Delta

Fortsatt behov for å styrke velferdstjenestene

Del

- Det er positive trekk i den nye regjeringens budsjettforslag, men det er helt avgjørende at både kommunene og sykehusene sikres tilstrekkelig økonomisk handlingsrom både i 2022 og i årene som kommer. Tjenestene må utvikles og styrkes, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Velferdstjenestene må styrkes. Kommuner og sykehus må få tilstrekkelig handlingsrom, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. (Foto: Nadia Frantsen).
- Velferdstjenestene må styrkes. Kommuner og sykehus må få tilstrekkelig handlingsrom, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. (Foto: Nadia Frantsen).

- Det erbra at kommunene nå tilføres ytterligere midler. Kommuneøkonomien er presset og det er fortsatt behov for en styrking av kommuneøkonomien ut over det regjeringen foreslår. Det vil derfor være behov for en ytterligere styrking de nærmeste årene slik at kommunene kan løse viktige velferdsoppgaver, sier Ruud Thorkildsen.  

Kommune- og sykehusøkonomien må styrkes

Livet leves i kommunene, arbeidet skjer i kommunene og velferden skapes i kommunene. Da må også kommuneøkonomien være solid slik at våre medlemmer kan levere gode tjenester med god kvalitet, slik politikerne har bestemt og som innbyggerne forventer. Våre medlemmer og tillitsvalgte melder om stort press, og dette er viktig for Delta, sier forbundslederen.  

- Det er fortsatt et behov for å styrke sykehusøkonomien. Dette er noe vi har tatt opp gjentatte ganger tidligere.Våre medlemmer og tillitsvalgte melder tilbake om tøffe hverdager på sykehusene, forteller Ruud Thorkildsen. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til sykehusene med 350 mill utover økningen i det opprinnelige forslaget. Solberg-regjeringen la opp til en økning på 350 mill slik at økningen nå er doblet.  

- Dette er en nødvendig økningDet er stort behov for investeringer både i bygg og utstyr, ikke minst digital infrastruktur.  Det er viktig at sykehusene, som samfunnet for øvrig, kan jobbe fram en bedre beredskapskultur for å være beredt på ukjente utfordringer, sier Thorkildsen. 

Hadde forventet at ABE-reformen ble skrotet nå

- Det er meget skuffende at regjeringen ikke avvikler avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) i staten allerede nå, sier Ruud Thorkildsen.   

- Reformen er lite målrettet og fører til kutt som innebærer at oppgaver må prioriteres ned og at tjenestene får dårligere kvalitet. Her hadde vi forventet at regjeringen fulgte opp Hurdalsplattformen allerede i år og ikke bare antyde en vurdering til neste år om ABE-reformen kan erstattes, sier Delta lederen.  

Delta er fornøyd med at fagforeningsfradraget foreslås doblet de neste to årene. 

-Vi hadde håpet at regjeringen ville ha gjort dette i et jafs, men dette er uansett et viktig bidrag til å understreke og forsterke viktigheten av en høy organisasjonsgrad og den norske modellen, sier Ruud Thorkildsen. 

Vil ha krafttak for kompetanse og heltid

- For Delta er det viktig å intensivere arbeidet med å styrke kompetansen til alle ansatte og alle yrkesgrupper. Strategisk kompetanseutvikling, læring og kompetansebygging hele livet og kompetanse til alle på arbeidsplassen er viktige stikkord, påpeker Ruud Thorkildsen. 

- I Hurdalsplattformener det trukket fram flere viktige prioriteringer og budsjettet legges det opp til en styrket satsing på yrkesfag og flere læreplasserNå er det viktig å gå fra ord til konkret handling i kompetansepolitikkenVi må rekruttere og beholde i de viktige velferdsyrkene. Da må vi også sørge for å ha rett person med riktig kompetanse på rett plass, sier Delta-lederen.  

Ruud Thorkildsen peker på at kompetanseutvikling, bedre oppgavedeling mellom yrkesgrupper og mer heltid henger sammen. 

-Hvis vi skal løse fremtidens komplekse og sammensatte oppgaver må alle disse elementene være på plass. Samtidig må vi utviklefornye og forsterke trepartssamarbeidet på alle nivåer, påpeker hun. 

- Jeg forventer også at det nå tas et krafttak for å skape flere heltidsstillinger. Her har vi stått i ro for lenge, mener Ruud Thorkildsen.  

- Perspektivmeldingen trekker opp et behov for langt flere ansatte helse- og omsorgstjenestene i årene framover. Det er ensammenheng mellom unges ønske om karrierevei og utsikten til å få en heltidsstilling.  Dersom vi kan få flere unge til å søke seg til tjenesten sammen med at flere av de som allerede jobber i omsorgssektoren får økt stilling vil det løse mye av utfordringen, sier hun. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Velferdstjenestene må styrkes. Kommuner og sykehus må få tilstrekkelig handlingsrom, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. (Foto: Nadia Frantsen).
- Velferdstjenestene må styrkes. Kommuner og sykehus må få tilstrekkelig handlingsrom, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. (Foto: Nadia Frantsen).
Last ned bilde

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer 90.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.