Norsk evalueringsforening

Evalueringsprisen 2022

Del

Evalueringsprisen for 2022 går Hovedredningssentralens evaluering av redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen under kvikkleireskredet på Gjerdrum i 2021. Redningspersonell utførte da en stor og risikabel innsats for å redde liv, og et stort antall aktører var involvert i redningsarbeidet. Hendelsen krevde også omfattende krisehåndtering for å ivareta innbyggere og berørte.

For å sikre læring fra hendelsen, besluttet regjeringen, gjennom mandat fra Justis- og beredskaps­departe­mentet (JD), at rednings­aksjonen og den akutte krisehåndteringen skulle evalueres. Formålet med evalueringen var å lære av erfaringene fra redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen med tanke på håndtering av framtidige aksjoner. Det ble nedsatt en evalueringsgruppe ledet av Hovedredningssentralen, med deltakere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politihøgskolen. Evalueringen ble avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 1. juni 2021.

Etter juryens vurdering viser rapporten at evalueringsgruppen har en god forståelse av evalueringsobjektet samtidig som de har evalueringsfaglig - og metodekompetanse til å gjennomføre oppdraget på en god måte. De utviser en god faglig forståelse kombinert med god forståelse av evalueringens samfunnsmessige kontekst.

Formålet med evalueringen har vært tydelig: Læring både av det som gikk bra og det som ikke gikk så bra. Evalueringen har en god struktur og er skrevet i et tydelig og enkelt språk rettet mot de mange rednings­aktørene som utgjør norsk redningstjeneste. Viktigheten – og betydningen – av koordinering, kommunikasjon, klargjøring av ansvar, kompetansebygging, samordning av planverk på systemnivå (både statlig og regionalt/kommunalt) samt videreutvikling av redningstjenesten, kommer her tydelig frem. Grepet med å innledningsvis oppsummere alle beste praksis- og læringspunkter etter den strukturen evalueringen er bygd opp på, gjør at alle viktige funn blir formidlet på en svært informativ måte til relevante aktører. Nytteverdien og anvendbarheten av evalueringen er derfor svært høy og den legger godt til rette for direkte bruk.

Det er grundig dokumentert at de menneskeskapte klimaendringene påvirker været. Dette har ringvirkninger for søk- og redningsarbeid og for innretningen på vår lokale beredskap. Økt frekvens av uvær og natur­hendelser vil gi redningstjenesten flere utfordringer i framtiden. Juryen oppfatter at evalueringen er et grunnlag for læring til både forebygging av fremtidige hendelser og til hvordan man kan håndtere slike situasjoner dersom de oppstår igjen. Hele feltet som settes under lupen er av stor samfunnsmessig betydning: tverretatlig samarbeid, fysisk og digitalt samvirke, beredskap, miljø, klima, redningsaksjoner, krisehåndtering og øvelser. Forhåpentligvis vil arbeidet også stimulere til mer og bedre evaluering av hendelser og krisehåndtering.

Kontakter

Sekretariatet i Norsk evalueringsforening:
post@norskevalueringsforening.no

Lenker

Om Norsk evalueringsforening

Norsk evalueringsforeningForeningen ble stiftet i 2009 og er et faglig forum for forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og private virksomheter. Dens rolle er å være en pådriver for økt kvalitet og bedre gjennomføring og bruk av evalueringer. Les mer på www.norskevalueringsforening.no

Følg pressemeldinger fra Norsk evalueringsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk evalueringsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk evalueringsforening