GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ROCKWOOL A/S

Del

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 03 – 2023
til Nasdaq Copenhagen

7. marts 2023

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI ROCKWOOL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 29. marts 2023, kl. 15.00

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 24. marts 2023 enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Information om webcastet og generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol. Oplysninger omkring indsamling og behandling af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1.   Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2.   Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

3.   Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.

4.   Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.

5.   Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2023/2024.

6.   Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2022 på 35 DKK pr. aktie á nominelt 10 DKK. Udbyttet udbetales den 3. april 2023 efter generalforsamlingens godkendelse.

7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlem og næstformand, Carsten Bjerg, har meddelt bestyrelsen, at han ikke genopstiller til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Ilse Irene Henne, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler og Jørgen Tang-Jensen.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Jes Munk Hansen som nyt medlem af bestyrelsen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation for indstilling af kandidaterne, er vedlagt som bilag 1 og kan ses på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf.

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Thomas Kähler som formand og Jørgen Tang-Jensen som næstformand.

8.   Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

9.   Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

9a.        Bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.        

9b.        Forslag om at anvende 100 MDKK til støtte for genopbygningen af Ukraine.

Bestyrelsen har ved flere lejligheder tilkendegivet, at ROCKWOOL aktivt vil bidrage til genopbygningen af Ukraine. I overensstemmelse hermed blev det på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 31. august 2022 godkendt, at selskabet kunne anvende 100-200 MDKK til at støtte genopbygningen af Ukraine.

På grund af situationen i Ukraine har det endnu ikke været muligt at påbegynde byggeprojekter, men ROCKWOOL er i tæt dialog med myndighederne i Chernihiv-regionen og forventer at større byggeprojekter snart vil kunne påbegyndes. ROCKWOOL har siden den ekstraordinære generalforsamling anvendt ca. 20 MDKK af det godkendte beløb på primært indkøb og levering af telte, generatorer og varmeapparater til borgerne i byen Chernihiv, Ukraine.

For at adskille genopbygningsindsatsen i Ukraine fra den daglige drift af selskabet har ROCKWOOL besluttet at stifte Fonden for genopbygning af Ukraine, hvis formål er at yde støtte til relevante projekter og tiltag dedikeret til genopbygningen af Ukraine og til ukrainske flygtninge. Fonden kan derudover yde støtte til andre almennyttige eller velgørende formål, hvis fondens primære formål ikke eller kun vanskeligt kan opfyldes.

I forbindelse med fondens stiftelse har ROCKWOOL besluttet at tildele resten af det tidligere godkendte beløb på 200 MDKK til fonden specifikt med henblik på at støtte genopbygningsprojekter i Ukraine.

Med afsæt i ROCKWOOLs ønske om fortsat at bidrage foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender, at selskabet tildeler et yderligere beløb på 100 MDKK til fonden. Den samlede tildeling til fonden vil hermed blive på 280 MDKK.

Det er fortsat en betingelse, at beløb, der anvendes i Ukraine, ikke må anvendes i områder, som ikke er under den Ukrainske regerings kontrol.

Ved fremsættelse af forslaget har bestyrelsen vurderet, at forslaget afspejler og understøtter ROCKWOOLs værdier og aktiviteter. Ligesom ved sidste års ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen lagt vægt på, at selskabet har et samfundsmæssigt ansvar, og at der foreligger en helt ekstraordinær situation i Ukraine, som berører og har stor betydning for selskabet, dets medarbejdere og samarbejdspartnere.

10.   Eventuelt.


Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 216.207.090 DKK heraf en A-aktiekapital på nominelt 108.669.070 DKK (fordelt på 10.866.907 aktier af nominelt 10 DKK) og en B-aktiekapital på nominelt 107.538.020 DKK (fordelt på 10.753.802 aktier af nominelt 10 DKK). Hver A-aktie på nominelt 10 DKK giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt 10 DKK giver én stemme, jf. vedtægternes § 10.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 22. marts 2023, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 10.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Selskabet vil som tidligere år udstede elektroniske adgangskort. Elektroniske adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen og som er registreret i ejerbogen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsskranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsskranken til generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort eller behørig legitimation.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 24. marts 2023. Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

(a)   ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller MitID/NemID;

(b)   ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1.sal, DK-2800 Kgs. Lyngby. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer, der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf; eller

(c)   ved at henvende sig til Computershare A/S, pr. telefon +45 4546 0997 (hverdage i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 15:30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 24. marts 2023. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 27. marts 2023. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport, vederlagsrapport, sustainability rapport, blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt information om håndtering af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.

Spørgsmål

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

Du er velkommen til at sende korte spørgsmål eller kommentarer hurtigst muligt dog senest søndag 26. marts 2023 til agm@rockwool.com. Vi vil søge at besvare konkrete spørgsmål fra en aktionær direkte, mens spørgsmål eller kommentarer af interesse for en bredere kreds af aktionærer vil blive behandlet under mødet.

Med venlig hilsen
ROCKWOOL A/S

På vegne af bestyrelsen
Thomas Kähler, bestyrelsesformand

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Medium-term Fiscal Strategy Plan 2024-2028: to counter inflation, safeguard living standards and support growth29.3.2023 20:11:00 CEST | Press release

The government's fiscal strategy plan for the next five years lays out its strategy to utilise fiscal policy in a targeted manner to counter inflation and overheating by increasing expenditure restraint and revenue generation and postponing public investments. At the same time, important basic services that the government has significantly reinforced in recent years are maintained, based on the strong position of the Treasury. Financial support will be provided for those groups least able to withstand the impact of rising inflation, as was done with the government's support actions during the pandemic and the previous year. The Treasury’s fiscal position has improved significantly in recent quarters , and the fiscal outlook for this year appears likely to be better than implied by the most optimistic scenarios of previous projections. Eighteen months ago, the objective was set in the government’s Fiscal policy statement to halt the increase in debt to GDP ratio no later than by year-en

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 29.03.202329.3.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 29 March 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 29.03.2023 Espoo, Finland – On 29 March 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL231,0134.39CEUX38,2144.38AQEU9,7344.37TQEX21,5394.39Total300,5004.39 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 a

Zealand Pharma's Annual General Meeting 202329.3.2023 20:00:00 CEST | Press release

Company announcement – No. 9 / 2023 Zealand Pharma's Annual General Meeting 2023 Copenhagen, March 29, 2023 - Today, Zealand Pharma A/S ("Zealand") (NASDAQ: ZEAL) (CVR no. 20 04 50 78), held its Annual General Meeting of 2023 as a partly electronic general meeting. At the meeting, all proposals presented to the General Meeting were adopted. The General Meeting acknowledged the management's report on Zealand's activities in the past financial year and Zealand's audited Annual Report for 2022 was approved. The meeting also approved that the financial result for 2022, which was a loss of TDKK 1,202,135, was carried forward to the next financial year. All the incumbent board members were re-elected as recommended by the Nomination Committee. Hence, Zealand's Board of Directors consists of the following members: Alf Gunnar Martin Nicklasson Kirsten Aarup Drejer Alain MunozJeffrey Berkowitz Michael John Owen Leonard KruimerBernadette Mary Connaughton After the Annual General Meeting, the Boa

Restricted Share Unit Programs29.3.2023 19:58:36 CEST | Press release

Company announcement for ROCKWOOL A/S Release no. 06 - 2023 to Nasdaq Copenhagen 29 March 2023 Restricted Share Unit Programs The ROCKWOOL A/S Board of Directors has today, in accordance with the remuneration policy adopted at the Annual General Meeting 2020, decided to allocate Restricted Share Units, including phantom units, (“RSUs”) to a group of up to 85 key employees in leading positions, including Group Management (the “Participants”). The scheme is designed to align the interest of the Participants to those of our shareholders, and to give the Participants an incentive to make a long-term commitment as well as to promote value creation within the group. The Board of Directors has granted the Participants a total of 12,900 RSUs and, subject to vesting, each RSU entitles the holder to receive one ROCKWOOL B-share or, in case of phantom units, a cash based settlement to the corresponding share value at the time of transfer. The fair value of each RSU is DKK 1,618.63 being the 15 da