GlobeNewswire

IDAG INLEDS SISTA NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER I ZETADISPLAY (ZETA TO 1)

Dela

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar för innehavare av ZETA TO 1 att den sista nyttjandeperioden nu inletts. 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1,05 stamaktier i ZetaDisplay till teckningskurs 11,43 SEK per aktie under perioden 2 – 30 september 2019.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 26 september 2019, alternativt nyttjas för teckning senast den 30 september 2019, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. I det fall samtliga utestående ZETA TO 1 blir nyttjade kommer ZetaDisplay att tillföras cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.

Handel med teckningsoptioner (ZETA TO 1)

Det är möjligt att köpa och sälja teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market t o m den 26 september 2019 varefter handel med teckningsoptionerna upphör. Teckningsoptioner som inte utnyttjats per den 30 september 2019 förfaller. Teckningsoptionerna har kortnamnet ZETA TO1 och ISIN-koden SE0008966279.

För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring

Om du har dina optioner förvaltarregistrerade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare, som ger instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. Du har möjlighet att teckna aktier under perioden 2 – 30 september 2019. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/ bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden löper ut, ofta flera dagar innan.

För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på ett VP-konto

För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på VP-konto kommer en förtryckt anmälningssedel skickats ut postalt med en sammanfattning av villkor för ZETA TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på ZetaDisplays hemsida (www.zetadisplay.com) och på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Samtidigt som anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Du kan även scanna/fotografera av anmälningssedeln och maila den till emission@penser.se. Teckningsoptioner kan omvandlas till interimsaktier (IA) efter teckning under perioden 2 – 30 september 2019 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln.

Omvandling av interimsaktier till aktier sker efter registrering av emissionen hos Bolagsverket vilket beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna samt anmälningssedel finns även att tillgå på ZetaDisplays hemsida, ir.zetadisplay.com

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank -  Magnus Bäckström
Telefon: +46 (0)8 463 80 19
E-mail:  magnus.backstrom@penser.se

Ola Burmark, CFO
Telefon: +46 708-21 57 86
E-mail: ola.burmark@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder. Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

Bilagor

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Aino Health AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)9.8.2020 19:15:00 CESTPressemelding

Aktieägarna i Aino Health (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 september 2020 i Stockholm. Med anledning av Coronapandemin (Covid-19) kommer den extra bolagsstämman att genomföras endast genom poströstning. Detta betyder att aktieägarna i Bolaget inte har rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud. Istället har aktieägarna rätt att utöva sin rösträtt per post genom att rösta i förväg enligt instruktionerna i denna kallelse. Rätt att delta vid stämman På grund av Coronapandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Bolaget beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud, och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara i enlighet med 20–26 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna har istä

Aino Health AB (publ): Aino Health decides on a fully secured rights issue of shares of approximately SEK 15.9 million9.8.2020 19:05:00 CESTPress release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER MEASURES. The Board of Directors of Aino Health AB (publ) (“Aino Health” or the “Company”) has, subject to approval at the Extraordinary General Meeting on 9 September 2020, decided to carry out a rights issue of a maximum of 10,623,319 shares (the “Rights issue”). The subscription price per share is SEK 1.50, whereby Aino Health upon full subscription in the Rights issue receives approximately SEK 15.9 million before issue costs. For every (1) existing share on the record date on 16 September 2020, two (2) subscription rights are received and three (3) subscription rights entitle the holder to subscribe for one (1)

Aino Health AB (publ): Aino Health beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 15,9 MSEK9.8.2020 19:05:00 CESTPressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) har, förutsatt godkännande på extra bolagsstämman den 9 september 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 10 623 319 aktier (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per aktie är 1,50 SEK, varigenom Aino Health vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 16 september 2020 erhålls två (2) teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden löpe

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS7.8.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Kommuninvest Bonds, 2020-08-11 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2021-09-152109 SE00069950641.00 %500+/- 2502023-02-222302 SE00096629430.75 %500+/- 2502024-10-022410 SE00104692051.00 % 500+/- 250 2026-02-042602 SE00137454520.75 % 500+/- 250 Maximum volume 2 BLN in total Settlement date 2020-08-13 Bids have to be entered by 11.00 on AUG 11, 2020 Highest permitted bid volume: 500 SEK million in issue 2109, 2302, 2410, and 2602. Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 11.15 (CEST) ON AUG 11, 2020 For more information, please contact: Trading desk at the Riksbank + 46 8 696 6970 General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURES SEK GOVERNMENT BONDS7.8.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Government Bonds, 2020-08-14 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2029-11-12 1061SE00112819220.75 %500 +/- 2502032-06-01 1056SE00045172902.25 %500 +/- 250 Settlement date 2020-08-18 Bids have to be entered by 10.00 on AUG 14, 2020 Highest permitted bid volume: 500 SEK million in issue SGB 1061 and 500 SEK million in issue SGB 1056 Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.10 (CEST)ON AUG 14, 2020. For more information, please contact: Trading desk at the Riksbank + 46 8 696 6970 General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURES SEK COVERED BONDS7.8.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Covered Bonds, 2020-08-13 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2023-09-20 5533 SE00104427311.25 %1,000 +/- 5002022-12-21 575 SE00105465721.50 %1,000 +/- 500 2023-06-011587SE00104413031.50 %1,000 +/- 5002023-03-15192SE00101332071.00 %1,000 +/- 5002022-12-212212SE00102970851.00 %400 +/- 2502023-09-20516SE00091903901.25 %400 +/- 2502023-06-21144SE00111674281.00 %400 +/- 250 Settlement date 2020-08-17 Bids have to be entered by 10.00 on AUG 13 2020 Highest permitted bid volume: 1,000 SEK million in issue 5533 1,000 SEK million in issue 575 1,000 SEK million in issue 1587 1,000 SEK million in issue 192 400 SEK million in issue 2212 400 SEK million in issue 516 400 SEK million in issue 144 Maximum volume 5 billion SEK in total Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.15 (CEST) ON AUG 13, 2020. For more information, please cont