Kystverket

God samfunnsøkonomi i satsing på sjøvegen

Del

Kystverket foreslår ei rekke prosjekt med positiv samfunnøkonomisk lønsemd i sine prioriteringar til Nasjonal transportplan 2022–2033.

Kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Lill Haugen/Kystverket)
Kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Lill Haugen/Kystverket)

Kystverket leverte sist veke det oppdaterte talgrunnlaget for etaten sine prioriteringar til Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP).

Sjøtransporten er viktig for Noreg, og då spesielt for næringslivet. Rundt 75 prosent av det samla godstransportarbeidet på norsk område og 90 prosent av all eksport/import skjer sjøvegen.

– Sjøtransporten er effektiv og sikker, samtidig som den har liten negativ miljøpåverknad. Kombinert med positiv samfunnøkonomisk lønsemd gjer dette at vi er trygge på at dei prosjekta vi prioriterar er gode prosjekt for samferdsla i Noreg. Dei er heilt i tråd med det langsiktige målet vi jobbar for; eit effektivt, miljøvennleg og trygt transportsystem i 2050, fastslår kystdirektør Einar Vik Arset, som ser fram til oppgåvene som ventar.

– Utfordringa vår blir å sikre framkome og sikkerheit til sjøs, i ein periode prega av endringar, usikkerheit og behov for omstilling, både teknologisk, miljømessig og ressursmessig. Raske teknologiske endringar både utfordrar og gir nye moglegheiter. Krava til effektivisering aukar, og vi prioriterar for å innfri, seier Arset.

Kystverket er bedt om å prioritere innafor to ulike rammer. Kystverket tilrår i sine prioriteringar å bruke den høgaste økonomiske ramma.

– Då kan vi optimalisere drift- og vedlikehaldsnivået, realisere samfunnsøkonomisk lønsame tiltak i farleiene og satse på utvikling av tenestene våre, digitalisering og deling av data. Kystverket er og ansvarlege for staten sin beredskap mot akutt ureining, og i høgaste ramma kan beredskapen dimensjonerast etter miljørisikoen og vi kan tilpasse metodar og utstyr til nordområda og den verharde kysten vår, fortel kystdirektøren.

Dei største investeringane som Kystverket foreslår til NTP er knytt til farleistiltak, og då i hovudsak prosjekt som gjer farleia djupare og breiare og som gir betre merking av sjøvegen. I den økonomiske ramma som Kystverket anbefalar, ligg det ein samfunnsøkonomisk lønsam portefølje på om lag tre milliardar kroner i den første seksårsperioden av planen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Lill Haugen/Kystverket)
Kystdirektør Einar Vik Arset. (Foto: Lill Haugen/Kystverket)
Last ned bilde
Farleistiltaka som Kystverket vil prioritere til NTP.
Farleistiltaka som Kystverket vil prioritere til NTP.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

Kystverket vil øke satsingen på satellittbasert sjøovervåkning9.11.2020 14:10:20 CETPressemelding

Til enhver tid seiler det rundt 1000 fartøy langs norskekysten og i norske havområder. Noe av denne trafikken representerer en sikkerhetsrisiko. For å forhindre ulykker som kan resultere i tap av liv eller miljøskade, overvåker Kystverket risikotrafikk i norske farvann. Her brukes det satellitt-teknologi. Nå har disse satellittene passert sin planlagte levetid. Det haster med å fornye dem.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom