GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni, 2021

Dela
  • Orderingång 83,1 MSEK (58,0)
  • Omsättning 65,7 MSEK (56,6)
  • Rörelseresultat 5,5 MSEK (0,9)
  • Resultat efter skatt 4,6 MSEK (0,4)

Kommentarer från VD

Aktivitetsnivån på våra målmarknader fortsätter att öka och vi gör ett starkt andra kvartal med en rekordhög orderingång på 55 MSEK, vilket är nästintill en dubblering jämfört med samma period föregående år. Kvartalets nettoomsättning uppgick till 36 MSEK, en ökning med 21%.

Den globala komponentbrist som nu råder på världsmarknaden resulterar i långa ledtider och högre priser för flera av de delar som ingår i våra produkter. Eftersom vi har egen utveckling och produktion lokalt i Sverige har vi haft möjlighet att genomföra produktanpassningar efter behov och kunnat säkerställa långsiktig materialtillgång. Därmed har vi, trots det ansträngda läget på marknaden, lyckats upprätthålla leveranserna till våra kunder med en bibehållen bruttomarginal som slutade på 42% för kvartalet, att jämföras med 40% föregående år. I dagsläget ser situationen bra ut, men komponentbristen är inte över och det är svårt att förutse hur den kan komma att påverka vår leveranskapacitet framöver.

Som ett led i vår långsiktiga strategi att öka tjänsteinnehållet i vårt erbjudande etablerade vi under årets första kvartal dotterbolaget JLT Software Solutions med syfte att skapa unika konkurrensfördelar, generera nya affärsmöjligheter och återkommande intäkter. VD och utvecklingschef är på plats och tillsammans arbetar de med utvecklingen av nya mjukvaruprodukter som kommer att ligga till grund för affärsdiskussioner och framtida kundsamarbeten.

På utvecklingssidan är vi i slutfasen med att Google-certifiera den kommande modellen JLT6012A, en fordonsmonterad dator med operativsystemet Android som lanseras i höst. Datorn har tagits fram för att möta en ökad efterfrågan på Androidbaserade produkter för användning i tuffa miljöer då det kan förenkla och effektivisera användningen av mobila datorer i kunders verksamheter.

Halvvägs genom det nya året börjar våra marknder så sakteliga att öppnas upp. Besöks- och reserestriktioner har hämmat oss det senaste året men när dessa nu lättar befinner vi oss i en god position, redo att satsa framåt och fortsätta exekvera vår tillväxtstrategi som bygger på att stärka vår säljkanal, marknadsföring och vårt produkterbjudande. Med ett starkt kvartal i ryggen, en värld som börjar återgå till det normala och med nya produkter och lösningar runt hörnet ser jag med tillförsikt och optimism på framtiden.

Per Holmberg, VD

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2021

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 65,7 MSEK (56,6). Bruttovinsten uppgick till 27,8 MSEK (25,1) och bruttomarginalen till 42,3 procent (44,3).

Rörelsens omkostnader var 24,0 MSEK (23,7) av detta var övriga kostnader 7,9 MSEK (7,2). Personalkostnader uppgick till 16,0 MSEK (16,5).

EBITDA för perioden uppgick till 6,0 MSEK (1,6).

Avskrivningar under perioden var 0,4 MSEK (0,7) varav utvecklingsutgifter 0,3 MSEK (0,6) och materiella anläggningstillgångar 0,1 MSEK (0,1).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,5 MSEK (0,9).

Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (-0,5) vilket gav ett resultat före skatt på 5,9 MSEK (0,4).

Schablonskatt för koncernen om 1,3 MSEK (0,1) gav ett resultat efter skatt på 4,6 MSEK (0,4).

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 2,3 MSEK (1,0) varav 0,1 MSEK (0,3) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under perioden har uppgått till 83,1 MSEK (58,0) och orderstocken var vid periodens slut 34,2 MSEK (13,0) varav 22 MSEK med beräknad leverans i tredje kvartalet.

Förutbetalda serviceavtal, vilka skuldförts, uppgick till 13,3 MSEK (19,0). Den minskande avtalsstocken relateras huvudsakligen till ett pågående större utbyte av äldre datorer på USA-marknaden.  

Resultaträkning JLT Group, MSEK 2021
Kv 2
2020
Kv 2
2021
Kv 1-2
2020
Kv 1-2
2020
Helår
Nettoomsättning36,329,965,756,6110,3
Bruttovinst15,111,927,825,147,1
- Bruttomarginal41,7%39,8%42,3%44,3%42,7%
Övriga intäkter2,10,32,20,30,5
Varav:
- Övriga rörelseintäkter2,10,02,10,00,0
- Aktiverat arbete för egen räkning0,00,30,10,30,5
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,3-5,2-10,4-12,3-23,0
Organisations- och FoU-kostnader-8,2-4,8-13,6-11,4-21,0
EBITDA3,72,16,01,63,6
- EBITDA marginal9,7%7,0%8,8%2,8%3,2%
0,00,00,00,00,0
Avskrivningar-0,2-0,4-0,4-0,7-1,5
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,1-0,1-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,2-0,3-0,3-0,6-1,2
Rörelseresultat3,51,85,50,92,1
- Rörelsemarginal9,2%5,8%8,2%1,6%1,9%

Kommentarer till resultatet för andra kvartalet

Bruttomarginalen för andra kvartalet var 41,7 procent (39,8), variationen mellan kvartalen är huvudsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer samt valutaeffekter.

Övriga rörelseintäkter på 2,1 MSEK avser ett Corona-relaterat statligt stöd till det amerikanska dotterbolaget för att säkerställa den amerikanska verksamheten under pandemin då dess effekter var nya och okända. Bidraget var ursprungligen ett lån som nu efterskänkts. Huvudsakligen kommer dessa medel återinvesterash i den amerikanska säljorganisationen.

Från och med andra kvartalet 2021 är JLT Software solutions AB (JLT SW) konsoliderat i resultatet. JLT SW är en långsiktig investering som avser att komplettera JLT:s utbud med mjukvara som stärker och utökar JLT:s totala utbud mot definierade huvudmarknader. Under perioden har JLT Software solutions AB:s kostnader uppgått till 1,0 MSEK.

Under kvartalet har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 0,2 MSEK (1,0) varav 0,0 MSEK (0,3) avser upparbetad intern tid.

Avsättning för rörliga löner under kvartalet har uppgått till 1,2 MSEK (0,0).

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 55,0 MSEK (29,0).

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -11,4 MSEK (0,4) efter utdelning om 7,7 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 38,7 MSEK (48,3).

Soliditeten uppgick till 64 procent (60) och det egna kapitalet var 57,0 MSEK (59,0).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till ‑2,2 MSEK (-2,2).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 2,7 miljoner aktier (3,3) omsatts under året vilket motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 5,43 SEK vid periodens början och 5,30 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2021

Delårsrapport jan - sep, 2021                        22 oktober, 2021
Bokslutskommuniké 2021                              10 februari, 2022

Växjö den 12 augusti 2021

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                            

Per Holmberg      VD          070 – 361 3934 

Stefan Käck         vVD / CFO           073 – 531 0057 

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 08:00 CET.


Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2021
Kv 2
2020
Kv 2
2021
Kv 1-2
2020
Kv 1-2
2020
Helår
Summa rörelsens intäkter38,430,267,956,9110,8
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-21,2-18,0-37,9-31,5-63,2
Övriga externa kostnader-4,4-3,0-7,9-7,2-13,1
Personalkostnader-9,1-7,0-16,0-16,5-30,9
Avskrivningar-0,2-0,4-0,4-0,7-1,5
Rörelseresultat 3,51,85,50,92,1
Finansnetto 0,2-0,40,4-0,5-0,3
Resultat efter finansiella poster 3,71,35,90,41,8
Skatt-0,8-0,3-1,3-0,1-0,3
Periodens resultat 2,91,04,60,41,5
Resultat per aktie (kronor)0,100,030,160,010,05
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,100,030,160,010,05
Balansräkning,  MSEK2021
30 jun
2020
30 jun
2020
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar5,42,93,5
Materiella anläggningstillgångar 1,40,51,3
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,2
Summa anläggningstillgångar 7,03,65,0
Varulager 16,621,017,4
Kortfristiga fordringar26,625,921,8
Likvida medel och finansiella placeringar38,748,350,1
Summa omsättningstillgångar 81,895,289,2
Summa tillgångar 88,898,894,2
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital8,96,36,9
Ansamlat resultat19,624,124,5
Summa eget kapital 57,059,060,0
Avsättningar 1,71,91,7
Kortfristiga skulder30,138,032,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  88,898,894,2
* Matematisk avrundning
Kassaflödesanalys,  MSEK2021
Kv 1-2
2020     Kv 1-22020
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital5,0-2,60,0
Förändring av rörelsekapital-6,33,65,3
Löpande verksamheten -1,31,05,4
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-2,5-0,6-3,2
Finansieringsverksamheten-7,70,00,0
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar-11,40,42,2
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar-11,40,4#2,2
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar38,748,350,1
Nettolåneskuld*-38,7-48,3-50,1
Förändring av eget kapital, (MSEK)2021
Kv 1-2
2020
Kv 1-2
2020
Helår
Ingående eget kapital60,058,658,6
Periodens resultat4,60,41,5
Omräkningsdifferens0,10,0-0,1
Utdelning-7,70,00,0
Belopp vid periodens utgång57,059,060,0
Nyckeltal 2021
Kv 1-2
2020     Kv 1-22020
Helår
EBITDA marginal %8,82,93,2
Rörelsemarginal % 8,21,61,9
Vinstmarginal % 8,80,81,6
Sysselsatt kapital MSEK57,059,060,0
Avkastning på sysselsatt kapital %2023
Eget kapital MSEK57,059,060,0
Avkastning på eget kapital % 1613
Nettolåneskuld inklusive kortfr placeringar * MSEK-38,7-48,3-50,1
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet % 646064
Resultat per aktie  kronor0,160,010,05
Eget kapital per aktie kronor2,002,072,10
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,35-1,69-1,76
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor5,304,625,32
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 55229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Repurchase of shares in Millicom24.9.2021 23:00:00 CEST | Press release

Repurchase of shares in Millicom Luxembourg, September24, 2021 - During the period September 16, 2021 – September 22, 2021, Millicom repurchased a total of 122,612 of its Swedish Depository Receipts (SDRs), hereinafter referred to as shares within the framework of the repurchase program announced on July 29, 2021 (the Repurchase Program), details of which are shown in the table below. DateNumber of shares repurchasedWeighted average repurchaseprice (SEK) excluding commissionsTotal daily transaction value (SEK), excluding commissions 16/09/2021 17,000 315.2166 5,358,682.20 17/09/2021 13,000 316.9849 4,120,803.70 20/09/2021 47,000 310.3055 14,584,358.50 21/09/2021 22,000 312.2228 6,868,901.60 22/09/2021 23,612 311.9609 7,366,020.77 All purchases were carried out on Nasdaq Stockholm by Citigroup Global Markets Limited on behalf of Millicom. Following the purchases, as of September 22, 2021, Millicom holds 915,037 treasury shares and has repurchased 739,438 shares under the Repurchase Prog

Jotul Holdings SA's direct subsidiary Jøtul AS issues senior secured floating rate bonds of NOK 475,000,00024.9.2021 18:00:00 CEST | Press release

Jotul Holdings SA's direct subsidiary Jøtul AS has successfully issued senior secured floating rate bonds in an amount of NOK 475,000,000 under a framework of up to NOK 750,000,000 with ISIN NO0011104069. The bonds were issued at par, are due in October 2024 and carry a floating interest rate of NIBOR 3m + 6.95 per cent. The proceeds from the bond issue will be used to finance, redemption of existing debt including Jotul Holdings SA's existing bond loan with ISIN NO0010815749, as well as general corporate purposes. Pareto Securities AB acted as sole arranger and bookrunner in connection with the bond issue. For more information, please visit Jotul Holdings SA’s website at www.intl.jotul.com/investor-relations or contact: Pareto Securities in capacity of Sole Bookrunner and Financial Advisor: Markus Wirenhammar, Head of Investment Banking Tel: +46 708 72 51 86 Jotul Holdings SA: Nils Agnar Brunborg, Chief Executive Officer Tel: +47 90 60 55 7869 35 90 00 Mail: Nils.Brunborg@jotul.no Thi

Nordic American Tankers Ltd (NAT) – Board Members of NAT buy stock in NAT24.9.2021 16:28:10 CEST | Press release

Friday, September 24, 2021 Dear Shareholders and Investors, All Board Members of NAT have recently increased their shareholdings in the company. The Founder, Chairman & CEO, Herbjorn Hansson, Norway, bought 75,000 shares in NAT September 17. Board Member Alexander Hansson, Monaco, bought 100,000 shares in NAT August 31, and 50,000 shares September 20. Board Member Jim Kelly, New York, has also adjusted his holding upwards to 175,000 shares in NAT. Doug Penick of Dallas, Texas, joined the Board at the NAT AGM July 19, 2021. He has already accumulated 125,000 shares in NAT. It is a strong sign of confidence that board members buy stock in our company. The Hansson family is the third largest shareholder group in NAT. Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Ac

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS24.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-28BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2410. SE0010469205. 2024-10-02 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2602, SE0013745452, 2026-02-04 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-09-28Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2410: 1500 mln SEK +/-750 mln SEK 2602: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2410: 1500 mln SEK per bid 2602: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-09-30Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases of Bonds via Bid Procedure 2020:3. dated 20 November 2020 (see the Riksbank´s web

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER24.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-29CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2022-03-29 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-09-17 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-09-29Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS24.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-10-01BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 Bid date2021-10-01Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-10-05Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-09-24 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS24.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-30BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 196. SE0015244991. 2026-03-18 STADSHYPOTEK AB: 1587, SE0010441303, 2023-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 147, SE0009383664, 2026-06-17 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 575, SE0010546572, 2022-12-21 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 516, SE0009190390, 2023-09-20 DANSKE HYPOTEK AB: 2512, SE0013877214, 2025-12-17 NORDEA HYPOTEK AB: 5534, SE0012230415, 2024-09-18 Bid date2021-09-30Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)196: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 1587: 1900 mln SEK +/-950 mln SEK 147: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 575: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 516: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2512: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 5534: 400 mln SEK +/-200 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)196: 400 mln SEK per bid 1587: 1900 mln SEK per bid 147: 700 mln SEK per bid 575: 500 mln SEK per bid 516: 600 mln SEK per bid 2512: 500 mln SEK per bid 5534: 400 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (co