GlobeNewswire by notified

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Det slutliga utfallet i Fingerprint Cards AB:s (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) företrädesemission av B-units om 300 miljoner kronor (”B-units”), bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner (den ”Fullt Garanterade Företrädesemissionen”) visar att 16 851 001 B-units, motsvarande cirka 84,9 procent av erbjudna B-units, har tecknats med stöd av uniträtter. Återstående 2 987 938 B-units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 15,1 procent av erbjudna B-units. Tillsammans utgör tecknade B-units 100 procent av erbjudna B-units i den Fullt Garanterade Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden inte utnyttjas. Det slutliga utfallet i Fingerprints företrädesemission av A-units om cirka 6 miljoner kronor (”A-units” och tillsammans med B-units ”Units”), bestående av nya A-aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen av A-units” och tillsammans med den Fullt Garanterade Företrädesemissionen, ”Företrädesemissionen”) visar att samtliga A-units har tecknats med stöd av uniträtter. Fingerprints kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 305 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Varje A-unit består av fem (5) A-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie. Varje B-Unit består av fem (5) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Sammanlagt kommer 375 000 A-units och 19 838 939 B-units att ges ut i Företrädesemissionen. Detta innebär att (i) 1 875 000 nya A-aktier och 375 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av ett motsvarande antal A-aktier kommer att ges ut och (ii) 99 194 695 nya B-aktier och 19 838 939 teckningsoptioner som berättigar till teckning av ett motsvarande antal B-aktier kommer att ges ut. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie respektive B-aktie i Bolaget. Teckning av A-aktier eller B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under de tio (10) handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) 18 augusti 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) 18 augusti 2023. Det prospekt som publicerades den 7 november 2022 innehåller ytterligare information om villkoren för teckningsoptionerna.

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Fingerprints aktiekapital att öka med cirka 4 400 828 kronor till cirka 18 483 477 kronor. Antalet A-aktier kommer att öka med 1 875 000 till 7 875 000 och antalet B-aktier kommer att öka med 99 194 695 till 416 617 719. Antalet röster kommer att öka med 117 944 695 till 495 367 719. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier respektive B-aktier utnyttjas kommer antalet A-aktier att öka med ytterligare 375 000 till 8 250 000 och antalet B-aktier att öka med 19 838 939 till 436 456 658. Aktiekapitalet kommer även att öka med ytterligare sammanlagt cirka 880 166 kronor till cirka 19 363 643 kronor om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning. Företrädesemissionen (inklusive fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner) medför en total utspädningseffekt om cirka 27 procent.

De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 7 november 2022. Som bekräftelse om tilldelning till de personer som tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer avräkningsnotor distribueras till tecknarna omkring den 28 november 2022. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas till tecknaren. Investerare som har tecknat Units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Den sista dagen för handel med betalda tecknade B-units (BTU) är den 2 december 2022. Aktierna och teckningsoptionerna avseende Units tecknade med stöd av uniträtter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 29 november 2022 och aktierna och teckningsoptionerna avseende Units tecknade utan stöd av uniträtter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 6 december 2022. B-aktierna och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktier förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 8 december 2022 (A-aktierna och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna A-aktier kommer inte tas upp till handel på Nasdaq Stockholm).

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Sole Global Coordinator och Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.


För information, vänligen kontakta:
Ted Hansson, Tf. vd

Per Sundqvist, CFO

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 20:10 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper i Fingerprints. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av units i Fingerprints har endast gjorts genom det prospekt som Fingerprints har publicerat på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” så som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129, så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (a) som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (b) som är enheter med hög nettoförmögenhet enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften eller (c) andra personer till vilka detta lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Fingerprints anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Zoom to Release Financial Results for the Fourth Quarter and Full Fiscal Year 20231.2.2023 22:05:00 CET | Press release

SAN JOSE, Calif., Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) today announced it will release its financial results for the fourth quarter and full fiscal year 2023 on Monday, February 27, 2023, after the market closes. A live Zoom Video Webinar of the event can be accessed at 2:00 pm PT / 5:00 pm ET through Zoom’s investor relations website at https://investors.zoom.us. A replay will be available approximately two hours after the conclusion of the live event. About Zoom Zoom is for you. Zoom is a space where you can connect to others, share ideas, make plans, and build toward a future limited only by your imagination. Our frictionless communications platform is the only one that started with video as its foundation, and we have set the standard for innovation ever since. That is why we are an intuitive, scalable, and secure choice for large enterprises, small businesses, and individuals alike. Founded in 2011, Zoom is publicly traded (NASDAQ:ZM) and

CORRECTION: Boyden Appoints Distinguished Talent Solutions Leader Chad Hesters President & CEO1.2.2023 20:23:02 CET | Press release

Succession planning for Trina Gordon’s retirement, led by Chairman Craig Stevens, results in marquee hire Chad Hesters New York, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Correction: The original hyperline for "Chad Hesters" was incorrect. This has been rectified. Boyden, a premier leadership and talent advisory firm with more than 70 offices in over 45 countries, is delighted to announce the appointment of Chad Hesters as President & CEO, effective immediately. He takes the reins from Trina Gordon, who retires after 12 years as CEO, 3 years as Chair, and 30+ years as a Managing Partner in the firm. “I am honored to be appointed President & CEO of Boyden,” commented Chad Hesters. “I have long admired Trina Gordon for her leadership and her custodianship of one of the oldest, global heritage brands in our industry. Boyden has a unique, collaborative culture that puts clients at the heart of their business. This collegial community is distinctive and aligns well with my style of engagement in th

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 01.02.20231.2.2023 20:00:00 CET | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 1 February 2023 at 21:00 EET Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 01.02.2023 Espoo, Finland – On 1 February 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL267,9884.36CEUX32,5604.36AQEU11,2214.35TQEX4,1314.36Total315,9004.36 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 202

HqO Releases 2023 ‘The State of Workplace Experience’ Report1.2.2023 19:18:11 CET | Press release

New research measures shifts in employee sentiment post-pandemic, emphasizing importance of social infrastructure in the workplace BOSTON, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HqO, the world’s leading workplace experience platform, today announced the release of its annual “The State of Workplace Experience” report, a research-driven analysis of how the workplace and overall employee sentiment have evolved over the past year and what trends will emerge in 2023 as more workers are called back to the office. Featuring proprietary data from research firms Gartner and Leesman, an HqO company, the 2023 report details a shift in how employees perceive and use the workplace, from an environment where the full scope of their work gets done – focused and individual activities, as well as group meetings – to a space that supports more spontaneous collaboration and interaction. Highlights include: From before the start of the pandemic to 2021-22, the percentage of respondents who said informal socia

REPURCHASE OF SHARES1.2.2023 18:30:00 CET | Press release

REPURCHASE OF SHARES Amsterdam, the Netherlands - Flow Traders Ltd. (“Flow Traders”) (Euronext: FLOW) has repurchased50,431of its own shares in the period from 26 January 2023 up to and including1February 2023 at an average price of €23.41. This is in accordance with the share buyback program originally announced on 22 July 2022 and subsequently increased as per the announcement made on 27 October 2022. The consideration of this purchase was €1.2 million. The total number of shares purchased under this program to date is 1,137,890 shares at an average price of €21.29 for a total consideration of €24.2 million. 3,491,110 shares were held in treasury as at 1 February 2023. Contact Details Flow Traders Ltd. Jonathan Berger / Investor Relations Officer Phone: +31 20 7996149 Email: investor.relations@flowtraders.com About Flow Traders Flow Traders is a leading global financial technology-enabled liquidity provider in financial products, historically specialized in Exchange Traded Products (