GlobeNewswire by notified

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Del

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 22. november 2022
SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2022
Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Den 22. november 2022, kl. 16.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

 1. Forslag fra bestyrelsen.
 2. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve.
 3. Forslag om ændring af vederlagspolitikken ved at indføre mulighed for Selskabets skadesløsholdelse af ledelsen
 4. Bemyndigelse til dirigenten.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 222 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 347.091.886 stemmer ud af i alt 570.332.733 stemmer.

Ad 1                 Forslag fra bestyrelsen

  1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve til en maksimal nominel ramme på kr. 160.000.000.

Dirigenten oplyste, at bemyndigelsen ville medføre at ny §3c indsættes i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

Ӥ3c:
Selskabet kan ved bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange optage lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver långiver en ret til at konvertere sin fordring til aktier i en nyoprettet B-aktieklasse i selskabet der på tidspunktet for udnyttelse af bemyndigelsen skal svare til markedskurs. Denne bemyndigelse gælder indtil 22. november 2027.  Lån skal ske ved kontant indbetaling uden fortegningsret for de øvrige aktionærer.

Selskabskapitalen kan i henhold til denne bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til nominelt kr. 160.000.000 ved ombytning til aktier a nominelt kr. 0,25 i en nyoprettet B-aktieklasse af de af Selskabet i henhold til ovennævnte bemyndigelse udstedte konvertible gældsbreve.

For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde:

 • at der oprettes kapitalklasser og de nye aktier skal tilhøre nyoprettet aktieklasse B og være B-aktier, idet disse B-aktier skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, der bliver A-aktier, bortset fra at B-aktierne skal være unoterede, hvor A-aktierne fortsat skal vedblive med at være noterede,
 • at de eksisterende aktionærens fortegningsret fraviges og at långiver tillægges fortegningsret til de B-aktier, der udstedes i forbindelse med konverteringen,
 • at betaling skal ske fuldt ud ved konvertering af gæld, idet delvis indbetaling ikke er muligt,
 • at de nye B-aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen,
 • at de nye B-aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog,
 • at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier,   og
 • at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

Selskabets bestyrelse træffer beslutning om alle øvrige forhold, fx udnyttelseskurs, konverteringsfrist med videre, herunder bemyndiges bestyrelsen til at foretage de nødvendige konsekvensændringer til vedtægterne inklusiv den i forbindelse med en konvertering af det konvertible gældsbrev hørende kapitalforhøjelse.”

Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen motiverede forslaget på vegne af bestyrelsen. Der var derefter enkelte spørgsmål fra fremmødte aktionærer som blev besvaret.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

  1. Forslag om ændring af vederlagspolitikken ved at indføre mulighed for Selskabets skadesløsholdelse af ledelsen.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået at Selskabets vederlagspolitik ændres således, at der indføres en mulighed for at Selskabet kan skadesløsholde ledelsesmedlemmer mod krav fra tredjemand. Dirigenten oplyste at ledelsesmedlemmer skulle forstås som medlemmer af Selskabets bestyrelse eller medlemmer af den direktion, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktører i Selskabet.

Dirigenten oplyste at den fulde ordlyd af ændringer til vederlagspolitikken havde følgende ordlyd:

”Medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion (”Ledende Medarbejdere”) er berettiget til at være omfattet af Selskabets til enhver tid gældende ledelsesansvarsforsikring (D&O-forsikring).

Såfremt et krav ikke nyder fuld dækning i henhold til vilkårene for ledelsesansvarsforsikringen – eller såfremt et krav er undtaget fra at blive dækket i henhold til vilkårene for ledelsesansvarsforsikringen - skal selskabet skadesløsholde Ledende Medarbejdere, både nuværende, fremtidige og tidligere, i Selskabet, for sådanne krav mod disse personer i forbindelse med udøvelsen af deres hverv i Selskabet i det omfang det er tilladt i henhold til gældende dansk lovgivning. Skadesløsholdelsen skal gælde for ethvert ansvar over for tredjemand som en Ledende Medarbejder måtte pådrage sig som led i den Ledende Medarbejders udøvelse af hvervet som repræsentant for eller medarbejder i Selskabet

Selskabets skadesløsholdelse finder ikke anvendelse i tilfælde af, at Ledende Medarbejder har handlet groft uagtsomt, forsætligt eller svigagtigt og enhver dækning fra Selskabet skal fratrækkes enhver tilgængelig forsikringsdækning i henhold til Ledende Medarbejderes ansvarsforsikring eller anden forsikring tegnet af Selskabet.

Selskabets skadesløsholdelse i henhold til afsnit 6 i denne vederlagspolitik skal også dække (i) omkostninger som sådanne Ledende Medarbejdere pådrager sig i forbindelse med undersøgelse af, forberedelse af samt forsvar mod ethvert krav og (ii) eventuelle utilsigtede skattemæssige konsekvenser for Ledende Medarbejdere, der udspringer af, at der ydes dækning gennem skadesløsholdelsen og ikke gennem ledelsesansvarsforsikring.”

Næstformand Jesper Møller motiverede forslaget på vegne af bestyrelsen. Der var derefter enkelte spørgsmål fra fremmødte aktionærer som blev besvaret.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 2                 Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Jan Bech Andersen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 17:01.

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Conagen develops high-purity non-GMO sulforaphane by bioconversion29.11.2022 21:23:38 CET | Press release

Commercial production is underway for 2023. Bedford, Mass., Nov. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expanding on its portfolio of innovative nutritional products through biotechnology, Conagen, announced the development of its 99% high-purity sulforaphane. Made by a proprietary bioconversion technology, the company plans to begin the commercialization path in 2023. Conagen’s bioconversion methods enable the production of sustainable products from many naturally occurring compounds regardless of rarity or small quantities occurring in nature. “As a supplement product, Conagen’s high-purity sulforaphane is appealing to consumers as the levels found in raw vegetables are too low to realize many of its promising health benefits,” said Casey Lippmeier, Ph.D., senior vice president of innovation. “We’re looking forward to expanding the nutritional market by commercializing sulforaphane in 2023.” Sulforaphane has been associated with supporting health benefits against cancer, diabetes, digestion, a

Yara’s employee share purchase program and mandatory notification of trades29.11.2022 19:02:00 CET | Press release

Oslo, 29 November 2022: The Foundation for employees’ shares in Yara (“Stiftelsen For Ansattes Aksjer i Yara”) has today purchased a total of 34,000 Yara shares (ticker: YAR, ISIN: NO0010208051) in the market at an average price of NOK 463.9398 per share, as part of Yara’s employee share purchase program in Norway. Permanent Yara employees in Norway can take part in the annual offer to buy Yara shares for a value of either NOK 7,500, NOK 15,000 or NOK 30,000. Based on the three alternatives, Yara employees purchased either 16 Yara shares, 32 Yara shares or 64 Yara shares at NOK 466.40 per share. In total, Yara employees purchased 33,264 Yara shares from the Foundation for employees’ shares in Yara. A total of 605 employees participated in the program. Following these transactions, the Foundation for employees’ shares in Yara owns 748 Yara shares. The share purchases linked to the employee share purchase program by the following Yara Board members are considered as PDMR trades under the

Rovio Entertainment Corporation: Repurchase of own shares on 29 November 202229.11.2022 17:45:00 CET | Press release

Rovio Entertainment Oyj STOCK EXCHANGE RELEASE 29.11.2022 at 18.45 EETRovio Entertainment Corporation - Repurchase of own shares on 29.11.2022Rovio Entertainment CorporationIn the Nasdaq HelsinkiDate29.11.2022Exchange transactionBUYShare trading codeROVIOAmount, shares27148Average price/share, EUR5,942434Total cost, EUR161325,20Rovio now holds a total of 6 382 613 shares including the shares repurchased on 29.11.2022On behalf of Rovio Entertainment CorporationOP Corporate Bank PLC Further information: Timo Rahkonen, VP Investor Relations & Corporate Strategy +358 40 730 3442 RovioIR@rovio.com Distribution: Nasdaq Helsinki Ltd Key media www.rovio.com About Rovio: Rovio Entertainment Corporation is a global mobile-first games company that creates, develops and publishes mobile games, which have been downloaded over 5 billion times. Rovio is best known for the global Angry Birds brand, which started as a popular mobile game in 2009, and has since evolved from games to various entertainmen

Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 29.11.202229.11.2022 17:30:00 CET | Pressemelding

Ålandsbanken Abp Förändringar i återköpta aktier 29.11.2022 kl. 18:30 EET Ålandsbanken Abp: Återköp av egna aktier 29.11.2022 Datum 29.11.2022 Handelsplats Börsaffär Nasdaq Helsinki Oy (XHEL) Köp Aktie klass ALBBV Antal 346 st. Medelpris/aktie 35,1624 EUR Högsta pris/aktie 35,2000 EUR Lägsta pris/aktie 34,9000 EUR Totalt pris 12 166,19 EUR Ålandsbanken Abp:s innehav av egna aktier 29.11.2022: ALBBV 266 947 st. På Ålandsbanken Abp:s vägnar Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Antti Salakka Janne Tiihonen För vidare information vänligen kontakta: Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505 Bilaga ALBBV SBB 29112022

Ålandsbanken Abp: Acquisitions of own shares 29.11.202229.11.2022 17:30:00 CET | Press release

Ålandsbanken Abp Changes in company’s own shares 29.11.2022 at 18:30 EET Ålandsbanken Abp: Acquisitions of own shares 29.11.2022 Date29.11.2022Exchange Bourse trade Nasdaq Helsinki Oy (XHEL) BuyShare classALBBVAmount 346Average price/share35.1624EUR Highest price/share35.2000EURLowest price/share34.9000EURTotal price12,166.19EUR The shares held by Ålandsbanken Abp on 29.11.2022: ALBBV 266,947 On behalf of Ålandsbanken Abp Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Antti Salakka Janne Tiihonen For more information, please contact: Peter Wiklöf, Managing Director and Chief Executive, Bank of Åland Plc, tel +358 40 512 7505 Attachment ALBBV SBB 29112022