Avinor

Intensjonskunngjøring – tildeling av areal for pilottesting av deicing ved Oslo lufthavn

Del

«Avinor har til hensikt å inngå kontrakt med MSG Aviation AS («MSG») om utleie av et areal vest av dagens deice plattform Bravo Nord på Oslo lufthavn Gardermoen («OSL»). MSG skal benytte arealet til å etablere et pilotanlegg for avising, flyvask, motorvask og inspeksjon av fly på OSL. Pilotanlegget skal teste ny teknologi og fremgangsmåte for gjennomføring av avising og de andre tre tjenestene, og skiller seg fra tradisjonelle avisingsmetoder som i dag benyttes ved OSL og andre lufthavner. MSGs formål med pilotanlegget er å teste tekniske, operative og kommersielle forhold knyttet til etablering og drift av slikt anlegg under realistiske driftsforhold ved en større lufthavn. MSG vil som del av piloten tilby flyselskap og handlere tilgang til avisingsvæske og bruk av anlegget for avvising mot vederlag som del av den kommersielle utprøvingen av konseptet.

Avtalen vil gi MSG adgang til å benytte arealet på OSL for en periode på tre år regnet fra byggestart for prosjektet, hvoretter avtalen opphører uten varsel. Avinor vil ved avtalen stille generelle, kommersielle betingelser og driftstekniske vilkår for bruk av arealet. Alle kostnader til etablering/utvidelse av eksisterende infrastruktur mv. som vil være nødvendig for etablering av pilotanlegget samt driftskostnader er MSGs ansvar.

Avinor har til hensikt å tildele arealet til MSG iht. luftfartsforskriften § 3-9 annet ledd. Dersom det er andre aktører som kan ha interesse i å benytte det aktuelle arealet vil imidlertid Avinor foreta en utvelgelse av aktør basert på kriteriene nedenfor. Det er en forutsetning for å kunne bli tildelt areal at arealet skal benyttes til deice aktiviteter.

Utvelgelseskriterier:

  • Prosjektets grad av innovasjon. Ved vurderingen vil det særlig bli lagt vekt på i hvilken grad prosjektet skiller seg fra dagens (tradisjonelle) deice prosesser, f.eks. ved bruk av robotikk el.
  • Prosjektets miljøbelastning. Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på i hvilken grad prosjektet bidrar til redusert miljøbelastning i forhold til eksisterende deice prosesser.
  • Prosjektets operative kapasitet. Ved vurderingen vil det særlig bli lagt vekt på prosesseringstid pr fly.
  • I hvilken grad prosjektet bidrar til å nå strategisk mål for OSL, herunder særlig i hvilken grad prosjektet er egnet til å understøtte lavere besøkskostnader for flyselskapene på OSL.

Eventuelle interessenter må henvende seg innen utgangen av 23. oktober 2021 for å melde sin interesse.

Dersom ingen andre melder seg, er kontrakt med MSG planlagt signert 27. oktober 2021.»

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom