GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2020

Dela
  • Orderingång 82,4 MSEK (102,0)
  • Omsättning 81,8 MSEK (108,2)
  • Rörelseresultat 2,5 MSEK (10,7)
  • Resultat efter skatt 1,9 MSEK (8,7)

Kommentarer från VD

Åtgärdspaketet vi sjösatte under andra kvartalet för att säkerställa stabilitet i verksamheten under pandemin ger fortsatt bra resultat. Genom videokonferens och andra digitala verktyg driver vi effektiva möten internt såväl som med kunder och leverantörer. Med nuvarande och eventuellt utökade reserestriktioner i våra målmarknader är dock nyprospektering en utmaning. Därför har vi under tredje kvartalet påbörjat en betydande satsning på digital marknadsföring för att nå nya kunder.

Kvartalets orderingång på 24 MSEK och fakturering på 25 MSEK är lägre än föregående kvartal (29 respektive 30 MSEK) främst på grund av att tredje kvartalet påverkas av semestertider. Vi har dock sett en gradvis ökad aktivitetsnivå hos många av våra kunder och under oktober bokade vi bland annat en stor order värd 7,8 MSEK från en global dryckestillverkare i Kalifornien USA. Kunden som har arbetat med JLT sedan 2003 valde våra produkter baserat på ledande prestanda och enkel installation. Hela ordern är planerad för leverans i fjärde kvartalet (se pressrelease 15 oktober).

Under kvartalet utökade JLT sin närvaro i det heta Android-segmentet med två nya produktlanseringar. VM3010A, en ruggad fordonsmonterad dator med 10-tums skärm utvecklad för att passa i trånga fordonskupéer och MT3007A för USA-marknaden, en ruggad men lätt, bärbar 7-tums tablet för service- och lagerarbetare som behöver vara produktiva ”on the go”.

Med ett positivt resultat för perioden och vår starka finansiella ställning fortsätter vi driva våra strategiska utvecklingsprojekt och ökar nu vår marknadssatsning, vilket skapar förutsättningar för att växa trots det rådande läget och att accelerera ytterligare när marknaden ger oss möjlighet.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 81,8 MSEK (108,2). Bruttovinsten uppgick till 36,2 MSEK (47,9) och bruttomarginalen till 44,2 procent (44,2).

Rörelsens omkostnader var 32,5 MSEK (35,5) av detta var övriga kostnader 9,7 MSEK (12,2). Personalkostnader uppgick till 22,8 MSEK (23,4).

EBITDA för perioden uppgick till 3,7 MSEK (12,3).

Avskrivningar under perioden var 1,1 MSEK (1,6) varav utvecklingsutgifter 0,9 MSEK (0,9) och goodwill 0,0 MSEK (0,4).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,5 MSEK (10,7).

Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK (0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 2,2 MSEK (11,1).

Schablonskatt för koncernen om 0,4 MSEK (2,4) gav ett resultat efter skatt på 1,9 MSEK (8,7).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 1,8 mkr (0,0) varav 0,5 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 82,4 MSEK (102,0) och orderstocken var vid periodens slut 12,5 MSEK (17,0).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 16,5 MSEK (16,8).

Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 3
2019
Kv 3
2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Nettoomsättning24,932,881,8108,2141,7
Bruttovinst10,814,636,247,965,3
- Bruttomarginal43,3%44,5%44,2%44,2%46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader-4,7-6,0-17,0-17,9-23,9
Organisations- och FoU-kostnader-4,1-5,7-15,5-17,6-25,5
EBITDA2,02,93,712,316,0
- EBITDA marginal8,1%8,9%4,5%11,4%11,3%
Avskrivningar-0,4-0,5-1,1-1,6-2,3
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,2-0,2-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,3-0,3-0,9-0,9-1,2
- Goodwill0,0-0,20,0-0,4-0,8
Rörelseresultat1,72,42,510,713,6
- Rörelsemarginal6,6%7,2%3,1%9,9%9,6%

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Bruttomarginalen för tredje kvartalet var 43,3 % (44,5 %), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer.

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj- och marknadsresurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att Corona-effekter blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett, vilket har fått effekt under senare delen av perioden.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 24,4 MSEK (26,0)

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 2,7 MSEK (10,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,6 MSEK (54,1).

Soliditeten uppgick till 60 % (56 %) och det egna kapitalet var 60,2 MSEK (56,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,8 MSEK (-2,5).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,6 miljoner aktier (6,5) omsatts under året vilket motsvarar 16 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 4,97 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Bokslutskommuniké 2020                                        10 februari, 2021

Växjö den 23 oktober 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                                    

Per Holmberg   VD                        070 – 361 3934 

Stefan Käck       vVD / CFO           073 – 531 0057  

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 3
2019
Kv 3
2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Summa rörelsens intäkter24,932,881,8108,2141,7
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-14,2-18,2-45,7-60,4-76,4
Övriga externa kostnader-2,5-4,1-9,7-12,2-18,0
Personalkostnader-6,3-7,6-22,8-23,4-31,3
Avskrivningar-0,4-0,5-1,1-1,6-2,3
Rörelseresultat 1,72,42,510,713,6
Finansnetto0,10,0-0,30,30,2
Resultat efter finansiella poster 1,82,42,211,113,9
Skatt-0,3-0,5-0,4-2,4-3,0
Periodens resultat 1,51,91,98,710,9
Resultat per aktie (kronor)0,050,070,070,300,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,050,060,060,290,37
Balansräkning,  MSEK2020
30 sep
2019
30 sep
2019
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar3,53,22,6
Materiella anläggningstillgångar0,50,30,6
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,1
Summa anläggningstillgångar 4,13,83,3
Varulager19,116,219,3
Kortfristiga fordringar26,026,926,2
Likvida medel och finansiella placeringar50,654,147,9
Summa omsättningstillgångar 95,697,293,4
Summa tillgångar 99,7100,996,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital6,86,15,9
Ansamlat resultat24,822,024,2
Summa eget kapital 60,256,758,6
Avsättningar 1,91,72,0
Kortfristiga skulder37,742,536,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  99,7100,996,7
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys,  MSEK2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-0,711,712,6
Förändring av rörelsekapital5,24,8-2,8
Löpande verksamheten 4,516,59,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-1,8-0,10,1
Finansieringsverksamheten0,0-6,3-6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar2,710,23,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar2,710,2#-1,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar50,654,147,9
Nettolåneskuld*-50,6-54,1-47,9
Förändring av eget kapital, (MSEK)2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
Ingående eget kapital58,654,154,1
Periodens resultat1,98,710,9
Omräkningsdifferens-0,30,2-0,2
Utdelning0,0-6,3-6,3
Belopp vid periodens utgång60,256,758,6
Nyckeltal 2020
Kv 1-3
2019
Kv 1-3
2019
Helår
EBITDA marginal %4,511,411,3
Rörelsemarginal %3,19,99,6
Vinstmarginal %2,710,29,8
Sysselsatt kapital MSEK60,256,758,6
Avkastning på sysselsatt kapital %52724
Eget kapital MSEK60,256,758,6
Avkastning på eget kapital %42119
Nettolåneskuld * MSEK-50,6-54,1-27,7
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet %605661
Resultat per aktie kronor0,070,300,38
Eget kapital per aktie kronor2,111,982,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,77-1,89-0,97
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor4,977,287,08
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

New Zolgensma data demonstrate age-appropriate development when used presymptomatically and rapid, clinically meaningful efficacy in symptomatic children, even those with severe SMA at baseline18.6.2021 18:30:00 CEST | Press release

All children (100%) treated presymptomatically in the SPR1NT two-copy cohort survived without respiratory or nutritional support, and sat independently for ≥30 seconds, most (11/14) within the WHO window of expected normal development The majority of children (82%) treated in STR1VE-EU achieved developmental motor milestones not observed in the natural history of SMA Type 1, including patients with more severe disease More than 1,200 patients have now been treated with Zolgensma globally across clinical trials, managed access programs, and in the commercial setting1 Basel, June 18, 2021– Novartis today announced data that reinforce the transformational benefit of Zolgensma® (onasemnogene abeparvovec), an essential, one-time treatment and the only gene therapy for spinal muscular atrophy (SMA). New late-breaker data from the completed two-copy cohort of the Phase 3 SPR1NT clinical trial demonstrate age-appropriate milestone development in presymptomatic children with SMA without respira

The results of the private placement of Subordinated Convertible Notes and private placement of Secured Notes of AS PRFoods / transactions with persons connected with the issuer18.6.2021 16:22:48 CEST | Press release

THIS NOTICE IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION, ALLOCATION OR TRANSMISSION, IN PART OR WHOLLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ELSEWHERE THE DISCLOSURE OR TRANSMISSION OF THIS INFORMATION IS NOT ALLOWED. By a company announcement dated 04.06.2021, AS PRFoods (hereinafter "PRFoods") informed investors that it was conducting an issue of subordinated convertible notes, whereunder PRFoods is to issue up to 350 subordinated convertible notes, with the maximum aggregate nominal value of up to EUR 3,500,000, nominal value of EUR 10,000 per subordinated convertible note, interest rate of 7% per annum and maturity date on 01.10.2025 (hereinafter the “ConvertibleNotes”). The subscription period for the Convertible Notes ended on 14.06.2021. In course of the private placement, investors subscribed for 237 Convertible Notes, with the aggregate nominal value of EUR 2,370,000, i.e. for approximately 67% of the m

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS18.6.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-23BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: RIKSHEM AB: SE0011452507, 2023-07-18 RIKSHEM AB: SE0011869981, 2023-05-08 EPIROC AB: XS1918042364, 2023-12-06 EPIROC AB: XS2258568778, 2026-05-18 SCANIA CV AB: XS2042641121, 2022-08-22 SCANIA CV AB: XS2332891089, 2023-04-19 AB INDUSTRIVARDEN: SE0011869668, 2022-02-28 AB INDUSTRIVARDEN: SE0012676724, 2023-02-20 SVENSK FASTIGHETS FIN: SE0012194058, 2022-02-28 SVENSK FASTIGHETS FIN: SE0012676872, 2022-09-07 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-05-23Bid date2021-06-23Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0011452507: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0011869981: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1918042364: 30 mln SEK

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS18.6.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-22BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2805, SE0015660139, 2028-05-12 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-06-22Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2505: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 2805: 750 mln SEK +/-350 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK per bid 2505: 1000 mln SEK per bid 2805: 750 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-06-24Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Condition

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER18.6.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-23CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-12-23 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-06-11 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-06-23Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt18.6.2021 16:15:00 CEST | Pressemelding

Hässleholm den 18 juni 2021 Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021. Projekten är belägna i Avesta kommun (Skallberget/Utterberget) och Hedemora kommun (Tjärnäs) och omfattar totalt vardera 74,4 MW och 24,8 MW. Projekten är fullt tillståndsgivna. Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna ett avtal med en investerare under hösten 2021. Planerad driftsättning är under 2023. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanl