Nærings- og fiskeridepartementet

Endringer i Siva og Innovasjon Norge

Del

Regjeringen har bestemt at deler av Sivas virksomhet skal gå inn i Innovasjon Norge. I tillegg skal Sivas eierskap i innovasjonsselskapene overføres til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktører.

Næringsminister Iselin Nybø (V) gjør endringer i virkemiddelapparatet
Næringsminister Iselin Nybø (V) gjør endringer i virkemiddelapparatet

– Endringene skal gjøre det enklere og mer oversiktlig for bedrifter. Vi ønsker med dette å gi et mer samlet tilbud til næringslivet. Det vil blant annet komme småbedriftene til gode, som ikke har et stort apparat til å finne frem i jungelen av virkemidler, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Endringene er basert på anbefalingene fra virkemiddelgjennomgangen. Endringene innebærer at Inkubasjonsprogrammet, Næringshageprogrammet og Katapultordningen flyttes fra Siva til Innovasjon Norge.

Les mer her: Helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet - regjeringen.no

Gjennomgangen viste at næringslivet opplevde virkemiddelapparatet (se faktaboks nederst), med viktige aktører som Innovasjon Norge og Siva, som fragmentert og lite brukervennlig. Regjeringen ønsker derfor at mer av virkemidlene for innovasjon og samhandling skal samles hos én aktør.

Regjeringen er samtidig opptatt av å bevare og videreutvikle det sterke miljøet som Siva har bygget opp i Trondheim.

– Et kraftfullt og samlet miljø i Trondheim skal sammen bidra til at kompetansen, verdiene og den lokale forankringen som gjennom mange år er bygget opp i Siva-strukturen, blir videreutviklet til beste for industri og næringsliv i hele Norge, sier administrerende direktør i Siva Ingrid R. Lorange.

– Så snart som mulig, ønsker vi å samlokalisere de av Sivas ansatte som nå blir del av Innovasjon Norge med vårt kontor i Trøndelag. I tillegg er Innovasjon Norge innstilt på å legge forvaltning av andre samhandlingsprogrammer til Trondheim. Det vil også være aktuelt å legge andre utviklingsoppgaver dit. I sum innebærer dette at vi får et samlet og styrket innovasjonsmiljø i Trondheim, med sentrale nasjonale oppgaver og en sterk kopling til Innovasjon Norges internasjonale kontorer, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Som en del av endringene skal Sivas eierskap i innovasjonsselskapene overføres til kommuner og fylkeskommuner, eller andre aktuelle aktører som i dag er inne på eiersiden i selskapene. På denne måten kan eierskapet i større grad tilpasses til lokale forhold og utnyttes som et verktøy for regional næringsutvikling. 

– Siva og Innovasjon Norge har begge, gjennom mange års solid innsats, bygget opp en uvurderlig kompetanse på næringsutvikling i Distrikts-Norge. Dette vil vi forsterke videre i Trondheim, slik at distriktsnæringslivet skal få enda bedre tjenester fra virkemiddelapparatet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Innovasjonsselskapene har en viktig funksjon for omstilling og vekst rundt om i landet. Siva har spilt en viktig rolle for å få på plass denne infrastrukturen. Vi ønsker nå å overføre dette eierskapet til lokale aktører, for å gi nye muligheter for regional næringsutvikling og gründerskap, sier næringsministeren.

De budsjettekniske endringene vil foreslås i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Regjeringen vil også komme tilbake til Stortinget angående Sivas eiendomsvirksomhet i forslag til statsbudsjett for 2022.

Fakta - Siva

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet og mottar tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene. Selskapet er lokalisert i Trondheim. Hovedmålet til Siva er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. Siva arbeider innenfor eiendom og innovasjon, og det er knyttet egne delmål til hvert av disse områdene. Siva tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon i hele landet. Siva har et særlig ansvar for å fremme vekstkraft i distriktene.

Siva er medeier i mer enn 70 små og store innovasjonsselskaper (næringshager, forskningsparker, kunnskapsparker osv.). Innovasjonsselskapene er pådrivere for nyskaping i sine miljøer og regioner. Målet med Sivas eierskap er å legge til rette for at selskapene utnytter sitt potensial best mulig i arbeidet med utvikling av bedrifter, og å bidra til koordinering av aktører og videreutvikling av en infrastruktur for vekst og nyskaping i næringslivet i hele landet.

Inkubasjonsprogrammet skal gi økt verdiskaping gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer fra forsknings- og industrimiljøer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter. I en inkubator får gründere tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Siva gir en basisfinansiering til inkubatorene i programmet og tilbyr arbeidsverktøy for inkubasjonsledelse, ledersamlinger og spredning av beste praksis. Næringshageprogrammet skal gi økt verdiskaping gjennom å tilrettelegge for utvikling av attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele landet, fortrinnsvis i distriktene. Programmet er i tillegg et virkemiddel for fylkeskommunenes rolle som regionale utviklingsaktører.

Katapultordningen skal bidra til etablering av nasjonale flerbrukssentre for testing, pilotering, simulering og visualisering, for å gi raskere industriell vekst og utvikling i Norge. Ordningen kan gi støtte til utstyrsinvesteringer, og kompetanse og tjenesteutvikling. Siva har ansvaret for ordningen sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Fakta - Virkemiddelapparatet

  • Hva er det næringsrettede virkemiddelapparatet, kort forklart?
    Det er institusjoner og ordninger som gjennom for eksempel pengetilskudd, lån, testfasiliteter og rådgiving bidrar til forskning, innovasjon og økt verdiskaping i næringslivet.
  • Viktige aktører er eksempelvis Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva.

Bilder

Næringsminister Iselin Nybø (V) gjør endringer i virkemiddelapparatet
Næringsminister Iselin Nybø (V) gjør endringer i virkemiddelapparatet
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom