Nærings- og fiskeridepartementet

Historisk lovforslag om norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel

Del

Regjeringen foreslår å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som seiler mellom norske havner. Det foreslås særskilte regler for offshore og cruise.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: NFD)
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: NFD)

– Dette er en historisk dag for Norge som skipsfartsnasjon. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår vil beskytte arbeidsfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Regjeringen følger med dette forslaget opp Hurdalsplattformen, Holmefjordutvalget og anmodningsvedtak fra Stortinget.

Stilles få krav i dag 

Norge stiller i dag få krav til lønns- og arbeidsvilkår om bord på utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel. For ansatte på utenlandske skip gjelder derfor i hovedsak flaggstatens regler med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. Dette betyr at sjøfolk på skip som seiler i norske farvann og norsk sokkel har ulik lønn for likt arbeid. Nå foreslår regjeringen å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere på skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester i norske farvann og på norsk sokkel.

Skip i internasjonal fart omfattes ikke av forslaget.

Positive virkninger

Departementet vurderer at et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår vil ha positive virkninger for skipsfarten på samme måte som allmenngjøring har hatt i andre deler av norsk arbeidsliv.

– Et rettferdig arbeidsliv vil skape forutsigbarhet og gjøre maritim næring til en mer attraktiv yrkesvei for ungdommer. Det er viktig for rekruttering og sysselsetting i hele næringen, sier statsråden.

1/3 av lønnen

Departementet legger i likhet med Holmefjordutvalget til grunn at det er en høy andel utenlandske skip innen kystfarten, cruise og deler av offshore. Sjøfolkene på de utenlandske skipene har lønn som ligger betydelig lavere enn norsk nivå. Forskjellen er størst blant underordnet mannskap i fraktefarten, der ansatte fra utenfor EU/EØS tjener om lag en tredjedel av lønnen til norske sjøfolk. En rapport fra Transportøkonomisk institutt i 2020 viste at andelen norskregistrerte skip i fraktefarten mellom norske havner har gått ned og sto for 1/5 av lastefrakten innenriks i 2019. 

– Med denne regjeringen ved roret rydder vi opp i arbeidslivet til havs. For regjeringen er det et viktig prinsipp at norske sjøfolk ikke skal utkonkurreres på hjemmebane av arbeidsfolk med langt dårligere lønn, sier Skjæran.

Cruisetrafikken

Holmefjordutvalget anbefalte å regulere skip som har Norge som hovedreisemål, og å avgrense mot skip i internasjonal fart. For å operasjonalisere dette i loven, foreslår departementet egne presiseringer for cruisetrafikken. Loven vil gjelde cruise når skipet seiler mellom norske havner eller utelukkende opererer ut fra én norsk havn. For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann. Det betyr at cruiseskip som er i internasjonal fart ikke vil omfattes dersom seilasen i hovedsak foregår utenfor norsk territorialfarvann.

Høring

Forslaget blir sendt ut med tre måneders høringsfrist.

– Jeg ser fram til en god høringsrunde og til å jobbe videre med å styrke tradisjonene Norge har som skipsfartsnasjon, sier statsråden.

 
Klikk her for å gå til høringen

Lovforslaget i korte trekk:

  • Forslaget innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget bygger på anbefalingene til Holmefjordutvalget.
  • Departementet foreslår som hovedregel at skip som seiler mellom norske havner skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart omfattes ikke.
  • For skip på sokkel og i norsk økonomisk sone gjelder kravet når skipet inngår i oppføring, drift eller bruk av innretning eller anlegg, og skipet befinner seg i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel i minst 30 dager eller når skipets samlede tilstedeværelse i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel overstiger tre måneder i løpet av en tolvmånders periode.
  • For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.
  • Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip som er engasjert i samme type virksomhet.
  • Det er arbeidsgiver eller rederi, som skal sørge for at arbeidstakerne får norske lønns- og arbeidsvilkår etter loven.
  • Sjøfartsdirektoratet får tilsynsmyndighet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: NFD)
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: NFD)
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren har besøk av Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič mandag 27. juni22.6.2022 18:41:27 CEST | Presseinvitasjon

Visepresident i Europakommisjonen, Maroš Šefčovič besøker Norge. Næringsminister Jan Christian Vestre er vertskap. Tema for besøket er videreutvikling av Norges strategiske industripartnerskap med EU, og de vil sammen komme med en felles erklæring om et forsterket samarbeid på batteri- og råvarefeltet. På programmet står besøk på batteri-resirkuleringsfabrikken Hydrovolt AS i Fredrikstad, bilaterale møter og rundebordkonferanse med råvare- og batteriaktører.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom