Mattilsynet

Gode prøvetakingsplaner i over halvparten av vannverkene i region øst

Del

Mattilsynets kontroll av 254 vannverk i de tidligere fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark viser at 143 av vannverkene oppfyller kravene for å sikre at de leverer helsemessig trygt drikkevann.

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Tilsyn med vannverkseiernes planer for å ta ut prøver av drikkevannet, rutiner for å håndtere avvik og innrapportere analyseresultater ble gjennomført i perioden 1. januar til 1. november 2019. Vannverkseier har ansvar for å sikre at drikkevannet er helsemessig trygt.

143 av de 254 inspiserte vannverkene fikk ingen merknader. - Vi vurderer at disse vannverkene har en oppdatert prøvetakingsplan som er basert på en kartlegging av farer i hele vannforsyningssystemet. Planene etterleves og er oppdaterte. Planene angir når prøver skal tas, hvor de skal tas og hvilke analyser som skal tas av hver vannprøve. Vannverkseierne har også etablert gode rutiner for å håndtere avvik, de følger disse og de rapporterer slik regelverket krever, sier seniorinspektør i Mattilsynet Olav Vatn.

Brudd på regelverket i 111 vannverk
Manglene hos vannverkseierne som fikk pålegg fra Mattilsynet var at de ikke hadde basert prøvetakingsplanen på egen farekartlegging av vannforsyningssystemet, planen var ikke oppdatert eller den ble ikke fulgt. Videre var det vannverkseiere som ikke har gjennomført en farekartlegging eller de har mangler i sin egen kartlegging og håndtering av farer. Hos enkelte vannverk var innrapporterte analyser ikke i samsvar med de utførte analysene i vannverket eller det var ikke gjennomført pliktig innrapportering. Noen vannverk manglet eller etterlevde ikke rutiner for å håndtere avvik.

Viktig at vannverkseier kjenner distribusjonsnettet godt
Avvikene viser at disse vannverkene ikke etterlever regelverkskravene om å utarbeide og følge en prøvetakingsplan som gir oversikt over alle prøvene som skal tas, og alle analysene som skal gjennomføres i hele vannforsyningssystemet. – Det er svært viktig at vannverkseier kjenner distribusjonsnettet godt. Det er nødvendig å ta ut drikkevannsprøver på ledningsnettet for å overvåke steder som er kritiske i vannforsyningen og for å kartlegge steder der tilstanden er mindre kjent, sier Olav Vatn. Mattilsynet har gitt disse vannverkseierne pålegg om å etterkomme kravene i drikkevannsforskriften innen en fastsatt tidsfrist.

Mattilsynet er tydelig på at disse vannverkene skal gjennomføre en farekartlegging som omfatter alle deler av et vannforsyningssystem, de skal videre fastsette en prøvetakingsplan som overvåker risikopunkter og som bidrar til å kartlegge/overvåke status i deler vannforsyningen.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS)

Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom