Hyperthermics

Hyperthermics-teknologi planlegges for et av verdens største oppdrettsanlegg på land

Del

World Heritage Salmon bygges for å bli verdens grønneste oppdrettsanlegg. Her skal et Hyperthermics-anlegg årlig omdanne 120.000 tonn slam til energi og salgbare proteiner inne på selve oppdrettsanlegget.

CEO Roger Hofseth i Hofseth-gruppen ønsker å benytte Hyperthermics unike bioteknologi for å oppnå en miljøriktig og lønnsom behandling av slammet fra “World Heritage Salmon”. (Foto: Tony Hall)
CEO Roger Hofseth i Hofseth-gruppen ønsker å benytte Hyperthermics unike bioteknologi for å oppnå en miljøriktig og lønnsom behandling av slammet fra “World Heritage Salmon”. (Foto: Tony Hall)

– Dette er en svært viktig intensjonsavtale for oss, sier Erlend Haugsbø, CEO i Hyperthermics AS.

– Oppdrettsanlegg på land og anlegg med lukkede merder er et viktig satsingsområde for selskapet. Oppdrettsnæringen gjør en stor innsats for å bli grønnere og samtidig skape konkurransefortrinn i forhold til produksjonskostnader, så vi ser et stort potensial her. Der er spesielt gledelig at vi blir invitert av et lokalt selskap i Hofseth-gruppen. Prosjektet vil gi bidra til en betydelig verdiskaping for regionen og gir både Hyperthermics og våre lokale leverandører en unik mulighet for ytterligere innovasjon og vekst, sier Haugsbø.    

Fiskeoppdrett på land og i lukkede merder gir god kontroll på oppdretts-slammet, og det er store mengder som må håndteres. Ved å omdanne slammet til salgbare proteiner og energi på stedet, får man et godt tilskudd til driften og økte salgsinntekter. Alternativet er kostbar og energikrevende håndtering lokalt, i tillegg til transport av større mengder slam for behandling et annet sted.

Det er den unike bioteknologien til Hyperthermics som skaper disse verdiene. Urbakterier benyttes til masseproduksjon av encellede organismer som dermed beriker slammet med mer proteiner. Av det samme slammet genereres miljøvennlig bio-hydrogen og grønn biogass som gir energi tilbake til oppdrettsanlegget. Resultatet er en løsning som bidrar til lavere produksjonskost for World Heritage Salmon, og en grønnere utnyttelse av ferskt, potent fiskeslam og restråstoff.

World Heritage Salmon skal bygges i en nedlagt olivingruve i Raudbergvika (Røbbervika) på Sunnmøre, tett på innløpet til verdensarvområdet Geirangerfjorden. Det stiller helt spesielle miljø- og klimakrav i planlegging, bygging og drift.

– Vi skal bygge det reneste oppdrettsanlegget verden har sett, sier konsernsjef Roger Hofseth i Hofseth-gruppen. – Det er spennende å ha et lokalt selskap som Hyperthermics med oss på laget. Vi tror på selskapet og teknologien deres. Hyperthermics kan bli en stor og viktig leverandør til oppdrettsnæringen.

In English:

Hyperthermics technology is planned for one of the world’s biggest onshore aquaculture facilities

World Heritage Salmon is designed to be the world’s greenest aquaculture facility. A Hyperthermics plant will convert 120,000 tonnes of sludge into energy and saleable proteins at the aquaculture facility itself every year. 

“This is a very important letter of intent for us,” says Erlend Haugsbø, CEO of Hyperthermics AS.

“Onshore aquaculture facilities and facilities with closed net pens are an important focus area for the company. The aquaculture industry is making a huge effort to be greener, while also creating competitive advantages in relation to production costs, so we can see great potential here. We are particularly pleased that we are being invited by local company, the Hofseth Group. The project will contribute to considerable value creation for the region and give both Hyperthermics and our local suppliers a unique opportunity for further innovation and growth,” says Haugsbø.    

Onshore aquaculture in closed net pens ensures good control over the aquaculture sludge, and there are large volumes that must be managed. Converting the sludge into saleable proteins and energy on site is highly beneficial for operations and generates higher sales revenue. The alternative is expensive, energy-intensive management locally, in addition to the need to transport large volumes of sludge for treatment elsewhere.

This value is generated by Hyperthermics’ unique biotechnology. Archaea are used for mass production of single-celled organisms to enrich the sludge with more proteins. Green bio-hydrogen and green biogas are generated from the same sludge and give energy back to the aquaculture facility. The result is a solution that contributes to lower production costs to World Heritage Salmon, and greener utilisation of potent, fresh fish sludge and residual raw materials.

World Heritage Salmon will be built in a former olivine mine in Raudbergvika (Røbbervika) in Sunnmøre, close to the entrance of the Geirangerfjord World Heritage Site. The planning, construction and operation of the facility are therefore subject to special environmental and emissions requirements.

“We will build the cleanest aquaculture facility the world has ever seen,” says Group CEO Roger Hofseth of the Hofseth Group. “It is exciting to have a local company like Hyperthermics on our team. We believe in the company and their technology. Hyperthermics can be a major supplier to the aquaculture industry.”

Caption:

CEO Roger Hofseth of the Hofseth Group wants to use Hyperthermic's unique biotechnology to achieve an environmentally friendly and profitable treatment of the sludge from the "World Heritage Salmon". (Photo: Tony Hall)

------------------------------------------------------

Hyperthermics AS is a Norwegian biotechnology company that develops and supplies systems to boost efficiency of conversion of organic material into biogas and protein.

The company’s unique biotechnology is based on the use of extremophiles, hyperthermophile bio-bacteria that live in extreme environments like hot springs near submarine volcanoes and other naturally heated sources. The biotechnology is a renewable natural resource that keeps our planet alive and healthy.The primary markets are biogas producers and closed and land-based aquaculture facilities.

Hyperthermics AS has 11 employees in the head office in Ulsteinvik, Norway, and the laboratory with a research department in Regensburg, Germany. Our technology makes it more profitable to invest in the green transition. We enable better resource utilisation and create green jobs.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

CEO Roger Hofseth i Hofseth-gruppen ønsker å benytte Hyperthermics unike bioteknologi for å oppnå en miljøriktig og lønnsom behandling av slammet fra “World Heritage Salmon”. (Foto: Tony Hall)
CEO Roger Hofseth i Hofseth-gruppen ønsker å benytte Hyperthermics unike bioteknologi for å oppnå en miljøriktig og lønnsom behandling av slammet fra “World Heritage Salmon”. (Foto: Tony Hall)
Last ned bilde

Om Hyperthermics

Hyperthermics
Hyperthermics
Vikemyra 1
6065 Ulsteinvik

+47 996 39 496http://www.hyperthermics.com/

Hyperthermics AS er et norsk bioteknologiselskap som utvikler og leverer anlegg som effektiviserer omdannelsen av organiske masser til biogass og proteinmasse.

Selskapets unike bioteknologi er basert på bruk av ekstremofiler – hypertermofile biobakterier som lever i ekstreme omgivelser, som varme kilder nær undersjøiske vulkaner. Bioteknologien er en fornybar naturressurs som holder planeten vår levende og sunn. Primære markeder er biogass-produsenter, og fiskeoppdrettere med lukkede og landbaserte anlegg.

Hyperthermics AS har 11 ansatte, hovedkontor i Ulsteinvik i Norge og laboratorium med forskningsavdeling i Regensburg i Tyskland. Teknologien vår gjør det mer lønnsomt å satse på det grønne skiftet. Dermed bidrar vi også til bedre ressursutnyttelse og flere grønne arbeidsplasser.