GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari - juni 2019

Dela


  • Omsättning 75,4 MSEK (62,4)
  • Orderingång 76,0 MSEK (68,4)
  • Bruttomarginal 44,1 procent (46,0)
  • Rörelseresultat 8,4 MSEK (4,9)
  • Resultat efter skatt 6,8 MSEK (3,6)


Kommentarer från VD

Det kontinuerliga arbetet med att driva vår tillväxtstrategi gav fortsatt goda resultat under årets andra kvartal. Denna strategi innefattar satsningar på sälj och marknadsföring, samt expanderat utbud av både produkter och tjänster. Vi ökade både orderingången och faktureringen med bibehållen stark bruttomarginal. Orderingången slutade på 45 MSEK och omsättningen på 38 MSEK, en ökning med 25% respektive 27% jämfört med samma period föregående år.

Under kvartalet introducerade vi vår senaste dator, JLT6012, till kunder inom hamnsegmentet vid den globala hamnmässan i Rotterdam, TOC Europe. Under tre dagar skapade vi flera nya affärsmöjligheter genom möten med både befintliga och potentiella kunder samt samarbetspartners inom hamnsegmentet. I samband med mässan annonserade vi vår slutförda installation av mer än 100 datorer hos OPCSA:s hamnterminal i Las Palmas, Kanarieöarna samt leveranser till två nya terminaler i Papua Nya Guinea.

Vi går in i tredje kvartalet med en stark orderstock på 24 MSEK varav merparten kommer att levereras under andra halvåret. Långsiktigt fortsätter vi att investera i tillväxtstrategin och transformationen av JLT till en affärsmodell med större helhetsåtagande, med målet att skapa ökat värde för kunder, anställda och aktieägare.

Per Holmberg, VDKoncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2019

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 75,4 MSEK (62,4). Bruttovinsten uppgick till 33,3 MSEK (28,7) och bruttomarginalen till 44,1 procent (46,0).

Rörelsens omkostnader var 23,9 MSEK (22,6) av detta svarade personalkostnader för 15,7 MSEK (15,4). Övriga kostnader var 8,1 MSEK (7,2). EBITDA för perioden uppgick till 9,4 MSEK (6,1).

Avskrivningar under perioden var 1,1 MSEK (1,2).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,4 MSEK (4,9).

Finansnettot uppgick till 0,3 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 8,7 MSEK (4,9).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,9 MSEK belastar resultatet och resultat efter skatt uppgick till 6,8 MSEK (3,6).

Orderingången under perioden har uppgått till 76,0 MSEK (68,4) och orderstocken var vid periodens slut 23,8 MSEK (16,6). Andra kvartalets orderingång var 44,7 MSEK (35,7).

Serviceavtal förskottsfaktureras normalt för hela löptiden vilken varierar mellan ett och fem år beroende på avtal. Vinstavräkning sker linjärt över avtalstiden och påverkar orderingången först vid vinstavräkning. Förutbetalda intäkter för serviceavtal uppgick vid periodens slut till 16,6 MSEK (13,3) av dessa kommer 7,9 MSEK vinstavräknas inom 12 månader.


Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning ökade med 21 procent från föregående år och orderingången ökade med 11 procent.

I och med att serviceverksamheten i USA har outsorsats från och med tredje kvartalet 2018 redovisas kostnader för avtalsservice och garanti som direkta materialkostnader istället för omkostnader. Nettoeffekten är positiv.

Ökning av omkostnader är hänförligt till ökade kostnader för marknadsföring som ett led i företagets strategiska inriktning att öka kundnärvaro och utbud av både produkter och tjänster.

Avsättning för rörliga löner har gjorts med 0,5 MSEK (0,2).

Resultaträkning, MSEK       2019
Kv 2
2018
Kv 2
  2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
  2018
Helår
                         
Nettoomsättning       38,3 30,2   75,4 62,4   129,4
                         
Bruttovinst         17,8 14,6   33,3 28,7   60,5
- Bruttomarginal         46,5% 48,2%   44,1% 46,0%   46,5%
                         
  Försäljnings- och Marknadskostnader -6,4 -5,5   -11,9 -10,6   -21,5
                         
  Organisations- och FoU-kostnader   -6,3 -6,8   -11,9 -12,0   -23,9
                         
EBITDA         5,1 2,3   9,4 6,1   15,2
- EBITDA marginal       13,3% 7,7%   12,5% 9,8%   11,7%
                         
Avskrivningar         -0,5 -0,6   -1,1 -1,2   -2,4
  Varav:                      
    - Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1   -0,2 -0,3   -0,6
  - Utvecklingsutgifter       -0,3 -0,3   -0,6 -0,6   -1,3
  - Goodwill         -0,1 -0,1   -0,3 -0,3   -0,6
                         
Rörelseresultat         4,6 1,7   8,4 4,9   12,7
- Rörelsemarginal       11,9% 5,7%   11,1% 7,9%   9,8%


Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 6,2 MSEK (9,2), koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,1 MSEK (35,9) och koncernens nettolåneskuld till -50,1 MSEK (-35,9), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 58 procent (57) och det egna kapitalet var 54,7 MSEK (45,7) efter utdelning om 6,3 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20% i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.


Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -1,9 MSEK (0,2).


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Aktien

Totalt har 4,6 miljoner aktier (4,1) omsatts under perioden vilket motsvarar 16 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 3,92 SEK vid periodens början och 5,08 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 - 684 211 00
info@eminova.se


Rapporteringstillfällen för 2019

Delårsrapport för januari-september 2019               25 oktober, 2019
Bokslutskommuniké för år 2019                             7 februari, 2020

Växjö den 15 augusti, 2019

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*

 
 
Resultaträkning, MSEK     2019
Kv 2
2018
Kv 2
  2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
  2018
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 38,3 30,2   75,4 62,4   130,0
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -20,5 -15,7   -42,1 -33,7   -69,5
  Övriga externa kostnader     -4,8 -3,5   -8,1 -7,2   -13,5
  Personalkostnader     -7,9 -8,7   -15,7 -15,4   -31,8
  Avskrivningar     -0,5 -0,6   -1,1 -1,2   -2,4
Rörelseresultat 4,6 1,7   8,4 4,9   12,7
                       
Finansnetto       -0,1 0,0   0,3 0,0   -0,3
Resultat efter finansiella poster 4,4 1,7   8,7 4,9   12,5
                       
Skatt       -0,9 -0,5   -1,9 -1,3   -2,7
Periodens resultat     3,5 1,2   6,8 3,6   9,7
                       
Resultat per aktie (kronor)     0,12 0,04   0,24 0,13   0,34
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,12 0,04   0,23 0,13   0,34
                       
Balansräkning, MSEK           2019
30 jun
2018
30 jun
  2018
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       3,7 5,5   4,6
  Materiella anläggningstillgångar         0,4 0,7   0,5
  Finansiella anläggningstillgångar       0,2 0,0   0,2
Summa anläggningstillgångar   4,2 6,2   5,3
  Varulager             17,8 19,8   19,2
  Kortfristiga fordringar           21,5 18,0   22,0
  Likvida medel och finansiella placeringar     50,1 35,9   43,9
Summa omsättningstillgångar   89,5 73,7   85,2
                       
Summa tillgångar           93,7 79,9   90,4
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Aktiekapital             28,6 27,9   28,6
  Bundet eget kapital           6,4 6,1   7,0
  Ansamlat resultat           19,8 11,7   18,5
Summa eget kapital           54,7 45,7   54,1
Avsättningar             2,0 1,3   1,8
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           37,0 32,9   34,5
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    93,7 79,9   90,4
* Matematisk avrundning

 
         
   


Kassaflödesanalys, MSEK     2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
  2018
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   8,7 6,9   14,5
Förändring av rörelsekapital   3,8 5,0   5,4
Löpande verksamheten           12,5 11,9   19,8
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar     0,0 -0,1   -5,3
Finansieringsverksamheten           -6,3 -2,6   -2,1
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar       6,2 9,2   12,5
             
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar       50,1 35,9   43,9
Nettolåneskuld*             -50,1 -35,9   -43,9
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2019
Kv 1–2
2018
Kv 1
  2018
Helår
                       
                       
Ingående eget kapital   54,1 46,3   46,3
                       
Periodens resultat           6,8 3,6   9,7
Omräkningsdifferens           0,1 0,0   0,1
Nyemission             - -   2,1
Utdelning             -6,3 -4,2   -4,2
Belopp vid periodens utgång   54,7 45,7   54,1
                       
                       
Nyckeltal             2019
Kv 1–2
2018
Kv 1–2
  2018
Helår
                       
EBITDA marginal      %       12,5 9,8   11,7
Rörelsemarginal      %       11,1 7,9   9,8
Vinstmarginal      %     11,5 7,9   9,6
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     54,7 45,7   55,9
Avkastning på sysselsatt kapital    %       35 22   25
Eget kapital      MSEK     54,7 45,7   54,1
Avkastning på eget kapital    %     27 16   19
Nettolåneskuld *      MSEK     -50,1 -35,9   -29,1
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     58 57   60
                       
Resultat per aktie    kronor     0,24 0,13   0,34
Eget kapital per aktie    kronor     1,92 1,64   1,89
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -1,76 -1,28   -1,03
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     5,08 4,03   3,92
Antal utestående aktier    .000 st.     28 552 27 902   28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier  .000 st.     28 552 27 902   28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st.     29 752 28 552   29 752
                       
* Negativt värde = nettokassa                  

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

NAXS Delårsrapport januari – september 201918.10.2019 17:45:00 CESTPressemelding

Nio månader 2019 Resultat efter skatt uppgick till 26,4 (22,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 2,29 (1,70) SEK. Substansvärdet uppgick till 717 MSEK (SEK 64,16 per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018. De omfattande aktieåterköpen under delårsperioden samt betalning av utdelningen för 2018 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet. Nettokassan uppgick till 194 MSEK (17,40 SEK per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018. Årsstämman 2019 beslutade att lämna en utdelning om 2,78 SEK per aktie. Tredje kvartalet 2019 Resultat efter skatt uppgick till 11,7 (10,6) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,05 (0,86) SEK. VD-kommentar NAXS hade en fortsatt stabil utveckling under det tredje kvartalet med en tillväxt i substanse/aktie om 3% under kvartalet och 7,4% över en 12-månaders period, inklusive lämnad utdelning. NAXS har

Interim Report January-September 201918.10.2019 17:45:00 CESTPress release

Nine months 2019 Net profit/loss for the period amounted to MSEK 26.4 (22.2). Earnings per share amounted to SEK 2.29 (1.70). Net asset value amounted to MSEK 717 (SEK 64.16 per share) at September 30, 2019, compared to MSEK 736 (SEK 61.81 per share) at year-end 2018. The fact that the total net asset value decreased, while the net asset value per share increased is due to the shares repurchases made during the period. Net cash amounted to MSEK 194 (SEK 17.40 per share) at September 30, 2019, compared to MSEK 261 (SEK 21.94 per share) at year-end 2018. The 2019 Annual General Meeting resolved that a dividend of 2.78 SEK per share to the shareholders for FY 2018. Third quarter 2019 Net profit/loss for the quarter amounted to MSEK 11.7 (10.6). Earnings per share amounted to SEK 1.05 (0.86). Comments by the CEO NAXS delivered a steady performance during the third quarter of 2019, with the NAV/share growing by 3% during the quarter and by 7.4% over 12 months, including the dividend paid. N

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade18.10.2019 16:47:00 CESTPress release

Oslo, 18 October 2019 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has today purchased 1,200,000 own shares at an average price of NOK 12.4482 per share. Following this transaction, DNO holds 78,800,000 own shares. -- For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no -- DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, the United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

PCI Biotech: Mandatory notification regarding trade of shares18.10.2019 14:59:00 CESTPress release

Stocken Invest AS, a wholly owned company by Lars Viksmoen, has on 18 October 2019 transferred 12,966 shares in PCI Biotech Holding ASA (“PCI Biotech”) to Lars Viksmoen, board member of PCI Biotech, at an average price of NOK 26.80 per share. After the transaction, Lars Viksmoen holds 12,966 shares in PCI Biotech and Stocken Invest AS holds 0 shares in PCI Biotech. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 4-2 of the Norwegian Securities Trading Act.

Announcement of the Management Board of joint stock company “Olainfarm”18.10.2019 14:23:00 CESTPress release

The joint stock company “Olainfarm” has received draft decisions prepared by the initiators of the November 1, 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders – limited liability company “OLMAFARM” and Andrejs Saveljevs who is authorized representative of Nika Saveljeva, which include, inter alia, a list of candidates for the Council and Auditing committee of joints stock company “Olainfarm”. The requirements laid down in the laws and regulations in force in Republic of Latvia and in related documents determines the specific requirements to be complied with by capital companies listed in regulated market regarding their management and disclosure of information. Legislation of the Republic of Latvia (including the Financial Instrument Market Law) sets requirements for capital companies, and the European Union and the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) set out recommendations for the corporate governance of the capital companies. Nasdaq Riga, AS has develope

Nordic American Tankers Limited (NYSE:NAT) Announces the date for its 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)18.10.2019 13:32:00 CESTPress release

Hamilton, Bermuda, October 18, 2019. Nordic American Tankers Limited today announced that its Board of Directors has scheduled the 2019 AGM, to be held on November 20, 2019 at 10:00 a.m., local time, at the LOM Building,27 Reid Street, Hamilton HM 11 Bermuda. The Board has set a record date of October 8, 2019 for the determination of the NAT shareholders entitled to receive notice of and to vote at the AGM or any adjournment thereof. The Notice of the Meeting and Proxy Statement will be furnished to the Securities and Exchange Commission (SEC) on October 18, 2019. CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective information about their business. Forward-looking statements include statements concerning plans, objectives, goals,