Fiskebåt

ICES kvoteråd for pelagiske bestander i 2022

Del

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har i dag kommet med kvoteråd for norsk vårgytende sild, makrell, kolmule, hestmakrell og nordsjøsild. Fiskebåt er kritisk til den kraftige økningen i kvoterådet for nordsjøsild med bakgrunn i at den nåværende bestandssituasjonen har endret seg lite.

Foto: Torgrim Grimstad/Fiskebåt.
Foto: Torgrim Grimstad/Fiskebåt.

Fiskebåt er også kritisk til at en så datarik bestand skal ha så ustabile kvoteråd.

- Her må ICES bli bedre. Norske fiskere har i flere år uttrykt bekymring for bestanden og anmodet om forsiktighet i kvotefastsettelsene. Fiskebåt støtter fremdeles en slik anmodning, sier ressursforsker i Fiskebåt, Gjert Dingsør.

Her følger er en kort oppsummering av kvoterådet fra Dignsør.

Norsk vårgytende sild
ICES anbefaler i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen mellom Norge, EU, Færøyene, Island og Russland en totalfangst inntil 598 588 tonn i 2022, ned åtte prosent fra avtalt kvote i 2021. Bestanden er i god biologisk forfatning og det er den sterke 2016 årsklassen som bidrar mest til bestanden. Ved å summere de nasjonale kvotene beregner ICES at ca. 881 tusen tonn fangstes i 2021, som tilsvarer en fiskedødelighet på 0,17. Dette er over Fmsy på 0,157.

ICES kom i 2019 med nye retningslinjer for beregning av føre-var referansepunktet Fpa for fiskepress, slik at det blir samsvar mellom Fpa og hva ICES klassifiserer som bærekraftig i evalueringene av høstingsregler (Fp05). ICES har i år oppdatert referansepunktene for noen bestander slik at de er i tråd med retningslinjene og har revidert Fpa fra 0,227 til 0,157 for NVG sild. Dette medfører at ICES klassifiserer nåværende fiskepress også over føre-var nivå. Gytebestanden er beregnet til å ha hatt sitt laveste punkt i 2020 (3,4 millioner tonn), med en svak oppgang til 2021 og 2022, men grunnet svakere rekruttering ventes det at bestanden faller tilbake i 2023.   

Makrell
ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærmingen en totalfangst inntil 794 920 tonn i 2022, som er ned sju prosent i forhold til rådet for 2021 (852 284 tonn). ICES vurderer fiskepresset i 2021 til å være 0,35 som er over Fmsy (0,26), men under føre-var nivået Fpa (0,36). Gytebestanden er predikert til å være 3,31 millioner tonn i 2022 som er godt over tiltakspunktet MSY Btrigger på 2,58 millioner tonn. ICES forklarer nedgangen i anbefalt kvote med en negativ trend i bestanden.

Enkelte av tidsseriene som brukes i bestandsvurderingen er korte og nye år med data kan endre den interne vektingen i modellen. Eggtoktet er i år vektet litt ned, mens tråltoktet er vektet litt opp, det har også skjedd en endring i skaleringen av tråltoktet, mao. modellen kompenserer litt for den kraftige nedgangen i tråltoktindeksene. Totalt sett har dette ført til en liten oppjustering av de historiske bestandsestimatene.

Kolmule 
ICES anbefaler i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen mellom Norge, EU, Færøyene og Island en totalfangst inntil 752 736 tonn i 2022, ned 19 prosent fra avtalt kvote i 2021. Bestanden er i god biologisk forfatning og gytebestanden er predikert til å være 3,4 millioner tonn i 2022. Summen av nasjonale kvoter tilsier at fangsten i 2021 vil være 1,24 millioner tonn. Dette tilsvarer en fiskedødelighet på 0,51, som er over FMSY (0,32). For kolmule er Fpa revidert fra 0,53 til 0,32 og fiskepresset er derfor også over føre-var nivå. Hvis rådet følges er det ventet at bestanden vil vokse i kommende år på grunn av bedre rekruttering.

Vestlig hestmakrell
ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærmingen en totalfangst inntil 71 138 tonn i 2022, ned 13 prosent i forhold til rådet i 2021. Bestanden er så vidt over Blim og det anbefales at fiskepresset senkes litt.

Hestmakrell i NordsjøenICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærmingen en totalfangst inntil 8969 tonn i 2022, ned 36 prosent i forhold til rådet i 2021. Det er ikke definert referansepunkt for bestandsstørrelsen, men den relative indeksen er på et lavt nivå.

Nordsjøsild
ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærmingen en totalfangst inntil 532 183 tonn i 2022, av dette utgjør direktefiske (A-flåten) 523 438 tonn, som er opp 47 prosent fra avtalt kvote i 2021. Bestanden har i vår/sommer vært gjennom en minimetoderevisjon for å ta i bruk nye estimat av naturlig dødelighet. ICES mener at endringer som er gjort i forbindelse med dette har ført til en forbedret bestandsmodell. 

Resultatene viser en svakere negativ trend i gytebestanden enn hva tidligere bestandsvurderinger har vist, noe som igjen fører til en liten oppjustering av gytebestandsestimatet for de siste årene. Gitt at rådet følges, predikeres gytebestanden til å være 1,28 millioner tonn i 2022 og over tiltakspunktet MSY Btrigger på 1 232 828 tonn. Alle referansepunkt er revidert i forbindelse med minimetoderevisjonen og MSY Btrigger er justert ned fra 1 400 000 tonn. Referansepunktet for anbefalt fiskepress Fmsy er justert opp fra 0,26 til 0,31. Disse endringene i referansepunktene utgjør den viktigste grunnen til økningen i kvoterådet. Gytebestanden er fortsatt i en negativ trend pga svak rekruttering, men fiskepresset er på et moderat nivå (0,19), sammenlignet med Fmsy.

Kontakter

Bilder

Foto: Torgrim Grimstad/Fiskebåt.
Foto: Torgrim Grimstad/Fiskebåt.
Last ned bilde

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg pressemeldinger fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fiskebåt

Kraftfullt initiativ mot trakassering18.10.2021 14:59:10 CEST | Pressemelding

- Det har den siste tiden vært flere saker hvor unge kvinner står frem med historier om trakassering om bord i fiskefartøy. Vi har alle et ansvar for å bekjempe trakassering i fiskerinæringen. Skal vi lykkes med det må rederiene stille tydelige krav til alle ansatte, og kravene må følges opp. Målet må være å bygge en kultur og rutiner hvor alle ansatte behandles med respekt og likeverd, sier styreleder Jonny Berfjord og adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

Ønsker Bjørnar Skjæran velkommen som fiskeri- og havminister14.10.2021 12:12:38 CEST | Pressemelding

- Bjørnar Skjæran er godt plantet på kysten og kjenner næringen godt. Arbeiderpartiet har stått fadder for fiskeripolitikken, når vi ser bort fra Kvotemeldingen. Med sin bakgrunn og sin posisjon som nestleder i Arbeiderpartiet håper vi han får gjennomslag i regjeringen for å sette fiskeriinteressene først ved eventuelle konflikter mellom fiskeriene og nye næringer, sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom