GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S ("Blue Vision"), den 10. februar 2023, kl. 14.00

Del

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S ("Blue Vision"), den 10. februar 2023, kl. 14.00 hos

Accura Advokatpartnerselskab,
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

 1. Præsentation af dirigent
 2. Forslag fra bestyrelsen
  1. Forslag om sammenlægning af aktieklasser
  2. Forslag om ændring af Blue Visions navn
  3. Forslag om valg af revisor

Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1 har bestyrelsen udpeget advokat, Martin Allan Christensen, fra Accura Advokatpartnerselskab som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad dagsordenens punkt 2a: Forslag om sammenlægning af aktieklasser

Selskabets aktiekapital udgør i dag nominelt DKK 22.189.810, fordelt på 16.059.924 A-aktier à DKK 1 og 6.129.886 B-aktier à DKK 1.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktieklasser sammenlægges, således at alle aktier får samme retsstilling og der ikke længere er opdelte aktieklasser.

De konverterede B-aktier vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under samme ISIN kode, som de eksisterende noterede A-aktier. ISIN koden er DK0061155009. Optagelse til handel og notering af de konverterede B-aktier forventes at ske i marts 2023.

Selskabets aktiekapital vil efter sammenlægningen være på nominelt DKK 22.189.810 fordelt på 22.189.810 aktier á nominelt DKK 1.

Bestyrelsen foreslår en række vedtægtsændringer for at reflektere, at selskabet efter sammenlægningen kun har én aktieklasse:

 1. At punkt 3. ændres til følgende ordlyd:

"3.      Selskabets kapital og aktier

3.1.    Selskabets aktiekapital udgør DKK 22.189.810, fordelt på 22.189.810 aktier á DKK 1.

3.2.    Selskabets aktier udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Aktierne er omsætningspapirer.

3.3.    Selskabets aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S. Alle rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter de herom gældende regler. Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i VP SECURITIES A/S, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Mortifikation sker for aktionærens regning.

3.4.    Selskabets ejerbog føres af VP SECURITIES A/S, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne.

3.5.    Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder.

3.6.    Aktionærer skal give meddelelse til Finanstilsynet og selskabet om større aktiebesiddelser eller stemmerettigheder knyttet til sådanne besiddelser og ændringer i sådanne besiddelser jf. Selskabslovens § 55 og Kapitalmarkedslovens §§ 38-41. Meddelelsen skal gives straks efter én af grænserne i Selskabslovens § 55 eller Kapitalmarkedslovens §§ 38-40 nås eller ikke længere er nået."

 1. At bemyndigelserne i vedtægternes punkt 4.1.B. til og med 4.1.F. ændres til følgende ordlyd, så der ikke længere henvises til, at nye aktier skal være B-aktier:

"4.1.  

 1. Bestyrelsen er indtil 31. august 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt 1.100.000.000 aktier à 1 kr. Forhøjelsen kan ske ved hel eller delvis kontant indbetaling, ved konvertering af gæld og/eller indbetaling i andre værdier end kontanter, herunder indskud af en bestående virksomhed. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer, idet der er tale om en rettet emission. Ved indbetaling i kontanter eller konvertering af gæld skal kapitalforhøjelsen som minimum ske til markedskursen opgjort som gennemsnittet de seneste 3 børsdage før tegningen. Ved indskud af andre værdier i form af aktier i Reponex Pharmaceuticals A/S, CVR nr. 30082346 skal tegningskursen være 157, såfremt denne kurs bekræftes af den endelige vurderingsberetning, således at der for hver aktie à nominelt 1 kr. skal indskydes værdier for mindst 1,57 kr. De nye aktier skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed eller fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller bestemmes af generalforsamlingen. De nye aktier skal noteres på navn i selskabets ejerbog, jfr. vedtægternes punkt 3.2. De nye akties ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen ved tegningen, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.
 2. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil den 31. august 2024 ad én eller flere omgange, at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 50.000.000 ved udstedelse af nye aktier. Forhøjelsen kan ske ved fuld kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller som indbetaling i andre værdier end kontanter, herunder indskud af en bestående virksomhed. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer og skal minimum ske til markedskurs. De nye aktier skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed eller fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller bestemmes af generalforsamlingen. De nye aktier skal noteres på navn i selskabets ejerbog, jfr. vedtægternes punkt 3.2. De nye akties ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen ved tegningen, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.

Bestyrelsen har ved beslutning af 31. oktober 2019 udnyttet bemyndigelsen i vedtægternes punkt 4.1C til at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med nominelt DKK 1.827.200 aktier. Den maksimale forhøjelse af aktiekapitalen, der kan besluttes på baggrund af bemyndigelsen er herefter reduceret til DKK 48.172.800.

 1. Bestyrelsen er indtil 1. juli 2023 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt det dobbelte af den nominelle aktiekapital umiddelbart inden tidspunktet for bestyrelsens godkendelse af at erhverve ny virksomhed ved apportindskud mod udstedelse af mindst 600.000.000 nye aktier.

Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling til kurs 100 ved indbetaling af 1,00 kr. for tegning af hver aktie á 1,00 kr. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om at udnytte bemyndigelsen til den i stk. 1 nævnte kapitalforhøjelse, således at hver aktie giver aktionæren ret til at tegne 2 nye aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer. De nye aktier skal noteres på navn i selskabets ejerbog, jfr. vedtægternes punkt 3.2. De nye aktiers ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen ved tegningen, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering. Aktionærernes fortegningsret skal være gældende i 3 måneder fra tegningsperiodens begyndelse, som fastsættes af bestyrelsen snarest muligt efter udnyttelse af bemyndigelsen. Aktier, der ikke er tegnet inden 3-måneders periodens udløb, udbydes til fri tegning blandt alle selskabets aktionærer og tredjemand i en yderligere tegningsperiode på 3 måneder fra den første tegningsperiodes udløb. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed eller fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller bestemmes af generalforsamlingen.

 1. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil den 30. september 2027, ad én eller flere omgange, at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af fondsandele uden vederlag med op til nominelt DKK 22.449.450. Fondsalene skal forholdsmæssigt tildeles selskabets bestående aktionærer på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om at udnytte bemyndigelsen til nævnte kapitalforhøjelse således, at én (1) eksisterende aktie à nominelt DKK 1,00 giver aktionæren ret til at modtage én (1) ny aktie à nominelt DKK 1,00. Kapitalforhøjelsen sker ved overførsel af overført overskud eller frie reserver fra selskabets seneste godkendte årsrapport eller ved overførsel af overskud eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort, i det indeværende regnskabsår for datoen for bestyrelsens beslutning om kapitalforhøjelse.

De nye aktier skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed eller fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller bestemmes af generalforsamlingen. De nye aktier skal noteres på navn i selskabets ejerbog, jfr. vedtægternes punkt 3.2. De nye akties ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.

 1. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil den 30. september 2027, ad én eller flere omgange, at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af tegningsretter svarende til en kapitalforhøjelse på op til nominelt DKK 44.898.900 fordelt på op til 44.898.900 aktier à nominelt DKK 1,00. Forhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets bestående aktionærer på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om at udnytte bemyndigelsen til nævnte kapitalforhøjelse, således at der efter bestyrelsens skøn træffes beslutning om, at én (1) eksisterende aktie giver aktionæren ret til at tegne én (1) ny aktie eller at pr. to (2) eksisterende aktier giver aktionæren ret til at tegne én (1) ny aktie. Forhøjelsen skal ske til kurs pari og ved fuld kontant indbetaling af DKK 1,00 for hver tegning af én (1) aktie à nominelt DKK 1,00.

De nye aktier skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed eller fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller bestemmes af generalforsamlingen. De nye aktier skal noteres på navn i selskabets ejerbog, jfr. vedtægternes punkt 3.2. De nye aktiers ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen ved tegningen, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering."

 1. At bemyndigelserne i vedtægternes punkt 4.2., 4.2.A. og 4.2.B. ændres til følgende ordlyd, så der ikke længere henvises til, at nye aktier skal være B-aktier:

"4.2.   Bestyrelsen er indtil den 31. august 2024 bemyndiget til at lade selskabet udstede tegningsoptioner (warrants) ad én eller flere gange. Tegningsoptionerne (warrants) må højest give ret til at tegne nominelt DKK 50.000.000 aktier i selskabet. Udstedelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer, og udstedelsen skal ske på markedsvilkår, dog er bestyrelsen berettiget til at udstede aktier i Selskabet til favørkurs for så vidt angår nominelt DKK 5.000.000 aktier. Bestyrelsen er samtidigt bemyndiget til ad én eller flere gange at gennemføre kapitalforhøjelser i selskabet i forbindelse med senere udnyttelse af ovennævnte tegningsoptioner (warrants). Forhøjelsen skal være uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3.2. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af tegningsoptionerne og må aldrig være under markedskursen på udstedelsestidspunktet, dog er bestyrelsen berettiget til at udstede aktier i Selskabet til favørkurs for så vidt angår nominelt DKK 5.000.000 aktier. De nye aktier skal indbetales fuldt ud. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.

 1. Bestyrelsen er indtil den 31. august 2026 bemyndiget til ad én eller flere gange at lade selskabet optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet (konvertible lån). De konvertible lån må højest give ret til at tegne nominelt DKK 50.000.000 aktier i selskabet. Optagelsen af de konvertible lån skal ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, og optagelsen skal ske på markedsvilkår, dog er bestyrelsen berettiget til at udstede aktier i Selskabet til favørkurs for så vidt angår nominelt DKK 5.000.000 aktier. Bestyrelsen er samtidigt bemyndiget til ad én eller flere gange at gennemføre kapitalforhøjelse i selskabet i forbindelse med en senere konvertering af ovennævnte lån. Forhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer. Aktierne skal noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3.2. Tegningskursen fastsættes at bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen at de konvertible lån og må aldrig være under markedskursen på udstedelsestidspunktet, dog er bestyrelsen berettiget til at udstede aktier i Selskabet til favørkurs for så vidt angår nominelt DKK 5.000.000 aktier. De nye aktier skal indbetales fuldt ud. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.

Bestyrelsen har ved beslutning af 26. april 2021 udnyttet den tidligere givne bemyndigelse i vedtægternes daværende punkt 4.3.A uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og til favørkurs, således at der består en uudnyttet konverteringsret for nominelt DKK 2.664.000 aktier. Konverteringsretten er gældende indtil den 26. april 2022. Bestemmelserne i § 4.3.A. 4. – 9 pkt. finder tilsvarende anvendelse for sådan konvertering. Eventuel konvertering påvirker ikke den nu foreliggende bemyndigelsen i vedtægternes § 4.3.A. ovenfor. Bestyrelsen har ved beslutning den 6. januar 2022 at forlænge konverteringsretten til den 31. december 2022.

Bestyrelsen har ved beslutning den 6. januar 2022 udnyttet bemyndigelsen til uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og til favørkurs, for så vidt angår konverteringsret med nominelt DKK 850.000 aktier. Konverteringsretten er gældende indtil den 7. januar 2023. Den maksimale forhøjelse af aktiekapitalen, der kan besluttes på baggrund af bemyndigelsen er herefter reduceret til DKK 49.150.000, hvoraf 4.150.000 er til favørkurs.

Bestyrelsen har ved beslutning af 17. januar 2023 i henhold til konvertible gældsbreve af 26. april 2021 og 6. januar 2022, der er udstedt i henhold til vedtægternes punkt 4.2.A, forhøjet selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med nominelt DKK 3.534.973 nye aktier fordelt på 3.534.973 aktier á nominelt DKK 1 hver.

 1. Bestyrelsen er indtil den 23. august 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at lade selskabet optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet (konvertible lån). De konvertible lån må højest give ret til at tegne nominelt DKK 6.000.000 aktier i selskabet. Udstedte, men ikke udnyttede konvertible lån, som ikke længere kan konverteres, kan genudstedes af bestyrelsen. Optagelsen af det konvertible lån skal ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, og optagelsen skal ske på markedsvilkår, dog er bestyrelsen berettiget til at udstede aktier i Selskabet til favørkurs for så vidt angår nominelt DKK 5.000.000 aktier. Bestyrelsen er samtidigt bemyndiget til ad én eller flere gange at gennemføre kapitalforhøjelse i selskabet i forbindelse med en senere konvertering af ovennævnte lån. Forhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog, jf. vedtægternes punkt 3.2. Tegningskursen fastsættes frit af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af de konvertible lån, idet tegning dog aldrig må ske til under kurs 100. De nye aktier skal indbetales fuldt ud. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest fra det første regnskabsår efter året for kapitalforhøjelsens registrering.

Bestyrelsen har ved beslutning af 26. april 2021 udnyttet bemyndigelsen i vedtægternes punkt 4.3.B uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, og til favørkurs, for så vidt angår en konverteringsret med nominelt DKK 464.613 aktier. Konverteringsretten er gældende indtil den 26. april 2022. Den maksimale forhøjelse af aktiekapitalen, der kan besluttes på baggrund af bemyndigelsen, er herefter reduceret til DKK 49.535.387, hvoraf nominelt 4.535.387 kan ske til favørkurs.

Bestyrelsen har ved beslutning af 29. oktober 2021 på anmodning fra kreditor i henhold til konvertibelt gældsbrev af 26. april 2021, der er udstedt i henhold til vedtægternes punkt 4.3.B, forhøjet selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med nominelt DKK 184.000 aktier."

 1. Punkt 4.3. ændres til følgende ordlyd:

"4.4.   Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til
ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne nævnt i pkt. 4.1 til 4.3 kræver enstemmighed blandt bestyrelsesmedlemmerne."

 1. Nummeringen i punkt 4.2.A. ændres til 4.3.A., nummeringen i punkt 4.2.B. ændres til 4.3.B. og nummeringen i punkt 4.3. ændres til punkt 4.4.

I det omfang selskabets aktiekapital ændres i perioden fra indkaldelsen og indtil afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling, skal forslaget, herunder foreslåede ændringer i selskabets aktiekapital og vedtægter, reflektere en sådan kapitalændring forholdsmæssigt.

Ad dagsordenens punkt 2b: Forslag om ændring af Blue Visions navn

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes punkt 1.1. ændres til følgende ordlyd: "Selskabets navn er Pharma Equity Group A/S".

Ad dagsordenens punkt 2c: Forslag om valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556) fratræder som selskabets revisor, og at BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 20222670) vælges som ny revisor.

Ændringen af revisor medfører, at den nye revisor vil skulle revidere Blue Visions årsrapport for regnskabsåret 2022 i henhold til selskabslovens § 144.

Selskabet har siden 8. januar 2020 haft Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som generalforsamlingsvalgt revisor med Kim Takata Mücke som underskrivende statsautoriseret revisor. Kim Takata Mücke er pr. 1. januar 2023 overgået til BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Selskabet har på det grundlag vurderet det hensigtsmæssigt fortsat at lade revisionen foretage af den hidtidige underskrivende statsautoriserede revisor og har derfor valgt BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som ny revisor for at sikre kontinuitet og fortsat kendskab til selskabets særlige regnskabsmæssige og finansielle forhold.

Majoritetskrav

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 2a og 2b kan vedtages med mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet på generalforsamlingen, som af den stemmeberettigede selskabskapital, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Vedtagelsen af forslag under dagsordenens punkt 2c kan vedtages med simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret og deltagelse

På tidspunktet for indkaldelsen udgør selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 22.189.810, hvoraf nominelt DKK 16.059.924 er A-aktier og nominelt DKK 6.129.886 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à DKK 1,00.

A-aktierne er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S (Euronext), mens B-aktierne ikke er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og således ikke udstedt i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S (Euronext).

Der gælder ingen stemmedifferentiering mellem A-aktierne og B-aktierne, og hver aktie à DKK 1,00 giver én (1) stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er fredag den 3. februar 2023. Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

En aktionær skal for at kunne give møde på en generalforsamling skriftligt have anmeldt sin deltagelse heri til selskabets kontor senest 3 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. mandag den 6. februar kl. 23.59.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil mandag den 6. februar 2023 kl. 23.59 rekvireres via selskabets hjemmeside: www.blue-vision.dk, på VP SECURITIES A/S' (Euronext Securities) hjemmeside: www.vp.dk/gf eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på CPH-investor@euronext.com. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet via e-mail på CPH-investor@euronext.com eller registrere brevstemmen på VP SECURITIES A/S' (Euronext Securities) hjemmeside: www.vp.dk/gf, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest torsdag den 9. februar 2023 kl. 12.00. Brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være selskabet i hænde senest 6. februar 2023 kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til selskabet via e-mail på CPH-investor@euronext.com eller fuldmagten kan registreres på www.vp.dk/gf.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen (indeholdt i nærværende indkaldelse), (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag (indeholdt i nærværende indkaldelse), samt (v) fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.blue-vision.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål frem til mandag den 6. februar 2023 kl. 23.59 til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til direktør Peter Ole Jensen på e-mailadressen: poj@bluevision.dk.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Peter Ole Jensen på e-mailadressen: poj@bluevision.dk.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

X8 AG Submits a Swiss Fintech Licence Application8.2.2023 21:21:16 CET | Press release

X8 AG submitted the application for a Swiss FinTech license according to Art. 1b Banking Act with the intention of operating a regulated global stablecoin system BAAR, Switzerland, Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The X8 AG team has successfully submitted the application to FINMA, the Swiss Financial Market Supervisory Authority, for the Swiss FinTech license according to Article 1b Banking Act. This marks an important step for X8 AG on its way to become a fully regulated global stablecoin system and significantly differentiating itself from the current non-regulated crypto space. Switzerland offers one of the most advanced regulatory frameworks for digital assets. X8 AG believes that designing its stablecoin system under Swiss law is the best starting point to achieve a global X8 cross-border framework for payments. Full compliance with the Swiss regulatory framework strengthens the high standards of protection for clients. X8 AG aims to empower users and their money with frictionles

GN Store Nord announces intention to initiate a rights issue8.2.2023 20:08:16 CET | Press release

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL This announcement does not constitute an offering memorandum or a prospectus as defined by Regulation (EU) No. 2017/1129 of 14 June 2017. The offer to acquire securities pursuant to the offering is made, and any investor should make their investment decision, solely on the basis of information that is contained in the prospectus to be made generally available in Denmark in connection with the offering. GN Store Nord announces intention to initiate a rights issue In accordance with our announcement on November 11, 2022, GN has conducted a comprehensive review of the appropriate capital structure. In light of the current macroeconomic environment and GN’s leverage, GN announces today that it intends to raise gross proceeds of DKK 7 billion in the first half

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 08.02.20238.2.2023 20:00:00 CET | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 8 February 2023 at 21:00 EET Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 08.02.2023 Espoo, Finland – On 8 February 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL282,2294.39CEUX20,3804.39AQEU6,3784.39TQEX5,0134.38Total314,0004.39 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023

Interim report 2022/23 - 15% revenue growth and DKK 145 million operating profit (+25%) for the first half following a challenging second quarter8.2.2023 18:57:07 CET | Press release

ANNOUNCEMENT NO. 234 9 February 2023 Interim report for the first half of 2022/23 15% revenue growth and DKK 145 million operating profit (+25%) for the first half following a challenging second quarter Steen Søndergaard, CEO: “Following a very satisfactory 2021/22 with historically high revenue and operating profit growth rates, revenue for the first half of 2022/23 unfortunately disappointed, despite 15% growth. Second quarter sales of instruments, particularly in the North American market, were challenged by a generally more subdued investment sentiment in our primary business segment, cell-based therapy. Our order intake was mainly impacted by weakened demand from capital-sensitive development companies. On the other hand, we saw continued satisfactory growth in sales of consumables and services. Despite the unfavourable market conditions, our earnings continued to grow. While our market is currently affected by the prevailing macroeconomic environment, we have a strong underlying

1. halvår 2022/23 - Et udfordrende andet kvartal resulterede i en omsætningsvækst i 1. halvår på 15% og et driftsresultat på DKK 145 mio. (+25%)8.2.2023 18:57:07 CET | pressemeddelelse

MEDDELELSE NR. 234 9. februar 2023 Delårsrapport for 1. halvår 2022/23 Et udfordrende andet kvartal resulterede i en omsætningsvækst i 1. halvår på 15% og et driftsresultat på DKK 145 mio. (+25%) Steen Søndergaard, CEO: ”Efter et særdeles tilfredsstillende 2021/22 med historisk høje vækstrater i både omsætning og driftsresultat har omsætningen i første halvår 2022/23 trods en vækst på 15% desværre ikke levet op til vores forventninger. Særligt salget af instrumenter på det nordamerikanske marked hari andet kvartalværet udfordret som følge af et generelt mere afdæmpet investeringsklima inden for vores vigtigste forretningsområde, cellebaseret terapi. Det er især faldende efterspørgsel fra kapitalfølsomme udviklingsvirksomheder, der har haft en negativ effekt på vores ordretilgang. Derimod har vi set en fortsat tilfredsstillende vækst i salget af forbrugsvarer og serviceydelser. På trods af de ugunstige markedsforhold har vi opnået en fortsat positiv udvikling i indtjeningen. Selvom vore