GlobeNewswire

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S

Del

Company Announcement No. 10-2020

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling fredag den 26. juni 2020 kl. 16.00 på selskabets adresse, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby.

Af hensyn til alles sikkerhed og for at mindske risikoen for smittespredning af COVID-19 henstiller vi til, at vores aktionærer ikke møder op fysisk på generalforsamlingen, men brevstemmer eller giver fuldmagt og følger generalforsamlingen via livestreaming på hjemmesiden.

Ledelsen vil også være meget begrænset repræsenteret for at mindske smitterisikoen.

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019
 2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2019
 3. Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a. Endelig godkendelse af honorarer for 2019

Bestyrelsen foreslår uændret godkendelse af honorarerne for 2019, som blev forhåndsgodkendt af generalforsamlingen i 2019.

Honorarerne er baseret på et grundhonorar på DKK 450.000 (”Grundhonoraret”) med dobbelt honorar til næstformanden og tredobbelt honorar til formanden. Dertil kommer et tillægshonorar på DKK 125.000 for medlemskab af et bestyrelsesudvalg, dog således at det yderligere honorar for udvalgsformænd udgør DKK 225.000. Bestyrelsens formand og næstformand modtager ikke udvalgshonorarer.

Det samlede vederlag til bestyrelsens medlemmer for 2019 udgør DKK 6,4 mio., jf. note 6.1 i årsrapporten (side 115).

I tillæg til ovennævnte honorarer betaler selskabet udlæg, herunder rejse- og transportomkostninger, der er forbundet med arbejdet i bestyrelsen, og selskabet kan tillige betale udenlandske sociale afgifter og tilsvarende afgifter, der opkræves af udenlandske myndigheder i relation til honorarerne.

b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2020

Bestyrelsen foreslår, at honorar til bestyrelsen for 2020 forbliver uændret. Honorarerne for 2020 vil blive forelagt generalforsamlingen i 2021 til endelig godkendelse.

 1. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Som oplyst i selskabsmeddelse af 23. marts 2020 foreslår bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for 2019. Der henvises i øvrigt til årsrapporten (Annual Report 2019) med tillæg (Supplement to Annual Report 2019), som illustererer ændringen til den foreslåede overskudsdisponering. Både årsrapport og tillæg er tilgængelige på flsmidth.com.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Tom Knutzen, Richard Robinson Smith (Rob Smith), Anne Louise Eberhard, Gillian Dawn Winckler og Thrasyvoulos Moraitis genvælges som medlemmer til bestyrelsen.

Aktionær Richardt Ejnar Fangel har meddelt, at han opstiller som kandidat til bestyrelsen.  Bestyrelsen støtter ikke Richardt Ejnar Fangels kandidatur.

Som følge heraf foreslår bestyrelsen valg af 6 medlemmer, bestående af bestyrelsens foreslåede kandidater.

Information om ledelseshverv og anden baggrundsinformation for de enkelte kandidater fremgår af bilag 1, og informationen er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget har overfor bestyrelsen oplyst, at det ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

 1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

7.1 - Forslag til ny vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets nye vederlagspolitik, som fastlægger rammen for den samlede aflønning af bestyrelsen og direktionen i FLSmidth & Co. A/S. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med de nye krav i selskabslovens § 139 og § 139a, og erstatter de nuværende retningslinjer for incitamentsaflønning. Den foreslåede nye vederlagspolitik er vedlagt som bilag 2 og kan endvidere findes på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com. Såfremt vederlagspolitikken godkendes, vil § 14 i selskabets vedtægter automatisk blive slettet og efterfølgende punkter omnummereret.

7.2 – Ændring af vedtægterne – fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen

Bestyrelsen foreslår, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes § 4a til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital forlænges, således at de er gældende til og med 25. marts 2025.

Vedtægternes § 4a, stk. 1, 3. pkt. og stk. 2, 3. pkt., vil herefter få følgende ordlyd:

”Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 25. marts 2025.”

De foreslåede ændringer til vedtægterne fremgår af bilag 3 og er tillige tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com.

7.3 – Ændring af vedtægterne – ændring af ejerbogsfører

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 4, stk. 4, 1. pkt. ændres for at reflektere gennemførelse af fusion mellem VP Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83, og VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Som konsekvens heraf er VP Securities A/S indtrådt som selskabets ejerbogsfører i stedet for VP Services A/S.

Vedtægternes § 4, stk. 4, 1. pkt., vil herefter få følgende ordlyd:

”Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36”.

Den foreslåede ændring til vedtægterne fremgår af bilag 3 og er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com.

7.4 – Ændring af vedtægterne – ændring af standarddagsorden for den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at ændre standarddagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 6 for at reflektere de nye krav i selskabsloven, hvorefter selskabet skal indstille en vederlagsrapport til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling fra og med 2021.

