GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2020

Dela
  • Orderingång 82,4 MSEK (102,0)
  • Omsättning 81,8 MSEK (108,2)
  • Rörelseresultat 2,5 MSEK (10,7)
  • Resultat efter skatt 1,9 MSEK (8,7)

Kommentarer från VD

Åtgärdspaketet vi sjösatte under andra kvartalet för att säkerställa stabilitet i verksamheten under pandemin ger fortsatt bra resultat. Genom videokonferens och andra digitala verktyg driver vi effektiva möten internt såväl som med kunder och leverantörer. Med nuvarande och eventuellt utökade reserestriktioner i våra målmarknader är dock nyprospektering en utmaning. Därför har vi under tredje kvartalet påbörjat en betydande satsning på digital marknadsföring för att nå nya kunder.

Kvartalets orderingång på 24 MSEK och fakturering på 25 MSEK är lägre än föregående kvartal (29 respektive 30 MSEK) främst på grund av att tredje kvartalet påverkas av semestertider. Vi har dock sett en gradvis ökad aktivitetsnivå hos många av våra kunder och under oktober bokade vi bland annat en stor order värd 7,8 MSEK från en global dryckestillverkare i Kalifornien USA. Kunden som har arbetat med JLT sedan 2003 valde våra produkter baserat på ledande prestanda och enkel installation. Hela ordern är planerad för leverans i fjärde kvartalet (se pressrelease 15 oktober).

Under kvartalet utökade JLT sin närvaro i det heta Android-segmentet med två nya produktlanseringar. VM3010A, en ruggad fordonsmonterad dator med 10-tums skärm utvecklad för att passa i trånga fordonskupéer och MT3007A för USA-marknaden, en ruggad men lätt, bärbar 7-tums tablet för service- och lagerarbetare som behöver vara produktiva ”on the go”.

Med ett positivt resultat för perioden och vår starka finansiella ställning fortsätter vi driva våra strategiska utvecklingsprojekt och ökar nu vår marknadssatsning, vilket skapar förutsättningar för att växa trots det rådande läget och att accelerera ytterligare när marknaden ger oss möjlighet.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 81,8 MSEK (108,2). Bruttovinsten uppgick till 36,2 MSEK (47,9) och bruttomarginalen till 44,2 procent (44,2).

Rörelsens omkostnader var 32,5 MSEK (35,5) av detta var övriga kostnader 9,7 MSEK (12,2). Personalkostnader uppgick till 22,8 MSEK (23,4).

EBITDA för perioden uppgick till 3,7 MSEK (12,3).

Avskrivningar under perioden var 1,1 MSEK (1,6) varav utvecklingsutgifter 0,9 MSEK (0,9) och goodwill 0,0 MSEK (0,4).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,5 MSEK (10,7).

Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK (0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 2,2 MSEK (11,1).

Schablonskatt för koncernen om 0,4 MSEK (2,4) gav ett resultat efter skatt på 1,9 MSEK (8,7).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 1,8 mkr (0,0) varav 0,5 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 82,4 MSEK (102,0) och orderstocken var vid periodens slut 12,5 MSEK (17,0).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 16,5 MSEK (16,8).

Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 3
2019
Kv 3
2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Nettoomsättning24,932,881,8108,2141,7
Bruttovinst10,814,636,247,965,3
- Bruttomarginal43,3%44,5%44,2%44,2%46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader-4,7-6,0-17,0-17,9-23,9
Organisations- och FoU-kostnader-4,1-5,7-15,5-17,6-25,5
EBITDA2,02,93,712,316,0
- EBITDA marginal8,1%8,9%4,5%11,4%11,3%
Avskrivningar-0,4-0,5-1,1-1,6-2,3
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,2-0,2-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,3-0,3-0,9-0,9-1,2
- Goodwill0,0-0,20,0-0,4-0,8
Rörelseresultat1,72,42,510,713,6
- Rörelsemarginal6,6%7,2%3,1%9,9%9,6%

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 43,3 % (44,5 %), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer.

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj- och marknadsresurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att Corona-effekter blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett, vilket har fått effekt under senare delen av perioden.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 24,4 MSEK (26,0)

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 2,7 MSEK (10,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,6 MSEK (54,1).

Soliditeten uppgick till 60 % (56 %) och det egna kapitalet var 60,2 MSEK (56,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,8 MSEK (-2,5).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,6 miljoner aktier (6,5) omsatts under året vilket motsvarar 16 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 4,97 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Bokslutskommuniké 2020                                        10 februari, 2021

Växjö den 23 oktober 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                                    

Per Holmberg   VD                        070 – 361 3934 

Stefan Käck       vVD / CFO           073 – 531 0057  

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 3
2019
Kv 3
2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Summa rörelsens intäkter24,932,881,8108,2141,7
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-14,2-18,2-45,7-60,4-76,4
Övriga externa kostnader-2,5-4,1-9,7-12,2-18,0
Personalkostnader-6,3-7,6-22,8-23,4-31,3
Avskrivningar-0,4-0,5-1,1-1,6-2,3
Rörelseresultat 1,72,42,510,713,6
Finansnetto0,10,0-0,30,30,2
Resultat efter finansiella poster 1,82,42,211,113,9
Skatt-0,3-0,5-0,4-2,4-3,0
Periodens resultat 1,51,91,98,710,9
Resultat per aktie (kronor)0,050,070,070,300,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,050,060,060,290,37
Balansräkning,  MSEK2020
30 sep
2019
30 sep
2019
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar3,53,22,6
Materiella anläggningstillgångar0,50,30,6
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,1
Summa anläggningstillgångar 4,13,83,3
Varulager19,116,219,3
Kortfristiga fordringar26,026,926,2
Likvida medel och finansiella placeringar50,654,147,9
Summa omsättningstillgångar 95,697,293,4
Summa tillgångar 99,7100,996,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital6,86,15,9
Ansamlat resultat24,822,024,2
Summa eget kapital 60,256,758,6
Avsättningar 1,91,72,0
Kortfristiga skulder37,742,536,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  99,7100,996,7
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys,  MSEK2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-0,711,712,6
Förändring av rörelsekapital5,24,8-2,8
Löpande verksamheten 4,516,59,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-1,8-0,10,1
Finansieringsverksamheten0,0-6,3-6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar2,710,23,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar2,710,2#-1,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar50,654,147,9
Nettolåneskuld*-50,6-54,1-47,9
Förändring av eget kapital, (MSEK)2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Ingående eget kapital58,654,154,1
Periodens resultat1,98,710,9
Omräkningsdifferens-0,30,2-0,2
Utdelning0,0-6,3-6,3
Belopp vid periodens utgång60,256,758,6
Nyckeltal 2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
EBITDA marginal %4,511,411,3
Rörelsemarginal %3,19,99,6
Vinstmarginal %2,710,29,8
Sysselsatt kapital MSEK60,256,758,6
Avkastning på sysselsatt kapital %52724
Eget kapital MSEK60,256,758,6
Avkastning på eget kapital %42119
Nettolåneskuld * MSEK-50,6-54,1-27,7
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet %605661
Resultat per aktie kronor0,070,300,38
Eget kapital per aktie kronor2,111,982,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,77-1,89-0,97
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor4,977,287,08
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

RomReal: Third Quarter (Q3) 2020 Results and Investor Presentation26.11.2020 23:00:00 CETPress release

RomReal hereby announces the results of the third quarter of 2020 via the report and investor presentation attached to this message. A webcast presentation will also be uploaded on our website www.romreal.com by 9am CET tomorrow 27 November 2020. For further information please contact: Harris Palaondas Investor Relations RomReal investors@romreal.com This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments RomReal - Q3 2020 PresentationRomReal - Q3 2020 Report

PRESS RELEASE: NACON: GREEDFALL EXTEND ITS JOURNEY WITH A NEW EXPANSION AND A RELEASE ON PLAYSTATION 5 AND XBOX SERIES S/X26.11.2020 18:00:00 CETPress release

GREEDFALL EXTEND ITS JOURNEY WITH A NEW EXPANSION AND A RELEASE ON PLAYSTATION 5 AND XBOX SERIES S/X Lesquin (France), November 26, 2020 – Following the success of GreedFall, which sold more than a million copies in less than a year, and considering the enthusiasm of all those who travelled the rich lands of Teer Fradee, NACON and Focus Home Interactive are happy to announce a new partnership aiming to expand the game with new content, as well as a release on PlayStation 5 and Xbox Series S/X. The two companies have thus reached an agreement, in which Focus Home Interactive will be in charge of the publishing of the upcoming additional content and expansion, as well as the PlayStation 5 and Xbox Series S/X versions of GreedFall. The GreedFall brand is now integrated as part of the NACON portfolio. Released September 10, 2019, GreedFall is an RPG experience in which you explore uncharted lands seeping with magic, filled with secrets and fantastic creatures. With diplomacy, deception and

KBC Group: KBC finalises acquisition of OTP Banka Slovensko (Slovakia)26.11.2020 18:00:00 CETPress release

Joint Press Release Outside trading hours – Regulated information* Brussels, Budapest, Bratislava – 26 November 2020 – 6 p.m. CET KBC finalises acquisition of OTP Banka Slovensko (Slovakia) Belgium’s KBC Group and OTP Bank, the Hungarian parent company of OTP Banka Slovensko (Slovakia), today closed the agreement announced on 17 February 2020 for KBC Bank NV to acquire ownership of 99.44% of the shares in OTP Banka Slovensko, a.s. (OTP Banka Slovensko). The remaining shares are held by a number of private individuals. The transaction received regulatory approval from the National Bank of Slovakia (NBS), the National Bank of Belgium (NBB), the European Central Bank (ECB) and the Antimonopoly Office of the Slovak Republic. It has only a limited impact (-0.2%) on KBC’s solid capital position, keeping KBC’s excellent 3Q2020 CET1 ratio of 16.6% (Basel III fully loaded, Danish compromise) well above regulatory minimum capital requirements. As a result of the transaction, KBC Bank NV is now t

IMCD to acquire the personal care business of Turkish distributor Ejder Kimya26.11.2020 17:45:00 CETPress release

ROTTERDAM, The Netherlands (26 November 2020) – IMCD N.V. (“IMCD”), a leading distributor of speciality chemicals and ingredients, today announces that it has successfully signed an agreement to acquire the personal care business of Ejder Kimya İlaç Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ejder Kimya”). Ejder Kimya was founded in 1999 and is a Turkish chemicals distributor of raw materials for personal care and pharmaceuticals products and food additives. It has a strong and solid position in the personal care market in Turkey. Ejder Kimya’s personal care business generated a revenue of € 4.7 million in 2019. Aylin Zakuto, Managing Director IMCD Turkey, comments: “This acquisition is a solid step to strengthen IMCD Turkey’s footprint in the personal care market in line with IMCD’s global growth strategy. Adding Ejder Kimya’s personal care market expertise and extensive portfolio to IMCD will expand our offered solutions to customers and accelerate the growth of our suppliers in the person

Information regarding the early redemption of the 2021 bonds26.11.2020 17:00:00 CETPress release

Press release: Information to Bondholders 26 November 2020 Information regarding the early redemption of the 2021 bonds NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS PRESS RELEASE. THE DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, THE UNITED STATES AND THE UNITED KINGDOM) MAY BE RESTRICTED BY LAW. On 29 October 2020, Cembrit Group A/S exercised its right to make a voluntary early redemption of its outstanding senior secured callable bonds maturing on 20 March 2021 with ISIN SE0009722887 and outstanding amount of EUR 115

Saniona AB’s Nomination Committee for the Annual General Meeting 202126.11.2020 16:00:00 CETPress release

PRESS RELEASE November 26, 2020 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced the composition of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2021. Pursuant to the instruction and charter for the Nomination Committee adopted by the general meeting, the Nomination Committee shall be comprised of three members, which shall be the Chairman of the Board of Directors and two members appointed by the two largest shareholders as of last September. On September 30, 2020, the two largest shareholders, which desired to appoint a representative to the Nomination Committee, were Jørgen Drejer and New Leaf Venture Partners. Each such shareholder has appointed a representative, as shown below, who together with the Chairman of the Board of Directors will form Saniona AB’s Nomination Committee. The Nomination Committee’s members are: Søren Skjærbæk, Partner at Ursus law firm, Vejle, Denmark, appointed by Jørgen DrejerJohn Haurum