GlobeNewswire by notified

Immunicum AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL)

Dela

Pressmeddelande

Stockholm, 8 april 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AB (PUBL)


Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 klockan 10:00 i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 2 maj 2022, samt
  2. dels senast onsdagen den 4 maj 2022, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Immunicum AB (publ), ”Årsstämma”, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm eller per e-post till info@immunicum.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 2 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 4 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman via post och e-post enligt 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.immunicum.com. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom post ska skicka in formuläret för poströstning till Bolaget i enlighet med de instruktioner som anges i formuläret.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.immunicum.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Framläggande och godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  7. Beslut

                   a)    om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
                   b)    om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
                   c)    om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8.      Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport.
9.      Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10.      Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11.      Beslut om ändring av bolagsordningen.
12.      Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025.
13.      Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
14.      Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, bestående av Erik Esveld (utsedd av Van Herk Investments BV) valberedningens ordförande, Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Gunnar Hörnsten (utsedd av Loggen Invest AB) och Mats Andersson (utsedd av Holger Blomstrand Byggnads AB) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 9–10 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska vara oförändrat och utgå med totalt 2 300 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvoderas med 600 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 275 000 kronor. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 70 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Christine Lind, Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Andrea van Elsas, Hans Preusting och Helén Tuvesson. Christine Lind föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2021 samt Bolagets hemsida www.immunicum.com.

Valberedningen föreslår att den registrerade revisionsbyrå Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att, för det fall Ernst & Young AB omväljs till revisor, Charlotte Holmstrand kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2. Upprättande och godkännandeavröstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken upprättad av Euroclear Sweden AB, mottagna poströster och aktieägare som deltar fysiskt på stämman, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 4. Val av en ellertvåjusteringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att till justeringsperson utse en aktieägare eller ombud för aktieägare som inte är styrelseledamot eller anställd i Bolaget i enlighet med regel 1.4 i Svensk kod för bolagsstyrning och som deltar fysiskt på bolagsstämman.

Punkt 7 b). BeslutomdispositionenbeträffandeBolagetsresultatenligt den fastställdabalansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 11. Beslutomändringavbolagsordningen

Sammanslagningen och integrationen av Immunicum och DCprime, efterföljande beslut avseende målsättning med pipelinen och lovande nya FoU-initiativ har resulterat i en mer omfattande och bredare långsiktig vision för Bolaget. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla banbrytande terapier inom en rad cancerindikationer och att behandla svårbehandlade tumörer med hjälp av nuvarande och nästa generations immunprimers. För att framhålla integrationen av Immunicum och DCprime och den nya strategiska riktningen för det sammanslagna bolaget föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1 avseende Bolagets företagsnamn i enlighet med nedan.

  • Lydelsen av § 1 ändras från ”Bolagets företagsnamn är Immunicum AB (publ). Bolaget är publikt (publ).” till ”Bolagets företagsnamn är Mendus AB (publ). Bolaget är publikt (publ).”

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12. Beslutomemissionavteckningsoptioneravserie 2022/2025och införandeavlångsiktigtincitamentsprogram 2022/2025

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram baserat på personaloptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda (”Personaloptionsprogrammet 2022/2025”) i enlighet med förslaget nedan.


Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en positiv värdeutveckling på aktien i Bolaget.

A. Emission avteckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 150 000 kronor. Överteckning ska inte kunna ske.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt C nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av Personaloptionsprogrammet 2022/2025.

Teckningskurs (optionspremie)

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Tidförteckningavteckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 11 maj 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Tidförutnyttjandeavteckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 31 oktober 2025.

Teckningskursförteckningavaktiergenomnyttjandeavteckningsoptionerna

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till ett pris motsvarande 140 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 11 maj 2022 till och med den 24 maj 2022 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,05 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Eventuell överkurs vid teckning av aktie ska tillföras den fria överkursfonden.

Utdelning

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Makulering

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Omräkningsvillkor

Den enligt ovan fastställda teckningskursen för teckningsoptionerna ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

B) AntagandeavPersonaloptionsprogrammet 2022/2025

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta Personaloptionsprogrammet 2022/2025 i enlighet med nedan villkor.

Högst 3 000 000 personaloptioner (”Personaloptionerna”) ska kunna tilldelas deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2022/2025. Tilldelning av Personaloptioner ska ske så snart praktiskt möjligt efter stämmans godkännande och senast 31 augusti 2022.

Personaloptionsprogrammet 2022/2025 ska omfatta anställda i Bolaget eller dotterbolag till Bolaget (”Deltagarna”). Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roller inom koncernen. Fördelningen av Personaloptioner framgår nedan:

KategoriMaximaltantalPersonaloptioner
per Deltagare
MaximaltantalPersonaloptioner
ikategorin
VD900,000900,000
Andra ledande befattningshavare (högst 4 personer)420,0001,680,000
Övriga nyckelpersoner (högst 10 personer)75,000420,000


Tilldelning av Personaloptioner förutsätter att (i) Deltagarens anställning hos Bolaget eller dess dotterbolag inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) Deltagaren har ingått ett separat avtal gällande Personaloptionerna med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med Deltagarna innehåller bestämmelser om att Personaloptionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade Personaloptioner förfaller i samband med att Deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget eller dess dotterbolag upphör.

Personaloptionerna ska tilldelas Deltagarna vederlagsfritt.

De tilldelade Personaloptionerna tjänas in med 1/3 efter 12 månader (år 2023), ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2024) samt ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2025) räknat från tilldelningstillfället. Intjäning kräver att Deltagaren fortfarande är anställd av Bolaget eller dess dotterbolag. Om Deltagarens anställning avslutas av Deltagaren eller på grund av Deltagarens avtalsbrott ska samtliga Personaloptioner omedelbart förfalla och ska inte kunna utnyttjas. Om anställningen avslutas av andra skäl kan intjänade Personaloptioner utnyttjas men rätten till Personaloptioner som ännu inte intjänats upphör att gälla. Styrelsen har rätt att avvika från det föregående i enskilda fall. Slutliga villkor ska beslutas av styrelsen och regleras i separata personaloptionsavtal.

Förutsatt att Personaloptioner tilldelats och intjänats berättigar varje personaloption innehavaren att under tiden från och med 1 september 2025 till och med 31 oktober 2025 förvärva en (1) teckningsoption i Bolaget som emitteras enligt punkt A ovan och som ska vidareöverlåtas från Bolaget till Deltagarna enligt punkt C nedan.

Deltagande i Personaloptionsprogrammet 2022/2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med Deltagarna och administrationen av Personaloptionsprogrammet 2022/2025. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige. Vidare äger styrelsen i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet 2022/2025, helt eller delvis.

C. Godkännandeavöverlåtelseavteckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma Deltagarna i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet 2022/2025 enligt punkt B ovan.

En (1) Personaloption ger rätt att förvärva en (1) teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 1 september 2025 till och med 31 oktober 2025. Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av Deltagarna.

I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska Deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en företrädare för Bolaget som befullmäktigar företrädaren för Bolaget att i Deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att Bolaget överlåtit teckningsoptionen till Deltagaren utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget.

D. Utspädning och kostnaderförPersonaloptionsprogrammet 2022/2025 m.m.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner som ges ut i anslutning till Personaloptionsprogrammet 2022/2025 kan 3 000 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (med reservation för eventuell omräkning). Utspädningseffekten har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att emitteras dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådan emission.

Kostnader

Personaloptionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Om Personaloptionerna utnyttjas kommer Personaloptionsprogrammet 2022/2025 att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på Deltagarens anställningsförhållande, hur många Personaloptioner som tjänas in och på värdet av den förmån som Deltagaren slutligen erhåller, det vill säga Personaloptionernas värde vid utnyttjandet 2025.

Baserat på antagandet att samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogrammet 2022/2025 tjänas in, en antagen aktiekurs om 6 kronor vid utnyttjandet av Personaloptionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till 0,6 MSEK.

Uteståendeincitamentsprogram

Bolaget har två utestående incitamentsprogram enligt nedan.

LTI 2019/2022 som omfattar 1 809 277 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 19,90 kronor under perioden från och med 28 maj 2022 till och med 28 juli 2022.

LTI 2021/2024 som omfattar 1 286 092 personaloptioner samt 660 000 aktierätter. Personaloptionerna samt aktierätterna tjänas in med 1/3 varje år under en treårsperiod och intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd. Varje personaloption som har tjänats in ger rätt att under påkallandeperioden förvärva en aktie i Bolaget till teckningskursen 7,35 kronor och varje aktierätt som har tjänats in ger rätt att under tiden för påkallandeperioden förvärva en aktie i Bolaget motsvarande kvotvärdet på aktien. Påkallandeperioden för personaloptionerna samt aktierätterna är från och med den 1 september 2024 till och med 31 oktober 2024.

Beredningavförslaget

Förslaget till Personaloptionsprogrammet 2022/2025 har utarbetats av ersättningsutskottet och har färdigställts av styrelsen med hjälp av med externa rådgivare och efter samråd med några av Bolagets större aktieägare.

E. Bemyndiganden och beslutsregler

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Förslagen enligt A-C ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13. Beslutombemyndigandeförstyrelsenattfattabeslutomnyemission samt emissionavteckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 199 400 599. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har inget innehav av egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm senast tre veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.immunicum.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande dess förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

___________________________

Stockholm, april 2022

Immunicum AB (publ)

Styrelsen


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com


INVESTERARRELATIONER

Brendan Payne

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-698-8695

E-mail: brendan.payne@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu


OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på tumöråterfall och svårbehandlade etablerade tumörer, två stora utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Interim results for the period ended March 31, 202226.5.2022 13:30:47 CEST | Press release

Golar LNG Limited ("Golar" or "the Company") reports Q1 2022 ("Q1") Net income of $345.2 million.Adjusted EBITDA1 of $93.4 million for the quarter inclusive of FLNG Hilli, Golar Arctic and Golar Tundra but excluding the 8 TFDE vessels and management companies sold to Cool Company Ltd. ("CoolCo"). Sold 6.2 million New Fortress Energy Inc. ("NFE") shares in Q2 2022 ("Q2") realizing net cash proceeds of $253 million. Golar now owns 12.4 millionNFE shares following the sale.Q1 Total Golar Cash and Listed Securities1 position increased by $0.4 billion to $1.3 billion. Golar's share of Contractual Debt1 decreased by $0.5 billion to $1.7 billion in Q1 and a further $0.5 billion in Q2 after sale of remaining carriers to CoolCo in April.Agreed to sell the steam turbine carrier Golar Arctic as a converted FSRU to Italy's Snam for 269 million Euros ($288 million). Strong progress made on opportunities for FSRU Golar Tundra and on pipeline of FLNG projects. Shipping spin-off: A key focus for Q1 wa

Dante Labs highlights advancements to its drug discovery development program, demonstrating the value of genomic data to drug discovery26.5.2022 13:30:00 CEST | Press release

– Company announces rebranding to Dante Genomics to reflect its broader global efforts – NEW YORK, May 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, a global leader in genomics and precision medicine, highlights significant progress made in its drug discovery development program with six drug candidates currently in the Company’s pipeline, applying Dante’s internal siRNA and mRNA technology to rare and common diseases. Since the company’s foundation, Dante has invested in a robust R&D program with the goal to create end-to-end solutions from diagnosis to therapy. Dante’s program began with a focus on rare disease, in response to a diagnosis of a patient with a rare disease for which there were no treatment therapies. Dante’s pipeline has evolved across multiple disease areas with four drug programs in full internal development and two in co-development to achieve validation and partner externally on clinical trials and commercialization. “Personalized medicine needs personalized data, a

Tilray Launches CBD Lifestyle Brand, Pollen, on Amazon UK26.5.2022 13:00:00 CEST | Press release

Innovative, Delicious CBD Designed to Make You Feel Your Kind of Good LONDON, May 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (“Tilray” or the “Company”) (NASDAQ | TSX: TLRY), a leading global cannabis-lifestyle and consumer packaged goods company inspiring and empowering the worldwide community to live their very best life, today announced the launch of POLLEN, a CBD lifestyle brand with a new approach to wellness, on Amazon UK. Designed to help uncomplicate wellness routines and elevate the CBD experience for consumers, POLLEN offers a unique product mix of tasty CBD gummies and drink drops in three signature lines; ‘Powerbank’ to promote a natural energy boost, ‘No Pressure’ to soften the pressure of everyday stresses and restore your body’s natural bounce, and ‘Soothe You’ for mind and body balance. Each POLLEN product is formulated with CBD and a range of flavorful and vegan-friendly ingredients that simply taste and feel good. Powerbank - Developed to give you that ‘full tan

Sinch resolves on an in-kind issue of shares to the sellers of Pathwire26.5.2022 10:00:00 CEST | Press release

Stockholm, Sweden – 26 May 2022 – Sinch AB (publ) (the “Company” or “Sinch”), a global leader in cloud communications for mobile customer engagement, today announces that the board of directors, in accordance with what was communicated on 7 December 2021, has resolved on an in-kind share issue of 25.5 million shares to the sellers of Pathwire. On 30 September 2021, Sinch disclosed that it had entered into an agreement to acquire Pathwire and the acquisition was completed on 7 December 2021. In addition to the cash consideration, Sinch shall issue an aggregate of 51 million shares in the Company as consideration to the sellers, of which the first 25.5 million shares were issued in February 2022. The board of directors has today resolved to issue the remaining 25.5 million of these shares. The payment of the shares consists of a receivable, under the agreement for the acquisition of Pathwire, against two of the company’s subsidiaries. The contributed receivable amounts to the remaining U

Sinch beslutar om apportemission av aktier till säljarna av Pathwire26.5.2022 10:00:00 CEST | Pressemelding

Stockholm, Sverige – 26 maj 2022 – Sinch AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sinch”), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att styrelsen, i enlighet med vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 7 december 2021, har beslutat om apportemission av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire. Sinch offentliggjorde den 30 september 2021 att avtal om att förvärva Pathwire hade ingåtts och förvärvet slutfördes den 7 december 2021. I tillägg till den kontanta köpeskillingen ska Sinch emittera sammanlagt 51 miljoner nya aktier i Sinch som del av vederlaget till säljarna, varav de första 25,5 miljoner aktierna emitterades i februari 2022. Styrelsen har idag beslutat att emittera de resterande 25,5 miljoner aktierna. Betalningen har skett genom apport av en fordran enligt avtalet avseende förvärvet av Pathwire, på två av Bolagets dotterbolag, om de återstående 500 miljoner USD (den initiala delen av fordran om 500 miljoner USD tillfördes i