GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – mars 2021

Dela
  • Omsättning 29,4 MSEK (26,7)
  • Rörelseresultat 2,0 MSEK (-0,9)
  • Resultat efter skatt 1,7 MSEK (-0,6)
  • Orderingång 28,1 MSEK (29,0)

Kommentarer från VD

Under perioden tog vi ett viktigt steg mot visionen att öka vårt tjänsteinnehåll och erbjuda mer kompletta produktivitetshöjande lösningar till våra kunder. Som tidigare aviserats (se pressrelease den 10:e februari) etablerade vi JLT Software Solutions, ett helägt dotterbolag för mjukvaruutveckling. En VD är rekryterad och arbetet med att bygga upp en kompletterande affärsverksamhet och ett utvecklingsteam har påbörjats. Syftet med denna satsning är att utveckla unika kundvärden och konkurrensfördelar samt generera nya och återkommande intäkter.

För att möta ett växande behov av fordonsmonterade datorer med Android inom lager- och logistiksegmenten har vi under 2020 utvecklat en ny Android-10 baserad fordonsdator, JLT6012A. Under perioden slutförde vi produktionen av den första pilotserien och inledde leveranser till tidiga kunder som nu provkör datorn i sin miljö (se pressrelease den 10:e februari). En bred lansering kommer ske senare under året.

Första kvartalets omsättning slutade på 29 MSEK vilket, trots en negativ påverkan av valutan, är en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången var i paritet med föregående år och slutade på 28 MSEK, med valutajustering en viss ökning. Verksamheten genererade ett rörelseresultat på 2,0 MSEK att jämföra med samma period föregående år då JLT redovisade en förlust på 0,9 MSEK.

Som en följdeffekt av Coronapandemin i samspel med andra marknadshändelser råder en omtalad global brist på elektronikkomponenter. Utvecklingen är svår att förutse men tack vare egna utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige har vi kunnat utföra snabba produktanpassningar och långsiktigt säkra material. Till dags dato har vi lyckats upprätthålla leveranser och ledtider mot våra kunder.

Vi har sett en ökad aktivitetsnivå på våra målmarknader, och med nya produkter och lösningar runt hörnet ser jag med tillförsikt och optimism mot framtiden. Med en lättnad av rådande rese- och besöksrestriktioner som hämmat oss det senaste året är vi i en god position där vi kan satsa framåt och fortsätta exekvera på vår tillväxtstrategi som bygger på att stärka vår säljkanal, marknadsföring och vårt produkterbjudande.

Per Holmberg, verkställande direktör

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 29,4 MSEK (26,7) vilket är en ökning med 11 procent, justerat för valutaeffekter uppgår ökningen till 21 procent. Bruttovinsten uppgick till 12,6 MSEK (13,2) och bruttomarginalen till 43,0 procent (49,4).

Bruttovinsten uppgick till 12,6 MSEK (13,2) och bruttomarginalen till 43,0 procent (49,4).

Rörelsens omkostnader var 10,5 MSEK (13,7) av detta var övriga kostnader 3,6 MSEK (4,2). Personalkostnader uppgick till 6,9 MSEK (9,5).

EBITDA för perioden uppgick till 2,2 MSEK (-0,5).

Avskrivningar under perioden var 0,2 MSEK (0,4) varav utvecklingsutgifter 0,2 MSEK (0,3) och materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,0 MSEK (-0,9).

Finansnettot uppgick till 0,2 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 2,2 MSEK (-0,9).

Schablonskatt för koncernen om 0,6 MSEK (+0,3) gav ett resultat efter skatt på 1,7 MSEK (-0,6).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,1 mkr (0,0) varav 0,1 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 28,1 MSEK (29,0) och orderstocken var vid periodens slut 15,4 MSEK (14,2).

Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgick till 15,9 MSEK (17,8).

Resultaträkning JLT Group, MSEK 2021
Kv 1
2020
Kv 1
2020
Helår
Nettoomsättning29,426,7110,3
Aktiverat arbete för egen räkning0,1-0,5
Bruttovinst12,613,247,1
- Bruttomarginal43,0%49,4%42,7%
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,1-7,1-23,0
Organisations- och FoU-kostnader-5,4-6,6-21,0
EBITDA2,2-0,53,6
- EBITDA marginal7,4%-1,9%3,2%
Avskrivningar-0,2-0,4-1,5
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,2-0,3-1,2
Rörelseresultat2,0-0,92,1
- Rörelsemarginal6,7%-3,3%1,9%

Kommentarer till resultatet för första kvartalet

Bruttomarginalen ligger i nivå med föregående helår, första kvartalet 2020 påverkades bruttomarginalen positivt av en ökad USD-kurs liksom högre andel avräknade serviceintäkter.

Under andra kvartalet 2020 gjordes vissa personalneddragningar, detta tillsammans med valutaeffekter förklarar den lägre omkostnaden i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 4,5 MSEK (2,3). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 54,6 MSEK (50,2).

Soliditeten uppgick till 64 procent (62) och det egna kapitalet var 61,7 MSEK (58,9).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,6).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 med 0,27 kronor per aktie med föreslagen avstämningsdag den 10 maj.

Förslaget om utdelning av 0,27 kronor per aktie motsvarar 70 procent av 2020 års resultat motsvarande 0,04 kronor per aktie samt ursprungligt föreslagen utdelning (0,23 kronor) för 2019 vilken innehölls beroende på osäkerhet kring kommande effekter av Coronapandemin. Bolagets utdelningspolicy stipulerar utdelning om 50 till 70 procent av årets resultat.

Aktien

Totalt har 1,7 miljoner aktier (2,5) omsatts under perioden vilket motsvarar 6 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,20 SEK vid periodens början och 5,82 SEK vid periodens slut.

Utestående optionsprogram omfattande 1 200 000 optioner med lösenkurs på 7 kr per aktie förfaller i juli 2021.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Delårsrapport jan - jun, 2021                12 augusti, 2021
Delårsrapport jan - sep, 2021                22 oktober, 2021
Bokslutskommuniké 2021                10 februari, 2022

Växjö den 6 maj, 2021

På styrelsens uppdrag:

Per Holmberg

VD

För ytterligare information:                

Per Holmberg        VD        070 – 361 3934        

Stefan Käck        vVD / CFO        073 – 531 0057        

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 13:00 CET.

Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2021
Kv 1
2020
Kv 1
2020
Helår
Summa rörelsens intäkter29,526,7110,8
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-16,8-13,5-63,2
Övriga externa kostnader-3,6-4,2-13,1
Personalkostnader-6,9-9,5-30,9
Avskrivningar-0,2-0,4-1,5
Rörelseresultat 2,0-0,92,1
Finansnetto 0,20,0-0,3
Resultat efter finansiella poster 2,2-0,91,8
Skatt-0,60,3-0,3
Periodens resultat 1,7-0,61,5
Resultat per aktie (kronor)0,06-0,020,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,06-0,020,05
Balansräkning, MSEK2021
31 mar
2020
31 mar
2020
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar5,42,63,5
Materiella anläggningstillgångar 1,40,61,3
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,2
Summa anläggningstillgångar 7,03,45,0
Varulager 18,222,317,4
Kortfristiga fordringar16,319,621,8
Likvida medel och finansiella placeringar54,650,250,1
Summa omsättningstillgångar 89,092,189,2
Summa tillgångar 96,095,494,2
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital8,86,06,9
Ansamlat resultat24,324,424,5
Summa eget kapital 61,758,960,0
Avsättningar 1,71,91,7
Kortfristiga skulder32,534,732,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 96,095,494,2
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys, MSEK2021
Kv 1
2020
Kv1
2020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital1,5-2,00,0
Förändring av rörelsekapital5,14,75,3
Löpande verksamheten 6,62,75,4
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-2,2-0,4-3,2
Finansieringsverksamheten0,00,00,0
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar4,52,32,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar4,52,32,2
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar54,650,250,1
Nettolåneskuld*-54,6-50,2-50,1
Förändring av eget kapital, (MSEK)2021
Kv 1
2020
Kv 1
2020
Helår
Ingående eget kapital60,058,658,6
Periodens resultat1,7-0,61,5
Omräkningsdifferens0,10,9-0,1
Utdelning0,00,00,0
Belopp vid periodens utgång61,758,960,0
Nyckeltal 2021
Kv 1
2020
Helår
2020
Helår
EBITDA marginal%7,4-1,93,2
Rörelsemarginal %6,7-3,31,9
Vinstmarginal% 7,6-3,31,6
Sysselsatt kapital MSEK61,758,961,7
Avkastning på sysselsatt kapital %15-64
Eget kapital MSEK61,758,960,0
Avkastning på eget kapital % 11-43
Nettolåneskuld inklusive kortfr. placeringar* MSEK-54,6-50,2-50,1
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet % 646264
Resultat per aktie kronor0,06-0,020,05
Eget kapital per aktie kronor2,162,062,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,91-1,76-1,76
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor5,825.005,32
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Klövern ansöker om avnotering av bolagets aktier och utser ny VD24.6.2021 16:18:32 CEST | Pressemelding

Styrelsen i Klövern AB (publ) (”Klövern”) ansöker om avnotering av Klöverns aktier från Nasdaq Stockholm. Eva Landén har utsetts till ny VD för Klövern. Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Corem förklarade erbjudandet ovillkorat den 15 juni 2021. Corem kontrollerar per dagens datum cirka 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern och avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. Corem har även förlängt acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021. Mot bakgrund av ovanstående, och på begäran av Corem, har styrelsen för Klövern beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Klöverns aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Klövern erhållit besked om detta från Nasdaq Stockholm. På begäran av Corem har styrelsen i Klövern vidare utsett Eva Landén till ny VD för Klövern. Eva Landén är VD för Corem och

Klövern applies for delisting of the company’s shares and appoints new CEO24.6.2021 16:18:32 CEST | Press release

The Board of Directors of Klövern AB (publ) (”Klövern”) applies for delisting ofKlövern’sshares from Nasdaq Stockholm. Eva Landén has been appointed new CEO of Klövern. On 29 March 2021, Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) announced a public offer to the shareholders of Klövern. Corem declared the offer unconditional on 15 June 2021. As of today, Corem controls approximately 95.0 percent of the outstanding shares in Klövern and intends to apply for compulsory redemption of the remaining shares. Corem has also extended the acceptance period för the offer to 18 August 2021. In light of the above, and at the request of Corem, the Board of Directors of Klövern has decided to apply for delisting of the company’s shares from Nasdaq Stockholm. The last day of trading in Klövern's shares will be announced as soon as Klövern has been informed thereof by Nasdaq Stockholm. Further, at the request of Corem, the Board of Directors of Klövern has appointed Eva Landén as new CEO of Klövern. Eva

Lantronix Announces SmartEdge Partner Program Award Winners24.6.2021 13:00:00 CEST | Press release

SmartEdge Partner Program Winners Are Tech Data, SHI, Presidio, Atlantik, Arki, Data Equipment, Acromax, Rahi System India and Enthu Technology Sdn. Bhd. IRVINE, Calif., June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), a global provider of secure turnkey solutions for the Internet of Things (IoT) and Remote Environment Management (REM) offering Software as a Service (SaaS), connectivity services, engineering services and intelligent hardware, today announced the winners of its SmartEdge™ Partner Program Awards. The awards were given at Lantronix’s 2021 SmartEdge Partner Summit held virtually on June 23, 2021. Lantronix’s SmartEdge Partner Program Awards were given to winners in three categories: Distribution Partner, StrategicEdge Partner and Edge Partner covering three regions: North America, Europe/Middle East/Africa and Asia Pacific. The winners are: North America North America Distributor Partner of the Year: Tech Data North America StrategicEdge Partner of the Year

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS24.6.2021 12:05:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-29BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2302. SE0009662943. 2023-02-22 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2410, SE0010469205, 2024-10-02 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2602, SE0013745452, 2026-02-04 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-06-29Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2302: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2410: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2602: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2302: 500 mln SEK per bid 2410: 500 mln SEK per bid 2602: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-07-01Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Condition

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER24.6.2021 12:05:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-30CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-12-30 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-06-17 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-06-30Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS24.6.2021 12:05:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-07-02BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 KINGDOM OF SWEDEN: REGS (GREEN), XS2226974504, 2030-09-09 Bid date2021-07-02Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK REGS (GREEN): 250 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid REGS (GREEN): 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-07-06Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-06-24 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS24.6.2021 12:05:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-07-01BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 196. SE0015244991. 2026-03-18 STADSHYPOTEK AB: 1591, SE0013882644, 2026-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 147, SE0009383664, 2026-06-17 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 521, SE0015503446, 2028-09-20 DANSKE HYPOTEK AB: 2212, SE0010297085, 2022-12-21 NORDEA HYPOTEK AB: 5536, SE0013358439, 2026-09-16 Bid date2021-07-01Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)196: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 1591: 1900 mln SEK +/-950 mln SEK 147: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 580: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 521: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2212: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 5536: 400 mln SEK +/-200 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)196: 400 mln SEK per bid 1591: 1900 mln SEK per bid 147: 700 mln SEK per bid 580: 500 mln SEK per bid 521: 600 mln SEK per bid 2212: 500 mln SEK per bid 5536: 400 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (co