GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni, 2020

Dela
  • Orderingång 58,0 MSEK (76,0)
  • Omsättning 56,9 MSEK (75,4)
  • Rörelseresultat 0,9 MSEK (8,4)
  • Resultat efter skatt 0,4 MSEK (6,8)

Kommentarer från VD

Under första kvartalet vidtog vi en rad förebyggande åtgärder för att säkerställa fortsatt stabilitet genom Coronakrisen. Dessa åtgärder har givit det resultat vi eftersträvade. Vi har säkerställt kundleveranser genom att öka lagren av nyckelkomponenter och färdiga produkter. Vi har under andra kvartalet sänkt JLT:s marknads- och utvecklingskostnader med 2,7 MSEK för att kompensera för en förväntad lägre omsättning och vi har undvikit smittspridning hos vår personal genom att skapa möjligheter att arbeta hemifrån.

Faktureringen för andra kvartalet slutade på 30 MSEK med ett positivt rörelseresultat på 1,8 MSEK, vilket kompenserar för förlusten i första kvartalet. Resultatet för första halvåret slutade därmed på 0,9 MSEK. Orderingången för andra kvartalet var 29 MSEK, vilket är lägre än samma period föregående år men i paritet med första kvartalet.

Under sommaren har vi sett en ökad aktivitetsnivå hos vissa kunder, speciellt inom hamnsegmentet, men det är fortfarande svårt att bedöma hur pågående pandemi kommer att påverka våra huvudmarknader med eventuella nya nedstängningar. Därför behåller vi införda besparingar samtidigt som vi följer utvecklingen noggrant och avser att öka när vi ser en återgång till mer normala förhållanden.

Andra kvartalets resultat och JLT:s starka finansiella ställning ger oss förutsättningar för att fortsätta driva våra viktigaste framåtriktade aktiviteter trots det rådande läget och att accelerera när marknaden visar tecken på att vända.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2020

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 56,9 MSEK (75,4). Bruttovinsten uppgick till 25,4 MSEK (33,3) och bruttomarginalen till 44,6 procent (44,1).

Rörelsens omkostnader var 23,7 MSEK (23,9) av detta var övriga kostnader 7,2 MSEK (8,1). Personalkostnader uppgick till 16,5 MSEK (15,7).

EBITDA för perioden uppgick till 1,6 MSEK (9,4).

Avskrivningar under perioden var 0,7 MSEK (1,1) varav utvecklingsutgifter 0,6 MSEK (0,6) och goodwill 0,0 MSEK (0,3).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,9 MSEK (8,4).

Finansnettot uppgick till -0,5 MSEK (0,3) vilket gav ett resultat före skatt på 0,4 MSEK (8,7).

Schablonskatt för koncernen om 0,1 MSEK (1,9) gav ett resultat efter skatt på 0,3 MSEK (6,8).

Orderingången under perioden har uppgått till 58,0 MSEK (76,0) och orderstocken var vid periodens slut 13,0 MSEK (23,8).

Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 2
2019
Kv 2
2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Nettoomsättning30,238,356,975,4141,7
Bruttovinst12,217,825,433,365,3
- Bruttomarginal40,4%46,5%44,6%44,1%46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,2-6,4-12,3-11,9-23,9
Organisations- och FoU-kostnader-4,8-6,3-11,4-11,9-25,5
EBITDA2,15,11,69,416,0
- EBITDA marginal7,1%13,3%2,9%12,5%11,3%
Avskrivningar-0,4-0,5-0,7-1,1-2,3
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,1-0,2-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,3-0,3-0,6-0,6-1,2
- Goodwill0,0-0,10,0-0,3-0,8
Rörelseresultat1,84,60,98,413,6
- Rörelsemarginal5,8%11,9%1,6%11,1%9,6%

Kommentarer till resultatet för andra kvartalet

Bruttomarginalen för andra kvartalet var 40% (47%), variationen mellan kvartalen är huvuidsakligen beroende på produktmix i enskilda affärer. För halvåret uppgick bruttomarginalen till 44,6 (44.1)

Företagets omkostnader ökade under första kvartalet, delvis beroende på valutaeffekter, men huvudsakligen på expansion i sälj och marknads resurser för att aktivt driva tillväxt. I och med att Corona effekter blev uppenbara under första kvartalet har merparten av dessa satsningar dragits tillbaka och personalneddragningar har skett vilket har fått effekt i andra kvartalet.

Företagets goodwill härstammade från förvärvet av USA-verksamheten 2014 och är slutavskriven.

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader på totalt 1,0 mkr (0,0) varav 0,3 mkr (0,0) avser upparbetad intern tid.

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 29,0 MSEK (44,7)

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 0,4 MSEK (6,2). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 48,3 MSEK (50,1).

Soliditeten uppgick till 60 procent (58) och det egna kapitalet var 59,0 MSEK (54,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,2 MSEK (-1,9).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 3,3 miljoner aktier (4,6) omsatts under året vilket motsvarar 12 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 4,85 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2020

Delårsrapport Jan - Sept, 2020                     23 oktober, 2020
Bokslutskommuniké 2020                             10 februari, 2021

Växjö den 13 augusti 2020

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         

Per Holmberg  VD                  070 – 361 3934                    

Stefan Käck     vVD / CFO       073 – 531 0057                    

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 2
2019
Kv 2
2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Summa rörelsens intäkter30,238,356,975,4141,7
Rörelsens kostnader
Handelsvaror-18,0-20,5-31,5-42,1-76,4
Övriga externa kostnader-3,0-4,8-7,2-8,1-18,0
Personalkostnader-7,0-7,9-16,5-15,7-31,3
Avskrivningar-0,4-0,5-0,7-1,1-2,3
Rörelseresultat 1,84,60,98,413,6
Finansnetto-0,4-0,1-0,50,30,2
Resultat efter finansiella poster 1,34,40,48,713,9
Skatt-0,3-0,9-0,1-1,9-3,0
Periodens resultat 1,03,50,46,810,9
Resultat per aktie (kronor)0,030,120,010,240,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,030,120,010,230,37
Balansräkning,  MSEK2020
30 jun
2019
30 jun
2019
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar2,93,72,6
Materiella anläggningstillgångar0,50,40,6
Finansiella anläggningstillgångar0,20,20,1
Summa anläggningstillgångar 3,64,23,3
Varulager21,017,819,3
Kortfristiga fordringar25,921,526,2
Likvida medel och finansiella placeringar48,350,147,9
Summa omsättningstillgångar 95,289,593,4
Summa tillgångar 98,893,796,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital28,628,628,6
Bundet eget kapital6,36,45,9
Ansamlat resultat24,119,824,2
Summa eget kapital 59,054,758,6
Avsättningar 1,92,02,0
Kortfristiga skulder38,037,036,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  98,893,796,7
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys,  MSEK2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-2,68,712,6
Förändring av rörelsekapital3,63,8-2,8
Löpande verksamheten 1,012,59,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-0,60,00,1
Finansieringsverksamheten0,0-6,3-6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar0,46,23,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar0,46,2-1,5
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar48,350,147,9
Nettolåneskuld*-48,3-50,1-47,9
Förändring av eget kapital, (MSEK)2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
Ingående eget kapital58,654,154,1
Periodens resultat0,46,810,9
Omräkningsdifferens0,00,1-0,2
Utdelning0,0-6,3-6,3
Belopp vid periodens utgång59,054,758,6
Nyckeltal 2020
Kv 1-2
2019
Kv 1-2
2019
Helår
EBITDA marginal %2,912,511,3
Rörelsemarginal %1,611,19,6
Vinstmarginal %0,811,59,8
Sysselsatt kapital MSEK59,054,758,6
Avkastning på sysselsatt kapital %23524
Eget kapital MSEK59,054,758,6
Avkastning på eget kapital %12719
Nettolåneskuld * MSEK-48,3-50,1-47,8
Skuldsättningsgrad ggr000
Soliditet %605861
Resultat per aktie kronor0,010,240,38
Eget kapital per aktie kronor2,071,922,05
Nettolåneskuld per aktie* kronor-1,69-1,76-1,67
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor4,625,087,08
Antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st28 55228 55228 552
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st29 75229 75229 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

AND (Ticker: AND.AS) intends to rebrand the company22.9.2020 18:05:00 CESTPress release

Supporting the turnaround and the new strategic direction of the company Capelle aan den IJssel, the Netherlands, 22 September 2020 - AND is happy to announce that it intends to change the company name and refresh its branding in Q4 2020. This change is designed to highlight the company’s new strategic direction as well as support and strengthen the transformation into a subscription based provider of premium location aware content and services. As announced on August 12th, the turnaround strategy has already delivered 22% revenue growth in the first half of 2020. AND believes the new company name and branding will help to drive continued revenue growth and put location-intelligence squarely at the center of the company’s profile. Further announcements will follow in Q4 2020. Ends About AND AND is an innovative location-aware content and service provider. Our focus is to create and deliver market leading, relevant, innovative and tailored content which fosters a safer and more sustaina

Wolters Kluwer Completes Divestment of ComplyTrack22.9.2020 17:30:00 CESTPress release

Wolters Kluwer Completes Divestment of ComplyTrack September 22, 2020 - Wolters Kluwer announces today that it has completed the divestment of ComplyTrack to symplr, as originally announced on September 8, 2020. About Wolters Kluwer Wolters Kluwer (WKL) is a global leader in professional information, software solutions, and services for the healthcare; tax and accounting; governance, risk and compliance; and legal and regulatory sectors. We help our customers make critical decisions every day by providing expert solutions that combine deep domain knowledge with specialized technology and services. Wolters Kluwer reported 2019 annual revenues of €4.6 billion. The group serves customers in over 180 countries, maintains operations in over 40 countries, and employs approximately 19,000 people worldwide. The company is headquartered in Alphen aan den Rijn, the Netherlands. Wolters Kluwer shares are listed on Euronext Amsterdam (WKL) and are included in the AEX and Euronext 100 indices. Wolt

Joint Stock Company “Olainfarm” Extraordinary Shareholders Meeting on September 22, 2020 at 15.00  has not been held due to lack of quorum22.9.2020 14:20:00 CESTPress release

Joint Stock Company “Olainfarm” Extraordinary Shareholders Meeting on September 22, 2020 at 15.00 has not been held due to lack of quorum Joint Stock Company “Olainfarm” Management Board informs that for the Extraordinary Shareholders Meeting on September 22, 2020 at 15.00 pm shareholders who in total represented 3 877 425 voting shares or 27.53% of voting capital were registered, therefore shareholders' meeting did not take place due to lack of quorum. Olaine, September 22, 2020 Additional information: Jānis Dubrovskis Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm Ph.: +371 29178878 janis.dubrovskis@olainfarm.com

RESOLUTIONS of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC „Olainfarm” to be held on September 22, 202022.9.2020 13:05:00 CESTPress release

RESOLUTIONS of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC „Olainfarm” to be held on September 22, 2020 Report of the Board on results of operations in 2019. Resolution: To take notice of the Report of the Board of the JSC “Olainfarm” on results of operations in 2019. Voting results: decision is taken with the required majority of votes. Report of the Council on results of operations in 2019. Resolution: To take notice of the Report of the Council of the JSC “Olainfarm” on results of operations in 2019. Voting results: decision is taken with the required majority of votes. Approval of the JSC “Olainfarm” Consolidated Annual Report for 2019. Resolution: To approve the Consolidated and Parent Company’s Annual Report of JSC „Olainfarm” for 2019 with profit in amount of EUR 22 239 000,00. Voting results: decision is taken with the required majority of votes. Distribution of profit of 2019. Resolution: 4.1. To pay dividends to the shareholders of the Joint Stock Company" Olainfarm " i

ProMIS Neurosciences to develop multivalent vaccine for Alzheimer’s disease22.9.2020 12:30:10 CESTPress release

Potential vaccine to incorporate ProMIS proprietary peptide antigens; early in vivo preclinical data demonstrate neuronal protection and improvement in cognitive deficits TORONTO and CAMBRIDGE, Mass., Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProMIS Neurosciences, Inc. (TSX: PMN) (OTCQB: ARFXF), a biotechnology company focused on the discovery and development of antibody therapeutics targeting toxic oligomers implicated in the development of neurodegenerative diseases, announced today initiation of a program to construct and test a multivalent peptide vaccine for Alzheimer’s disease (AD). The critical first steps in vaccine development will be carried out by VIDO-InterVac, a global leader in vaccine research and development. Recent progress in the development of blood-based biomarkers for neurodegeneration is enabling increased screening to diagnose and identify individuals at risk of developing AD. A vaccine capable of inducing an effective antibody response against amyloid-beta toxic oligom

AIR Worldwide Releases Updated Multiple Peril Crop Insurance Model for China22.9.2020 12:11:10 CESTPress release

Boston, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Catastrophe risk modeling firm AIR Worldwide (AIR) today announced that it released an updated Multiple Peril Crop Insurance (MPCI) Model for China to support probabilistic assessments for five newly modeled crop lines of business and a newly modeled sub-peril. This update also includes a new livestock module that adds six additional lines of business and two new sub-perils. AIR Worldwide is a Verisk (Nasdaq:VRSK) business. “In 2011, AIR leveraged its considerable experience and success in modeling MPCI portfolios in the United States to develop a model for mainland China. Since then, the model has been updated several times to keep it current with the fast-changing Chinese agricultural insurance market,” said Dr. Jeff Amthor, assistant vice president, AIR Worldwide. “The MPCI Model for China captures the severity, frequency, and location of drought, flood, wind, frost, and heat events nationwide, covering over 90% of the weather-related crop