GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari - juni 2019

Dela


  • Omsättning 75,4 MSEK (62,4)
  • Orderingång 76,0 MSEK (68,4)
  • Bruttomarginal 44,1 procent (46,0)
  • Rörelseresultat 8,4 MSEK (4,9)
  • Resultat efter skatt 6,8 MSEK (3,6)


Kommentarer från VD

Det kontinuerliga arbetet med att driva vår tillväxtstrategi gav fortsatt goda resultat under årets andra kvartal. Denna strategi innefattar satsningar på sälj och marknadsföring, samt expanderat utbud av både produkter och tjänster. Vi ökade både orderingången och faktureringen med bibehållen stark bruttomarginal. Orderingången slutade på 45 MSEK och omsättningen på 38 MSEK, en ökning med 25% respektive 27% jämfört med samma period föregående år.

Under kvartalet introducerade vi vår senaste dator, JLT6012, till kunder inom hamnsegmentet vid den globala hamnmässan i Rotterdam, TOC Europe. Under tre dagar skapade vi flera nya affärsmöjligheter genom möten med både befintliga och potentiella kunder samt samarbetspartners inom hamnsegmentet. I samband med mässan annonserade vi vår slutförda installation av mer än 100 datorer hos OPCSA:s hamnterminal i Las Palmas, Kanarieöarna samt leveranser till två nya terminaler i Papua Nya Guinea.

Vi går in i tredje kvartalet med en stark orderstock på 24 MSEK varav merparten kommer att levereras under andra halvåret. Långsiktigt fortsätter vi att investera i tillväxtstrategin och transformationen av JLT till en affärsmodell med större helhetsåtagande, med målet att skapa ökat värde för kunder, anställda och aktieägare.

Per Holmberg, VDKoncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2019

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 75,4 MSEK (62,4). Bruttovinsten uppgick till 33,3 MSEK (28,7) och bruttomarginalen till 44,1 procent (46,0).

Rörelsens omkostnader var 23,9 MSEK (22,6) av detta svarade personalkostnader för 15,7 MSEK (15,4). Övriga kostnader var 8,1 MSEK (7,2). EBITDA för perioden uppgick till 9,4 MSEK (6,1).

Avskrivningar under perioden var 1,1 MSEK (1,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,4 MSEK (4,9).

Finansnettot uppgick till 0,3 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 8,7 MSEK (4,9).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,9 MSEK belastar resultatet och resultat efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (3,6).

Orderingången under perioden har uppgått till 76,0 MSEK (68,4) och orderstocken var vid periodens slut 23,8 MSEK (16,6). Andra kvartalets orderingång var 44,7 MSEK (35,7).

Serviceavtal förskottsfaktureras normalt för hela löptiden vilken varierar mellan ett och fem år beroende på avtal. Vinstavräkning sker linjärt över avtalstiden och påverkar orderingången först vid vinstavräkning. Förutbetalda intäkter för serviceavtal uppgick vid periodens slut till 16,6 MSEK (13,3) av dessa kommer 7,9 MSEK vinstavräknas inom 12 månader.


Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning ökade med 21 procent från föregående år och orderingången ökade med 11 procent.

I och med att serviceverksamheten i USA har outsorsats från och med tredje kvartalet 2018 redovisas kostnader för avtalsservice och garanti som direkta materialkostnader istället för omkostnader. Nettoeffekten är positiv.

Ökning av omkostnader är hänförligt till ökade kostnader för marknadsföring som ett led i företagets strategiska inriktning att öka kundnärvaro och utbud av både produkter och tjänster.

Avsättning för rörliga löner har gjorts med 0,5 MSEK (0,2).

Resultaträkning, MSEK       2019
Kv 2
2018
Kv 2
  2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
  2018
Helår
                         
Nettoomsättning       38,3 30,2   75,4 62,4   129,4
                         
Bruttovinst         17,8 14,6   33,3 28,7   60,5
- Bruttomarginal         46,5% 48,2%   44,1% 46,0%   46,5%
                         
  Försäljnings- och Marknadskostnader -6,4 -5,5   -11,9 -10,6   -21,5
                         
  Organisations- och FoU-kostnader   -6,3 -6,8   -11,9 -12,0   -23,9
                         
EBITDA         5,1 2,3   9,4 6,1   15,2
- EBITDA marginal       13,3% 7,7%   12,5% 9,8%   11,7%
                         
Avskrivningar         -0,5 -0,6   -1,1 -1,2   -2,4
  Varav:                      
    - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1   -0,2 -0,3   -0,6
  - Utvecklingsutgifter       -0,3 -0,3   -0,6 -0,6   -1,3
  - Goodwill         -0,1 -0,1   -0,3 -0,3   -0,6
                         
Rörelseresultat         4,6 1,7   8,4 4,9   12,7
- Rörelsemarginal       11,9% 5,7%   11,1% 7,9%   9,8%


Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 6,2 MSEK (9,2), koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,1 MSEK (35,9) och koncernens nettolåneskuld till -50,1 MSEK (-35,9), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 58 procent (57) och det egna kapitalet var 54,7 MSEK (45,7) efter utdelning om 6,3 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20% i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.


Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -1,9 MSEK (0,2).


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Aktien

Totalt har 4,6 miljoner aktier (4,1) omsatts under perioden vilket motsvarar 16 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 3,92 SEK vid periodens början och 5,08 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 - 684 211 00
info@eminova.se


Rapporteringstillfällen för 2019

Delårsrapport för januari-september 2019               25 oktober, 2019
Bokslutskommuniké för år 2019                             7 februari, 2020

Växjö den 15 augusti, 2019

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*

 
 
Resultaträkning, MSEK     2019
Kv 2
2018
Kv 2
  2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
  2018
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 38,3 30,2   75,4 62,4   130,0
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -20,5 -15,7   -42,1 -33,7   -69,5
  Övriga externa kostnader     -4,8 -3,5   -8,1 -7,2   -13,5
  Personalkostnader     -7,9 -8,7   -15,7 -15,4   -31,8
  Avskrivningar     -0,5 -0,6   -1,1 -1,2   -2,4
Rörelseresultat 4,6 1,7   8,4 4,9   12,7
                       
Finansnetto       -0,1 0,0   0,3 0,0   -0,3
Resultat efter finansiella poster 4,4 1,7   8,7 4,9   12,5
                       
Skatt       -0,9 -0,5   -1,9 -1,3   -2,7
Periodens resultat     3,5 1,2   6,8 3,6   9,7
                       
Resultat per aktie (kronor)     0,12 0,04   0,24 0,13   0,34
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,12 0,04   0,23 0,13   0,34
                       
Balansräkning, MSEK           2019
30 jun
2018
30 jun
  2018
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       3,7 5,5   4,6
  Materiella anläggningstillgångar         0,4 0,7   0,5
  Finansiella anläggningstillgångar       0,2 0,0   0,2
Summa anläggningstillgångar   4,2 6,2   5,3
  Varulager             17,8 19,8   19,2
  Kortfristiga fordringar           21,5 18,0   22,0
  Likvida medel och finansiella placeringar     50,1 35,9   43,9
Summa omsättningstillgångar   89,5 73,7   85,2
                       
Summa tillgångar           93,7 79,9   90,4
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Aktiekapital             28,6 27,9   28,6
  Bundet eget kapital           6,4 6,1   7,0
  Ansamlat resultat           19,8 11,7   18,5
Summa eget kapital           54,7 45,7   54,1
Avsättningar             2,0 1,3   1,8
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           37,0 32,9   34,5
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    93,7 79,9   90,4
* Matematisk avrundning

 
         
   


Kassaflödesanalys, MSEK     2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
  2018
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   8,7 6,9   14,5
Förändring av rörelsekapital   3,8 5,0   5,4
Löpande verksamheten           12,5 11,9   19,8
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar     0,0 -0,1   -5,3
Finansieringsverksamheten           -6,3 -2,6   -2,1
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar       6,2 9,2   12,5
             
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar       50,1 35,9   43,9
Nettolåneskuld*             -50,1 -35,9   -43,9
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2019
Kv 1–2
2018
Kv 1
  2018
Helår
                       
                       
Ingående eget kapital   54,1 46,3   46,3
                       
Periodens resultat           6,8 3,6   9,7
Omräkningsdifferens           0,1 0,0   0,1
Nyemission             - -   2,1
Utdelning             -6,3 -4,2   -4,2
Belopp vid periodens utgång   54,7 45,7   54,1
                       
                       
Nyckeltal             2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
  2018
Helår
                       
EBITDA marginal      %       12,5 9,8   11,7
Rörelsemarginal      %       11,1 7,9   9,8
Vinstmarginal      %     11,5 7,9   9,6
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     54,7 45,7   55,9
Avkastning på sysselsatt kapital    %       35 22   25
Eget kapital      MSEK     54,7 45,7   54,1
Avkastning på eget kapital    %     27 16   19
Nettolåneskuld *      MSEK     -50,1 -35,9   -29,1
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     58 57   60
                       
Resultat per aktie    kronor     0,24 0,13   0,34
Eget kapital per aktie    kronor     1,92 1,64   1,89
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -1,76 -1,28   -1,03
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     5,08 4,03   3,92
Antal utestående aktier    .000 st.     28 552 27 902   28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier  .000 st.     28 552 27 902   28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st.     29 752 28 552   29 752
                       
* Negativt värde = nettokassa                  

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Cypress Development Files Prefeasibility Study for Clayton Valley Lithium Project in Nevada3.6.2020 21:13:48 CESTPress release

VANCOUVER, British Columbia, June 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cypress Development Corp. (TSX-V:CYP) (OTCQB:CYDVF) (Frankfurt:C1Z1) (“Cypress” or “the Company”) is pleased to announce, further to its News Release on May 19, 2020, the full Prefeasibility Study (PFS) of the Clayton Valley Lithium Project in Nevada, U.S.A. was filed on SEDAR and is available on the Company’s web site. The PFS was prepared by Continental Metallurgical Services (CMS) and Global Resource Engineering (GRE) and has an Effective Date of May 19, 2020. Todd Fayram (CMS), Terre Lane (GRE), and Daniel Kalmbach are the authors. Highlights from the PFS and news release are as follows: Average production rate of 15,000 tonnes per day to produce 27,400 tonnes lithium carbonate equivalent (LCE) annually over a +40-year mine life. Capital cost estimate of US$493 million, pre-production, and operating cost estimate averaging US$3,329* per tonne LCE. (* see Note) After-tax net present value at an 8% discount rate (NPV-8%)

Cleantech Building Materials: Notice of AGM3.6.2020 18:55:17 CESTPress release

3 June 2020 CLEANTECH BUILDING MATERIALS PLC, NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET, COPENHAGEN TICKER: CBM CLEANTECH BUILDING MATERIALS PLC Notice of AGM Cleantech Building Materials plc ("CBM" or the "Company") confirms that the Annual General Meeting will be held on 26 June 2020 at 11.00am at 19 Colville Mews, London, W11 2DA. Copies of the following documents have today been posted to the Company’s shareholders: 1. Circular to shareholders of the Company, including notice of the Annual General Meeting of the Company; 2. Form of proxy for use at the Annual General Meeting; and 3. Annual Results of the Company for the year ended 31 December 2019. A copy of the Circular and the Form of Proxy are attached to this release. Further information including the Circular, the Form of Proxy and the Annual Results may be found at the Company's website at www.cbm-plc.com COVID-19 – AGM Arrangements Due to the ongoing UK Government "stay at home measures" which currently include a prevention of public

Arion Bank: Covered bond offering results3.6.2020 18:53:06 CESTPress release

Today Arion Bank hf. concluded the sale of two covered bond series. In total, 24 bids were received in the auction for the amount of ISK 2,980 million. The inflation-linked series ARION CBI 26 attracted 17 bids of ISK 2,400 million at a yield of 0.62-0.70%. Bids for nominal amount of ISK 1,000 million at a yield of 0.65% were accepted. The size of the series following the issuance will be ISK 17,080 m. The fixed rate series ARION CB 24 attracted 7 bids of ISK 580 million at a yield of 2.54–2.58%. All bids were rejected at this time. The issued bonds are scheduled to be admitted to trading on Nasdaq Iceland on 10 June 2020. For further information please contact Investor relations, at ir@arionbanki.is

Medtronic CEO Geoff Martha to Speak at Goldman Sachs Global Healthcare Conference3.6.2020 17:00:10 CESTPress release

DUBLIN, June 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medtronic plc (NYSE:MDT), the global leader in medical technology, today announced that it will participate in the Goldman Sachs 41st Annual Global Healthcare Conference, held virtually on Tuesday, June 9, 2020. Geoff Martha, Medtronic chief executive officer, will answer questions about the company beginning at 8:00 a.m. EDT (7:00 a.m. CDT). A live audio webcast of the session will be available on June 9, 2020, by clicking on the Investor Events link at http://investorrelations.medtronic.com, and an archive of the session will be available on the same webpage later in the day. About Medtronic Medtronic plc (www.medtronic.com), headquartered in Dublin, Ireland, is among the world’s largest medical technology, services and solutions companies – alleviating pain, restoring health and extending life for millions of people around the world. Medtronic employs more than 90,000 people worldwide, serving physicians, hospitals and patients in more than

Resolutions by Vaisala Corporation Annual General Meeting and the Board of Directors3.6.2020 16:30:00 CESTPress release

Vaisala Corporation Stock exchange release June 3, 2020 at 5:30 p.m. (EEST) Resolutions by Vaisala Corporation Annual General Meeting and the Board of Directors Vaisala Corporation’s Annual General Meeting was held on June 3, 2020. The meeting approved the financial statements and discharged the members of the Board of Directors and the President and CEO from liability for the financial period January 1–December 31, 2019. Dividend The Annual General Meeting decided a dividend of EUR 0.61 per share. The record date for the dividend payment is June 5, 2020, and the payment date is June 12, 2020. Board of Directors The Annual General Meeting confirmed that the number of Board members is eight. Petri Castrén, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio and Ville Voipio will continue as members of the Board of Directors. Antti Jääskeläinen was elected as a new member of the Board of Directors. The Annual General Meeting confirmed that that the annual

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING3.6.2020 16:20:00 CESTPress release

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING 2020-06-05 Transaction type:SEK CreditTender date:2020-06-05Time for submission of bids:10.00-10.30 (CEST)Payment date:2020-06-09Final repayment date2022-06-09Offered volume:50 bn SEKMinimum bid amount:10 mln SEKMaximum bid amount:12.5 bn SEKMaximum number of bids from each participant: 1Interest rate:0.00 %Supplemental interest rate 0.20 percentage points ALL APPROVED COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT VOLUME BIDS TO THE RIKSBANK (46-8-6966970) BY 10.30 ON JUNE 5 2020, AT THE LATEST. Result of the auction will be published at 11.00 (CEST) on Tender date. Complete terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se