Motvind Norge

Hastverk er lastverk - OED og ASKO

Del

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge
Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge

Tilfellet Lillesand vindkraftverk handler om privatøkonomiske interesser, ikke om nasjonale eller regionale interesser. Om forvaltninga følger loven, vil det derfor være umulig å argumentere for statlig arealplan.

Vindkraftprosjektet har store mulige materielle og juridiske konsekvenser for eiendommer, næringsvirksomhet, boliger, folkehelse, nærnatur, trivsel og livskvalitet. Motvind ber derfor OED om å sende anmodningen til berørte parter for gjennomgang og uttalelse, med svarfrist minimum 4 uker fra mottak.

OED har sendt anmodning om statlig arealplan til Lillesand kommune for uttale med 10 dagers uttalefrist. Anmodningen skal være sendt av Wikborg Rein advokatfirma AS på vegne av ASKO Fornybar AS og Lillesand Vind AS, etter at Lillesand bystyre ba selskapet avslutte anleggsarbeid.

Status er:
Lillesand Vind AS startet i vinter opp anleggsarbeid i Nordbømarka i Lillesand, før saken er ferdigbehandlet etter loven. Det har vakt mange reaksjoner og stor motstand.
Lillesand bystyre har avslått søknad om dispensasjon til utvidelse av Nordbøveien, og vedtatt utsatt iverksettelse av anleggsarbeid i påvente av klageavgjørelse
Lillesand kommune og lokalbefolkningen ønsker ikke anlegget realisert.
ASKO og Lillesand Vind AS har ingen mulighet til å realisere anlegget innen fristen for idriftsettelse.

Konsesjonen som er gitt Lillesand vindkraftverk tilfredsstiller heller ikke plan- og bygningslovens krav, det foreligger verken nasjonale, statlige eller regionale interesser, kun privatøkonomiske interesser i denne saka.

Vi finner OEDs fremgangsmåte som upassende og støtende, og det er svært uheldig for tilliten til statlig forvaltning at OED igangsetter høring om innføring av statlig arealplan etter pbl § 6-4, mens pågående ordinær forvaltningsprosess for planavklaring av tiltaket og spørsmålet om lovligheten av tiltaket, pågår i det organ (bystyret) som ved lov er tillagt myndighet for sektorovergripende avklaring av lokal bærekraftig samfunnsutvikling og arealdisponering.

Alternativt ber vi OED avvise anmodningen fra ASKO Vind i påvente av at den ordinære og pågående forvaltningsprosessen blir sluttført. Finner OED allerede nå saklig grunn for avslag av utbyggers anmodning, vil vi selvsagt ikke protestere.

Brevet til OED er sendt i kopi til fylkeskommunen, Statsforvalteren og samtlige representanter i Lillesand bystyre og stortingsrepresentanter fra Agder, og er vedlagt herWhat do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Nøkkelord

Kontakter

Eivind Mauland 906 60 770

Bilder

Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge
Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge
Last ned bilde
Fra en av vinterens mange markeringer ved ASKO anlegg. Foto: Motvind Norge
Fra en av vinterens mange markeringer ved ASKO anlegg. Foto: Motvind Norge
Last ned bilde

Dokumenter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CET | Pressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

ASKO satt på plass av Lillesand bystyre10.2.2021 22:00:00 CET | Pressemelding

Lillesand bystyre gjorde onsdag kveld et banebrytende politisk arbeid da de avslo dispensasjon til ASKOeide Lillesand vindkraftverk. Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer. I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom