Mattilsynet

Håp om å utrydde skrantesjuke – her er anbefalingen

Del

Høyt bukkeuttak og generell bestandsreduksjon er blant tiltakene Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslår for å bekjempe skrantesjuke blant villrein på Hardangervidda.

Direktoratene har i dag 28. april levert sin anbefaling om håndtering av skrantesjuke til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Målet er å begrense, og om mulig utrydde, den dødelige sykdommen.

– Mattilsynet og Miljødirektoratet har i vår felles anbefaling lagt vekt på at det fremdeles er et håp om å utrydde smitten fra norske hjortedyrbestander. Vi står nå ved et veiskille i håndteringen av skrantesjuke. Hvis vi ikke kommer i gang tidlig nok med omfattende tiltak, vil vi sannsynligvis måtte gi avkall på muligheten for å utrydde sykdommen, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Slik situasjonen er nå, mener direktoratene at det ikke er grunnlag for å ta ut hele villreinstammen på Hardangervidda.

Nødvendig med kraftige tiltak

– Norge har et spesielt ansvar for villreinen i Europa, og vi ser kraftige tiltak som nødvendig for å ha en frisk bestand av både villrein og andre hjortedyr i framtiden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

For å nå målet om å bekjempe, og om mulig utrydde, skrantesjuke, anbefaler Mattilsynet og Miljødirektoratet blant annet å:

  • redusere villreinbestanden og andelen bukk på Hardangervidda
  • hindre at villrein går mellom Hardangervidda og andre villreinområder
  • legge til rette for at villreinen bedre kan utnytte sine respektive områder
  • raskt ta ut syke dyr
  • redusere eller holde bestandene av elg, hjort og rådyr rundt Hardangervidda på et lavt nivå
  • stille krav til bruk av salt til beitedyr
  • videreføre regler om å dekke til slakteavfall under jakt i områder med skrantesjuke

– Det er den samlede effekten av tiltakene som blir avgjørende for resultatet, understreker Ingunn Midttun Godal.

Jakta fortsatt viktig

Et svært viktig tiltak for å bekjempe skrantesjuke er å redusere andelen voksen bukk eldre enn 3,5 år til et minimum. Siden voksne bukker beveger seg over store områder og har høyere forekomst av skrantesjuke enn simler og ungdyr, er uttak av voksen bukk ekstra viktig for å redusere smittefaren.

I tråd med VKM sine anbefalinger, mener Mattilsynet og Miljødirektoratet at en slik reduksjon av voksen bukk er viktig å gjennomføre allerede i løpet av 2021.

Direktoratene anbefaler også en generell bestandsreduksjon på Hardangervidda. Bestandsreduksjon gjør at færre dyr kan bli syke og mindre smitte vil skilles ut i miljøet. Reduksjonen bør i all hovedsak bestå av voksne dyr siden disse er viktigst å ta ut med hensyn til risiko for smitte, innhenting av kunnskap og bestandsreduserende effekt. 

Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker et samarbeid med lokal villreinforvaltning og at mest mulig av uttaket skjer gjennom jakt. Direktoratene vil etter jakta vurdere om ekstraordinære uttak er nødvendig for å nå målet om å utrydde sykdommen.

Godt samarbeid med lokale parter

Mattilsynet og Miljødirektoratet har i denne prosessen hatt flere møter med ulike brukergrupper.

– Vi har opprettet en arbeidsgruppe med lokal villreinforvaltning og forskere for å se spesielt på tiltak rettet mot villreinbestanden på Hardangervidda. Vi har fått flere gode innspill som vi bruker i det videre arbeidet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Slik blir prosessen videre

Anbefalingen er nå levert til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, som vil ta avgjørelsen om tiltak.

Les hele rapporten her

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom