GlobeNewswire

INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S

Del

Company Announcement No. 8 2021


Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 26. august 2021 kl. 16.00 på selskabets adresse, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby.

Med henblik på at mindske risikoen for smittespredning af COVID-19 opfordrer bestyrelsen aktionærer, som ønsker at deltage fysisk på den ekstraordinære generalforsamling til at fremvise gydigt Coronapas og til ikke at medbringe rådgiver eller anden ledsager.

Bestyrelsen anmoder endvidere om, at alle, der tilmelder sig generalforsamlingen, respekterer FLSmidths generelle rejse- og besøgspolitik, som afspejler sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvorefter adgang til FLSmidth ikke er tilladt for personer, der har symptomer på smitte eller har været i tæt kontakt med andre, som i øvrigt viser symptomer på infektion.

Aktionærer, der ikke ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt eller brevstemme og følge den ekstraordinære generalforsamling via webcast. 

Dagsorden og fuldstændige forslag:

  1. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen og til at ændre § 4a i vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen, i tillæg til den eksisterende bemyndigelse til at udstede aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i § 4a, stk. 2 i Selskabets vedtægter, bemyndiger bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 105.000.000 ved kontant indbetaling. Bestyrelsen vil dermed i alt være bemyndiget til at udstede nye aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til nominelt kr. 205.000.000. Den yderligere bemyndigelse skal kun gælde frem til den 31. december 2022.

Formålet med kapitalforhøjelsen er at rejse egenkapital, der sammen med lån skal finansiere Selskabets planlagte erhvervelse af Thyssenkrupp AGs mineforretning, som er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 7, 2021.

Som følge af forslaget foreslås det, at vedtægternes § 4a ændres, således at der indsættes en ny bemyndigelse som nyt stk. 3. 

Den nye § 4a vil herefter få følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer og med en samlet nominel værdi på op til DKK 100.000.000. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 24. marts 2026.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer og med en samlet nominel værdi på op til DKK 100.000.000, forudsat at forhøjelsen sker til markedsværdi. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 24. marts 2026.

I tillæg til bemyndigelserne i henhold til stk. 1 og 2 er bestyrelsen endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med en samlet nominel værdi på op til DKK 105.000.000 uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, forudsat at forhøjelsen sker til markedsværdi. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 31. december 2022. Bemyndigelsen kan i perioden indtil den 31. december 2022 således udnyttes sammen med bemyndigelsen i henhold til stk. 2 til at udstede nye aktier for et samlet nominelt beløb på DKK 205.000.000.

For kapitaludvidelser i medfør af stk. 1-3 gælder, at de nye aktier skal lyde på navn og skal være fuldt indbetalte. Aktierne er omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som de hidtidige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår der følger efter kapitalforhøjelsen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til bemyndigelserne i stk. 1-3.”

De foreslåede ændringer til vedtægterne fremgår af bilag 1 og er tillige tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com.

  1. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten (med delegationsbeføjelse) til at anmelde vedtagne beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer og tilføjelser, som styrelsen måtte kræve for at opnå registrering eller godkendelse.

-----------

Vedtagelseskrav
Forslaget på dagsordenens pkt. 1 skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Forslaget på dagsordenens pkt. 2 kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.025.000.000 og er fordelt på aktier à DKK 20. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 20 stemmer.


Registreringsdatoen er torsdag den 19. august 2021.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.


Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort. Anmodningen skal være selskabet i hænde senest fredag den 20. august 2021 kl. 23.59. Adgangskort kan rekvireres via FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf.

FLSmidth & Co. A/S fremsender adgangskort via e-mail. Dette forudsætter, at aktionærens e-mailadresse er registreret på FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf. Efter tilmelding vil aktionæren modtage et elektronisk adgangskort, som skal medbringes på generalforsamlingen ved brug af for eksempel smartphone eller tablet. Alternativt kan medbringes et print af adgangskortet. Hvis adgangskortet ikke medbringes, kan adgang til generalforsamlingen dog opnås mod forevisning af legitimation.

Fuldmagt
Fuldmagter kan afgives elektronisk enten via FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf eller skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.flsmidth.com/gf. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller scannet version til vpinvestor@vp.dk i hænde senest fredag den 20. august 2021 kl. 23.59.

Brevstemme
Brevstemmer kan afgives elektronisk enten via FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf eller skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.flsmidth.com/gf. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller scannet version til vpinvestor@vp.dk i hænde senest onsdag den 25. august 2021 kl. 12.00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger
På selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com/gf, vil der frem til og med dagen for den ekstraordinære generalforsamling kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, indkaldelsen med dagsordenen og de fuldstændige forslag, inklusiv bilag samt fuldmagts-/brevstemmeblanket til brug for generalforsamlingen.

Fra fredag den 30. juli 2021 er oplysningerne tillige fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor på adressen Vigerslev Allé 77, 2500 Valby.

Spørgsmål fra aktionærerne
Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærer stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til FLSmidth & Co. A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, eller via e-mail til
corpir@flsmidth.com.

Webcast
Hele generalforsamlingen vil blive webcastet live på selskabets hjemmeside, www.flsmidth.com/gf, og dette webcast vil også efterfølgende være tilgængeligt på hjemmesiden. Webcast vil kun omfatte podiet. Der henvises i øvrigt til selskabets persondatapolitik, som er beskrevet på selskabets hjemmeside for mere information om indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen.

Valby, den 30. August
 2021
FLSmidth & Co. A/S
Bestyrelsen

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire

Another important step for dLab and Dala Energi28.9.2021 09:00:00 CEST | Press release

We are happy to announce that our journey with Dala Energi takes yet another important step! The product dAnalyzer Lite from cleantech company Dlaboratory Sweden AB (dLab), are being integrated to one more station, Lindan. Dala Energi's business concept is to offer solutions in energy and digital communication that help people and companies live and develop in our countryside in an easy, efficient, and sustainable way and dLab is happy to support Dala Energi in realizing their mission. dLab’s dInsight Analytics Platform provides a decision support system including a broad set of features and services. One of these features is dAnalyzer, collecting grid data from its minimal hardware, completely independent of age and make, including high-resolution sensors. The data is analyzed and put into meaningful context through a web-based interface; thereby enabling proactive fault detection as well as proactive maintenance. In modern substations equipped with digital protection relays including

DNO Updates North Sea Drilling28.9.2021 08:27:36 CEST | Press release

Oslo, 28 September 2021 – DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today reported an oil discovery on the Gomez prospect in its operated PL006C license offshore Norway. The exploration well encountered hydrocarbons in the primary target in the Våle Formation of Paleocene Age. The reservoir is a 23 meters thick, homogeneous sandstone of poor to moderate quality. A small amount of oil was recovered during logging. The oil/water contact was not encountered. Based on preliminary assessments, there is uncertainty whether the reservoir can be commercially produced and no estimate of recoverable volumes has been established at this stage. DNO holds a 65 percent interest in the PL006C license and together with its partner Aker BP (35 percent) will study the extensive data collected during the operation before deciding next steps. In a separate announcement, Equinor as operator of license PL159B (DNO 32 percent) has reported that the recently completed Black Vulture exploration well did not

Statkraft sells Andershaw Wind Farm and retains long-term management role28.9.2021 08:10:13 CEST | Press release

- Greencoat UK Wind PLC has purchased 100% of Statkraft’s ownership in Andershaw Wind Farm - Statkraft to retain long-term operations and maintenance as well as asset management - The two companies have also signed an extension of the existing PPA agreement (UK and Norway, 28 Sept 2021) Statkraft, Europe’s largest generator of renewable energy, has today announced the sale of Andershaw Wind Farm in Scotland, to Greencoat UK Wind PLC for a purchase price of £121m (including cash and working capital). Statkraft, who together with Catamount Energy*, began joint development of the project in 2006 and operation in 2017, will maintain day-to-day operation and maintenance, as well as asset management responsibilities until 2037. The company has also negotiated an extension of its existing long-term market access power purchase agreement. * Andershaw Wind Farm (36 MW installed capacity), south of Glasgow, produces enough energy to meet the annual needs of about 26,000 homes. Eivind Torblaa, Vi

Statkraft selger Andershaw Wind Farm i Skottland og fortsetter å drifte vindparken28.9.2021 08:10:13 CEST | Pressemelding

- Greencoat UK Wind PLC har kjøpt hele Andershaw Wind Farm fra Statkraft - Statkraft vil levere alle drifts- og vedlikeholdstjenester for vindparken til Greencoat UK Wind - Partene har også forlenget en eksisterende kraftkjøpsavtale (Oslo/London, 28. september 2021) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har solgt Andershaw Wind Farm i Skottland til Greencoat UK Wind PLC for 121 millioner pund, inkludert kontanter og arbeidskapital. Statkraft startet utviklingen av prosjektet i 2006 og vindparken ble satt i drift i 2017. I forbindelse med salget er det avtalt at Statkraft skal fortsette å drifte anlegget, samt levere alle vedlikeholds- og eieroppfølgingstjenester til Greencoat fram til 2037. En forlengelse av den eksisterende kraftkjøpsavtalen er også avtalt. Vindparken som ligger sør for Glasgow har elleve turbiner, en samlet installert effekt på 36 MW og produserer nok fornybar energi til å dekke forbruket i rundt 26.000 britiske husstander. Eivind Torblaa, Vice Pre

Teledyne to showcase comprehensive portfolio of industrial and scientific imaging technology at Vision 202128.9.2021 08:00:00 CEST | Press release

MUNICH, Germany, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne, a part of Teledyne Technologies [NYSE: TDY], and a global leader in machine vision technology, will exhibit their newest technologies at Vision 2021 taking place October 5-7, 2021 in Stuttgart, Germany. Teledyne will display the world’s most comprehensive, vertically integrated portfolio of industrial and scientific imaging technology including the latest from newly acquired Teledyne FLIR. Visit the Teledyne booth and explore the unmatched capabilities and products from Teledyne’s DALSA, e2v, FLIR, and Lumenera business units. Your one source for unlimited vision will be on display at Stand 8 B10. Teledyne will participate in the Industrial Vision Days with keynote and technology presentations taking place Wednesday, October 6, 2021: At 9:20 AM join Teledyne DALSA’s Matthias Sonder delivering his presentation entitled “Clarity at High Speed” At 4:20 PM be sure to attend Teledyne e2v’s Sergio Morillas speaking about “Highly r

Ahold Delhaize share buyback update28.9.2021 08:00:00 CEST | Press release

Zaandam, the Netherlands, September 28, 2021 – Ahold Delhaize has repurchased 606,980 of Ahold Delhaize common shares in the period from September 20, 2021 up to and including September 24, 2021. The shares were repurchased at an average price of €28.55 per share for a total consideration of €17.3 million. These repurchases were made as part of the €1 billion share buyback program announced on November 4, 2020. The total number of shares repurchased under this program to date is 28,367,721 common shares for a total consideration of € 690.4 million. Download the share buyback transactions excel sheet for detailed individual transaction information from https://www.aholddelhaize.com/en/investors/share-buyback-programs/2021/ This press release is issued in connection with the disclosure and reporting obligation set out in Article 2(2) of the EU Regulation that contains technical standards for buyback programs.

ASM INTERNATIONAL HOSTS INVESTOR DAY, UPDATES Q3 2021 GUIDANCE28.9.2021 07:45:00 CEST | Press release

Almere, The Netherlands September 28, 2021, 7:45 a.m. CET ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today hosts its 2021 Investor Day. ASM today also announces that the order intake in Q3 2021 is expected to exceed previous guidance. ASM holds today its Investor Day. During this event ASM’s management will provide an update on the company’s strategy, how we are going to create value and drive growth through innovation Highlights include: Targeting revenue of €2.8-€3.4 billion by 2025 (2020-2025 CAGR of 16%-21%), gross margins of 46%-50% in 2021-2025, and operating margins of 26%-31% in 2021-2025;Targeting Net Zero emissions by 2035 and 100% renewable electricity by 2024;1Single-wafer ALD market expected to increase from $1.5 billion in 2020 to $3.1-3.7 billion by 2025;Further capacity expansion of our new manufacturing facility to be production ready by early 2023. “I’m very excited to share the strong prospects for our company during our first Investor Day,” said Benjamin Loh,