Husbanken

Forslag om nytt tilskot til tryggleiksbustader

Del

Regjeringa ønskjer fleire tryggleiksbustader for eldre i distrikta, og foreslår ei ny tilskotsordning for slike bustader. Forslaget, som er ute på høyring no, går ut på å teste ut å bruke investeringstilskot til tryggleiksbustader for eldre over 65 år.

Nytt tilskot skal gi fleire trygge bustader for eldre i distrikta.
Nytt tilskot skal gi fleire trygge bustader for eldre i distrikta.

Gjennom å bruke investeringstilskotet på nye måtar, kan kommunane skaffe fleire tryggleiksbustader for eldre over 65 år. Investeringstilskotet finansierer vanlegvis omsorgsbustader og sjukeheimsplassar. Så kva skil ein tryggleiksbustad frå ein omsorgsbustad?

Kva er ein tryggleiksbustad?

Ein tryggleiksbustad er ein tilrettelagd bustad med livslaupstandard, felles opphaldsareal og sentral plassering med nærleik til service- og kulturtilbod. Forslaget legg dessutan opp til at bustadene skal ha ein vert til stades i fellesareala. Verten skal bidra til felles aktivitet for bebuarane. Tryggleiksbustaden legg til rette for at personar kan bu der gjennom heile livet og klare seg sjølve så mykje som mogleg, uavhengig av funksjonsnivå.

Tanken er at bebuarane kan bli ein del av eit fellesskap, slik at dei blir mindre einsame.

Tilskotet skal stimulere kommunar og burettslag til å auke tilbodet av tryggleiksbustader til eldre i distrikta. Tilskotet kan bli gitt til både bygging, kjøp, leige og ombygging av tryggleiksbustader med felles opphaldsareal, ifølge forslaget som helse- og omsorgsdepartementet har ute på høyring i desse dagar. 

Les heile høyringsforslaget om tryggleiksbustader på regjeringen.no

Kva skil ein tryggleiksbustad frå ein omsorgsbustad?

Tryggleiksbustaden skil seg frå omsorgsbustaden på fleire måtar. Omsorgsbustaden skal vere universelt utforma og tilrettelagt for å yte heildøgns omsorgstenester i bustaden. Omsorgsbustaden er meint for personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester, mens tryggleiksbustader skal være tilbod på eit tidlegare stadium, før behovet for heildøgns helse- og omsorgstenester oppstår.

Investeringstilskot kan bli gitt til omsorgsbustader over heile landet, mens tilskot til tryggleiksbustader berre skal gå til kommunar i klasse 5 og 6 i SSB sin sentralitetsindeks, ifølgje forslaget.

En tryggleiksbustad kan vere eit godt tilbod for eldre som bur i ein lite eigna bustad, eller der bustaden ligg langt unna sentrumsfunksjonar og servicetilbod. Tanken er at dette vil bidra til at fleire eldre kan klare seg lengre sjølv i sin eigen heim, og til å utsetje behovet for omsorgstenester og/eller redusere behovet for omsorgsbustad eller sjukeheimsplass.

Frist for å svare på høyringa er 18. august 2021.

Regjeringa si kunngjering finn du her:

Regjeringen vil ha flere trygghetsboliger i distriktene - regjeringen.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nytt tilskot skal gi fleire trygge bustader for eldre i distrikta.
Nytt tilskot skal gi fleire trygge bustader for eldre i distrikta.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom