GlobeNewswire

JLT Mobile Computers AB: Bokslutskommuniké 2020

Dela
  • Orderingång 115,7 MSEK (130,3)
  • Omsättning 110,8 MSEK (141,7)
  • Rörelseresultat 2,1 MSEK (13,6)
  • Resultat efter skatt 1,5 MSEK (10,9)
  • Utdelning 0,27 kr (0,0)

Kommentarer från VD

Året 2020 var för oss alla ett annorlunda och utmanande år både på ett personligt och professionellt plan. Coronapandemin har tvingat oss att hitta nya arbetssätt för driva vår affär och säkerställa personalens säkerhet. Våra målmarknader såsom lager, transporter, hamnar och gruvor har i jämförelse med många andra sektorer hittills klarat sig relativt lindrigt i krisen, men osäkerheten och smittorisken samt rådande restriktioner gällande resor och fysiska möten har skapat stora utmaningar. Vi har snabbt anammat nya processer och digitala verktyg för att hålla tempot uppe i verksamheten med kunder, partners och personal, och för att säkerställa fortsatt kollaboration, innovation och utveckling. Vi har under året etablerat nya arbetssätt för att interagera med befintliga kunder och identifiera nya potentiella kunder.

Under april sjösatte vi ett antal proaktiva insatser för att säkerställa en fortsatt stabilitet i det oförutsägbara marknadsläget och för att snabbt kunna växla upp när situationen vänder. Bland annat gjordes en översyn av lagernivåer av kritiska komponenter och färdigvaror, och ett arbete med leverantörer för att säkerställa vår leveransförmåga. Dessutom genomfördes kostnadsbesparingar i form av omprioriteringar av utvecklingsprojekt och marknadsaktiviteter, förkortad arbetstid främst genom personalens uttag av sparad semester, och avveckling av de nyanställningar som gjordes i säljorganisationen under hösten 2019.

Det har varit ett tufft år, men jag är glad och stolt över hur både vår personal och våra partners har ställt upp, och bibehållit fokus och motivation, vilket gjort att vi hittills har tagit oss igenom krisen på ett positivt sätt. Försäljningen har gått ner jämfört med rekordåret 2019, men inte till den grad som kunde befarats. Orderingången 2020 slutade på 116 MSEK jämfört med 130 föregående år och omsättningen slutade på 111 MSEK jämfört med 142 året innan. Den stärkta svenska kronan har bidragit till nedgången. Tack vare de proaktiva insatserna och kostnadsbesparingarna som beskrivs ovan genererade vi ett positivt resultat trots en lägre försäljning. Rörelseresultatet slutade för året på 2,1 MSEK jämfört med 13,6 året innan.

Trots besparingskraven har vi fortsatt att driva de mest strategiska projekten för att kunna växla upp när krisen vänder. Ett sådant projekt är utvecklingen av en ny Android-baserad fordonsdator som är en vidareutveckling av den senaste generationen JLT-dator, JLT6012. Denna Android-dator, kallad JLT6012A, genomgår nu slutgiltiga tester och certifieringar och har redan levererats till de första pilotkunderna. En bred lansering kommer ske senare under året. Med nya JLT6012A-datorn är JLT i en god position för att möta ett snabbt växande behov av Android-produkter inom lager- och logistiksegmenten. Mer detaljer om JLT6012A-datorn annonserades idag i en separat pressrelease.

Vi börjar 2021 med att växla upp ytterligare och tar ett nytt steg i JLT:s långsiktiga tillväxtstrategi som bygger på att öka tjänsteinnehållet i vårt erbjudande och därigenom skapar nya affärsmöjligheter. En viktig framgångsfaktor i denna strategi är att bygga upp JLT:s kompetens och resurser inom mjukvaruutveckling. Därför lanserar vi ett mjukvaruinitiativ som innebär uppstart av ett nytt helägt dotterbolag med syfte att bygga upp ett mjukvaruteam och komplettera JLT:s erbjudande med nya skalbara mjukvaru- och tjänstebaserade lösningar. Vi har rekryterat dotterbolagets VD som börjar den 1 mars. Mer detaljer om JLT:s nya mjukvarusatsning annonserades idag i en separat pressrelease.

Coronakrisen är inte över ännu, och det kan bli sämre innan det blir bättre, men jag ser ändå med tillförsikt och optimism fram emot ett spännande 2021, där vi kommer ha en fortsatt stark ställning på marknaden med nya produkter. Vi har funnit ett nytt normalläge och är i en position då vi kan satsa framåt igen och fortsätta exekvera på vår långsiktiga tillväxtstrategi som bygger på att stärka sälj och marknadsföring, vidareutveckla våra produkter och förflytta oss mot helhetslösningar med ett ökat tjänsteinnehåll.

Per Holmberg, verkställande direktör

Koncernens omsättning och resultat för helåret 2020

För helåret 2020 redovisar koncernen en omsättning på 110,8 MSEK (141,7). Bruttovinsten uppgick till 47,6 MSEK (65,3) och bruttomarginalen till 43,0 procent (46,1).

Rörelsens omkostnader var 44,0 MSEK (49,3) av detta var övriga kostnader 13,1 MSEK (18,0). Personalkostnader uppgick till 30,9 MSEK (31,3).

EBITDA för året uppgick till 3,6 MSEK (16,0).

Avskrivningar under året var 1,5 MSEK (2,3) varav utvecklingsutgifter 1,2 MSEK (1,2) och materiella anläggningstillgångar 0,3 MSEK (0,3).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,1 MSEK (13,6).

Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK (0,2) vilket gav ett resultat före skatt på 1,8 MSEK (13,9).

Skatt för koncernen om 0,3 MSEK (3,0) gav ett resultat efter skatt på 1,5 MSEK (10,9).

Orderingången under året har uppgått till 115,7 MSEK (130,3) och orderstocken var vid periodens slut 16,8 MSEK (11,9). Orderstock med planerad leverans i första kvartalet 2021 uppgår till 11,2 MSEK (8,1).

Som utgående orderstock 2020 redovisas order med planerad leverans inom 12 månader, serviceavtal räknas ej in i orderstocken.

Kommentarer till resultatet för 2020

Året har framförallt präglats av Coronapandemin ur olika aspekter. Mer eller mindre omfattande nedstängning av de marknader JLT är aktiv på liksom starkt begränsat resande och arbete från hemmet har påverkat verksamheten.

Koncernens omsättning minskade med 22 procent under 2020 jämfört med föregående år och även bruttovinsten minskade med 3,1 procentenheter. Orderingången återhämtade sig något under fjärde kvartalet men slutade med en minskning på 11 procent för helåret.

Omkostnaderna har minskat jämfört med föregående år där de enskilt största effekterna beror på minskat resande och neddragning i marknadsbudgeten. Personalkostnader har minskat något som en effekt av extra semesteruttag av personalen under andra och tredje kvartalet samt neddragning av personalstyrka under första kvartalet. Neddragningen avsåg främst nyanställningar som gjordes under senare delen av 2019 och var en direkt effekt av osäkerhet kring hur pandemin skulle påverkar under året. Företaget har ej utnyttjat korttidspermittering eller andra statliga stöd i det svenska bolaget för att sänka kostnaderna.

Under perioden har det aktiverats utvecklingskostnader, avseende nyutveckling, på totalt 2,2 MSEK (0,0) varav 0,5 MSEK (0,0) avser upparbetad intern tid.


Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 4
2019
Kv 4
2020
Helår
2019
Helår
Nettoomsättning29,033,5110,8141,7
Bruttovinst11,417,447,665,3
- Bruttomarginal39,5%52,0%43,0%46,1%
Försäljnings- och Marknadskostnader -6,0 -5,9 -23,0 -23,9
Organisations- och FoU-kostnader -5,6 -7,8 -21,0 -25,5
EBITDA-0,13,63,616,0
- EBITDA marginal-0,3%10,9%3,2%11,3%
Avskrivningar -0,4 -0,7 -1,5 -2,3
Varav:
- Materiella anläggningstillgångar-0,1-0,1-0,3-0,3
- Utvecklingsutgifter-0,3-0,3-1,2-1,2
- Goodwill0,0-0,40,0-0,8
Rörelseresultat-0,42,92,113,6
- Rörelsemarginal-1,5%8,6%1,9%9,6%

Försäljning av serviceavtal och övriga tjänster visar en fortsatt positiv utveckling och förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgår till 17,0 MSEK (17,8). Tjänsterelaterade intäkter, avräknad avtalsintäkt och direktfakturering, uppgick till 15,2 MSEK (13,2).

Fjärde kvartalet 2020

För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 29,0 MSEK (33,5) till bruttomarginalen 39,5 procent (52,0) vilket medförde en bruttovinst på 11,4 MSEK (17,4). 

Bruttomarginalen varierar något från kvartal till kvartal beroende på produktmix, andelen direktförsäljning samt valutapåverkan. Under fjärde kvartalet påverkades vi av en försvagning av USD på 10%, detta liksom en låg balansdagskurs är den huvudsakliga orsaken till den negativa avvikelsen av bruttomarginalen. Således den omvända effekten mot fjärde kvartalet 2019.

Verksamhetens omkostnader uppgick till 11,6 MSEK (13,8). I samband med att pandemin blev en realitet under våren initierade ledningsgruppen frivilliga löneavstående med kostnadseffekt andra och tredje kvartalet. Övrig personal med sparad semester reducerade arbetstiden när så var möjligt. 2020 års lönerevision sköts in i 2021.

Styrelsen beslutade i december att kompensera ledningen för tidigare löneavstående samt utge en corona-bonus till samtliga anställda för visad lojalitet med bolaget. Fjärde kvartalet belastas därigenom med 0,9 MSEK i tillkommande personalkostnader.

EBITDA var -0,1 MSEK (3,6). 

Avskrivningar uppgick till 0,4 MSEK (0,7) och rörelseresultatet var -0,4 MSEK (2,9).

Orderingången i kvartalet var 33,3 MSEK (28,3).

Verksamheten 2020

JLT:s mål är att växa lönsamt och sedan flera år tillbaka följer vi en tillväxtstrategi där vi förstärker vår försäljningskanal, utvecklar vår produktportfölj samt kompletterar vårt erbjudande med produkter, tillbehör och tjänster.  Det gånga året gav nya och oväntade utmaningar med stängda gränser, leveransstörningar, inställt resande och kundbesök samt hemarbete.  Att snabbt anpassa verksamheten till nya arbetsformer var en utmaning men en utmaning som vi delade med många.

Inför 2020 hade vi gjort en del nyrekryteringar för att stärka vår försäljningsorganisation. Tidigt på våren när effekterna av pandemin började synas men ännu inte på något sätt kunde överblickas beslutade vi att backa på dessa rekryteringar och de som nyligen anställts sades upp och ytterligare planerade rekryteringar lades på is.

Marknadsutveckling

Omsättningen minskade under året med 22 procent och orderingången minskade 11 procent. Minskningen var en direkt följd av effekter av pandemin med begränsade möjligheter till kundinteraktion och även i en del fall nedstängda kundföretag i Europa och USA. Under fjärde kvartalet började vi se en viss återhämtning i orderingång och fjärde kvartalet slutade med en ökning på 18 procent jämfört med föregående år.

JLT driver försäljning i fyra affärssegment: Norden, EMEA (Europa exklusive Norden plus Mellanöstern och Afrika), Amerika (Nord- och Sydamerika) och OEM (Original Equipment Manufacturer). De tre första segmenten är geografiska regioner och det sista, OEM, består av kunder som bygger kompletta system vari JLT:s produkter ingår. Dessa system säljs sedan till slutanvändare, oftast globalt, under kundens eget varumärke.

Försäljning per geografisk region (MSEK)

Norden 31 (48)
EU (exkl Norden) 23 (30)
USA 53 (62)
Övriga marknader 4 (1)

Produktutveckling har under året, utöver löpande teknikuppdatering av det befintliga sortimentet, omfattat ett större utvecklingsprojekt med framtagande av en Android-baserad dator.

Personal

Sammantaget har fyra personer inom försäljning sagts upp under året. Samtliga var nyrekryterade som ett led i en utökad satsning på säljorganisationen, men uppsägningar gjordes som effekt av pandemin.

Pressreleaser under 2020 utöver finansiell rapportering

Januari 9 JLT Mobile Computers to Showcase Total Rugged IT Solutions for the Supply Chain at MODEX 2020 (Endast på engelska)
Januari 29 JLT lanserar branschens minsta och mest högpresterande stryktåliga fordonsdator för fastmontering
Februari 12 JLT Mobile Computers, rutinerad leverantör av stryktålig IT-utrustning, positionerar sig för fortsatta framgångar med ny varumärkesidentitet
Februari 25 JLT Mobile Computers adresserar utmaningar med trådlösa nätverksuppkopplingar genom nytt partnerskap med NetMotion
Mars 3 JLT Mobile Computers ansluter sig till Ivantis Supply Chain Partner Program för att öka sina kunders produktivitet
Mars 5 JLT Mobile Computers utökar partnerskap med Winmate, blir exklusiv återförsäljare av deras produkter på USA-marknaden
Mars 9 JLT Mobile Computers utökar sitt erbjudande med ultrakompakt fordonsmonterad dator för logistikapplikationer
April 7 JLT Mobile Computers styrelse återkallar tidigare lämnat förslag till aktieutdelning för verksamhetsåret 2019
April 7 JLT Mobile Computers redovisar utveckling av försäljningsvolym första kvartalet 2020 och finansiell ställning per 31 mars
April 7 JLT Mobile Computers vidtar förebyggande åtgärder för fortsatt stabilitet genom den rådande globala Coronakrisen
April 7 Kallelse till årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) 6e maj 2020
April 29 JLT Mobile Computers adderar i princip oförstörbara streckkodsskannrar för användning inom tillverkning och logistik till sitt sortiment av ruggade IT produkter
Maj 7 Beslut från årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) 2020
Juni 30 JLT Mobile Computers erbjuder gratis guide för hur företag kan öka produktiviteten på lagret
Augusti 25 JLT Mobile Computers delar med sig av tips och ”best practices” för att välja rätt ruggad dator för optimal produktivitet
September 15 JLT Mobile Computers lanserar ruggad 10-tums, fordonsmonterad Android-dator som framtidssäkrar produktiviteten på lagret
Oktober 7 JLT Mobile Computers Continues to Expand its Android Product Range with New Fully Rugged 7-inch Tablet (Endast på engelska)
Oktober 15 JLT Mobile Computers vinner order värd 7,8 MSEK från en global dryckestillverkare i Kalifornien, USA
November 20 JLT Mobile Computers valberedning och årsstämma 2021
December 8 JLT Mobile Computers adderar ny 10-tums tablet till sitt sortiment av beprövade stryktåliga Windows-enheter för mobilt arbete

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till 2,2 MSEK (4,0) efter utdelning på 0,0 MSEK (6,3). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 50,1 MSEK (47,9).

Soliditeten uppgick till 64 procent (60) och det egna kapitalet var 60,0 MSEK (58,6).

Kassan är delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till  
-3,8 MSEK (-4,3).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 3,2 MSEK (3,4), varav 2,8 MSEK (3,4) är hänförligt till utländska dotterbolag. Kvarvarande underskottsavdrag i utländska dotterbolag är ej tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 med 0,27 kronor per aktie.

Förslaget om utdelning av 0,27 kronor per aktie motsvarar 70 procent av årets resultat motsvarande 0,04 kronor per aktie samt ursprungligt föreslagen utdelning (0,23 kronor) för 2019 vilken innehölls beroende på osäkerhet kring kommande effekter av Coronapandemin.  Bolagets utdelningspolicy stipulerar utdelning om 50 till 70 procent av årets resultat.

Transaktioner med närstående

JLT:s lokaler hyrs sedan 2002 av ett fastighetsbolag, vilket är helägt av bolagets huvudägare Jan Olofsson. Villkoren är enligt styrelsens uppfattning marknadsmässiga och lokalerna anpassade till bolagets nuvarande och bedömda framtida behov.

Aktien

Totalt har 7,4 miljoner aktier (7,8) omsatts under året vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 7,18 SEK vid periodens början och 5,32 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00
info@eminova.se

Årsstämma

Årsstämma hålls torsdagen den 6 maj kl. 16:00 på Evedals Sjökrog & Deli by Pete i Växjö.

Rapporteringstillfällen för 2021

Delårsrapport Jan - Mars, 2021    6 maj, 2021
Delårsrapport Jan - Juni, 2021     12 augusti, 2021
Delårsrapport Jan - Sept, 2021    22 oktober, 2021
Bokslutskommuniké 2021            10 februari, 2022

Växjö den 10 februari 2021

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                                    

Per Holmberg   VD                        070 – 361 3934 

Stefan Käck       vVD / CFO           073 – 531 0057  

www.jltmobile.com

Delårsrapporter: https://www.jltmobile.com/sv/investerare

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 08:00 CET.


Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK 2020
Kv 4
2019
Kv 4
2020
Helår
2019
Helår
Summa rörelsens intäkter29,033,5110,8141,7
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -17,5 -16,1 -63,2 -76,4
Övriga externa kostnader -3,3 -5,8 -13,1 -18,0
Personalkostnader -8,2 -8,0 -30,9 -31,3
Avskrivningar -0,4 -0,7 -1,5 -2,3
Rörelseresultat -0,42,92,113,6
Finansnetto -0,1 -0,1 -0,3 0,2
Resultat efter finansiella poster -0,52,81,813,9
Skatt 0,1 -0,6 -0,3 -3,0
Periodens resultat -0,52,21,510,9
Resultat per aktie (kronor) -0,02 0,08 0,05 0,38
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) -0,02 0,08 0,05 0,37
Balansräkning,  MSEK2020
31 dec
2019
31 dec
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3,5 2,6
Materiella anläggningstillgångar 1,3 0,6
Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,1
Summa anläggningstillgångar 5,03,3
Varulager 17,4 19,3
Kortfristiga fordringar 21,8 26,2
Likvida medel och finansiella placeringar 50,1 47,9
Summa omsättningstillgångar 89,293,4
Summa tillgångar 94,296,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Aktiekapital 28,6 28,6
Bundet eget kapital 6,9 5,9
Ansamlat resultat 24,5 24,2
Summa eget kapital 60,058,6
Avsättningar 1,72,0
Kortfristiga skulder32,536,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  94,296,7
* Matematisk avrundning


Kassaflödesanalys,  MSEK2020
Helår
2019
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 0,0 15,4
Förändring av rörelsekapital 5,4 -4,8
Löpande verksamheten 5,410,6
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-3,2-0,4
Finansieringsverksamheten0,0-6,3
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar2,24,0
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar2,2-1,0
Likvida medel  inkl. kortfristiga placeringar 50,1 47,9
Nettolåneskuld* -50,1 47,9
Förändring av eget kapital, (MSEK)2020
Helår
2019
Helår
Ingående eget kapital58,654,1
Periodens resultat 1,5 10,9
Omräkningsdifferens -0,1 -0,2
Utdelning 0,0 -6,3
Belopp vid periodens utgång60,058,6
Nyckeltal 2020
Helår
2019
Helår
EBITDA marginal  % 3,2 11,3
Rörelsemarginal  % 1,9 9,6
Vinstmarginal  % 1,6 9,8
Sysselsatt kapital  MSEK 60,0 58,6
Avkastning på sysselsatt kapital  % 3 24
Eget kapital  MSEK 60,0 58,6
Avkastning på eget kapital  % 3 19
Nettolåneskuld *  MSEK -50,1 -47,9
Skuldsättningsgrad  ggr 0 0
Soliditet  % 64 60
Resultat per aktie  kronor 0,05 0,38
Eget kapital per aktie  kronor 2,10 2,05
Nettolåneskuld per aktie*  kronor -1,76 -1,68
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor 5,32 7,08
Antal utestående aktier  .000 st 28 552 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier  .000 st 28 552 28 552
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st 29 752 29 752
* Negativt värde = nettokassa

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Introducing CorityOne™3.3.2021 19:00:00 CETPress release

Next-generation unified EHS and Quality platform empowers those who transform the way the world works Toronto, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cority, the leading global enterprise EHS software provider, today announced a groundbreaking next-generation release of its true SaaS platform. CorityOne builds on a heritage of pragmatic innovation and is designed to help EHS and business leaders thrive beyond today to build stronger, more resilient, connected, and sustainable organizations that deliver on the promise of a better tomorrow. Recently recognized as a Leader in the Green Quadrant EHS Software 2021 by independent analyst firm, Verdantix, CorityOne brings together the most comprehensive Environmental, Health, Safety (EHS), and Quality management functionality to a common platform approach, unifying capabilities from acquired assets, including Enviance, and setting a new standard for the digital transformation of EHS and Quality. “It’s time to think differently about the future,” s

Bombardier and Aston Martin Announce Intent to Collaborate and Create the Ultimate Convergence of Performance and Style3.3.2021 18:00:00 CETPress release

Exclusive opportunity for Bombardier business aircraft customers to design their aircraft in collaboration with luxury British automotive manufacturer Initiative complements Bombardier’s established design leadership MONTREAL, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aston Martin and Bombardier – two iconic brands – have signed a letter of intent to collaborate on custom design services for Bombardier business jets. The collaboration would give customers the opportunity for a truly unique design experience, with the meeting of the top creative minds from the luxury automotive and private jet industries. “Bombardier’s discerning customers have come to expect our products’ signature smooth ride and the company’s no-compromise approach to design, performance and reliability at every level of our portfolio,” said Peter Likoray, Senior Vice President, Sales and Marketing, New Aircraft, Bombardier. “We would be proud to add a new facet to this experience that channels Aston Martin’s distinct aesth

Eurocastle to Release Fourth Quarter 2020 Financial Results on 5 March 20213.3.2021 17:56:51 CETPress release

Contact: Oak Fund Services (Guernsey) Limited Company Administrator Attn: Mark Woodall Tel: +44 1481 723450 Eurocastle to Release Fourth Quarter 2020 Financial Results on 5 March 2021 ­­­ Guernsey, 3 March, 2021 – Eurocastle Investment Limited (“Eurocastle” or the “Company”) today announces that it will release its financial results for the twelve months ended 31 December 2020 on Friday, 5 March 2021 before the market opens. ABOUT EUROCASTLE Eurocastle Investment Limited (the “Company” or “Eurocastle”) is a publicly traded closed-ended investment company with investments focused on Italian performing and non-performing loans, Italian loan servicing platforms and other real estate related assets in Italy. On 18 November 2019, the Company announced a plan to realise the majority of its assets with the aim of accelerating the return of value to shareholders. The Company does not currently intend to seek new investments from the proceeds of the realisation but will continue to support its

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING3.3.2021 16:20:00 CETPress release

Bid date, 2021-03-05Bid Submission Date2021-03-05Bid times10.30-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered Amount50 billion SEKMaximum Permitted Bid Volume12.5 billion SEK from an individual bidderSettlement Date2021-03-09Minimum Permitted Bid Volume10 million SEK per bidFinal Repayment Date2025-03-10Maximum Allocation25 per cent of Offered AmountAllocation TimeNot later than 11.30 (CET/CEST) on the Bid dateRepayment Date2022-03-09Option Repayment Date 12023-03-09Option Repayment Date 22024-03-11Interest rateThe Riksbank´s applicable repo rateAdditional interest rate0.10 per centConfirmation of bids to e-maileol@riksbank.se Stockholm, 2021-03-03 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.

AERION, NETJETS AND FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL TO EXPLORE FUTURE GLOBAL MOBILITY SOLUTIONS3.3.2021 16:03:23 CETPress release

Aerion® signs expansive Memorandum of Understanding (MOU) with NetJets and FlightSafety International® (FSI) to shape the future of global mobility NetJets and Aerion to explore exclusive partnership for the global mobility platform, Aerion ConnectTM FSI to support Aerion in establishing a new global Supersonic Training Academy NetJets has obtained purchase rights for 20 AS2® supersonic business jets, extending Aerion’s global order backlog to USD $10 billion+ ahead of 2023 production start Reno, NV & Columbus, OH, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supersonic aircraft company Aerion, the leader in supersonic technology has forged an expansive collaboration with NetJets, the largest private aviation company in the world, and FlightSafety International, the leader in professional aviation training, — both Berkshire Hathaway companies — to shape the future of global mobility. “At Aerion our vision is to build a future where humanity can travel between any two points on our planet within

AT&T and other leading communications companies join the 25GS-PON Multi-Source Agreement (MSA) Group3.3.2021 15:00:00 CETPress release

The 25G symmetric PON multi-source agreement (25GS-PON MSA) Group is growing rapidly, with the addition of seven new members since it was first announcedAT&T’s commitment to the MSA Group highlights the importance of 25GS-PON to the telecommunications industryTechnology vendors including CommScope, Cortina Access, Feneck, HiLight Semiconductor, Hisense Broadband and Semtech among those fast-tracking 25GS-PON commercialization Industry group brings together major operators along with leading system and component vendors to define and promote next-generation 25GS-PON technology in support of emerging 5G and industrial requirements at cost-effective price targets March 3, 2021 The 25GS-PON MSA Group today announced the addition of seven new member companies including AT&T, CommScope, Cortina Access, Feneck, HiLight Semiconductor, Hisense Broadband and Semtech. These companies, along with the ten founding 25GS-PON MSA members, are enabling a move beyond the limitations of 10 Gb/s next-gene