GlobeNewswire

Immunicum AB (publ) offentliggör ytterligare information kring den föreslagna transaktionen och sammanfattning av det virtuella investerareventet

Dela

Pressmeddelande

8 december 2020

Immunicum AB (publ) offentliggör ytterligare information kring den föreslagna transaktionen och sammanfattning av det virtuella investerareventet

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) offentliggör idag en sammanfattning och detaljer kring den information som kommer att presenteras under det tidigare annonserade investerareventet avseende det föreslagna sammangåendet mellan Immunicum och DCprime. Medlemmar från Immunicum och DCprimes ledningsgrupper kommer att leda den livesända presentationen och frågestunden under morgondagens webcast, onsdagen den 9 december klockan 15:00 CET. Investerareventet kan följas på denna länk: https://bit.ly/36V9VAQ

Frågor kan skickas till ir@immunicum.com på förhand och under eventet. Presentationen finns nu tillgänglig på Immunicums hemsida.

“Sammangåendet med DCprime är en unik och spännande möjlighet. Genom sammangåendet får vi förbättrad kontroll över hela värdekedjan för utvecklingen av ilixadencel samtidigt som vi kompletterar det kliniska forskningsprogrammet i vår pipeline. Denna transaktion är ett viktigt steg för att skapa aktieägarvärde”, säger Sven Rohmann, MD, Ph.D., VD för Immunicum. ”Vår målsättning med den ytterligare informationen och morgondagens investerarevent är att förse Immunicums aktieägare med mer information kring och motiv bakom den föreslagna transaktionen. Ledningen för det sammanslagna bolaget är övertygade om att detta verkligen är en transformativ möjlighet för bolaget”.

Motiv för sammangåendet
Som meddelades den 18 november kommer sammangåendet med DCprime att etablera ett världsledande bolag byggt på decennier av kunskapsutveckling kring immunonkologi- och cell-baserad terapi inom forskningsområdet allogen dendritcellsbiologi.

Skapa ett fullt ut integrerat bolag och leverera värde

 • Genom transaktionen etablerar bolaget en ledande position inom dendritcellsbiologi och tar Immunicum till nästa nivå genom att bolaget får tillgång till kompetens inom processutveckling, möjligheter att utveckla en egen GMP-baserad tillverkning samt kompletterande interna FoU-resurser.
 • Kontroll över processutveckling och tillverkningens infrastruktur är avgörande för att snabbt kunna utveckla högkvalitativa cellterapier samtidigt som det skapar omedelbara kostnadssynergier genom att aktiviteter som idag är utlokaliserade kan bedrivas i en egen produktionsanläggning.  
 • Ilixadencels potential har nyligen validerats genom att FDA beviljat både en s.k. Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) designation och en Fast Track Designation. Genom transaktionen skapas ytterligare möjligheter för värdeskapande genom att bolaget får full kontroll över processutveckling och produktion.

Kompletterande organisationer och klinisk pipeline

 • Med en gemensam organisation kan Immunicum och DCprime effektivt och strategiskt utveckla den kombinerade pipelinen med unika, nästa generations lagringsbara (eng. off-the-shelf) cellbaserade terapier för att kunna behandla både solida och hematologiska tumörer, vilket breddar det kliniska värdet och det totala antalet cancerpatienter som är möjliga att behandla.
 • De kompletterande angreppssätten kommer att stärka Immunicums övergripande potential avsevärt. Baserat på den gemensamma pipelinen med två fas II-kandidater och förstärkt expertis kan den kliniska utvecklingen i indikationer med stora ouppfyllda medicinska behov påskyndas.
 • DCprime tillför ett stort forsknings- och processutvecklingsteam och Immunicums kliniska och regulatoriska team utökas därmed för att kunna hantera den utökade utvecklingsplanen.                   

Breddad aktieägarbas och finansiering

 • Van Herk Investments kommer genom transaktionen att bli den största aktieägaren i Immunicum, vilket skapar en finansiell styrka som kan attrahera en bredare och mer internationell skara specialistinvesterare.
 • Van Herk och Fjärde AP-fonden har uttalat sitt stöd till det kombinerade bolaget och därutöver har Van Herk uttryckt en avsikt att investera upp till 82,5 MSEK.
 • Som minoritetsaktieägare i DCprime kommer Dharminder Chahal (nuvarande styrelseordförande i DCprime och föreslagen styrelseledamot i Immunicum) och Erik Manting (nuvarande VD för DCprime och föreslagen CBO och vice VD för Immunicum) också att bli aktieägare i Immunicum efter transaktionen.
 • Aktier som emitteras till Van Herk genom transaktionen är föremål för en lock-up-period om 12 månader med sedvanliga undantag såsom försäljning av aktier till en tredje part i samband med ett offentligt bud eller koncerninterna transaktioner. Efter 6 månader möjliggör också bestämmelserna i lock-up-åtagandet försäljning av aktier genom blocktransaktioner till andra institutionella investerare.
 • För att möjliggöra framtida finansiering har Immunicum även föreslagit att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av aktier upp till maximalt 20 procent av de utestående aktierna efter transaktionen.   

Transaktionsprocessen

 • Transaktionen baseras på flera års utvärderingar av samarbetsmöjligheter. Dessa aktiviteter övergick i diskussioner om en sammanslagning tidigare i år, varefter respektive bolag har genomfört omfattande due diligence-processer.
 • Beräkningen av ägarfördelningen är baserad på en överenskommelse om att värdera bolagens rörelser lika, dvs verksamheten exklusive kassan. Immunicums styrelses beslutsunderlag för den föreslagna transaktionen har validerats och stöttas av bland annat värderingar som har utförts av externa tredje parter.
 • Det sammanslagna bolagets kassa proforma uppgick till 196 MSEK per den 30 september 2020, bestående av 198 MSEK för Immunicum och 14 MSEK för DCprime inklusive proforma justeringar om 15 MSEK, som del av Immunicums totala transaktionskostnader om 18 MSEK.
 • Immunicum och DCprime har gjort en första grundlig genomgång av bolagens nuvarande prioriterade aktiviteter. Tack vare möjligheten att omedelbart realisera kostnadssynergier, särskilt genom att reallokera Immunicums processutveckling för bolagets produktion till att hanteras i egen regi, är det kombinerade bolaget finansierat fram till inledningen av 2022.

Nästa steg

 • Transaktionen är föremål för godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 18 december 2020. Förutsatt att prospektet har godkänts dessförinnan, planeras transaktionen att slutföras den 21 december 2020.
 • Därefter kommer DCprimes nuvarande VD, Erik Manting, Ph.D., att ingå i Immunicums ledningsgrupp som Chief Business Officer och vice VD medan DCprimes nuvarande Chief Medical Officer, Jeroen Rovers, MD, Ph.D., kommer att bli managing director för DCprime.
 • Efter att transaktionen genomförts förväntas en efterföljande extra bolagsstämma att hållas i januari 2021 för att välja Andrea van Elsas, Ph.D. och Dharminder Chahal till nya medlemmar i Immunicums styrelse.
 • Immunicum kommer att presentera en kombinerad affärs- och utvecklingsplan samt en uppdaterad finansieringsstrategi under det första kvartalet 2021.

Vetenskaplig bakgrund
Immunicum och DCprime delar, ur ett vetenskapligt perspektiv, samma angreppssätt för att utveckla allogena dendritcellsterapier för att hjälpa patientens egna immunsystem att effektivt kämpa mot cancern.

Immunterapi – en viktigt komponent i modern cancerbehandling

 • Immunterapi har revolutionerat cancervården men trots detta står ändå en stor del av cancerpatienterna utan säkra och lämpliga behandlingsalternativ eller riskerar återfall av cancern.
 • Immunonkologi kommer att fortsätta att utgöra en stor marknadsmöjlighet - det finns utrymme för betydande värdeskapande för nya, säkra och effektiva behandlingar, särskilt tilläggsbehandlingar eller kombinationsmetoder till dagens tillgängliga immunterapier.

Dendritiska celler, Immunicum och DCprime

 • Dendritceller är en viktig del av kroppens immunsystem och är därför ett logiskt mål för immunterapi vid behandling av cancer.
 • Allogena dendritceller kan tas från en frisk donator som sedan odlas till högaktiva celler och därefter administreras i en patients tumör för att aktivera immunförsvaret som en behandling av cancern.
 • Baserat på detta är allogena dendritiska celler grunden för Immunicums teknologiplattform. Denna plattform är utformad för att vara en potent immunaktiverare genom att både rekrytera och aktivera patientens egna immunceller på ett sätt som leder till ett målinriktat och tumöravdödande immunsvar.
 • Allogena dendritceller är också grunden för DCprimes teknologiplattform som kombinerar den kraftfulla biologin hos allogena dendritceller med en cancercellslinje för utvecklingen av vaccin som motverkar sjukdomsåterfall.
 • Vaccination med DCP-001, DCprimes huvudkandidat, efter att initial behandling genomförts stärker immunförsvaret för att kunna förhindra eller fördröja sjukdomsåterfall.
 • DCprimes angreppssätt som skall motverka sjukdomsåterfall kompletterar Immunicums intratumorala angreppssätt. Angreppssättet kan utnyttjas för behandling både av hematologiska och solida tumörer och kan tack vare skalbarheten hos den egenutvecklade cellinjen adressera större marknader.

Den klinisk pipelinen uppdateras
Kombinationen av Immunicum och DCprime kommer att göra det möjligt för den nya sammanslagna organisationen att tillvarata synergier i en gemensam pipeline, omfattande både stora och små indikationer (särläkemedelsindikationer), i solida samt blodbaserade tumörer med två program i klinisk Fas II-utveckling och med flera nära förestående värdedrivande händelser. Därutöver finns en portfölj av prekliniska program och forskningsresurser för att ytterligare bredda möjligheterna i framtiden.

Översikt avkombinerad pipeline och kommande kliniska milstolpar

 • De pågående kliniska studierna inkluderar:
  • Ilixadencel utvärderas i den pågående multi-indikationen Fas Ib/II-studien ILIAD.
  • DCP-001 utvärderas i den pågående ADVANCE-II-studien och i den initierade ALISON-studien.
 • Kommande milstolpar inkluderar:
  • Under det första kvartalet 2021: sista patienten rekryteras i Fas Ib/II-studien ILIAD med checkpointhämmare; den första patienten rekryteras till Fas I-studien ALISON i äggstockscancer.
  • Mot andra hälften av 2021: fullständiga säkerhets- och dosresultat från Fas Ib-studien ILIAD; topline-resultat kring effekt från Fas II-studien ADVANCE-II i akut myeloisk leukemi (AML).

Uppdatering kring muntlig presentation på ASH

 • DCprime presenterade interimsresultat från den pågående Fas II-studien (ADVANCE-II) på ASH (American Society of Hematology) konferensen den 5 december. Resultaten visade DCP‑001:s potential att kontrollera kvarvarande sjukdom hos patienter med AML.
 • Av 7 patienter som kunde utvärderas med mätbar restsjukdom (MRD) blev 2 patienter MRD-negativa.
 • Resultaten, i kombination med dokumenterad tumörspecifik immunsvar och en positiv säkerhetsprofil, stöder potentialen hos DCP-001 att förlänga tumörremissionen hos AML-patienter.

Möjlighet att utöka pipelinen

 • Möjligheten att utvärdera ilixadencel i de sällsynta sjukdomarna GIST/sarkom i egen regi påskyndas
 • Utvärdering av effekt av kombination med ilixadencel och CTLA4 i njurcancer
 • Breddning av positionering av DCP-001 i AML/MDS med en Fas II-studie i kombination med (oralt) hypometyleringsmedel och/eller venetoklax)
 • Nya indikationer i solida och hematologiska tumörer
 • Utvidgning av de kliniska studierna med kliniker i USA
 • Sammanslagen preklinisk pipeline och nya immunterapikoncept

Transaktionen i sammandrag
Sammangåendet mellan Immunicum och DCprime är först och främst baserat på en delad syn på den unika biologin kring allogena, lagringsbara dendrititcellsbaserade terapier och de kompletterande terapeutiska angreppssätten för intratumoral immunaktivering och vacciner för att motverka sjukdomsåterfall. Utifrån detta kan det sammanslagna bolaget bygga och utöka en stark pipeline i solida och hematologiska tumörer vilket innebär att Immunicum kan bygga och stärka sin position som en ledare inom cellbaserade immunterapier. Det sammanslagna bolagets pipeline kommer att på både kort- och långsikt bidra till den kliniska utvecklingen och utgör en grund för värdeskapande.

Dessutom skapar sammangåendet mellan Immunicum och DCprime synergier i organisationerna genom möjligheten att slå samma och vidareutveckla bolagens starka interna kapacitet inom forskning och processutveckling.

 Van Herk och Fjärde AP-fonden, två ledande institutionella investerare, har uttalat deras stöd för det kombinerade bolaget.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sven Rohmann, MD, Ph.D., VD
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

Investor Relations

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51
E-post: ir@immunicum.com

Media Relations

Joanne Tudorica och Sophia Hergenhan, Ph.D.
Trophic Communications
Telefon: +49 171 351 2733
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nykredit Bank A/S är nytt emissionsinstitut under Klöverns icke-säkerställda MTN-program15.1.2021 13:30:00 CETPressemelding

Nykredit Bank A/S har genom ett avtal daterat den 14 januari 2021 tillträtt som emissionsinstitut under Klövern AB (publ)s icke-säkerställda MTN-program (”MTN-programmet”) i enlighet med de allmänna villkoren för MTN-programmet ursprungligen daterade den 4 februari 2020 och såsom ändrade den 6 oktober 2020. Övriga emissionsinstitut under MTN-programmet är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ). Mer information om MTN-programmet finns på Klöverns webbplats (www.klovern.se). Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se. Klövern AB (publ), Bredgränd 4,

Nykredit Bank A/S is new dealer under Klövern’s unsecured MTN Program15.1.2021 13:30:00 CETPress release

Nykredit Bank A/S has through an agreement dated on 14 January 2021 acceded to Klövern AB (publ)’s unsecured MTN program (the ”MTN Program”) as dealer in accordance with the general terms and conditions of the MTN Program originally dated on 4 February 2020 and as amended on 6 October 2020. The other dealers under the MTN Program are Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp and Swedbank AB (publ). Further information about the MTN Program can be found on Klövern’s website (www.klovern.se). Klövern AB (publ) For additional information, please contact: Jens Andersson, Head of Finance, +46 (0)76-855 67 02, jens.andersson@klovern.se Rutger Arnhult, CEO, +46 (0)70-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se Lars Norrby, IR, +46 (0)76-777 38 00, lars.norrby@klovern.se Klövern is a real estate company committed to working closely with customers to offer them attractive premises in growth regions. Klövern is listed on Nasdaq Stockholm. For further information, see www.klovern.se. Klö

Eurocastle Investment Limited - Change of Home State Regulator15.1.2021 13:00:00 CETPress release

Contact: Oak Fund Services (Guernsey) Limited Company Administrator Attn: Mark Woodall Tel: +44 1481 723450 Change of Home State Regulator Guernsey, 15 January 2021 - Eurocastle Investment Limited has applied to change its home state regulator from the United Kingdom (“UK”) FCA to the Netherlands AFM as a result of the UK having left the European Union as at 31 December 2020. ADDITIONAL INFORMATION For investment portfolio information, please refer to the Company’s most recent Financial Report, which is available on the Company’s website (www.eurocastleinv.com). ABOUT EUROCASTLE Eurocastle Investment Limited (“Eurocastle” or the “Company”) is a publicly traded closed-ended investment company, focused on Italian performing and non-performing loans, Italian loan servicing platforms and other real estate related assets in Italy. On 18 November 2019, the Company announced a plan to realise the majority of its assets with the aim of accelerating the return of value to shareholders. The Comp

CrossAmerica Partners to Announce Year-End/Fourth Quarter 2020 Earnings Results on March 115.1.2021 12:45:00 CETPress release

Allentown, Jan. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CrossAmerica Partners to Announce Year-End/Fourth Quarter 2020 Earnings Results on March 1 ALLENTOWN, PA, January 15, 2021 – CrossAmerica Partners LP (NYSE: CAPL) today announced that it will release its year-end/fourth quarter 2020 results after the market closes on Monday, March 1, 2021. In conjunction with the news release, management will host a conference call on Tuesday, March 2, at 9:00 a.m. Eastern Time. The conference call numbers are 800-774-6070 or 630-691-2753 and the passcode for both is 7265208#. A live audio webcast of the conference call and the related earnings materials, including reconciliations of any non-GAAP financial measures to GAAP financial measures and any other applicable disclosures, will be available on that same day on the investor section of the CrossAmerica website (www.crossamericapartners.com). To listen to the audio webcast, go to https://caplp.gcs-web.com/webcasts-presentations https://caplp.gcs-web.com/w

Negotiations concerning an acquisition of ThyssenKrupp’s mining business15.1.2021 12:30:16 CETPress release

Company Announcement No. 1-2021, 15 January 2021 FLSmidth today announces that it is in negotiations with ThyssenKrupp concerning an acquisition of ThyssenKrupp's mining business. The negotiations are at a non-binding stage. Accordingly, there can be no assurances as to whether and when a transaction will transpire. Any transaction, if entered into, would be subject to, amongst other, statutory clearances from authorities, including approvals from merger control authorities. Contacts Media Relations Rasmus Windfeld, +45 40 44 60 60, rwin@flsmidth.com Investor Relations Nicolai Mauritzen, +45 30 93 18 51, nicm@flsmidth.com About FLSmidth FLSmidth provides sustainable productivity to the global mining and cement industries. We deliver market-leading engineering, equipment and service solutions that enable our customers to improve performance, drive down costs and reduce environmental impact. Our operations span the globe and our close to 11,000 employees are present in more than 60 count

Correction: Correction: RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS15.1.2021 10:22:14 CETPress release

Auction date2021-01-15Loan1053Coupon3.50 %ISIN-codeSE0002829192Maturity2039-03-30Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500Volume offered, SEK mln3,500Volume bought, SEK mln958Number of bids16Number of accepted bids5Average yield0.314Lowest accepted yield0.306Highest yield0.318% accepted at lowest yield 43.20 Auction date2021-01-15Loan1063Coupon0.50 %ISIN-codeSE0015193313Maturity2045-11-24Tendered volume, SEK mln500 +/- 250Volume offered, SEK mln1,750Volume bought, SEK mln500Number of bids20Number of accepted bids6Average yield0.472Lowest accepted yield0.467Highest yield0.476% accepted at lowest yield 33.33