KLP

Historisk godt resultat for KLP

Del

- Verdijustert avkastning utgjør 8,5 prosent - Kunderesultat på 10,9 milliarder kroner for 2019 - Vellykket implementering av nye regler for offentlig tjenestepensjon

Sverre Thornes
Sverre Thornes

KLP oppnådde en avkastning på kundenes midler på 1,8 prosent i fjerde kvartal, og 8,5 prosent for hele 2019. Bokført avkastning endte på 4,5 prosent. Solid avkastning fra investeringer i aksjer og verdistigning på obligasjoner og eiendom har bidratt til det gode resultatet. 

- Vi er veldig fornøyd med at vi kan legge frem et historisk godt resultat for KLP. Med så god avkastning kan vi tilføre over ti milliarder kroner til bedriftene, kommunene, fylkene og helseforetakene som er medlemmer hos oss. Resultatet gir i tillegg rom for ytterligere styrking av soliditeten. Med sterk soliditet står vi godt rustet til å møte usikkerhet fremover, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. 

­KLP oppnådde et resultat til sine kunder innen offentlig tjenestepensjon på 10,9 milliarder kroner i 2019. Selskapet benytter det gode resultatet innen offentlig tjenestepensjon til å overføre 10,8 milliarder kroner til kundenes premiefond og 0,1 milliarder kroner til bufferavsetninger.

­

Markedssituasjonen i pensjonsmarkedet

KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Kommune- og regionreformen har så langt kun en moderat effekt på KLPs kundemasse. Ved årsskiftet 1. januar 2020 hadde KLP en tilflytting på 3,5 milliarder kroner og en fraflytting på 7,4 milliarder kroner. Øygarden kommune valgte KLP som leverandør av offentlig tjenestepensjon fra nyttår. Dermed vant KLP det første anbudet på forsikret pensjonsløsning som har vært på sju år. 

I romjulen ble en million rettighetshavere flyttet inn i et nytt system som ivaretar de nye reglene for offentlig tjenestepensjon som trådte i kraft fra 1. januar 2020. Nye beregningsregler for offentlig tjenestepensjon stiller krav til våre systemer som leverandør, og øker kompleksiteten for våre kunder og medlemmer. KLP fortsetter å investere i løsninger som skal veilede både arbeidsgivere og deres ansatte, slik at deres håndtering av pensjon blir så enkel som mulig. Gode systemer legger også grunnlaget for ytterligere effektivisering av egen drift. 

God vekst for grønne lån

KLPs grønne låneprodukt til kommuner og deres virksomheter blir stadig bedre kjent, og gjennom 2019 kom det inn lånesøknader på 3 milliarder kroner. Fra tredje til fjerde kvartal økte låneavtaler på grønne lån med rundt 100 millioner kroner, og KLP har nå inngått grønne lån for 700 millioner kroner. Disse er fordelt med 60 prosent på VAR-bransjen (vann, avløp og renovasjon) og 40 prosent på klimavennlige nybygg. 

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal på klp.no 

Nøkkeltall etter fjerde kvartal 2019

Verdijustert kapitalavkastning 8,5 prosent
Bokført kapitalavkastning 4,5 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 40,2 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 19,8 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 763 milliarder kroner 

For mer informasjon kontakt:       

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350 

Forklaring av ord og begreper

Bokført avkastning    

Avkastning på kundemidlene som årlig tildeles forsikringskundene. Består av finansinntekter fra forvaltning av kundemidlene i livsforsikring fratrukket endring i netto urealiserte merverdier på aksje- og obligasjonsinvesteringer. 

Verdijustert avkastning

All avkastning som er oppnådd på forvaltning avkundemidlene, inkludert urealiserte verdier. 

Avkastningsresultat

Avkastning på kundemidlene utover den avkastning forsikringsgiver har garantert sine kunder.

Bilder

Sverre Thornes
Sverre Thornes
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.