Vedtægternes § 6 vil herefter få følgende ordlyd:

”Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

 1. Ledelsens beretning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor(er)
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer
 8. Eventuelt”.

Den foreslåede ændring til vedtægterne fremgår af bilag 3 og er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com.

7.5 – Egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10% af selskabskapitalen på tidspunktet for bemyndigelsen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

 1. Eventuelt

------------

Vedtagelseskrav
Forslaget på dagsordenens pkt. 7.2, 7.3 og 7.4 skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.025.000.000 og er fordelt på aktier à DKK 20. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 20 stemmer.


Registreringsdatoen er fredag den 19. juni 2020.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Aktionærer, der alligevel ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort. Anmodningen skal være selskabet i hænde senest mandag den 22. juni 2020, kl. 23.59. Adgangskort kan rekvireres via FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf.

FLSmidth & Co. A/S fremsender adgangskort via e-mail. Dette forudsætter, at aktionærens e-mailadresse er registreret på FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf. Efter tilmelding vil aktionæren modtage et elektronisk adgangskort, som skal medbringes på generalforsamlingen ved brug af for eksempel smartphone eller tablet. Alternativt kan medbringes et print af adgangskortet. Hvis adgangskortet ikke medbringes, kan adgang til generalforsamlingen dog opnås mod forevisning af legitimation.

Fuldmagt
Fuldmagter kan afgives elektronisk enten via FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf (kræver elektronisk adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.flsmidth.com/gf. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller scannet version til vpinvestor@vp.dk), i hænde senest mandag den 22. juni 2020, kl. 23.59.

Brevstemme
Brevstemmer kan afgives elektronisk enten via FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf eller skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.flsmidth.com/gf. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller scannet version til vpinvestor@vp.dk), i hænde senest torsdag den 25. juni 2020, kl. 12.00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger
På selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com/gf, vil der frem til og med dagen for den ordinære generalforsamling kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2019 og tillæg til årsrapporten for 2019, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, indkaldelsen med dagsordenen og de fuldstændige forslag, inklusiv bilag, fuldmagts-/brevstemmeblanket til brug for generalforsamlingen samt vedtægterne. Årsrapporten for 2019 og tillæg til årsrapporten for 2019 er alene tilgængelig på engelsk.

Fra torsdag den 4. juni 2020 er oplysningerne tillige fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor på adressen Vigerslev Allé 77, 2500 Valby.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til FLSmidth & Co. A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, eller via e-mail til corpir@flsmidth.com.

Elektronisk afstemning
Der vil blive anvendt elektronisk afstemning (e-voter), såfremt der skal stemmes om et eller flere punkter på dagsordenen.
E-voters vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Webcast
Hele generalforsamlingen vil blive webcastet live på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com/gf, og dette webcast vil også efterfølgende være tilgængeligt på hjemmesiden. Webcast vil kun omfatte podiet. Der henvises i øvrigt til selskabets persondatapolitik, som er beskrevet på selskabets hjemmeside for mere information om indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen.

Parkering
Selskabets adresse er Vigerslev Allé 77, 2500 Valby. Der er et begrænset antal parkeringspladser på adressen.

Generalforsamlingen slutter umiddelbart efter gennemgang af sidste punkt. Der bliver ikke serveret noget hverken før eller efter generalforsamlingen.

Valby, 2. juni 2020
FLSmidth & Co. A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil

Information om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire

Inventiva announces the decision by the investigator to reduce the number of patients in the ongoing Phase II trial evaluating lanifibranor in type 2 diabetes patients (T2DM) with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)6.7.2020 08:00:00 CESTPress release

Following higher than expected effects on steatosis reduction during the Phase IIb NATIVE trial in NASH, the number of patients to be recruited in the trial evaluating lanifibranor in patients with T2DM and NAFLD has been reduced to 34 (vs. 64 initially) The Phase II trial results are expected in 2021 Daix (France), July 6, 2020 – Inventiva (Euronext: IVA) ("Inventiva" or the "Company"), a clinical-stage biopharmaceutical company developing oral small molecule therapies for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH), mucopolysaccharidoses (MPS) and other diseases with significant unmet medical need, today announced the decision by the investigator to reduce the number of patients to be enrolled in the investigator-initiated Phase II clinical trial of lanifibranor in patients with TD2M and NAFLD being conducted by Prof. Cusi at the University of Florida. This trial aims to evaluate the metabolic effects of lanifibranor and its potential efficacy on liver triglycerides inT2DM

Dividend payment ex-date of AS “Latvijas Gāze”6.7.2020 07:45:00 CESTPress release

AS “Latvijas Gāze” (GZE1R, ISIN code LV0000100899) will close the list of shareholders for dividend payment on July 9, 2020 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Latvian Settlement System. Proceeding from the above, the ex-date is July 8, 2020. From that date the new owner of the shares is not entitled to the dividends. AS “Latvijas Gāze” will pay dividend 0.44 EUR per share on July 10, 2020. The JSC "Latvijas Gāze" confirms that: - the profit paid in dividends was earned after January 1, 2018; - no conditions permitting the JSC "Latvijas Gāze" to reduce the corporate income tax base under Section 13 of the Corporate Income Tax Law have been applied. Additional information: Madara Ventere Head of Finance and accounting division Phone: + (371) 67 369 281 E-mail: investor.relations@lg.lv www.lg.lv

Airtel deploys India’s largest open cloud-based VoLTE network with Nokia software products6.7.2020 07:00:00 CESTPress release

Press Release FINAL Airtel deploys India’s largest open cloud-based VoLTE network with Nokia software products ·As part of its cloudification strategy, Airtel will deploy Nokia’s CloudBand Infrastructure Software 6 July 2020 Espoo, Finland – Nokia today announced that its CloudBand-based software products are powering Bharti Airtel’s (“Airtel”) Voice over LTE (VoLTE) network in India. The network supports over 110 million customers, making it the largest cloud-based VoLTE network in India and the largest Nokia-run VoLTE in the world. The cloud-based VoLTE deployment allows Airtel to provide its mobile customers faster and more reliable, cost-efficient call connectivity. The solution, which has been deployed to cover all 22 telecom service areas in India, uses Commercial Off-the-Shelf IT hardware with cloud-based Virtual Network Functions (VNFs), which consumes much less power and space compared to the traditional 2G/3G Circuit Switched legacy core. Nokia’s VoLTE solution enables Airtel

ObsEva Announces Positive Results from two Phase 3 Studies, PRIMROSE 1 and 2, of Yselty® (linzagolix) for the Treatment of Uterine Fibroids6.7.2020 07:00:00 CESTPress release

PRIMROSE 1 achieved statistically significant and clinically meaningful results across primary and key secondary endpoints at week 24 PRIMROSE 2 results demonstrate sustained efficacy and continued safety of linzagolix at week 52 Results confirm linzagolix as a potential best-in-class GnRH antagonist, with a pooled responder rate of 84.7% for the 200 mg with Add Back Therapy* (ABT) dose from PRIMROSE 1 and 2 Linzagolix is the only GnRH antagonist as a potential unique treatment option for up to 50% of US women with uterine fibroids for whom ABT therapy may be contraindicated Success of PRIMROSE 1 and 2 studies enables progression towards regulatory submissions, anticipated 4Q 2020 in the EU and 1H 2021 in the US GENEVA, Switzerland and BOSTON, MA (July 6, 2020) – ObsEva SA (NASDAQ: OBSV; SIX: OBSN), a biopharmaceutical company developing and commercializing novel therapies to improve women’s reproductive health, today announced top-line results from the PRIMROSE 1 and 2 studies of Ysel

Idorsia announces positive results in the second Phase 3 study of daridorexant6.7.2020 07:00:00 CESTPress release

Results confirm and reinforce the efficacy and safety profile from the first pivotal studyCompany targets filing the New Drug Application (NDA) around the end of 2020Idorsia to host an investor webcast to discuss the second Phase 3 results today at 14:00hrs CEST Allschwil, Switzerland – July 6, 2020 Idorsia Ltd (SIX: IDIA) today announced positive top-line results of the second pivotal Phase 3 study investigating 10 and 25 mg doses of its dual orexin receptor antagonist, daridorexant, in 924 adult and elderly patients (39.3% ≥ 65 years) with insomnia. The study confirms the findings of the first pivotal study, demonstrating efficacy of treatment with daridorexant on objective and subjective sleep parameters and showed positive effects on daytime functioning, with patients reporting no morning sleepiness and no evidence of rebound or withdrawal symptoms upon treatment discontinuation. On April 20, 2020, the company reported (media release) the results of the first pivotal study with dar

DIAC S.A.: UPDATE OF NEU MTN PROGRAMME3.7.2020 19:32:13 CESTPress release

July, 3rd 2020 DIAC S.A.: UPDATE OF NEU MTN PROGRAMME DIAC S.A. updated the Information Memorandum of its Negotiable Medium Term Notes (NEU MTN Programme). This documentation was approved by the Banque de France is available on its website under the following link: https://eucpmtn.banque-france.fr/public/#/liste-des-emetteurs/5f8b9dec-b611-ea11-80f7-001dd8b71ea9 DIAC S.A. Etablissement de crédit et intermédiaire d’assurances, au capital de 659 334 050 EUR. Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf – 93168 Noisy-le-Grand cedex SIREN 702 002 221 RCS Bobigny – N° TVA : FR02 702002221 – Code APE 6492Z – N° ORIAS : 07 004 966 – www.orias.fr Attachment Update DIAC programme NEU MTN 2020