GlobeNewswire

Infant Bacterial Therapeutics utökar The Connection Study och inkluderar spädbarn med en födelsevikt under 750 gram

Dela

Efter granskning av Data Monitoring Committee utökar Infant Bacterial Therapeutics  “The Connection Study” till att omfatta för tidigt födda barn med en födelsevikt från 500 g till 1000 g.

Data Monitoring Committee (DMC) har enligt det kliniska protokollet utfört en fördefinierad säkerhets- och toleransbedömning baserat på data från de första 300 patienterna som ingått i studien. Granskningen är nu slutförd och DMC har inga invändningar till att IBT fortsätter att rekrytera till fas III studien, “The Connection Study”, samt att inklusionskriterierna utvidgas från 750 till 1000 gram till att omfatta rekrytering av för tidigt födda barn med en födelsevikt från 500 upp till 1000 gram. Alla sjukhus som är med i studien kommer att informeras omgående om denna förändring. Möjligheten att rekrytera spädbarn i intervallet 500 - 749 g ökar avsevärt det antal patienter som är kan att inkluderas i “The Connection Study”.

DMC är en oberoende grupp av experter som övervakar patientsäkerhets- och effektivitetsdata under tiden en klinisk prövning pågår.

”Det medicinska behovet av en förebyggande behandling för nekrotiserande enterokolit och att förbättra “feeding tolerance” hos för tidigt födda barn är fortfarande mycket stort. IBT räknar med att studien kommer att avslutas under 2022. Vi förväntar oss att öppningen av det amerikanska samhället efter den omfattande vaccinationen mot COVID tillsammans med utvidgningen av födelseviktsspannet kommer att höja rekryteringstakten i vår viktiga studie.” konstaterar VD Staffan Strömberg, IBT.

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklings fas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 som syftar till att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feedingtolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021, klockan 22:00 CET.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

ACAMS’ ‘Virtual Europe’ Conference Offers Roadmap on Financial Crime Fight with Guidance from More than 80 Leading Compliance Experts11.5.2021 12:00:00 CEST | Press release

European regulators, senior industry executive and thought leaders to outline practical compliance steps for detecting and deterring financial crime, identifying the proceeds of corruption, fighting the illegal wildlife trade, tracing cryptocurrency transactions and deploying new technological tools LONDON, May 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- As part of its ongoing effort to facilitate dialogue between private-sector compliance professionals and policy makers , ACAMS will host a three-day training and networking event for its Virtual Europe conference. Beginning May 18, attendees of this fully virtual gathering will learn about anti-financial crime (AFC) best practices and emerging financial-crime threats from senior supervisory officials and other subject-matter experts, including representatives from the European Commission, European Central Bank, MONEYVAL, the United Nations Office on Drugs and Crime, World Bank, the central bank of the Netherlands, Latvia’s Financial Intelligence Unit

Kommuniké från årsstämman i Acarix11.5.2021 11:50:00 CEST | Pressemelding

Kommuniké från årsstämman i Acarix Årsstämman 2021 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 11 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande. Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Val av styrelse och revisor samt arvodering Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett regi

Announcement from Acarix's annual general meeting11.5.2021 11:50:00 CEST | Press release

Announcement from Acarix's annual general meeting The annual general meeting 2021 ("AGM") of Acarix AB ("Acarix" or the "Company") was held today on 11 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting. Due to the ongoing corona pandemic, the AGM was carried out through postal voting only, without physical presence. Adoption of the income statement and the balance sheet The AGM resolved to adopt the income statement and the balance sheet in Acarix and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet. Allocation of profit The AGM resolved not to pay any dividend to the shareholders and that the previously accrued profits, including the share premium account and year result would be carried forward. Discharge from liability The board of directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2020. Election of the board of directors, auditor and remuneration The AGM resolved, in accordance with the nomination committee's proposal tha

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS11.5.2021 11:10:00 CEST | Press release

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS Auction date2021-05-11Loan2206 Coupon0.25 %ISIN-codeSE0009269418Maturity2022-06-01 Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500 Volume offered, SEK mln4,850 Volume bought, SEK mln1,000 Number of bids7 Number of accepted bids3 Average yield-0.107 %Lowest accepted yield-0.114 %Highest yield-0.104 %% accepted at lowest yield 25.00 Auction date2021-05-11Loan2311 Coupon1.00 %ISIN-codeSE0010948240Maturity2023-11-13 Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500 Volume offered, SEK mln3,802 Volume bought, SEK mln1,000 Number of bids6 Number of accepted bids2 Average yield0.008 %Lowest accepted yield0.006 %Highest yield0.011 %% accepted at lowest yield 51.50 Auction date2021-05-11Loan2611Coupon1.00 %ISIN-codeSE0012569572Maturity2026-11-12 Tendered volume, SEK mln750 +/- 300 Volume offered, SEK mln3,450 Volume bought, SEK mln750 Number of bids7 Number of accepted bids1 Average yield0.428 %Lowest accepted yield0.428 %Highest yield0.428 %% accepted at lowes

Report from the Annual General Meeting of Auriant Mining AB (publ) held on 11 May 202111.5.2021 10:36:04 CEST | Press release

Auriant Mining AB (publ) held its Annual General Meeting on Tuesday, 11 May 2021. In order to mitigate the spread of Covid-19, the Annual General Meeting was conducted by advance voting only, on the basis of temporary statutory rules. The main resolutions passed at the meeting were as follows. More detailed information about the contents of the resolutions may be obtained from the complete notice of the AGM and the complete proposals. The notice and complete proposals are available on the company’s website: www.auriant.com. Adoption of balance sheets and profit and loss accounts It was resolved at the meeting to adopt the profit and loss account and balance sheet, as well as the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet for the financial year 2020. Allocation regarding the company’s result In accordance with the board’s and the managing director’s proposal, it was resolved at the meeting that the company’s non-restricted equity of SEK -86,488,459 is carried fo

Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 11 maj 202111.5.2021 10:36:04 CEST | Pressemelding

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 11 maj 2021 sin årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler . Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.auriant.se. Fastställande av balans- och resultaträkningar Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Disposition av bolagets resultat Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolagets fria egna kapital om -86 488 459 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledam

Klövern - Meddelande om skriftligt förfarande11.5.2021 10:20:30 CEST | Pressemelding

Klövern AB (publ) (”Klövern”) har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), som agerar agent under Klöverns seniora säkerställda obligation som emitterades i oktober 2019 med ett belopp om 50 000 000 USD med ISIN NO0010866205 (”Obligationslånet”), att inleda ett skriftligt förfarande där Klövern ber om att obligationsinvesterarna röstar för att ändra vissa bestämmelser i villkoren för Obligationslånet. Klövern önskar ändra villkoren för Obligationslånet och emittera ytterligare 50 000 000 USD till ett fåtal investerare samt förlänga den tidigare löptiden som löper till den 15 oktober 2021 till att löpa till den 15 juli 2023. I samband med detta kommer bland annat lämnade säkerheter att utökas. Ett meddelande om skriftligt förfarande kommer att skickas till samtliga obligationsinnehavare den 11 maj 2021 i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Det skriftliga förfarandet avslutas senast den 31 maj 2021. Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på Klöverns