GlobeNewswire by notified

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021

Dela

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021

  • Orderingång 117,9 MSEK (82,4)
  • Nettoomsättning 99,0 MSEK (81,5)
  • Rörelseresultat 7,9 MSEK (2,5)
  • Resultat efter skatt 6,6 MSEK (1,9)

Kommentarer från VD

Återhämtningen efter 2020 års nedgång har stärkts under tredje kvartalet. Orderingången under kvartalet ökade med 43% och faktureringen med 35% jämfört med samma period 2020. I början av tredje kvartalet vann JLT en stor affär värd drygt 11 MSEK hos en av Nordamerikas största transportföretag. Vidare har vi lyckats parera den rådande globala komponentbristen. Tack vare en rad förebyggande insatser har inverkan på vår leveranskapacitet varit minimal även under tredje kvartalet. För hela perioden januari till september har orderingången ökat med 43% och faktureringen med 21%.

I mitten av september lanserade vi den fordonsmonterade datorn JLT6012A, en Android-version av vår populära modell JLT6012. Android är världens vanligaste operativsystem för konsumentprodukter och har snabbt vuxit till att bli ett efterfrågat alternativ även inom industrisegmentet. Den nya JLT-datorn är certifierad för Google Mobile Services (GMS) och innebär ett stort kliv in på Android-marknaden för JLT. Med JLT6012A-datorn får kunden en enhet med ett bekant användargränssnitt och ett operativsystem gemensamt för alla typer av datorer i verksamheten, vilket bidrar till ökad produktivitet och lägre kostnader.

Den 13:e september tecknade vi en avsiktsförklaring med vår franska säljpartner ID Work, med syftet att förvärva verksamheten och etablera ett säljkontor i egen regi på den franska marknaden. Det förväntade förvärvet är ett naturligt steg för att utveckla vår försäljningskanal vilket är en av grundpelarna i vår tillväxtstrategi.

Utvecklingen i nya dotterbolaget JLT Software Solutions, som startades under första kvartalet i år, fortgår enligt plan. Syftet med denna satsning är att utveckla mjukvara och tjänster till JLT:s kärnprodukter för att skapa unika konkurrensfördelar och generera nya affärsmöjligheter. Ett utvecklingsteam är på plats bestående av egen personal plus inhyrda resurser och vi har pågående kundsamarbeten. Vi räknar med att rulla ut de första mjukvaruprodukterna under nästa år.

Förutsättningarna för ett starkt slut på året ser i nuläget goda ut då vi går in i det fjärde kvartalet med en orderstock värd 36 MSEK, varav 20 MSEK är planerat för leverans i år. Dock är komponentbristen på marknaden fortsatt allvarlig och det är svårt att förutse eventuell påverkan på ledtider och komponentkostnader. Trots detta ser jag optimistiskt på framtiden.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 99,0 MSEK (81,5). Bruttovinsten uppgick till 42,2 MSEK (35,9) och bruttomarginalen till 42,2 procent (44,0).

Rörelsens omkostnader var 35,8 MSEK (32,5) av detta var övriga kostnader 11,8 MSEK (9,7). Personalkostnader uppgick till 24,0 MSEK (22,8).

EBITDA för perioden uppgick till 8,6 MSEK (3,7).

Avskrivningar under perioden var 0,7 MSEK (1,1) varav utvecklingsutgifter 0,5 MSEK (0,9) och materiella anläggningstillgångar 0,2 MSEK (0,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 7,9 MSEK (2,5).

Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (-0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 8,4 MSEK (2,2).

Schablonskatt för koncernen om 1,8 MSEK (0,4) gav ett resultat efter skatt på 6,6 MSEK (1,9).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,7 MSEK (1,8) varav 0,1 MSEK (0,3) avser upparbetad intern tid.

Från och med andra kvartalet 2021 är JLT Software Solutions AB (JLT SW) konsoliderat i resultatet. Under perioden har JLT SW:s kostnader uppgått till 1,8 MSEK varav 0,8 i kvartalet.

Orderingången under perioden har uppgått till 117,9 MSEK (82,4) och orderstocken var vid periodens slut 35,7 MSEK (13,0) varav 20,0 MSEK med beräknad leverans i fjärde kvartalet.

Förutbetalda serviceavtal, vilka skuldförts, uppgick till 14,4 MSEK (16,5).

Resultaträkning JLT Group, MSEK 2021
Kv 3
2020
Kv 3
2021
Kv1-3
2020
Kv1-3
2020
Helår
Nettoomsättning33,324,799,081,5110,3
Bruttovinst14,410,642,235,947,1
- Bruttomarginal43,3%42,8%42,6%44,0%42,7%
Övriga intäkter0,00,02,20,30,5
Varav:
- Övriga rörelseintäkter0,00,02,10,00,0
- Aktiverat arbete för egen räkning0,00,20,10,30,5
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,1-4,7-15,5-17,0-23,0
Organisations- och FoU-kostnader-6,7-4,1-20,3-15,5-21,0
EBITDA2,62,08,63,73,6
- EBITDA marginal7,9%8,1%8,5%4,5%3,2%
Avskrivningar-0,2-0,4-0,7-1,1-1,5
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,2-0,2-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,2-0,3-0,5-0,9-1,2
Rörelseresultat2,41,77,92,52,1
- Rörelsemarginal7,2%6,6%7,8%3,1%1,9%

Kommentarer till resultatet för tredjekvartalet

Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 43,3 procent (42,8), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer samt valutaeffekter.

Under kvartalet har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 0,4 MSEK (0,8) varav 0,0 MSEK (0,2) avser upparbetad intern tid.

Avsättning för rörliga löner under kvartalet har uppgått till 1,1 MSEK (0,0).

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 34,8 MSEK (24,4).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -2,5 MSEK (2,7) efter utdelning om 7,7 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 47,6 MSEK (50,6).

Soliditeten uppgick till 64 procent (60) och det egna kapitalet var 59,3 MSEK (60,2).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -3,9 MSEK (-2,8).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,8 miljoner aktier (4,6) omsatts under året vilket motsvarar 17 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,43 SEK vid periodens början och 6,47 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Bokslutskommuniké 2021                10 februari, 2022

Växjö den 22 oktober 2021

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                

Per Holmberg        VD        070 – 361 3934        

Stefan Käck        vVD / CFO        073 – 531 0057        

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2021
Kv 3
2020
Kv 3
2021
Kv1-3
2020
Kv1-3
2020
Helår
Summa rörelsens intäkter33,324,9101,281,8110,8
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-18,9-14,2-56,8-45,7-63,2
Övriga externa kostnader-3,9-2,5-11,8-9,7-13,1
Personalkostnader-7,9-6,3-24,0-22,8-30,9
Avskrivningar-0,2-0,4-0,7-1,1-1,5
Rörelseresultat 2,41,77,92,52,1
Finansnetto 0,00,10,4-0,3-0,3
Resultat efter finansiella poster 2,41,88,42,21,8
Skatt-0,5-0,3-1,8-0,4-0,3
Periodens resultat 1,91,56,61,91,5
Resultat per aktie (kronor)0,070,050,230,070,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,070,050,220,060,05
Balansräkning, MSEK2021
30 sep
2020
30 sep
2020
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar5,73,53,5
Materiella anläggningstillgångar 1,30,51,3
Finansiella anläggningstillgångar0,40,20,2
Summa anläggningstillgångar 7,44,15,0
Varulager 17,819,117,4
Kortfristiga fordringar20,026,021,8
Likvida medel och finansiella placeringar47,650,650,1
Summa omsättningstillgångar 85,595,689,2
Summa tillgångar 92,899,794,2
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital8,96,86,9
Ansamlat resultat21,824,824,5
Summa eget kapital 59,360,260,0
Avsättningar 1,71,91,7
Kortfristiga skulder31,837,732,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 92,899,794,2
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys, MSEK2021
Kv1-3
2020 Kv1-32020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital7,8-0,70,0
Förändring av rörelsekapital0,45,25,3
Löpande verksamheten 8,14,55,4
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-2,9-1,8-3,2
Finansieringsverksamheten-7,70,00,0
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar-2,52,72,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar-2,52,7#2,2
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar47,650,650,1
Nettolåneskuld*-47,6-50,6-50,1
Förändring av eget kapital, (MSEK)2021
Kv1-3
2020
Kv1-3
2020
Helår
Ingående eget kapital60,058,658,6
Periodens resultat6,61,91,5
Omräkningsdifferens0,4-0,3-0,1
Utdelning-7,70,00,0
Belopp vid periodens utgång59,360,260,0
Nyckeltal 2021
Kv1-3
2020 Kv1-32020
Helår
EBITDA marginal %8,54,53,2
Rörelsemarginal % 7,83,11,9
Vinstmarginal % 8,32,71,6
Sysselsatt kapital MSEK59,360,260,0
Avkastning på sysselsatt kapital %1953
Eget kapital MSEK59,360,260,0
Avkastning på eget kapital % 1543
Nettolåneskuld inklusive kortfr placeringar * MSEK-47,6-50,6-50,1
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet % 646064
Resultat per aktie kronor0,230,070,05
Eget kapital per aktie kronor2,082,112,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,67-1,77-1,76
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor6,474,975,32
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 55229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Information on the total number of voting rights and shares26.11.2021 22:30:00 CET | Press release

REGULATED INFORMATION Information on the total number of voting rights and shares Mont-Saint-Guibert (Belgium), November 26, 2021, 10:30 pm CET / 4:30 pm ET – In accordance with article 15 of the Law of 2 May 2007 on the disclosure of large shareholdings, Nyxoah SA(Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publishes the belowinformation following the exercise of subscription rights and the issue of new shares. Share capital: EUR 4,427,369.69 Total number of securities carrying voting rights: 25,772,359 (all ordinary shares) Total number of voting rights (= denominator): 25,772,359 (all relating to ordinary shares) Number of rights to subscribe to securities carrying voting rights not yet issued: 105 “2016 ESOP Warrants” issued on November 3, 2016, entitling their holders to subscribe to a total number of 52,500 securities carrying voting rights (all ordinary shares); 100 “2018 ESOP Warrants” issued on December 12, 2018, entitling their holders to subscribe to a total number of 50,000 securit

Fobi to Host Shareholder Update and Earnings Webinar26.11.2021 17:57:56 CET | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fobi AI Inc. (FOBI:TSXV) (FOBIF:OTCQB) (the “Company” or “Fobi”), a leading data intelligence company using artificial intelligence to help clients turn real-time data into actionable insights and personalized customer engagement, is pleased to announce that Fobi will host a virtual-only shareholder update webinar on Thursday, December 2, 2021, from 9-10am PST (12-1pm EST). The shareholder update webinar will be facilitated by Rob Anson, CEO and Mark Lotz, CFO, who will review the company's most recent reporting period as well as discuss milestones, financial strength, M&A and the outlook for the remainder of the fiscal year. Fobi CEO Rob Anson and CFO Mark Lotz will facilitate pre-submitted and live-chat questions and answers. The company will answer pre-submitted and live questions at the conclusion of prepared remarks. Investors are asked to submit their questions to ir@fobi.ai. To register for this webinar, please visit

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Purchase of shares by NAT board member Alexander Hansson (DUPLICATE)26.11.2021 16:25:26 CET | Press release

Friday, November 26, 2021 Dear Shareholders and Investors, Alexander Hansson, Board member in Nordic American Tankers Ltd and son of Herbjorn Hansson, the NAT Founder, Chairman and CEO, has today bought 50,000 share in NAT at $1.8564 per share. Following the transaction, Alexander Hansson privately owns 1,035,000 shares in Nordic American Tankers Ltd. As in the past, the Hansson family is the largest private shareholder in NAT. Alexander Hansson commented: “Uncertain times are normally good for our tankers. The recent set-back in stock markets is a good opportunity to accumulate shares” Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective i

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-03BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 Bid date2021-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-07Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01BillsSWEDISH T-BILL: SE0017084494. 2022-02-16 SWEDISH T-BILL: SE0015659529, 2022-03-16 Bid date2021-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0015659529: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK per bid SE0015659529: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-03Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms an

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-11-30BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: G23, XS1897258098, 2023-06-01 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-11-30Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK +/-400 mln SEK 2505: 500 mln SEK +/-250 mln SEK G23: 250 mln SEK +/-150 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK per bid 2505: 500 mln SEK per bid G23: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases o

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2022-06-01 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-11-19 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-12-01Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s