Husbanken

Forslaget til statsbudsjett for 2023 på Husbankens ansvarsområder

Del

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2023, dersom det blir vedtatt.

Utlån

Regjeringen foreslår en utlånsramme på 21 milliarder kroner i 2023. Det er samme nivå som i 2022.

Startlån skal prioriteres innenfor lånerammen. Inntil en milliard kroner kan prioriteres til lån til utleieboliger og lån til boligkvalitet i distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks.

Bostøtte

Det foreslås ingen endringer i innretning på bostøtten i 2023. En indeksregulering medfører en økning i bevilgning på 84 millioner kroner til om lag 3,2 milliarder kroner.

Økt inntektsgrense og ekstra utbetaling til høye strømutgifter foreslås ikke videreført i 2023.

Tilskudd til utleieboliger

Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med tilskudd til utleieboliger fra og med 2023. Formålet er å frigjøre midler til tiltak som kommer flere til gode.

Dersom forslaget til statsbudsjett vedtas, blir det ikke lenger mulig for kommunene å søke om tilskudd til utleieboliger. Det gjelder også for kommuner som fikk avslag på søknader i 2022 fordi tilsagnsrammen for tilskuddet var disponert.

Den foreslåtte bevilgningen i statsbudsjettet for 2023 vil dekke utbetaling av tidligere gitte tilsagn om tilskudd.

Husbanken vil komme tilbake med mer informasjon i desember, når Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2023.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Regjeringen foreslår å ikke bevilge midler til nye tilsagn om tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger i 2023. Ordningen blir ikke avviklet, men det blir ikke mulig å søke om investeringstilskudd i 2023 dersom statsbudsjettforslaget blir vedtatt. Det gjelder både for prosjekter som gir rehabilitering og netto tilvekst. Det gjelder også for kommuner som fikk avslag på søknader i 2022 fordi tilsagnsrammen for tilskuddet var disponert.

Den foreslåtte bevilgningen for 2023 skal gå til utbetaling av tidligere gitte tilsagn. Det betyr at prosjekter som allerede har fått tilsagn om investeringstilskudd kan legge tilsagnet til grunn.

Det er fortsatt midler igjen på post 69 netto tilvekst for 2022. Rammen for post 63 rehabilitering for 2022 er brukt opp.

Husbanken vil komme tilbake med mer informasjon i desember, når Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2023. Husbankens regionkontor er tilgjengelige for dialog og veiledning som normalt.
 

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering

For å frigjøre midler til tiltak som kommer flere til gode, foreslår regjeringen å avvikle tilskudd til heis og tilstandsvurdering fra og med 2023. Det blir dermed ikke lenger mulig å søke om tilskudd til dette formålet.

Den foreslåtte bevilgningen for 2023 skal gå til utbetaling av tidligere gitte tilsagn.

Tilskudd til boligtiltak

Regjeringen foreslår å endre innretningen og navnet på ordningen som i 2022 heter «Tilskudd til boligsosiale tiltak» til «Tilskudd til boligtiltak». Fra 2023 økes tilsagnsrammen med 8,8 millioner kroner til 21,7 millioner kroner. 6 millioner kroner er øremerket bruk i distriktskommuner (setralitetsklasse 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks). I pressområder skal tiltak for barnefamilier og lavinntektsgrupper prioroteres. I distriktene kan tilskudd gis til utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsepter og virkemidler som bidrar til økt tilgang på egnede boliger.
 

Tilskudd til områdesatsing

Budsjettforslaget innebærer at tilskuddsordningen får en tilsagnsramme på 20,6 millioner kroner i 2023.

Tilskudd til studentboliger

Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 1 650 studentboliger i 2022. Det er på samme nivå som i 2021. Tilskuddssatsene tilpasses forventet prisvekst. Kostnadsrammen per hybelenhet foreslås hevet til 1,45 millioner kroner over hele landet.
 

Nye tilskudd for energitiltak

Regjeringen foreslår å opprette to nye tilskuddsordninger for energitiltak:

  • Energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem (Kommunal- og distriktsdepartementet). Foreslått tilsagnsramme er 333,5 millioner kroner.
  • Energitiltak i studentboliger (Kunnskapsdepartementet). Foreslått tilsagnsramme er 141,5 millioner kroner.

Husbanken vil komme tilbake med mer informasjon i desember, når Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2023.

Digitalisering

Budsjettforslaget legger til rette for at Husbanken kan videreføre moderniseringen av IKT-systemene i 2023. De største aktuelle prosjektene er

  • utvikling et nytt forvaltnings- og saksbehandlingssystem for lån og tilskudd
  • Kobo – et digitalt system som gjør det lettere å søke, tildele og administrere kommunale boliger. Dette prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom staten og kommunesektoren, og målet er at alle kommuner som vil, skal få koble seg på løpet av 2023.

Nøkkelord

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom