SpareBank 1 Østlandet

Et godt førstekvartal for SpareBank 1 Østlandet

Del

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for første kvartal 2021 ble 439 (266*) millioner kroner. – Dette er et meget bra kvartalsresultat, koronapandemien tatt i betraktning. Resultatet preges av tilbakeføringer av tap, gode bidrag fra datterselskaper og provisjonsinntekter samt god kostnadskontroll, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet la fredag 30. april fram resultatet for første kvartal 2021.
Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet la fredag 30. april fram resultatet for første kvartal 2021.

– Koronaviruset med tilhørende myndighetstiltak og konsekvenser for bedrifter og privatpersoner, har i sterk grad preget samfunnet og bankvirksomheten gjennom det siste året. Nasjonale og lokale myndigheter har siden årsskiftet opprettholdt kraftfulle tiltak, spesielt i den mest befolkningsrike regionen av SpareBank 1 Østlandets markedsområde. Veksten har som følge av dette vært relativt moderat gjennom første kvartal, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Strenge nasjonale og regionale tiltak

Smittetrenden er for øyeblikket klart nedadgående både nasjonalt og regionalt. Understøttet av positive vaksinenyheter den siste tiden, gir dette håp og forventninger om gradvis gjenåpning og positiv utvikling i nasjonal og regional makroøkonomisk situasjon fremover. – Vi mener det er grunn til forsiktig optimisme, og vurderer situasjonen som mer avklart enn ved forrige kvartalsslutt, sier konsernsjefen.

Lave tap og forbedrede konjunkturutsikter

Til tross for et krevende år har de faktiske tapene i konsernet fortsatt vist seg å være lave også gjennom dette kvartalet. Tapsutviklingen har ikke utviklet seg så negativt som det var grunn til å frykte for ett år siden. Dette skyldes brede støtteordninger fra myndighetene, rentenedsettelser og tilpasningsdyktige lånekunder. I tillegg har sammensetningen av bankens lånebok hatt betydning, da eksponeringen mot de hardest berørte næringene er begrenset.

Økende aktivitet blant bedriftskunder

Aktiviteten i bedriftsmarkedet tiltar, og SpareBank 1 Østlandets bedriftsmarkedsportefølje har lav eksponering mot sykliske bransjer. SpareBank 1 Østlandets forventningsbarometer og bankens egne erfaringer, viser at konkursfrykten blant bankens bedriftskunder har vært lav gjennom denne perioden. Videre ser vi at bankens privatkunder fortsatt har kontroll på sin økonomi. Anonymiserte data om kunders forbruk og sparingsvilje denne perioden understøtter dette.

God fart i utlån og god sparevilje

Tilfanget av nye kunder har vært godt gjennom første kvartal, selv om oppsigelsen av kunder som følge av manglende oppdateringer av legitimasjon, har medført netto fall i antall kunder totalt sett. Videre har utlåns- og innskuddsveksten i konsernet vært god. Utlånsveksten siste 12 måneder var totalt 5,7 (9,0) prosent og veksten var sterkest i personmarkedet. Innskuddsveksten siste 12 måneder var 9,5 (10,4) prosent og fordelte seg relativt jevnt mellom person- og bedriftsmarkedet.

God kostnadskontroll og solid kapitaldekning

Banken har i denne perioden hatt solide bidrag fra eierinteresser og verdipapirer. I tråd med konsernets mål for året, har banken god kontroll på kostnadene. SpareBank 1 Østlandet har med dette en bunnsolid kapitaldekning og god likviditet, betydelig over kravene i en normalsituasjon.

– For både privatkunder, bedrifter, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner er det viktig å kunne ha en solid og trygg økonomisk lagspiller i usikre tider. Usikkerheten er fremdeles betydelig, men med lys i tunellen forventer SpareBank 1 Østlandet en gradvis normalisering de neste kvartalene. Med en meget sterk likviditets- og kapitalsituasjon og en fremoverlent organisasjon vil banken bidra til at bedrifter og privatpersoner kommer tilbake til en normal økonomisk hverdag, sier Heiberg.

Et begivenhetsrikt kvartal for bærekraftsarbeidet i banken

Bærekraftsarbeidet i SpareBank 1 Østlandet tar viktige skritt framover til tross for den pågående pandemien:

 • I februar publiserte SpareBank 1 Østlandet et ambisiøst grønt obligasjonsrammeverk,i tråd med ICMA Green Bond Principles, og som er vurdert opp mot foreløpige forslag til EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet.
 • Banken fulgte opp med utstedelse av en grønn seniorobligasjon på 500 millioner euro som ble tatt meget godt imot i markedet.
 • Banken mottok i februar oppdatert rating fra ESG-ratingbyråaet Sustainalytics med score «LOW RISK». Dette indikerer at SpareBank 1 Østlandets ESG-risiko er lavere enn gjennomsnittet blant sammenlignbare banker.
 • SpareBank 1 Østlandet tilsluttet seg nylig, som en av to norske banker blant 43 andre banker i verden, Net Zero Banking Alliance i regi av UNEF PI. Med dette forplikter banken seg til netto nullutslipp fra utlåns-og investeringsporteføljer innen 2050 eller før.

Konserntall 1. kvartal 2021 (*Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2020.)

 • Resultat etter skatt: 439 (266) mill. kroner.
 • Egenkapitalavkastning: 10,6 (6,9) prosent.
 • Resultat per egenkapitalbevis: 2,59 (1,58) kroner.
 • Netto renteinntekter: 535 (594) mill. kroner.
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 379 (343) mill. kroner.
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 108 (minus 48) mill. kroner.
 • Sum driftskostnader: 485 (487) mill. kroner.
 • Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 18 (netto kostnad på 151) mill. kroner.
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,8 (17,0) prosent.
 • Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,7 (9,0) prosent.
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,5 (10,4) prosent

Se vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktinformasjon:

Richard Heiberg, konsernsjef | CEO, tel +47 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør | CFO, tel.: +47 918 82 071

Kontakter

Bilder

Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet la fredag 30. april fram resultatet for første kvartal 2021.
Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet la fredag 30. april fram resultatet for første kvartal 2021.
Last ned bilde

Dokumenter

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

En bank for Innlandet, Oslo og Akershus
SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank. Banken har hovedsete i Hamar og er leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger. Den 175 år gamle banken har i dag om lag 366.000 kunder, ca. 1.150 årsverk, 37 kontorer og en forretningskapital på 200 milliarder kroner. Banken har også datterselskaper for eiendomsmegling, regnskap og finansiering. SpareBank 1 Østlandet er medeier i SpareBank 1 Gruppen og er en selvstendig bank i SpareBank 1-alliansen.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom