Norges Fotballforbund

Forebygging og håndtering av vold og trusler i fotballen

Del

Fotballen skal være et trygt og godt sted å være. Det er utgangspunktet for arbeidet med forebygging og håndtering av episoder med vold og trusler.

Etter flere saker i media om voldsutfordringene i fotballen igangsatte NFF et arbeid høsten 2019 for å kartlegge omfanget, vurdere fotballens behandling av saker og hvordan vi kan styrke arbeidet med forebyggende tiltak. 

Det ble gjennomført en omfattende kartlegging av volds- og trusler i fotballen (se vedlagt pdf).

Tallene viser at det i 2019 ble registrert 100 saker fordelt på 91 kamper; 74 saker med vold og 26 saker med trusler.

Kartleggingen viser at omfanget ikke har vært godt nok kjent, og at NFF ikke har vært bevisst nok på forholdet mellom selvdømmeordningen og rettssamfunnets rolle, samt ulikheten i saksbehandling og sanksjoner i kretsene.

- Trygg er en av våre viktigste verdier. Det betyr nulltoleranse for vold. NFF ønsker å ha en langt mer aktiv holdning til spørsmålet om politianmeldelse. Vold og trusler er ikke et problem som eies av voldsutøveren og den fornærmede alene. NFF har som øverste fotballmyndighet et særskilt ansvar for å sørge for at våre konkurranser er trygge for alle, sier fotballpresident Terje Svendsen.

NFF jobber sammen med politiet for å utvikle et eget anmeldelsesskjema, samt at det sees på muligheten for å opprette en kontaktperson for fotballen i hvert politidistrikt.

- NFF skal som organisasjon politianmelde saker om vold og trusler hvor sakene er så alvorlig at de i NFFs domsorganer vil bli behandlet som straffesaker, det vil si alle saker med minst 3 måneders utestengelse, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

Administrasjonen i NFF vil i dialog med fotballkretsene utarbeide rutiner for å sikre at vedtaket fattet av forbundsstyret blir fulgt. Det utarbeides også retningslinjer for forebygging, reaksjoner og oppfølging av fornærmede og gjerningspersoner. I tillegg opprettes det en synlig og lett tilgjengelig varslingskanal for å fange opp hendelser som ikke blir rapportert inn via vanlige kanaler.

Forebygging er viktig

Fotballen har en rolle i samfunnsproblemet vold og trusler. Ved siden av skolen er idretten den viktigste fellesarenaen for oppvekst i Norge. Mer enn 370 000 aktive medlemmer og til sammen rundt to millioner mennesker har fotball som en viktig del av hverdagen. I fotballen utvikler vi ikke bare fotballspillere, vi utdanner barna våre i en lagidrett og i et samfunnsfellesskap.

For NFF er det viktig å forsterke innsatsen for å forebygge hendelser. NFF har en rekke programmer og konsepter som er godt egnet for forebygging, også for vold og trusler. Fair play, Kvalitetsklubb, cuper, fotballskoler, Grasrottrener og lederkurs er gode eksempler dette.

Det vil igangsettes et kampanjearbeid under Fair play-programmet for å skape en tryggere og bedre kampramme. Her vil kampvertrollen være et sentralt element. Kampverten har et ansvar for å sikre en god dialog mellom trenere og dommere før kamp, samt at foreldre og andre bidrar til en positiv stemning under kampen.

- Vårt viktigste bidrag mot vold er at vi lykkes med å lage gode idrettsklubber der alle opplever en trygg ramme for aktivitet, og at verdier som respekt og fair play er en naturlig del av fotballen, avslutter Bjerketvedt.

NFFs tiltak for å forebygge og håndtere vold og trusler i fotballen:

1. Hendelser som åpenbart er et brudd på straffeloven skal anmeldes umiddelbart til politiet. Det benyttes et tilpasset skjema for anmeldelse.

2. NFF skal som organisasjon politianmelde saker om vold og trusler hvor sakene er så alvorlig at de i NFFs domsorganer vil bli behandlet som straffesaker (alle saker med minst 3 måneders utestengelse).

3. Administrasjonen, i dialog med kretsene, utarbeider rutiner for å sikre at bestemmelsen blir fulgt.

4. Det utarbeides retningslinjer for forebygging, reaksjoner og oppfølging av fornærmede og gjerningspersoner.

5. Det er iverksatt et arbeid for å skjerpe sanksjonene (behandles neste forbundsstyremøte)

6. Det opprettes en synlig og lett tilgjengelig varslingskanal for å fange opp hendelser som ikke blir rapportert inn via vanlige kanaler.

7. For å sikre en enhetlig behandling endres retningslinjene for disiplinærsaker slik at det blir klarere hvilke saker som fotballkretsene selv kan behandle og hvilke saker som skal sendes inn for vurdering som straffesak i NFFs sentrale domsorganer.

8. Informasjon om enkeltavgjørelser fra NFFs domsorganer knyttet til vold og trusler skal publiseres på NFFs informasjonskanaler.

NFFs administrative fagsystemer skal utvikles for å gjøre det enkelt å få oversikt over personer som er ilagt karantener og utelukkelser. Straffens lengde og start/sluttdato i terminfestet sesong kommuniseres tydelig.

9. Fotballen har en rekke programmer og konsepter som er godt egnet for forebygging – også av vold og trusler: Fair play, Kvalitetsklubb, cuper, fotballskoler, Grasrottrener, lederkurs.

Det igangsettes et kampanjearbeid under Fair play-programmet for å skape en tryggere og bedre kampramme. Kampvertrollen vil være et sentralt element.

10. Det inngås gjensidige, forpliktende samarbeidsavtaler mellom NFF politi, kommuner og bydeler. Spesielt i områder av landet hvor det kan identifiseres en høyere andel volds- og trusselsaker.

11. NFF vil årlig gjennomføre en kartlegging/undersøkelse som skal dokumentere omfang og utvikling av vold og trusler.

Dokumenter

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

21 02 93 00https://www.fotball.no