Samferdselsdepartementet

EUs fjerde jernbanepakke: Lovavdelingens konklusjon støtter regjeringens vurdering om lite inngripende myndighetsoverføring

Del

- Jeg registrerer at Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert på samme måte som oss når det gjelder å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Dette betyr at jernbanepakken innebærer en lite inngripende myndighetsoverføring, og at Stortinget kan treffe vedtak i saken med alminnelig flertall, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet

Regjeringen la tidligere i år en lov- og samtykkeproposisjon om EUs fjerde jernbanepakke frem for Stortinget. Av forslaget som Stortinget har til behandling, følger det at EUs jernbanebyrå ERA skal treffe vedtak som får virkning for Norge. Dette har det vært nødvendig å vurdere opp mot Grunnloven.

Samferdselsdepartementet gjorde en grundig vurdering av dette i arbeidet med lovforslaget. Departementet konkluderte med at myndighetsoverføringen var lite inngripende, og at Stortinget kan treffe vedtak i saken med alminnelig flertall etter Grunnloven $ 26, annet ledd. Lovavdelingen var, som del av det ordinære samarbeidet mellom departementene, involvert med innspill til og kvalitetssikring av proposisjonsteksten, særlig de konstitusjonelle spørsmålene.

I mai i år anmodet Samferdselsdepartementet Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å foreta en ytterligere og særskilt vurdering av forholdet til Grunnloven, for å være sikker på at departementet har gjort de riktige vurderingene.  

Støtter opp om Samferdselsdepartementets vurdering
Lovavdelingens konklusjon støtter opp om Samferdselsdepartementets vurdering. Myndighetsoverføringen er nokså begrenset i omfang, og berører i begrenset grad viktige politiske eller samfunnsmessige interesser. Lovavdelingen trekker i sin vurdering også frem at Norge kan medvirke under ERAs saksforberedelse, og at Statens jernbanetilsyn kan treffe midlertidige tiltak hvis det avdekker en sikkerhetsrisiko gjennom tilsyn. Norske myndigheter vil fortsatt ta de fleste beslutningene på jernbaneområdet. Myndighetsoverføringen i denne saken er etter Lovavdelingens oppfatning nokså sammenlignbar med en tidligere sak i forbindelse med opprettelsen av et europeisk byrå for flysikkerhet.

- Vi har nå sendt Lovavdelingens vurdering over til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Det er betryggende for meg at Stortinget også kan ta Lovavdelingens egne vurdering av forholdet til Grunnloven i betraktning. I Samferdselsdepartementet har vi vært opptatt av å vurdere dette grundig i arbeidet med lovforslaget, og nå ser vi at Lovavdelingen deler vår forståelse, sier samferdselsministeren. 

Det er ventet at Stortinget skal ferdigbehandle regjeringens lov- og samtykkeproposisjon om jernbanepakken denne høsten.

Om EUs fjerde jernbanepakke
Det overordnede målet med pakken er å revitalisere jernbanesektoren og gjøre den mer konkurransedyktig overfor andre transportformer.

EUs fjerde jernbanepakke er en samling med lovgivning fra 2016 utformet for å fullføre det indre markedet for jernbanetjenester og -produkter i Europa. Pakken fokuserer på innenlands persontransport og følger opp tidligere pakker som har omhandlet grensekryssende godstransport (2001), innenlands godstransport (2004) og grensekryssende persontransport (2007).

Konkret er det regler som skal forenkle og harmonisere prosessene for å gi tillatelse til nytt eller endret togmateriell og gi sikkerhetssertifikat til togselskaper. I tillegg innføres krav som legger til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige vilkår.


For flere opplysninger – se:

  • Brev av 25. august 2020 fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling til Samferdselsdepartementet om grunnlovsvurdering av EUs fjerde jernbanepakke 

  • Pressemelding av 7. mai 2020 fra Samferdselsdepartementet om lov- og samtykkeproposisjon om å innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett 

  • Spørsmål og svar om EUs fjerde jernbanepakke på Samferdselsdepartementets nettside om jernbane

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Bompengeinnkrevingen for Ryfast starter opp 1. februar21.1.2021 15:17:28 CETPressemelding

- Ryfast-prosjektet var Norges største veiprosjekt og har sørget for at trafikken gjennom Stavanger går bedre. Det er også fastlandsforbindelsen til Ryfylke. En av forutsetningene, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 202118.1.2021 11:00:00 CETPressemelding

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom