Diskrimineringsnemnda

Etnisitet skal ikke være bestemmende for hvem som stoppes i politikontroll

Del

Diskrimineringsnemnda har i sin ferske avgjørelse av 13. april 2021 kommet til at Trøndelag politidistrikt diskriminerer en mann av afrikansk opprinnelse, i forbindelse med hyppige kontroller i trafikken. Nemnda slår også fast at praksisen med å ikke loggføre slike kontroller er indirekte diskriminerende.

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Stoppet 10 ganger på 5 år

I en periode på drøye 5 år har politiet stoppet mannen i politikontroll 10 ganger. Ikke ved noen av kontrollene har politiet konkludert med brudd på vegtrafikklovens bestemmelser. «Tilfeldig» sier politiet når klager ber om en begrunnelse for hvorfor han blir stoppet. Denne forklaringen har klager ikke slått seg til ro med, da han mener at hyppige kontroller har sammenheng med hans etnisitet. Klager har derfor anmeldt politidistriktet og polititjenestepersoner, uten at dette har resultert i etterforskning. I juni 2020 brakte han saken inn for Diskrimineringsnemnda med påstand om diskriminering.

Diskriminert på grunn av etnisitet

Nemnda slo fast at politiet klart har stoppet klageren oftere i politikontroll enn det som er vanlig for befolkningen generelt. Når politiet i tillegg selv i et brev til klager har uttalt at det er vanskelig å se en annen begrunnelse for dette enn hans etnisitet, fant nemnda det bevist at Trøndelag politidistrikt har forskjellsbehandlet klager på grunn av etnisitet. Ved vurderingen la nemnda også vekt på at ingen av de mange kontrollene har avdekket forhold som politiet har funnet grunn til å følge opp. Det forelår heller ikke noen saklig, nødvendig eller proporsjonal grunn for opptredenen, og nemnda konstaterte derfor at Trøndelag politidistrikt har diskriminert klager. 

Manglende loggføring av politikontroller

Manglende loggføring av politikontroll er en nøytral praksis som i utgangspunktet gjelder alle bilførere, uavhengig av etnisitet. Men nemnda kom altså til at politiet ved flere anledninger har stoppet klageren i kontroll på grunn av hans etnisitet. Fordi manglende protokollering gjør det vanskeligere for ham å påvise om politikontrollene er diskriminerende, stiller politiets praksis klageren dårligere enn andre på grunn av hans etnisitet, noe som utgjør brudd på forbudet mot indirekte diskriminering.

Politiet bør gjennomgå egen praksis

Direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, mener politidistriktet bør gjennomgå sin egen praksis etter nemndas avgjørelse:

-      «Politiet er gitt vide fullmakter til å utøve makt overfor befolkningen. Nemndas avgjørelse viser hvor viktig det er at det ikke blir tatt utenforliggende hensyn i den forbindelse. I denne saken bygger nemnda sin avgjørelse på politiets egen erkjennelse av at det er etnisitet som er grunnen til at mannen er blitt stoppet så ofte. Dette bør tilsi at politidistriktet både gjennomgår egen praksis rundt hvem som blir stoppet og den manglende loggføringen av dette.»

Les hele avgjørelsen i sak 20/175 fra Diskrimineringsnemnda.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
Last ned bilde

Om Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda
Diskrimineringsnemnda
Postboks 208 Sentrum
5804 Bergen

+47 90 93 31 25https://diskrimineringsnemnda.no/

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt, domstolslignende forvaltningsorgan som avgjør saker om diskriminering, trakassering og gjengjeldelse. Sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet er Diskrimineringsnemnda den sentrale aktøren i arbeidet for å gjennomføre diskrimineringslovgivningen.

Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolsbehandling i diskriminering- og trakasseringssaker. Nemnda har myndighet til å gi pålegg, ilegge tvangsmulkt og i noen saker tilkjenne erstatning og oppreisning. Det er gratis å få en sak behandlet i nemnda.

Nemnda består av fire avdelinger sammensatt av en leder og to faste medlemmer. Alle i nemnda er jurister og lederne har dommererfaring. Nemnda har et sekretariat som forbereder sakene. Diskrimineringsnemnda har kontor i Statens hus i Bergen. 

Følg pressemeldinger fra Diskrimineringsnemnda

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diskrimineringsnemnda på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diskrimineringsnemnda

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom