KLP

Godt resultat for KLP

Del

- Verdijustert avkastning utgjør 6,6 prosent - Avkastningsresultatet for KLPs kunder ble på 4,6 milliarder kroner hittil i år - Fire nye svanemerkede fond er lansert

KLP oppnådde et avkastningsresultat, som er avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 4,6 milliarder kroner etter tredje kvartal. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 6,6 prosent, mens den bokførte avkastningen endte på 2,7 prosent. Meget god utvikling i aksjemarkedet og verdistigning på obligasjoner er hovedårsakene til det gode resultatet. 

- Vi er glade for at vi kan legge frem et sterkt resultat etter tredje kvartal. Avkastningen på våre kunders pensjonsfond er godt over den avkastningen vi har garantert, og kostnadene våre er lave. Det gode resultatet bidrar til at vi kan opprettholde vår ambisjon om å redusere våre priser og dermed kostnadene for våre kunder og eiere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. 

Vant anbud

Øygarden kommune valgte KLP som leverandør av offentlig tjenestepensjon fra nyttår. Dermed vant KLP det første anbudet på forsikret pensjonsløsning som har vært på sju år.

– Det viser at vi har brukt tiden godt og levert gode tjenester til en konkurransedyktig pris, sier Sverre Thornes. 

Stortinget vedtok som ventet varslede endringer i pensjonsordningen for offentlig ansatte med virkning fra kommende årsskifte. Dette bidrar til økt kompleksitet også for våre kunder og medlemmer. KLP investerer derfor tungt i løsninger som skal veilede både arbeidsgivere og deres ansatte, samt legge grunnlaget for ytterligere effektivisering av egen drift.

Fire nye svanemerkede fond

KLP erfarer at stadig flere kunder er opptatt av og stiller krav til hvordan pensjonsmidlene og øvrig sparekapital forvaltes. KLP har derfor i tredje kvartal lansert fire nye svanemerkede indeksfond. To obligasjonsfond og to aksjefond. Disse fondene følger strenge bærekraftskriterier i sine investeringer. I tillegg er det kriterier for oppfølging av selskapene det investeres i og åpenhet om rapportering av fondets aktiviteter. 

De nye miljømerkede fondene blir tilgjengelig for alle fondskunder av KLP. De svanemerkede fondene kan for eksempel velges av de som har innskuddspensjon. Fondene har meget lave forvaltningshonorarer.

KLP Banken har, som én av 130 banker i verden, signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. Banken vil belønne bærekraftige investeringer med grønne renter på lån og sparing. 

KLPs grønne lån til miljøvennlige investeringer har blitt godt mottatt i det offentlige lånemarkedet. Det er så langt innvilget grønne lån på 600 millioner kroner. Disse er fordelt med 60 prosent på vann, avløp og renovasjon, og 40 prosent på klimavennlige nybygg. 

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal på klp.no 

Nøkkeltall etter tredje kvartal 2019

Verdijustert kapitalavkastning 6,6 prosent
Bokført kapitalavkastning 2,7 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 32,2 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 15,1 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 745 milliarder kroner 

For mer informasjon kontakt:       

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350 

Forklaring av ord og begreper

Bokført avkastning    

Avkastning på kundemidlene som årlig tildeles forsikringskundene. Består av finansinntekter fra forvaltning av kundemidlene i livsforsikring fratrukket endring i netto urealiserte merverdier på aksje- og obligasjonsinvesteringer. 

Verdijustert avkastning

All avkastning som er oppnådd på forvaltning avkundemidlene, inkludert urealiserte verdier. 

Avkastningsresultat

Avkastning på kundemidlene utover den avkastning forsikringsgiver har garantert sine kunder.

Bilder

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.