaktier per Sparaktie, Ledningen kan tilldelas 3 Prestationsaktier per Sparaktie, Nyckelpersoner 2 Prestationsaktier per Sparaktie och Anställda 1 Prestationsaktie per Sparaktie.

c. Det antal Sparaktier som varje programdeltagare högst får förvärva är begränsat på så vis att Sparaktier får förvärvas för ett belopp som motsvarar högst 10 procent av deltagarens fasta bruttoårslön för 2020. Förvärv av Sparaktier ska ske under perioden från och med 20 juli 2020 till och med 30 oktober 2020, dock med rätt för styrelsen att förlänga perioden om särskilda omständigheter föreligger (”Förvärvsperioden”).

d. Tilldelning av Prestationsaktier beräknas ske kort efter offentliggörande av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023. Tiden från Förvärvsperiodens sista dag till och med dagen för offentliggörandet av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 definieras som ”Inlåsningsperioden”.

e. En förutsättning för att programdeltagare ska ha möjlighet att tilldelas Prestationsaktier är, med vissa specifika undantag, att dennes anställning i Industrivärden inte har sagts upp under Inlåsningsperioden samt att deltagaren under Inlåsningsperioden har behållit sina Sparaktier. Sparaktier som avyttras före utgången av Inlåsningsperioden ska således inte ligga till grund för tilldelning av Prestationsaktier. För det fall programdeltagare pensioneras under Inlåsningsperioden kommer rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktier att minskas proportionerligt i förhållande till återstående tid av Inlåsningsperioden. 

f. Programmet ska omfatta högst 55 000 aktier av serie C i Industrivärden. För den händelse Sparaktier skulle förvärvas till en aktiekurs som medför att det totala antalet Prestationsaktier överstiger 55 000 aktier, kommer det antal Prestationsaktier som kan överlåtas till programdeltagare att minskas proportionellt.

g. Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet.

h. Om det sker betydande förändringar i Industrivärden eller på marknaden, eller om kostnaderna för Programmet väsentligen skulle överstiga de beräknade kostnaderna, och detta, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier enligt Programmet inte längre är rimliga, ska styrelsen ha rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bl.a. rätt att besluta om reducerad tilldelning av Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Prestationsaktier ska ske överhuvudtaget. 

i. Antalet Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Förslagets beredning

Förslaget om Programmet till årsstämman 2020 har beslutats av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Säkringsåtgärder m.m.

För att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra avser styrelsen att för Industrivärdens räkning på marknadsmässiga villkor ingå aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie C i Industrivärden till programdeltagarna.

Programmet föreslås omfatta högst 55 000 aktier av serie C i Industrivärden, vilket motsvarar cirka 0,01 procent av samtliga utestående aktier i Industrivärden och cirka 0,03 procent av samtliga utestående aktier av serie C i Industrivärden.

I enlighet med Programmets beskrivna omfattning beräknas kostnaden vid full tilldelning uppgå till cirka 12 miljoner kronor, under antagande att samtliga anställda deltar i Programmet och förvärvar maximalt antal Sparaktier.

Programmet förväntas endast ha en marginell påverkan på Industrivärdens och Industrivärden-koncernens väsentliga nyckeltal.

Majoritetsregler

Stämmans beslut enligt ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Fredrik Lundberg (styrelseordförande i AB Industrivärden), Bo Damberg (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.), Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen), Mikael Schmidt (SCA och Essity Pensionsstiftelse m.fl.) och Stefan Nilsson (Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl.). Mats Guldbrand har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande vid bolagsstämman

Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter

Åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode

Styrelseordföranden: 2 120 000 kr (2 060 000 kr).

Vice styrelseordförande (om sådan utses): 1 280 000 kr (1 240 000 kr).

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i koncernen: 640 000 kr (620 000 kr).

För utskottsarbete ska särskild ersättning inte utgå.

Styrelse

Omval av Pär Boman, Christian Caspar, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm, samt nyval av Marika Fredriksson. Nina Linander har avböjt omval.

Omval av Fredrik Lundberg som styrelseordförande. 

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se. 

Antal revisorer

Ett registrerat revisionsbolag.

Revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Deloitte har meddelat att om revisionsbolaget blir valt, kommer det att utse auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Revisorsarvode

Arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning

Valberedningen anser att det inte finns skäl att ändra det beslut om valberedning som fattades vid årsstämman 2011 och som gäller tills vidare.

Förslag från aktieägare

Förslagen under punkt 18 på dagordningen framgår i sin helhet av dagordningen.

Majoritetsregler

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 18 a och b är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen.

Övrig information avseende årsstämman

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och revisorsyttrande, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats www.industrivarden.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 435 209 877, varav 268 183 340 A-aktier och

167 026 537 C-aktier. A-aktien har en röst och C-aktien har en tiondels röst. Det totala antalet röster är 284 885 993. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB Industrivärden, Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller per e-post legal@industrivarden.se.

Stockholm i mars 2020

AB Industrivärden (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2020 klockan 10.00 (CET).

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nordisk næringsliv fokuserer på innovasjon og forbedring av kundeopplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapporten ISG Provider Lens™ viser at selskaper i regionen henvender seg til leverandører av digitale forretningstjenester for hjelp med analyse, kunstig intelligens og andre teknologier STOCKHOLM i Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Næringslivet i de nordiske landene fokuserer på å forbedre kundeopplevelsen og innovasjonen, og kontakter leverandører av digitale forretningstjenester for å nå målene sine. Dette viser en ny rapport som ble publisert i dag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), et verdensledende teknologisk forsknings- og rådgivningsselskap. Rapporten 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Norden viser at bedrifter i regionen omfavner teknologier som dataanalyse, kunstig intelligens, tingenes internett og blokkjeder for å levere kvalitetstjenester til kundene sine og for å skille ut seg fra konkurrenter. «Nordiske bedrifter søker transformasjonstjenester fra IT-leverandører for ikke bare å bli veiledet gje

UPM commits to UN Business Ambition for 1.5°C to mitigate climate change27.1.2020 10:00:00 CETPress release

(UPM, Helsinki, 27 January 2020 at 11:00 EET) – UPM commits to the United Nations Global Compact’s Business Ambition for 1.5°C, joining leading companies in a promise to pursue science-based measures to limit global temperature rise to 1.5°C. UPM will strive to mitigate climate change and drive value creation through innovating novel products, committing to a 65% CO2 emission reduction and by practicing sustainable forestry. The 1.5°C ambition is a response to increasing concern about the severe consequences of a failure to stop global warming. UPM is among the first global forest industry companies making this commitment. “UPM has a unique opportunity to make a positive impact and contribute to mitigating climate change by tangible actions. We innovate climate-positive products and turn them into growing businesses. At the same time, we limit risks from climate mitigation policies and physical impacts of changing climate. This is important for the long-term value of the company,” says

Valmet to supply a board machine rebuild to Umka in Serbia27.1.2020 10:00:00 CETPress release

Valmet Oyj’s press release on January 27, 2020 at 11:00 a.m . EET Valmet will supply a board machine rebuild to Umka Cardboard Mill in Serbia. The main target of the rebuild is to increase the customer’s production capacity. The start-up of the rebuilt paper machine PM 1 is scheduled for the second half of 2021. The order is included in Valmet's orders received of the fourth quarter 2019. The value of the order will not be disclosed. The total value of an order of this type is typically around EUR 15-20 million. "This rebuild is one of the most important strategic decisions we have made in the course of 80 years long history of the mill. We are pleased that this project is going to be completed by Valmet, a global leader in the supply of process technology in the paper industry. I strongly believe in the success and bright future of Umka Cardboard Mill, with planned capacity of over 200,000 tonnes, further quality improvements and wider product portfolio,” says Milos Ljusic, Managing D

Nordic Enterprises Focus on Innovation and Improving Customer Experience27.1.2020 10:00:00 CETPress release

ISG Provider Lens™ report finds companies in the region turning to digital business services providers for help with analytics, artificial intelligence and other technologies STOCKHOLM, Sweden, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enterprises in the Nordic countries are focused on improving customer experience and enhancing innovation, and they are turning to digital business service providers to achieve their goals, according to a new report published today by Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), a leading global technology research and advisory firm. The 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report for the Nordics finds enterprises in the region embracing technologies such as data analytics, artificial intelligence, the Internet of Things and blockchain to deliver quality services to their customers and to differentiate themselves from competitors. “Nordic enterprises are seeking transformation services from IT providers to not only ta

Nordiska företag fokuserar på innovation och förbättrar kundupplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapport från ISG Provider Lens™ visar att företag i regionen vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för hjälp med analys, artificiell intelligens och annan teknik STOCKHOLM, Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Företag i Norden är inriktade på att förbättra kundupplevelse och innovation, och de vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för att uppnå sina mål, enligt en ny rapport publicerad idag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ett ledande företag inom global teknikforskning och -rådgivning. Rapporten Digital verksamhet – lösningar och servicepartners2019–2020 från ISG Provider Lens™ för Norden visar att företag i regionen anammar teknik som dataanalys, artificiell intelligens, sakernas internet och blockkedja för att leverera kvalitetstjänster till sina kunder och för att utmärka sig bland konkurrenterna. ”De nordiska företagen söker transformationstjänster från IT-leverantörer för att inte bara ta dem genom sina digitala r

Roche submits supplemental Biologics License Application to the FDA for Tecentriq in combination with Avastin for the most common form of liver cancer27.1.2020 07:00:00 CETPress release

·Application is being reviewed under FDA’s Real-Time Oncology Review pilot programme Basel, 27 January 2020 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced the completion of a supplemental Biologics License Application (sBLA) submission to the US Food and Drug Administration (FDA) for Tecentriq® (atezolizumab) in combination with Avastin® (bevacizumab), for the treatment of people with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. The FDA is reviewing the application under the Real-Time Oncology Review pilot programme, which aims to explore a more efficient review process to ensure safe and effective treatments are available to patients as early as possible. In July 2018, the FDA granted Breakthrough Therapy Designation for Tecentriq in combination with Avastin in HCC based on data from an ongoing Phase Ib trial. “Liver cancer is the most rapidly increasing cause of cancer-related death in the United States. In the IMbrave150 study, Tece