Husbanken

Forslaget til statsbudsjett for 2022 på Husbankens ansvarsområder

Del

8. november la regjeringen fram sine endringer i forslaget til statsbudsjett. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2022.

Utlån

Regjeringen foreslår en utlånsramme på 21 milliarder kroner i 2022. Det er en økning på to milliarder kroner sammenliknet med den forrige regjeringens forslag, og en milliard kroner mer i låneramme enn Husbanken har i 2021.

Startlån skal prioriteres innenfor lånerammen. Inntil en milliard kroner kan prioriteres til lån til utleieboliger og lån til boligkvalitet i distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks.

Pressemelding: To milliarder kroner mer til Husbanken

Bostøtte

Bostøtten styrkes for flerpersonshusholdninger i budsjettforslaget for 2022, ved at inntektsgrensene øker med inntil 37 000 kroner per år. Det anslås at 17 000 nåværende mottakere vil i snitt få 3 800 kroner mer i støtte per år, mens 1 100 nye mottakere vil i snitt få 8 600 kroner i støtte per år. Det anslås i budsjettforslaget at bostøtteutbetalingene i 2022 vil bli på om lag 3,13 milliarder kroner.

Tilskudd til utleieboliger

Tilskuddet får en tilsagnsramme på 154,1 millioner kroner i 2022. Forslaget innebærer en økning på om lag 55 millioner kroner sammenliknet med den forrige regjeringens budsjettforslag. Tilsagnsrammen for tilskuddet i 2021 er på 162,8 millioner kroner.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på om lag 950 millioner kroner til om lag 500 heldøgns omsorgsplasser i 2022. Halvparten av tilsagnsrammen skal gå til prosjekter som gir en netto tilvekst, hvilket vil si at prosjektene som får tilskudd skal bidra til at det totale antallet omsorgsplasser i kommunen øker. De resterende midlene kan brukes til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser. I 2021 var tilsagnsrammen for investeringstilskuddet på 3,6 milliarder kroner.

Den nye regjeringen har trukket den forrige regjeringens forslag om en pilot med investeringstilskudd til trygghetsboliger i 2022.

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering

Tilskuddet får en ramme på 55,6 millioner i 2022, hvilket tilsvarer en prisjustert videreføring av nivået fra 2021. Det kan brukes til prosjektering og installering av heis samt tilstandsvurdering. Husbanken fordeler midlene mellom de to formålene.

Tilskudd til boligsosiale tiltak

Foreslått tilsagnsramme i 2022 er 12,6 millioner kroner. Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen og formidle kunnskap om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, og kan gis til blant annet frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser og sosiale entreprenører. Kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter som er særlig nyskapende og som antas å ha stor overføringsverdi til andre.

Tilskudd til områdesatsing

Budsjettforslaget innebærer at tilskuddsordningen får en tilsagnsramme på 21,1 millioner kroner i 2022.

Tilskudd til studentboliger

Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 1 650 studentboliger i 2022. Det er på samme nivå som i 2021. Kostnadsrammer og tilskuddssatser justeres med forventet prisvekst.

Digitalisering

Budsjettforslaget legger til rette for at Husbanken kan videreføre moderniseringen av IKT-systemene i 2022. De største aktuelle prosjektene er

  • utvikling et nytt forvaltnings- og saksbehandlingssystem for lån og tilskudd
  • Kobo – et digitalt system som gjør det lettere å søke, tildele og administrere kommunale boliger. Dette prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom staten og kommunesektoren.

Budsjettdokumentene

Regjeringen Støres tilleggsproposisjon om endringer i forslag til statsbudsjett for 2022:

Prop.1 S Tillegg 1 (2021-2022) 

Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2022:

Prop 1S (2021-2022)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom