GlobeNewswire by notified

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Share

__________________________________________________________

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

ERRIA A/S

CVR-NR. 15300574

__________________________________________________________

Tidspunkt:        onsdag, 12. april 2023 kl. 11:00

Sted:                   Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge


Bestyrelsen foreslår advokat Martin Skovbjerg, Bag Haverne 32, 4600 Køge, som dirigent. 


Dagsordenen er følgende: 

1.Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller, at årets resultat overføres til næste år.

4.Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.
Bestyrelsen indstiller, at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

5.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Følgende personer indstilles genvalgt til bestyrelsen:

Søren Storgaard, Køge
Kristian Svarrer, Esbjerg
Ng Sing King, Singapore

6.Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller, at PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges til revisor.

7.Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, i tiden indtil 1. april 2024, at erhverve egne kapitalandele op til maksimalt 10% af selskabets udstedte kapital på erhvervelsestidspunktet, mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse i op- eller nedadgående retning, på indtil 10 procent.

8.Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag (først på dansk og derefter på engelsk):

8.a Vedtægtens pkt. 4.1 ændres og erstattes af følgende:

”Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes endvidere per e-mail til alle aktionærer noteret i ejerbogen, som har fremsat begæring herom.”

“The general meeting shall be convened by the board no earlier than four weeks and no later than two weeks before the general meeting. The notice is published on the company's website. The notice is also sent per email to all shareholders recorded in the register of owners who have submitted a request to this effect.”

8.b Der indsættes et nyt pkt. 4.7 i vedtægten som følger:

”Bestyrelsen kan, hvis det vurderes hensigtsmæssigt og relevant, beslutte at gennemføre generalforsamlingen elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). En beslutning om afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling forudsætter, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, således at aktionærer kan deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen via elektroniske midler. Nærmere oplysninger vil kunne findes på selskabets hjemmeside og i indkaldelserne til de pågældende generalforsamlinger, ligesom skriftlig meddelelse vil blive sendt til alle noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.”

“The Board may, if deemed appropriate and relevant, resolve to conduct the General Meeting electronically without the possibility of physical attendance (a completely electronic General Meeting). A resolution to conduct a completely electronic General Meeting requires that the General Meeting can be conducted in a proper manner ensuring that shareholders will be able to participate, express their opinions and vote at the General Meeting by electronic means. Further information will be available on the Company’s website and in the relevant notices of the General Meetings, and written notice will be sent to all registered shareholders who have so requested.”

8.c Vedtægtens pkt. 18.1 tilrettes således, at bemyndigelsen til at udstede nye aktier er gældende frem til 1. april 2028.


”Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 9.241.922,00 ved kontant indbetaling eller indbetaling ved apportindskud helt eller delvist, svarende til 9.241.922 styk aktier af nominelt DKK 1,00 per aktie.”

“Through April 1, 2028, the board of directors is authorized to increase the capital of the Company in one or more transactions by nominally DKK 9,241,922.00 in total by way of cash payments or in-kind contributions, fully or partially, equal to 9,241,922 shares each having a nominal value of DKK 1.00.”

8.d I vedtægten indsættes et nyt pkt. 18.5 som følger:

”Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelsen således: den 2. juni 2022 er der udstedt 1.621.622 nye aktier iht. Bemyndigelsen, herunder hvorfor der resterer 7.620.300,00 nye aktier”

“The board has exercised the authorization as follows: on 2 June 2022, 1,621,622 new shares have been issued. The residual authorization under section 18.1 is 7,620,300.00 new shares."

8.e I vedtægten indsættes et nyt pkt. 18.6 som følger:

”Bemyndigelsen i pkt. 18.1 og i pkt. 21.1 er samlet beløbsmæssigt begrænset. Der kan således maksimalt udstedes ny kapital med indtil nominelt DKK 9.241.922,00 samlet, i henhold til de 2 bemyndigelser i pkt. 18.1 og pkt. 21.1.”

“The authorization in section 18.1 and in section 21.1 is jointly limited in terms of amount. A such, maximum new share capital can be issued up to nominal DKK 9,241,922.00 jointly pursuant to the 2 authorizations in section 18.1 and section 21.1.”

8.f Vedtægtens pkt. 19.1 ændres og erstattes som følger:

”Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2028 bemyndiget til af én eller flere omgange at optage et eller flere lån med en samlet hovedstol på minimum DKK 250.000,00 og op til DKK 20.000.000,00, mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i Selskabet. Der gælder en mindste tegning pr. investor på DKK 250.000,00. De konvertible gældsbreve udstedes mod kontant indbetaling. Bestyrelsen bemyndiges samtidig, i perioden indtil den 1. april 2028, til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelsen på minimum nominelt DKK 1,00 og maksimalt nominelt DKK 20.000.000,00.”

“Through April 1, 2028, the board of directors is authorized to raise in one more transactions loans with one or more lenders of a minimum of DKK 250,000.00 and up to DKK 20,000,000.00 in total by way of issuance of convertible loans entitling any lender to convert the lender’s claim to shares in the Company. The convertible loans shall be issued against cash payments with a minimum of DKK 250,000.00. The board of directors is also authorized, through April 1, 2028, to execute the related capital increase with a minimum nominal value of DKK 1.00 up to DKK 20,000,000.00.”

8.g  I vedtægten indsættes et nyt pkt. 19.5 som følger:

”Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelsen til at optage konvertible lån iht. pkt. 19.1 for et beløb på i alt DKK 4.674.364,62, hvorefter den resterende bemyndigelse iht. pkt. 19.1 udgør DKK 15.325.635,62. Af de udstedte konvertible lån iht. pkt. 19.1 er DKK 3.006.500,00 konverteret til aktiekapital i august 2019, DKK 500.000,00 er indfriet, mens der udestår DKK 1.167.864,62 konvertible lån.”

“The board has exercised the authorization to issue convertible loans in accordance with section 19.1 for a total amount of DKK 4,674,364.62, after which the remaining authorization according to section 19.1 amounts to DKK 15,325,635.62. Of the convertible loans issued cf. section 19.1, DKK 3,006,500.00 was converted to share capital in August 2019, DKK 500,000.00 is repaid and DKK 1.167.864,62 convertible loans are outstanding.”

8.h Der indsættes et nyt pkt. 21 i vedtægten (nummerering af efterfølgende bestemmelser konsekvensrettes) som følger:

“21. Bemyndigelse til at Udstede Aktier med fortegningsret

21.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 7.620.300,00 ved kontant indbetaling eller indbetaling ved apportindskud helt eller delvist, svarende til 7.620.300 styk aktier af nominelt DKK 1,00 per aktie.

Through April 1, 2028, the board of directors is authorized to increase the capital of the Company in one or more transactions by nominally DKK 7,620,300.00 in total by way of cash payments or in-kind contributions, fully or partially, equal to 7,620,300.00 shares each having a nominal value of DKK 1.00.

21.2 Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) iht. bemyndigelsen i pkt. 21.1 sker med fortegningsret for eksisterende aktionærer ved udstedelse af tegningsrettighed(er), idet tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen. Vilkårene for aktietegningen fastsættes af bestyrelsen.

“Issuance of new shares and associated capital increase(s) in accordance with the authorization in section 21.1 shall be implemented with pre-emptive rights for existing shareholders when issuing subscription right(s), as the subscription price is determined by the board of directors and may be lower than the market price. The terms for the share issuance shall be determined by the board of directors.”

21.3 For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse helt eller delvist. De nye aktiers rettigheder i Selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

“The new shares shall be afforded the same rights as those attached to any existing shares. Among other things, the new shares shall be negotiable and transferable instruments and recorded in the shareholders’ register of the Company. No particular duty to redeem the shares in part or in full may apply. The new shares shall be subject to the same rights as any other shares existing as of the time of the conversion. The rights attached to the new shares shall be effective upon full payment for the shares and the capital increase has been registered with the Danish Business Authority.”

21.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse.
“The board of directors is authorized to implement the required amendments to the articles of association arising from the exercise of this authorization to increase the capital of the Company.”

21.5 Bemyndigelsen i pkt. 18.1 og i pkt. 21.1 er samlet beløbsmæssigt begrænset. Der kan således maksimalt udstedes ny kapital med indtil nominelt DKK 9.241.922,00 samlet, i henhold til de 2 bemyndigelser i pkt. 18.1 og pkt. 21.1.”

“The authorization in section 18.1 and in section 21.1 is jointly limited in terms of amount. A such, maximum new share capital can be issued up to nominal DKK 9,241,922.00 jointly pursuant to the 2 authorizations in section 18.1 and section 21.1.”

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

I medfør af vedtægtens pkt. 4.4 oplyses, at der til vedtagelse af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringerne ovenfor i pkt. (jf. ovenfor pkt. (i), (ii), (iii), (v) og (viii) kræves, at mindst to tredjedele af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. For så vidt angår de øvrige ændringer i vedtægten (jf. ovenfor pkt. (iv) og (vii)) bemærkes, at disse rettelser kan foretages af bestyrelsen i medfør af selskabslovens regler samt iht. bemyndigelser indeholdt i vedtægtens pkt. 18.4 og 19.4.

9.Eventuelt.

Ret til at få forslag behandlet.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette overfor bestyrelsen. Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.


Fremlæggelse af årsrapport, dagsorden og forslag.


Senest otte kalenderdage før enhver generalforsamling fremsendes til hver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom, og fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport underskrevet af bestyrelsen og direktionen samt årsberetning. [Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside.]


Registreringsdato.

Aktionærernes ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling er knyttet til aktionærens besiddelse af aktier på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. den 5. april 2023.


Anmeldelsesfrist.

Enhver aktionær har adgang til selskabets generalforsamling, såfremt aktionæren senest tre kalenderdage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets ejerbog eller mod forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen A/S eller det kontoførende institut som dokumentation for aktiebesiddelsen.

Personligt fremmøde, og ret til at møde ved fuldmagt.

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt, som ikke kan gives for en længere periode end ét år. Fuldmagt kan alene gives til én bestemt angivet generalforsamling med en i forvejen kendt dagsorden.


Spørgeret.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret.


Selskabets aktiekapital er DKK 10.863.544,00, fordelt i aktier à DKK 1,00. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1,00 én stemme.


På vegne af bestyrelsen

Søren Storgaard, Formand.Certified Adviser

Norden CEF A/S

John Norden

Attachments

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Evaxion’s AI technology identifies cancer vaccine targets associated with longer progression-free survival of melanoma patients in the EVX-01 Phase 1 clinical trial3.6.2023 23:00:00 CEST | Press release

The clinical trial of the personalized cancer vaccine EVX-01 met its primary endpoints of safety and tolerabilityPositive clinical responses were reported in 8 out of 12 EVX-01 treated patientsHigh-quality neoantigens, predicted by AI technology, were associated with longer progression-free survivalStrong vaccine-specific immune responses were induced in all 12 EVX-01 treated patients Higher EVX-01 dose induced a stronger immune response and was associated with improved clinical outcome COPENHAGEN, Denmark, June 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) (“Evaxion” or the “Company”), a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of AI-powered immunotherapies, today presented promising clinical data from its EVX-01 Phase 1 dose escalation trial in metastatic melanoma at the 2023 ASCO annual meeting in Chicago, Illinois. The Phase 1 trial successfully met primary endpoints for safety and tolerability of EVX-01 in metastatic melanoma patients

BW Offshore: Short-term contract extension for Espoir Ivoirien3.6.2023 16:39:00 CEST | Press release

Short-term contract extensionfor Espoir Ivoirien BW Offshore has signed a short-term extension for the lease and operation of the FPSO Espoir Ivoirien in order to discuss a potential purchase of the FPSO by the client. The firm period has been extended until 9 June 2023. For further information, please contact: Ståle Andreassen, CFO, +47 91 71 86 55 Anders S. Platou, Head of Corporate Finance & Strategy, +47 99 50 47 40 IR@bwoffshore.com or www.bwoffshore.com About BW Offshore: BW Offshore engineers innovative floating production solutions. The Company has a fleet of 8 FPSOs with potential and ambition to grow. By leveraging four decades of offshore operations and project execution, the Company creates tailored offshore energy solutions for evolving markets world-wide. BW Offshore has around 2,000 employees and is publicly listed on the Oslo Stock Exchange. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

Jobindex A/S meddeler sin hensigt om afnotering og tilbud fra Danielsen 2 ApS til aktionærerne om køb af deres aktier til 1.900 kr. pr. aktie2.6.2023 20:16:00 CEST | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2023 København, Danmark 2. juni 2023 – Jobindex A/S (“Jobindex” eller “Selskabet”), meddeler, at Jobindex i dag har besluttet at lade Selskabets aktier slette fra handel og officiel notering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark (“Nasdaq First North”) og bemyndiget adm. direktør Kaare Danielsen til at indgive anmodning herom til Nasdaq Copenhagen A/S inden den 1. oktober 2023 samt at Danielsen 2 ApS (“Tilbudsgiver”) fremsætter et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud på 1.900 kr. pr. aktie (det “Offentlige Købstilbud”) til alle aktionærer i Jobindex med undtagelse af Tilbudsgiver og Selskabet for så vidt angår egne aktier. For aktionærerne i Jobindex A/S betyder dette, at man har valget imellem at: Acceptere det Offentlige Købstilbud, der indebærer en præmie på ca. 8,6% ift. lukkekursen pr. 2. juni 2023 og en præmie på ca. 9,7% ift. de sidste 12 handelsdages volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP); ellerFortsætte uændret som aktionær i Jobindex A/S

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.20232.6.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 2 June 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.2023 Espoo, Finland – On 2 June 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,6953.83CEUX1,1353.84AQEU1,6303.81TQEX1,9403.81Total367,4003.83 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and end

BlueCat acquires network infrastructure monitoring and automation platform Indeni2.6.2023 19:00:00 CEST | Press release

Customers will gain an enhanced ability to maintain network resiliency TORONTO, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueCat Networks, a leading provider of mission-critical network and cloud infrastructure software for reliable and secure DNS, DHCP, and IP address management (collectively known as DDI), announced today that it has acquired Indeni. Moelis & Company acted as financial advisors to BlueCat. Financial terms were not disclosed, and the deal is subject to regulatory approval. Indeni’s platform helps network operations (NetOps) teams assure the health of their network appliances such as firewalls, load balancers, and secure web proxies. It analyzes device configurations, metrics, and logs through deep domain expertise, codified as knowledge. And it alerts administrators about existing and potential issues, using a global, crowd-sourced knowledge base to identify and recommend remediation steps using automation. Customers using Check Point, Palo Alto Networks, Fortinet, F5, and m